Про раду молодих вчених

Про раду молодих вчених Рада молодих вчених ТНЕУ — молодіжна організація, що об’єднує аспірантів та молодих викладачів університету, створена з метою активізації та координації наукових досліджень на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування. 

Про раду молодих вчених

Про раду молодих вчених Рада молодих вчених ТНЕУ — молодіжна організація, що об’єднує аспірантів та молодих викладачів університету, створена з метою активізації та координації наукових досліджень на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування. 

Рада молодих вчених була заснована в 1996 році. Першим головою став Крисоватий Андрій Ігорович, тепер Ректор ТНЕУ, доктор економічних наук, професор. Метою створення ради була організація міцної платформи для розвитку молодої науки у Тернополі.  З липня 2004 по травень 2013 р. Раду молодих вчених очолював д.е.н., доцент, професор кафедри державного і муніципального управління Григорій Монастирський. З травня 2013 року Раду молодих вчених очолює к.е.н. доцент кафедри податків та фіскальної політики Тарас Маршалок. Членами Ради є 35 молодих науковці, серед яких - 24 кандидат наук. 

В своїй діяльності Рада молодих вчених керується Положенням, затвердженим ректором, що створює організаційно-правові та методичні засади її формування та функціонування. Основними практичними напрямки діяльності Ради молодих вчених є: проведення молодіжних науково-практичних конференцій; організація круглих столів; видання збірників наукових праць молодих науковців; координація розвитку молодіжної науки в університеті; налагодження молодіжних наукових зв'язків між вищими навчальними закладами.
Про раду молодих вченихЗавдання Ради молодих вчених ТНЕУ:
1.  Активізація професійного росту молодих вчених, об'єднання їх зусиль для розробки актуальних наукових проблем і вирішення пріоритетних наукових завдань.
2. Підтримка і розвиток наукових ініціатив молодих вчених, орієнтованих на їх кваліфікаційний розвиток і закріплення в підрозділах університету.
3.  Розвиток міжнародних, вітчизняних наукових і культурних зв'язків за участю молодих вчених університету.
4.  Організація і координація наукової і соціальної діяльності молодих вчених, аспірантів і докторантів університету.
5.  Участь у вирішенні кадрових, наукових, організаційних і інших проблем молодих вчених університету.
6.  Представлення, захист і реалізація професійних, соціально-побутових та інших інтересів і прав наукової молоді у Вченій раді університету.
7.  Широке висвітлення результатів досліджень молодих учених і сприяння їх впровадженню в практику.
8.  Підвищення масовості і результативності участі молодих вчених та студентів в науково-дослідній роботі, в організації і проведенні наукових конференцій, семінарів, конкурсів.
Основними напрямками діяльності Ради молодих вчених щодо розвитку молодої науки у ТНЕУ є: сприяння участі студентів та молодих вчених у наукових олімпіадах, проведенні та організації науково-дослідної роботи; інтеграції навчально-виховного та наукового процесів у діяльності вузу суб'єктами яких є студенти та молоді вчені; створення та організації роботи різноманітних наукових гуртків, студентських наукових товариств факультетів, спільних об'єднань молодих вчених вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ відповідно до основних пріоритетів наукової діяльності;  співробітництва з радами молодих вчених вищих навчальних закладів; питань міжнародного обміну студентів, науково-педагогічних та наукових кадрів з метою проведення спільних наукових досліджень, участі в наукових форумах, виконанні наукових грантів; соціальних проблем молодих вчених;  обговорення кандидатур на здобуття академічних стипендій, премій для молодих вчених.
 
Про результативність та ефективність діяльності Ради молодих вчених свідчать її здобутки. 


Про раду молодих вчених
У травні 2003 року Рада стала співорганізатором IV міжнародної наукової конференції молодих вчених „Україна – Польща: шлях до Європейської співдружності”. Рада організовувала роботу економічної секції конференції: "Розширення ЄС на Схід та проблеми економічного співробітництва України та Польщі”.  

