Ректорат

Ректорат ТНЕУ

ПОЛОЖЕННЯ

про ректорат

Тернопільського національного економічного університету

1. Загальні положення

1.1. Ректорат Тернопільського національного економічного університету (далі – Ректорат) є постійним колегіальним робочим органом, який відповідно до ст. 38 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ, Статуту Тернопільського національного економічного університету (далі – Статут) (прийнятий конференцією трудового колективу Тернопільського національного економічного університету від 26.06.2013 р. та затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 31.10.2013 р. №1536) та цього Положення вирішує поточні питання діяльності Тернопільського національного економічного університету (далі – Університет), здійснює колегіальне керівництво Університетом з метою організації та забезпечення виконання Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради Університету та своїх власних рішень.

1.2. До складу Ректорату входять: ректор, перший проректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів та центрів, директор бібліотеки, директор навчально-дослідного господарства «Наука», головний бухгалтер, начальники відділу кадрів, відділу прогнозування та маркетингу, навчального відділу, юридичного відділу, голова профкому працівників, а також за рішенням ректора – керівники інших структурних підрозділів університету.

Персональний склад Ректорату затверджує ректор свої наказом.

Ректорат діє на основі Положення, затвердженого ректором.

2. Основні завдання Ректорату

Основними завданнями Ректорату є розгляд питань щодо:

2.1. Оперативного керівництва науковою, науково-педагогічною, адміністративно-господарською діяльністю Університету.

2.2. Організації навчального процесу, наукової та виховної роботи, кадрової,

фінансової та господарської діяльності Університету.

2.3. Забезпечення виконання державних стандартів освіти.

2.4. Створення належних умов для ефективного навчального процесу,

наукової та професійної діяльності.

2.5. Організації міжнародного співробітництва.

2.6. Звернень студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та

адміністративно-господарських працівників Університету, звернень громадян.

2.7. Поточного фінансового стану Університету.

2.8. Стану поточної успішності студентів Університету.

2.9. Вирішення інших питань, визначених Статутом як завдання, права та

обов’язки Університету.

3. Права та обов’язки Ректорату

3.1. Ректорат відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.1. Координує діяльність структурних підрозділів Університету.

3.1.2. Забезпечує виконання положень Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку, Положення про організацію навчального процесу тощо та контролює їх дотримання.

3.1.3. Заслуховує звіти про проведену роботу керівників структурних підрозділів Університету.

3.1.4. Розглядає підсумки навчальної роботи, проведення практики та стажування студентів, аспірантів та докторантів, а також результати перевірок навчального процесу, інспектування, атестації та акредитації Університету.

3.1.5. Заслуховує питання щодо змін у навчальних планах, освітньопрофесійних програмах.

3.1.6. Розглядає питання вдосконалення організації роботи Університету, навчально-виховного процесу, наукової діяльності, кадрового і матеріальнотехнічного забезпечення навчального процесу.

3.2. Рішення Ректорату фіксують у протоколі засідання і за необхідності вводять у дію ухвалами Ректорату, наказами та розпорядженнями ректора Університету.

3.3. Рішення Ректорату є обов’язковими для всіх керівників та працівників

Університету, студентів, аспірантів та докторантів.

4. Організація роботи ректорату

4.1. Ректорат працює на принципах колегіальності, прозорості прийняття своїх рішень та їх оприлюднення.

4.2. Ректорат очолює ректор Університету, а за його відсутності – перший проректор.

4.3. Засідання Ректорату проходять, як правило, двічі на місяць. Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання Ректорату може бути скликане з ініціативи ректора Університету.

4.4. Проректори, декани факультетів, керівники структурних підрозділів, що готують матеріали до засідання, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та вироблення конкретних пропозицій з усунення наявних недоліків.

4.5. Щодо кожного з обговорюваних питань готується письмова інформація та проект рішення. В інформації стисло викладають суть проблеми, вказують недоліки, їх причини, стан справ щодо виконання попередніх рішень. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників з питання, що обговорюється, і конкретні заходи для виконання з визначеними термінами, виконавцями та особами, які відповідають за забезпечення контролю.

4.6. Протокол засідання Ректорату веде секретар ректорату. Обов’язки секретаря Ректорату виконує Вчений секретар. Секретар Ректорату забезпечує облік і збереження протоколів засідань Ректорату. Протоколи Ректорату зберігають у Вченого секретаря Університету.

