Колектив УГП МВА

Колектив УГП МВА 
   Науковий керівник програми –  професор, д.е.н. Є.В. Савельєв, завідувач кафедри міжнародної економіки.                  
   Закінчив Одеський кредитно-економічний інститут (нині – Одеський національний економічний університет) в 1960 році за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 1972 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Заробітна плата як форма підвищення ефективності промислового підприємства». Докторську дисертацію "Методологічні проблеми організації соціалістичого змагання в промисловості ” захистив у 1984 році. Є.В. Савельєв – заслужений діяч науки і техніки України, член редакційних колегій наукових видань ТНЕУ, член спеціалізованої вченої ради в ТНЕУ із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук. Під його керівництвом захищено 30 кандидатських та докторських дисертацій.
   Сфера наукових інтересів професора Є.В. Савельєва – міжнародна економіка, нова економіка, інтеграція України в Європейський Союз, проблеми маркетингу тощо. Він сформував наукову школу в галузі міжнародної економіки, маркетингу й управління. Це дало можливість у 1989 році розпочати у ТАНГ (нині ТНЕУ) підготовку фахівців зі спеціальності «Виробничий менеджмент», а у 1993 році – «Міжнародна економіка». Одночасно була відкрита одна з перших в Україні кафедр менеджменту та маркетингу, яку очолив Є.В. Савельєв і з якої у 1994 році було виділено під його керівництвом нову кафедру – міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу.
    Наукові розробки Є.В. Савельєва представлялися Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, міністерствам і відомствам, посольствам країн Європейського Союзу, акредитованим в Україні. У 2000 році обраний віце-президентом Академії економічних наук України; експерт ВАК України (1999 - 2004 рр.), Німецької служби академічних обмінів (DAAD) (1993 – 2003 рр.), програми Європейського Союзу Tempus Tacis (1994 – 1995 рр.); контрактер проекту Тасіs-АСЕ, контрактний номер T94-17-21-0 (1996 р.); експерт проекту Bіstrо-Тасіs "Третя міжнародна наукова конференція "Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти”, контрактний номер BIS/97/085 (1998 р.); контрактер фонду "Відродження” (1999 р.); координатор проектів Tempus «Європейські економічні студії і відносини в сфері бізнесу» (1999 - 2002 рр.) і «Європейські стандарти у підготовці економістів з міжнародного туризму» (2004 - 2007 рр.); головний редактор журналу "Журнал європейської економіки”(з 2001 р.); член редколегії журналів "Вісник Тернопільського державного економічного університету” (з 1998 р.), „Вісник економічної науки України”(з 2002 р.), "Господажски архив” (Болгарія, з 1997 р.); співголова програмового комітету щорічної міжнародної конференції "Проблеми економічної ефективності інтеграції України в Європейський Союз” (з 1996 р.).
    Як головний редактор «Журналу європейської економіки» значний внесок у наукову скарбницю здійснив проф. Євген Савельєв, залучивши у науковий обіг вітчизняної науки і практики здобутки іноземних та вітчизняних економістів. Цей журнал видається трьома мовами (українською, російською та англійською) і сприяє підвищенню іміджу української економічної науки за кордоном. Діяльність професора Є.В. Савельєва як завідувача кафедри характеризується інноваційністю і послідовним впровадженням у життя нових ідей та досягнень вітчизняних і зарубіжних навчальних закладів. Він ініціював створення Україно-нідерландського факультету міжнародної економіки і менеджменту, а також кафедр німецької мови для зовнішньоекономічної діяльності і англійської мови для зовнішньоекономічної діяльності. Організував створення Центру європейських і міжнародних студій у ТДЕУ (нині ТНЕУ). Разом з професором С. І. Юрієм ініціював відкриття спеціалізації „Міжнародний туризм” (2003 р.), створення підготовчого відділення для іноземних громадян (2006 р.) та відкриття англомовної програми підготовки зі спеціальності «Міжнародна економіка» (2004 р.). Вперше в Україні започаткував викладання теорії міжнародної економіки (2002 р.) та новітнього маркетингу (2005 р.). ТДЕУ був першим ВНЗ України, що розпочав підготовку магістрів спеціальності «Державна служба» за спеціалізацією «Світова та європейська інтеграція». З 2001 року програму очолює Євген Савельєв.
    Професор Є.В. Савельєв  є автором і співавтором більше 300 наукових та науково-методичних праць і 20 монографій.
 