Центральним заходом діяльності Ради є проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України: національна ідентичність та тенденції глобалізації”, метою яких є налагодження міждержавних та міжрегіональних молодіжних наукових зв’язків у контексті забезпечення соборності держави, розроблення практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем всіх ієрархічних рівнів в умовах ринкової трансформації, глобалізації та європейської інтеграції. У 2014 році була проведена ХІ міжнародна науково-практична конференція молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації», співорганізаторами якої виступили: Карагандинський державний технічний університет, Інститут економіки національної академії наук Азербайджану, Вроцлавський економічний університет та Білоруський державний економічний університет. Для участі була подана 271 заявка з 16 країн світу.
 
Рада молодих вчених є організатором щорічної Загальноуніверситетської студентської наукової конференції: „Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації”, за результатами якої видається збірник тез.
 
У 2005-2008 роках Рада молодих вчених була співорганізатором студентських наукових конференцій „Правова Україна очима майбутніх фахівців”, Всеукраїнської студентської наукової конференції „Грошово-кредитна система в Україні в контексті міжнародних економічних процесів”, Студентської наукової конференції „Міжнародна економіка на початку ХХІ століття: пріоритети і моделі розвитку”, Всеукраїнської студентської наукової конференції „Вибори 2006: проблематика змін у виборчому законодавстві України”, Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених „Економіка країн євроазіатського та африканського континентів і Україна”, Всеукраїнської конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід”

Функціонування самоврядних молодіжних організацій у вищих закладах освіти є необхідною умовою інтеграції України в європейський освітній простір. На думку молодих науковців, Тернопіль може й повинен стати українським Гарвардом. За ініціативою Ради молодих вчених з 2005 року щорічно проводяться круглі столи на тему „Організація діяльності рад молодих вчених та шляхи активізації наукової роботи студентів вищих навчальних закладів”, „Розвиток студентської науки на Тернопіллі”.

Про раду молодих вчених
Молоді вчені університету щорічно відзначають День науки України та Дні Європи в Україні. Так, в травні 2007 року відбувся круглий стіл „Проблеми стратегічного вибору України: погляд молоді”. Представники молодої науки обговорили проблеми формування та визначеності стратегії розвитку держави як дорожньої карти її розвитку, інституційних передумов та перешкод реалізації стратегічного вибору України, можливостей та загроз європейського вектору інтеграції для України, альтернатив стратегічного вибору України в контексті глобалізаційних процесів, реалій та перспектив державної молодіжної політики як необхідного компоненту реалізації стратегії розвитку України. Як зазначили учасники круглого столу, сьогодні нагальною є не проблема стратегічного вибору України, а проблема його реалізації. Шлях розвитку країни єдиний — інтеграція в європейські й євроатлантичні структури, досягнення нової якості життя громадян, запровадження соціальних, економічних та демократичних європейських стандартів життєдіяльності людини, суспільства та держави. 

Університет став першим в Україні вищим закладом освіти, що має своє періодичне фахове молодіжне наукове видання. Рада молодих вчених є засновником Збірника наукових праць молодих вчених ТНЕУ „Наука молода”, що включено ВАК України у перелік фахових видань з економіки (Постанова президії ВАК України від 15 лютого 2007 року № 1-05/2). В 2003-2008 роках опубліковано десять випусків збірника „Наука молода”. У вересні 2004 року збірник визначено переможцем у номінації „Творчість молодих учених” ІІ-го Тернопільського книжкового форуму.
Рада молодих вчених координує діяльність студентського наукового товариства ТНЕУ, сприяє виданню Бюлетня студентського наукового товариства. В 2004-2006 роках Рада молодих вчених виступила організатором проведення регіонального етапу ІV, V та VI Всеукраїнських конкурсів „Молода економіка”, які щороку проводяться Недержавним аналітичним Центром „Інститут Реформ” за сприяння центральних органів державної влади.  

