Персонал

Дата: 26-01-2018, 18:26Прізвище: Перехрест

Ім'я: Лідія

По-батькові: Костянтинівна

 

Посада: завідувач

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: l.perekhrest@tneu.edu.ua


 

Прізвище: Дерех

Ім'я: Ірина

По-батькові: Богданівна

 

Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон: 47-58-62, 11-120

Електронна скринька: i.derekh@tneu.edu.ua

 

 

 

 

Прізвище: Процик

Ім'я: Наталія

По-батькові: Василівна 


Посада: провідний спеціаліст

Кабінет:

Телефон:47-58-62, 11-120

Електронна скринька: n.protsyk@tneu.edu.ua

 

 

   

 Оголошення про прийом в аспірантуру в 2018 році

Дата: 5-07-2018, 11:53


           Міністерство освіти і науки України

   Тернопільський національний економічний університет

           О Г О Л О Ш У Є

 прийом до аспірантуриу 2018 році

        денна, вечірня, заочна форми навчання 

                   за такими науковими спеціальностями:

01 -      Освіта

              011 -  Освітні, педагогічні науки

02  -   Культура і мистецтво

               029 - Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 – Гуманітарні науки

              032 – Історія та археологія

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

052- Політологія

053 - Психологія

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08   - Право

              081 -  Право

12 – Інформаційні технології

121 – Інженерія програмного забезпечення

122 – Комп’ютерні науки

123 – Комп’ютерна інженерія

124  - Системний аналіз

15 – Автоматизація та приладобудування

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

23 – Соціальна робота

232 – Соціальне забезпечення

28 – Публічне управління та адміністрування

281 – Публічне управління та адміністрування

29 - Міжнародні відносини

292 – Міжнародні економічні відносини

 

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов  (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів.

Навчання в аспірантурі –  4 роки.

Підготовку в аспірантурі університет здійснює за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору в межах ліцензійного набору.

Особи, які склали частково кандидатські іспити, звільняються від відповідних вступних іспитів в аспірантуру.

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником.

Є можливість поселення в гуртожиток.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна, заочна), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 1 фотокартка;

2. Автобіографія;

3. Копія трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи;

4. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми);

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету(для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);

6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплома про визнання);

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;

8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);

9. Копія картки платника податків;

Паспорт і диплом про закінчення вищого навчального закладу вступник подає особисто.

Прийом документів:     з 02 липня  по 31 серпня  2018 року;

Вступні іспити:          з 01  по 10 вересня  2018 року

Зарахування:              до  01 жовтня  2018 року.

Адреса університету:     46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

приймальна комісія тел. 47-50-60

e-mail:I.perekhrest@tneu.edu.ua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оголошення про прийом в докторантуру в 2018 році

Дата: 5-07-2018, 11:04


                   Міністерство освіти і науки України

           Тернопільський національний економічний університет

 

                                         О Г О Л О Ш У Є

   про прийом в докторантуру у 2018 році

за такими науковими спеціальностями:

05 – Соціальні та поведінкові науки

051 – Економіка

053 – Психологія

07 – Управління та адміністрування

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси,банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

075 – Маркетинг

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

08  - Право

081 - Право

28 – Публічне управління та адміністрування

281 – Публічне управління та адміністрування

29 - Міжнародні відносини

292 – Міжнародні економічні відносини

 

Вступники в докторантуру подають заяву на ім’я ректора університету і такі документи:

1. Особовий листок, 1 фотокартка.

2. Автобіографію.

3. Список опублікованих наукових праць (відповідно до затвердженої форми).

4. Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

5.Розширений витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію в докторантуру.

6. Наукову доповідь з теми докторської дисертації.

7. Копію диплома кандидата наук /доктора філософії.

8. Копію атестата доцента.

9. Копію трудової книжки, завірену за останнім місцем роботи.

10.Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником ТНЕУ, зі згодою надати абітурієнтові наукове консультування у разі його вступу в докторантуру.

11. Копію документа, що посвідчує особу та громадянство(копія паспорта).

12. Копію картки платника податків.

 

Паспорт та оригінали диплому та атестату вступник подає особисто.

Термін навчання 2 роки.

Підготовку в докторантурі університет здійснює за кошти юридичних та фізичних осіб – на умовах договору.

Всі вступники до докторантури проходять співбесіду з майбутнім науковим консультантом. Є можливість поселення в гуртожиток.

Прийом документів: з 02 липня по 31 серпня 2018року

Зарахування:до  01 жовтня 2018 року;

 

Адреса університету:     46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус № 1,

відділ аспірантури і докторантури, тел. +38 (0352) 47-58-62,

приймальна комісія тел. 47-50-60

e-mail:I.perekhrest@tneu.edu.ua

 Контакти

Дата: 25-08-2011, 09:22

Завідуюча аспірантурою і докторантурою

 

Перехрест Лідія Костянтинівна.

 

 

46020, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11.
Контактний телефон: +38 0352 47 58 62,
E-mail l.perekhrest@tneu.edu.ua