 
Колектив УГП МВА
Директор програми – доцент, к. е. н. М. В. Лизун

Дисципліни:
"Міжнародна економічна політика ", "Міжнародна економіка", "Міжнародна економічна діяльність України", "Міжнародні організації та міжнародні відносини", "Міжнародні стратегії економічного розвитку", в т.ч. англійською мовою.
E-mail: mlysun[at]ukr.net
Публікації:
1. Lysun М.V. Introduction of the euro in countries of the European Union - Master’s Projects in specialities: "International Economics” (specialization "European Finance and Credit”). - Ternopil: TANE, 2003. – 202p. 
2. Лизун М.В. Економічне зростання: український аспект та світовий досвід - Наука молода. Збірник наукових праць Ради молодих вчених ТДЕУ. – 2005. – Випуск 4. – С.79-83.                                   
3. Лизун М.В. Інноваційний розвиток – основа випереджаючого економічного зростання – Галицький Вісник. – 2006. – №1(8). – С. 94-103   
4. Лизун М.В. Інноваційний розвиток – основа стійкого економічного зростання - Збірник тез доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Ч.1. –Тернопіль: Економічна думка. – 2005. – С.55-57.                                            
5. Лизун М.В., Комар Н.В. Подолання бідності в контексті випереджаючого економічного зростання - Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка. Серія: економіка. Збірник наукових праць. – 2005. – Випуск. – С.29-32.                                               
6. Лизун М.В. Випереджаюче економічне зростання в умовах глобалізації - Збірник тез доповідей Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції студентів та молодих науковців. Івано-Франківськ. – 2005. – С.71-74.                                               
7. Лизун М.В. Стратегія випереджаючого економічного зростання: світовий та український аспекти - Збірник тез доповідей Третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Тернопіль: Економічна думка. –2006. – Ч.1. – С.84-86.                   
8. Лизун М.В. Джерела забезпечення випереджаючого економічного зростання - Збірник тез доповідей ІV міжнародної науково-теоретичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. Тернопіль. – 2006. – Ч. 2. – С. 90-91.                                    
9. Лизун М.В. "Точки зростання " світової та української економіки - Галицький Вісник. – 2006. – №2(9). – С. 28-33                    
10. Лизун М.В. Моделі економічного зростання світової та української економіки - Журнал європейської економіки, Тернопіль,2006, - №2(5), С.161-170                   
11. Лизун М.В. Принципи забезпечення випереджаючого економічного зростання України - Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету. – 2006. – Випуск 215, том І. – С.140–146                       
12. Лизун М.В. Модель випереджаючого економічного зростання України в системі міжнародної конкурентоспроможності - Збірник тез доповідей Четвертої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Тернопіль: Економічна думка. –2007. – Ч.1. – С.86-88.           
13. Лизун М.В. Особливості моделі економічного зростання Японії - Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Тернопіль: Економічна думка. –2007. – С.119-123.                                                
14. Лизун М.В. Пріоритетні напрямки розвитку світової та української економіки - Наука молода. Збірник наукових праць Ради молодих вчених ТНЕУ. – 2006. – Випуск 6. – С.74-78.                               
15. Лизун М.В. Новітні стратегії економічного зростання в контексті концепції міжнародної конкурентоспроможності країни - Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Тернопіль: Економічна думка. –2008. – С.244-247.       
16. Лизун М.В. Міжнародні тенденції формування національних моделей економічного зростання - Збірник тез доповідей П’ятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. Тернопіль: Економічна думка. –2008. – С.56-59                
17. Лизун М.В. Особливості розвитку української економіки в умовах сучасних інтеграційних процесів - Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації/ Матеріали міжнародної науково-практичної. Тернопіль: Економічна думка. –2008. – С.108-110.   
18. Лизун М.В. Тенденції розвитку світової економіки в сучасних умовах - Збірник тез доповідей шостої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті», Тернопіль, ТНЕУ «Економічна думка» ,2009, 22-23 лютого. – С.75-76                                             
19. Лизун М.В. Особливості формування моделі нового економічного розвитку - Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Формування нового світового економічного порядку», Тернопіль, ТНЕУ «Економічна думка», 2009, 14-15 травня.-С.127-131                                      
20. Лизун М.В. Розвиток української економіки в умовах світової економічної кризи - Труди міжнародної конференції за результатами проекту за програмою Tempus «Аналіз криз та прийняття рішень в Україні» (за ред. проф. Самотокіна Б.Б.), К.:Київський міжнародний університет.- 2009.-С.281-285

Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес адміністрування» (УГПМВА-UGPMBA)

Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес адміністрування» (УГПМВА-UGPMBA) 
     Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес адміністрування» (УГПМВА-UGPMBA)
     ТНЕУ за участю Технологічного освітнього інституту Західної Македонії (координатор проекту) у 2004-2007 роках успішно здійснив проект Темпус CD-JEP-24244-2003 «Європейські стандарти у підготовці економістів з міжнародного туризму». З огляду на реалізацію принципів Болонського процесу та у порядку продовження співпраці з Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії укладена угода про спільну підготовку магістрів з бізнес-адміністрування в Греції, починаючи з 2008/2009 навчального року на базі грецького навчального закладу за акредитованою Міністерством освіти і науки України програмою.
     Українсько-грецька програма «Магістр з бізнес адміністрування» (УГПМВА-UGPMBA) функціонує при Навчально-науковому інституті міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина ТНЕУ. В рамках програми здійснюється спільна підготовка фахівців за програмою МВА з Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії. Навчання студентів здійснюється на базі Технологічного освітнього інституту Західної Македонії. Згідно Меморандуму порозумінь між ТНЕУ і Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Греція) навчальний процес проводиться за навчальними планами і програмами ТНЕУ із залученням викладацького персоналу української і грецької сторін, при цьому грецька сторона забезпечує доступ студентів і професорсько-викладацького персоналу програми до необхідних навчальних матеріалів, комп’ютерного та іншого обладнання, засобів комунікації та виділяє офісне приміщення.
     Програма акредитована Міністерством освіти, науки і релігій Греції, що обумовлює визнання диплому ТНЕУ в Греції та країнах Європейського Союзу. Випусковими кафедрами є кафедра міжнародної економіки ТНЕУ та департамент міжнародної торгівлі Технологічного освітнього інституту Західної Македонії. Навчальний процес здійснюється англійською мовою викладачами ТНЕУ і Технологічного освітнього інституту Західної Македонії. Програма функціонує за умов мінімального набору – 25 студентів, максимального набору – 40 студентів. Тривалість магістерської програми розрахована на 2 академічних роки. При цьому загальний час проведення програми не повинен бути більшим, ніж 3 роки, оскільки студенти мають право відкласти навчання максимум на 1 рік.
    У 2010 році в рамках Українсько-грецької програми здійснено перший випуск магістрів 2008-2009 року набору. Результати захисту магістерських робіт засвідчили достатньо високий рівень теоретичної і фахової підготовки студентів. Всього було представлено до захисту близько 100 магістерських робіт. Усі роботи отримали позитивну оцінку.
Реалізація програми має за мету вихід ТНЕУ на європейський ринок освітніх послуг, визнання українського диплому у розвинутих країнах Європи, підвищення іміджу ТНЕУ серед роботодавців Греції, а через них і в усьому Європейському Союзі, стимулювання кваліфікаційного зростання професорсько-викладацького персоналу ТНЕУ та підвищення його конкурентоспроможності.
 
Договори
1. Меморандум домовленостей між Тернопільським національним економічним університетом і технологічним освітнім інститутом  Західної Македонії. Підписаний 27.06.2007р. Згідно умов даного договору здійснювався набір слухачів магістратури 2008-2009 н.р.
2. Меморандум домовленостей між Тернопільським національним економічним університетом і технологічним освітнім інститутом  Західної Македонії. Підписаний 10.10.2009р. Згідно умов даного договору здійснювалися набори слухачів магістратури 2009-2010 н.р. та 2010-2011н.р.
3. Меморандум про міжнародне співробітництво між Тернопільським національним економічним університетом (Тернопіль, Україна) і Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Козані, Греція) від 23 серпня 2013р.
4. Виконавча програма 1 до Меморандуму про міжнародне співробітництво між Тернопільським національним економічним університетом (Тернопіль, Україна) і Технологічним освітнім інститутом Західної Македонії (Козані, Греція). Підписана 02.04.2014р. Згідно умов Виконавчої програми 1 здійснюється взаємна програма обміну студентами.
 
КОНТАКТИ:
Лизун Марія Володимирівна
 
Координатор Українсько-грецької програми «Магістр з бізнес адміністрування»
Телефон: (0352) 47-50-75
Внутрішній телефон: 11-102
Кабінет: 1208
E-mail: programa.u-g_mba[at]tneu.edu.ua
 
Савельєв Євген Васильович
 
Науковий координатор Українсько-грецької програми «Магістр з бізнес адміністрування»
Телефон: (0352) 47-58-75
Внутрішній телефон: 11-104
Кабінет: 1204
E-mail: savelyev[at]tneu.edu.ua