Досвід функціонування молодіжних наукових організацій ТНЕУ є об’єктом вивчення на загальнодержавному й регіональному рівнях. Так, в квітні 2007 року під час святкування Днів науки в університеті з візитом перебував помічник проректора з наукової робот та інноваційної діяльності Київського національного торговельно-економічного університету Віктор Тринчук. Під час проведення фестивалю науки на базі Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя Управлінням освіти і науки облдержадміністрації проводився круглий стіл „Стан і перспективи молодої науки: робота рад молодих вчених, студентських наукових товариств ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації області. Досвід, проблеми”. Керівники молодіжних наукових організацій області вивчали досвід організації молодіжної науки на прикладі ТНЕУ. Це є свідченням того, що університет став осередком формування інноваційних ідей щодо організації наукової діяльності молодих вчених і студентів, науково-методичним центром молоді регіону.

Одним з напрямків діяльності Ради молодих вчених є налагодження наукових зв’язків з іншими вищими навчальними закладами на основі двосторонніх договорів про співпрацю в сфері наукової діяльності молоді. Рада співпрацює з молодіжними науковими організаціями Донецького національного університету, Київського національного економічного університету, Київського національного торговельно-економічного університету, Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського національного університету ім. Каразіна, Хмельницького національного університету, Львівської комерційної академії, Російського університету дружби народів, Санкт-Петербурзького державного університету економки і фінансів (Росія) та Вроцлавської економічної академії (Польща). В 2003 році Рада молодих вчених виступила співорганізатором Міжнародного Молодіжного Економічного Форуму, що проводився на базі Київського національного економічного університету. У травні 2005 року діяльність Ради молодих вчених було презентовано на І Всеукраїнському форумі студентських наукових організацій, що проходив на базі Харківського національного університету імені В. Каразіна, в роботі якого взяло участь 43 молодіжних наукових організації України. Укладено рамкову угоду про співробітництво з Фондом європейської освіти (Польща) та Фондом екологічної освіти (Польща).
Рада молодих вчених Тернопільського національного економічного університету двічі на рік проводить  Міжнародну науково-практичну Інтернет-конференцію «Соціально-економічні перспективи розвитку України в ХХІ столітті», яка відбуваться на Інтернет-сайті www.iconf.org.ua. Відповідальним за проведення конференції є заступник голови Ради молодих вчених ТНЕУ Рудан Віталій Ярославович. У роботі конференції регулярно беруть участь науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції. 
  
Про раду молодих вчених Для розвитку інтелектуальних, творчих, наукових здібностей молодих людей та сприянню забезпеченя партнерських відносин між молодими викладачами та студентами, Радою молодих вчених спільно із Студентським науковим товариством було започатковано 1 листопада 2013 року проведення наукового квесту «Лабіринтами економічної теорії». У квесті брали участь студенти десяти факультетів та їх викладачі. Усі завдання квесту стосувалися економічної теорії.
  
Важливим кроком у розвитку міжнародних наукових зв’язків стало проведення у 2014 році Україно-Болгарського форуму молодих учених-економістів "Європейський вибір України: соціальні та економічні виміри. Тематичними напрямками роботи були  геополітика, проблеми розвитку фінансово-кредитної політики, проблеми управління та розвиток менеджменту,  маркетингові стратегії, соціальна достатність України та ефективна соціальна політика, формування ефективних інститутів економіки сталого розвитку. У результаті було досягнуто конструктивних позицій щодо економічного розвитку України, місця нашої держави в Європейському союзі та запропоновано шляхи швидкої інтеграції в глобальний економічний простір не лише як реципієнта, а й як ефективного донора.  Молоді науковці проаналізували стратегічні можливості розвитку менеджменту і маркетингу України, соціальну складову економіки Європейського союзу та можливість забезпечення соціальної справедливості у вітчизняному просторі.  За результататми роботи форуму опублікований збірник тез доповідей. 
 
Про раду молодих вченихРада молодих вчених ТНЕУ сприяє підвищенню наукового і професійного рівня молодих вчених, а також координує їх діяльність, спрямовану на розвиток наукових ініціатив і закріплення молодих кадрів в університеті.

Рада молодих вчених Тернопільського національного економічного університету стала невіддільним і дієвим учасником реалізації програми наукових досліджень, суб’єктом забезпечення високого наукового іміджу університету, осередком зростання майбутніх докторів наук. Запорукою її успішного функціонування є ґрунтовна підтримка з боку керівництва університету.
 
 Голова Ради молодих вчених                                             Гандзюк Ольга Володимирівна