Начальник Науково-дослідної частини

Письменний Валерій Іванович
 
Контакти: 

Адреса: вул. Львівська, 5а
Телефон: внутр.:10-355 зовн.: 47-50-50*10-355
E-mail: ndi_ird[at]tneu.edu.ua

  

Науково-дослідна частина

Загальна інформація.

 
    Науково-дослідний інститут інноваційного розвитку та державотворення (надалі - НДІ ІРД) створено 1 жовтня 2013 року. На виконання рішення Вченої ради ТНЕУ від 12 квітня 2013 року наказом ректора ТНЕУ від 15 липня 2013 року № 328 науково-дослідну частину ТНЕУ реорганізовано у Науково-дослідний інститут інноваційного розвитку та державотворення. Директором призначено Монастирського Григорія Леонардовича.


НДІ ІРД – структурний підрозділ Університету, що здійснює функцію організації та координації наукової та науково-технічної діяльності ТНЕУ, його взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування на основі забезпечення наукового супроводу формування та реалізації державної політики. НДІ ІРД в своїй діяльності керується

Історія.


НДІ ІРД є  правонаступником науково-дослідної частини ТНЕУ (до 2004 р. - науково-дослідний сектор, що був створений колишнім Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти УРСР (наказ від 26 квітня 1971 р. № 248) з метою організації проведення науково-дослідних робіт для підприємств і організацій на госпдоговірних засадах). Від часу створення НДС очолювали: Патерикін Володимир Іванович (квітень 1971 р. – лютий 1973 р.); Матенчук Юліан Іванович (лютий 1973 р. – жовтень 1977 р.); П’єх Володимир Михайлович (жовтень 1977 р. – березень 1984 р.); Вербінський Михайло Миколайович (березень 1984 р. – березень 1986 р.). Першим начальником цього підрозділу був кандидат технічних наук Патерикін Володимир Іванович. Будучи фахівцем з радіоелектроніки, при формуванні наукової тематики перевагу надавав дослідженням в цій галузі, створивши за короткий строк колективи дослідників на чолі з А.О. Саченком, Я.В. Бучинським, З.І. Домбровським та ін. Так звана «технічна» тематика набула значного розвитку, госпдоговори з наукових досліджень укладались з підприємствами, іншими науковими організаціями на тривалі терміни (3-5 років). За результатами цих досліджень було створено ряд новітніх приладів для різних галузей народного господарства, в тому числі й для оборони, отримано свідоцтва на винаходи.


З лютого 1973 р. по жовтень 1977 р. НДС очолював Матенчук Юліан Іванович. В цей період набуває розвитку економічна тематика наукових досліджень, що пов’язане з укріпленням профільних кафедр науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації – докторами і кандидатами економічних наук. З жовтня 1977 р. по березень 1984 р. НДС очолював П’єх Володимир Михайлович, а з березня 1984 р. по березень 1986 р. – Вербінський Михайло Миколайович. У 1984 році спільним наказом Міністерства електронної промисловості СРСР № 188 від 19.03.84 р. і Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 111 від 11.04.84 р. було створено галузеву науково-дослідну лабораторію автоматизованих систем збору і обробки інформації (ГНДЛ).  На ці роки припадає найбільший розвиток обсягів госпдоговірних наукових досліджень для потреб народного господарства (обсяг становив понад 1 млн. крб.). НДС став своєрідним центром підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.


З березня 1986 р. по грудень 2000 р. НДС очолював Благуляк Валерій Омелянович. З метою дальшого розвитку наукових досліджень, направлених на розробку та вдосконалення програмно-технічного і метрологічного забезпечення автоматизованих систем управління технологічними процесами та підприємством, в 1994 році спільним наказом Тернопільського інституту народного господарства та Тернопільським виробничим об’єднанням «Оріон» та заводом «Квантор» ГНДЛ реорганізовано в галузеву науково-дослідну лабораторію автоматизованих систем та мереж. У 1995 р. науково-дослідний сектор був перейменований у інформаційно-аналітичний центр, а з 10 травня 2001 року – в науково-дослідний сектор (наказ № 232 від 10.05.01 р.).


З 1 січня 2001 року начальником ІАЦ (пізніше НДС, НДЧ) призначено Письменного Валерія Івановича. В цей період університет брав участь у виконанні науково-дослідних робіт, що фінансувалися за рахунок коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України. Поступово збільшувався обсяг науково-дослідних робіт. У 2003 – 2004 рр. було удосконалена організаційно-функціональна структура наукової та науково-технічної діяльності академії, згідно з наказом ректора від 31.03.2004 року № 207 науково-дослідний сектор реорганізовується в науково-дослідну частину. Основну увагу у своїй діяльності НДЧ зосереджувала на організаційно-методичному забезпеченні проведення науково-дослідних робіт.
 

Структура НДІ ІРД.

Напрями діяльності.
•    виконання функцій науково-дослідної частини ТНЕУ до її реформування;
•    координація діяльності ТНЕУ з укладення договорів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання щодо виконання наукових розробок на платній основі;
•    пошук можливостей диверсифікації фінансування наукових досліджень за кошти міжнародних грантів;
•    популяризація наукових здобутків ТНЕУ;
•    координація взаємодії Університету з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
•    здійснення наукової експертизи проектів нормативно-правових актів органів влади, загальнодержавних, регіональних та локальних програм;
•    розроблення на замовлення органів державної влади та органів місцевого самоврядування проектів нормативно-правових документів;
•    проведення спільних науково-практичних заходів з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
•    представлення інтересів ТНЕУ в консультативно-дорадчих структурах при органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
•    налагодження зв’язків із зарубіжними вищими навчальними закладами в контексті вивчення практики наукового забезпечення інноваційного розвитку та державотворення;
•    реалізація функції координації наукової діяльності кафедр ТНЕУ;
•    взаємодія з іншими навчальними закладами, установами НАН України в сфері наукового супроводу інноваційного розвитку та державотворення;
•    забезпечення взаємодії з громадськими організаціями в сфері реалізації спільних державотворчих проектів;
•  організація зустрічей науковців та студентів ТНЕУ з відомими політиками, науковцями, керівниками центральних та місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Контакти:
адреса: 46020, м.Тернопіль, вул. Львівська, 5а
тел.: (0352) 47-50-59, внутр. тел.:10-355, 10-356 
e-mail: ndi_ird[at]tneu.edu.ua 

Науково-дослідні роботи

 Тернопільський національний економічний університет пропонує до впровадження свої науково-дослідні роботи.


Наукову документацію та допомогу по впровадженню наукових розробок можна отримати шляхом заключення договору на створення (передачу) науково-технічної продукції.


Довідки можна отримати за адресою:

Науково-дослідна частина,

вул. Львівська, 5-А, м. Тернопіль, 46020,

Тел. (0352) 47-50-59,

Е-mail:  ndi_ird[at]tneu.edu.ua