4.7. Засідання Ректорату відбуваються за наявності кворуму, який становить 2/3 членів Ректорату Університету. Рішення Ректорату приймають прямим відкритим голосуванням, якщо за них проголосувало не менше половини присутніх на засіданні членів Ректорату, вони є обов’язковими для виконання  всіма структурними підрозділами Університету. Результати голосування фіксують у протоколі засідання Ректорату. У випадку, коли голоси розділилися, питання ставлять на повторне голосування. У випадку повторення рівного голосування «за» та «проти» розгляд питання переносять на наступне засідання Ректорату як таке, що потребує додаткового вивчення.

4.8. Рішення Ректорату набувають чинності з моменту їх прийняття. Якщо рішення вводять у дію в певний термін, це зазначають у протоколі та у документах, вказаних у п.4.9 цього Положення.

4.9. Рішення Ректорату вносять до протоколу засідання, інформують про них виконавців та відповідальних осіб і, у разі необхідності, вводять у дію ухвалами Ректорату, наказами або розпорядженнями ректора Університету.

4.10. З ухвалою Ректорату, наказом або розпорядженням ректора за підсумками рішень Ректорату ознайомлюються виконавці поставлених завдань і керівники структурних підрозділів Університету.

4.11. Відповідальність за виконання рішень Ректорату покладається на проректорів (за напрямами діяльності), а також на осіб, визначених у рішеннях Ректорату.

4.12. Ректор або уповноважена ним особа з числа членів Ректорату забезпечує систему контролю за виконанням рішень Ректорату.

4.13. Це Положення набуває чинності з моменту його затвердження Вченою радою Тернопільського національного економічного університету. Зміни до Положення про Ректорат Тернопільського національного економічного університету вносяться рішеннями Вченої ради Університету.

 

Положення про ректорат Тернопільського національного економічного університету затверджене на засіданні Вченої ради (протокол №2 від 28, вересня 2015 року)

План роботи ректорату

Тернопільського національного економічного університету на 2018-2019 н.р.

       

Склад ректорату

Крисоватий Андрій Ігорович

Посада: ректор Тернопільського національного економічного університету, професор кафедри податків та фіскальної політики
Почесне звання: заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Шинкарик Микола Іванович

Посада: доцент, перший проректор
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

Посада: проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Десятнюк Оксана Миронівна

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Брич Василь Ярославович

Посада: професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 

Булавинець Василь Ярославович

Посада: проректор з питань соціально-економічного розвитку

Адамик Богдан Петрович

Посада: професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Банах Сергій Володимирович

Посада: декан юридичного факультету, доцент кафедри кримінального права та процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент 

Дивак Микола Петрович

Посада: професор комп'ютерних наук, декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Іващук Ірина Олегівна

Посада: в.о. директора ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина, професор кафедри міжнародної економіки
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Кізима Андрій Ярославович

Посада: декан факультету фінансів, доцент кафедри податків і фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент 

Островерхов Віктор Михайлович

Посада:декан факультету економіки та управління, доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Панасюк Валентина Миколаївна

Посада: декан факультету обліку і аудиту, доцент кафедри обліку у виробничій сфері
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

Язлюк Борис Олегович

Посада: декан факультету аграрної економіки і менеджменту, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук

Бруханський Руслан Феоктистович

Посада: завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, голова професійної спілки працівників ТНЕУ, голова комісії соціального страхування ТНЕУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Возьний Казимир Зіновійович

Посада: директор бібліотеки ім. П. Каніщенка, доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Гугул Ганна Іванівна

Посада: головний бухгалтер

Гродська Ольга Сергіївна

Посада: начальник відділу кадрів

Труфанова Людмила Михайлівна

Посада: начальник юридичного відділу, доцент кафедри міжнародного права, міжнародних відносин та дипломатії
Науковий ступінь:
Вчене звання: доцент

Кушнір Олексій Ростиславович

Посада: начальник відділу прогнозування та маркетингу

Надвиничний Сергій Анатолійович

Посада: начальник навчально-методичного відділу, доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Мудрак Марія Афанасіївна

Посада: вчений секретар університету, доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь:
кандидат психологічних наук
Вчене звання:
доцент


Войнарський Йосиф Брониславович

 Посада: директор НДВГ "Наука"