ФІСКАЛЬНИЙ ПРОСТІР СТАЛОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

    У монографії досліджено теоретико-методологічні підходи до формування фіскального простору Української держави в умовах розвитку світових інтеграційних процесів. Висвітлено теоретичну концептуалізацію фіскального простору держави. Розкрито проблематику використання фіскально-монетарних інструментів у забезпеченні сталого розвитку суспільства. Показано бюджетні дисбаланси фіскального простору України. Представлено реалії функціонування державних інституцій у фіскальному просторі України та євроінтеграційний контекст митної політики України. Основний акцент зроблено на аналізі та формуванні концептуальних підходів до реформування податкової, митної систем держави, сферах державного управління у фіскальній царині, проблемних аспектах фіскального адміністрування.
     Монографія призначена для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, державних службовців, у тому числі працівників фіскальної служби, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами фіскальної політики.


НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗШИРЕННЯ БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ

    У монографії розкрито теоретико-методологічні аспекти реалізації податкової політики в контексті фіскальної децентралізації, створення та функціонування ефективного механізму акумулювання ресурсів на локальному рівні, що адекватно відповідає орієнтирам сталого соціально-економічного розвитку територій, а також є актуальним в умовах євроінтеграційних прагнень України.

   У науковій праці розглянуті питання, що стосуються парадигми податкової політики на локальному рівні та податкової компоненти фіскальної децентралізації. Здійснено порівняння зарубіжної практики розширення бази оподаткування та нормативно-правових засад фіскальної децентралізації в Україні. Проведено аналіз становлення та функціонування інститутів фіскальної політики в нашій країні.

   Запропоновано математичну модель використання податкових інструментів на локальному рівні та виокремлено пріоритетні напрямки розвитку вітчизняної сфери оподаткування в напрямку фіскальної політики децентралізованого типу.

   Для наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів, державних службовців, у тому числі працівників фіскальної служби, економістів-практиків, а також усіх, хто цікавиться проблемами фіскальної політики.ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ І СТАЛИЙ ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДОМІНАНТИ ТА ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ

    У монографії досліджено концептуальні засади функціонування державних фінансів та показано їхню роль у вирішенні проблем сталого людського розвитку. Проаналізовано сучасний стан та особливості бюджетного фінансування таких важливих складових соціальної сфери, як охорона здоров’я, освіта, соціальний захист і соціальне забезпечення. Значну увагу приділено основним напрямкам державної фінансової підтримки охорони навколишнього природного середовища. Охарактеризовано перспективи розвитку державного соціального страхування у контексті відтворення людського потенціалу. Монографія містить авторські погляди на складні діалектичні взаємозв’язки між державними фінансами і розвитком людського потенціалу та нові ідеї щодо перегляду усталених стереотипів для формування новітніх національних орієнтирів.


КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ

    У монографії подано результати наукових досліджень з питань концепції розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні. Питання вищеназваної концепції розглянуто у розрізі основних об’єктів обліку: активів, витрат та доходів підприємств, їх капіталу та зобов’язань. Запропоновані шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту зазначених об’єктів відповідно до вимог міжнародних стандартів. Пропозиції з покращення обліку мають комплексний і системний характер та охоплюють питання первинного, аналітичного, синтетичного обліку та складання звітності.
   Для докторантів, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів.


СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

  Підручник «Соціальне страхування» підготовлений відповідно до навчальної дисципліни «Соціальне страхування», яка входить до навчального плану підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
  У підручнику розкрито сутність соціального страхування, визначено його зміст, завдання та функції; здійснено характеристику суб’єктів соціального страхування; розглянуто види соціального страхування та фінансові механізми, що функціонують у цій сфері; узагальнено зарубіжний досвід організації соціального страхування; обґрунтовано основні проблеми та перспективи розвитку соціального страхування в Україні.


РЕГІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ У СВІТОВОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ ВИМІРАХ

   У монографії проведено комплексне дослідження основних тенденцій регіоналізації на національному та наднаціональному рівнях. У рамках пошуку моделей проведення регіональних реформ акцентовано увагу на теоретико-методологічній концептуалізації регіональних перетворень, регіоналізації глобального економічного простору, механізмах розвитку регіональної економіки. Значна увага приділена проблемам територіально-адміністративних реформ, децентралізації, субсидіарності, перезавантаженності державних фінансів, фінансовій самодостатності територій, муніципальній борговій політиці, мережевим форма організації бізнесу кластерного типу. Проаналізована практика та концептуальні напрями регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та Росії.


SOCIO-ECONOMIC GUIDELINES OF FISCAL POLICY

   The monograph deals with the theoretical bases and practical peculiarities of functioning of financial system under conditions of geopolitical imbalances. The innovative trends in modern fiscal and economic policies are considered. The features of running business activities in the conditions of tax harmonization are ascertained. The ecological and labour prospects of fiscal policy reform are outlined. The ways of improvement of fiscal policy aimed at improvement of social development of society and economic conditions of the state are suggested.

   For researchers, lecturers, postgraduates and students, government officials, including employees of fiscal services, economics practitioners, and everyone interested in issues of fiscal policy.


REGIONALISATION IN CENTRAL-ESTERN EUROPEAN COUNTRIES: BULGARIA, POLAND, RUSSIA, SLOVAKIA, UKRAINE

   The monograph was issued on the basis of years of collaboration between the National University of Economics Ternopil and the Research Institute of the International Scientific Association for World Economics and World Politics in Berlin (Germany)


МИТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

 Посібник підготовлений експертами, спеціалістами-практиками органів Державної фіскальної служби України, інших державних установ, а також науковцями вищих навчальних закладів.
Видання містить теоретичну і практичну частини, що ґрунтуються на чинній системі митного права. У теоретичній частині розкрито нормативні документи. У практичній частині докладно прокоментовано особливості застосування норм Митного кодексу України (нормативно-правова база станом на 01.01.2016р.), представлено табличний матеріал, рисунки, схеми та розроблено контрольні питання до тематичних розділів.


БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

 У підручнику на основі законодавчих актів і нормативних документів викладені теоретичні основи бухгалтерського обліку, організація і методика ведення обліку активів, власного капіталу і зобов’язань на підприємствах агропромислового бізнесу різних форм власності і видів господарської діяльності. Наведено документообіг підприємств з представленням облікових регістрів, рекомендованих як Міністерством фінансів України для всіх підприємств незалежно від форм власності і видів ді­яльності, так і Міністерством аграрної політики та продовольства України для підприємств агропромислового бізнесу.


ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

 У підручнику подано інтегрований виклад історії економіки та економічної думки як органічної єдності історико-економічних наук. Використані найновіші досягнення американських, європейських і українських вчених-економістів, що дозволило забезпечити взаємодію «науки досліджень» і «науки навчання», узагальнити практику досліджень у цій галузі науки. Історію світового господарського розвитку від первісного суспільства і ранніх цивілізацій до сучасного часу викладено в контексті розуміння економічної реальності видатними мислителями, науковими школами, течіями і напрямами економічної думки. 


Про видавничо-поліграфічний центр

«Економічна думка» — видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету. Створений 1997році.

Завдання — забезпечення студентів методичною літературою, підручниками і посібниками, випуск монографій, опублікування статей та інших наукових праць для прискорення розвитку економічної науки на етапі її становлення в умовах ринкової економіки.

Директор видавництва - Французов Володимир Сергійович.

 

Прайс-лист     завантажити [21.41 Kb] (завантажень: 237)Контакти

Контактна інформація:

Директор видавництва - Французов Володимир Сергійович.

м. Тернопіль, 46020.
вул. Львівська, 11.
Видавництво ТНЕУ «Економічна думка».
Телефон: (0352) 47-58-72, факс (0352) 43 24 40.
E-mail: edition[at]tneu.edu.ua

Сайт: http://vpc.tneu.edu.uaПерсонал

Видавничо-маркетинговий відділ


Ковальчук Любов Михайлівна

 

Посада: Начальник видавничо-маркетингового відділу

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-317

Електронна скринька:

Климчик Любов Василівна

 

Посада: Економіст - бухгалтер І категорії

Кабінет:

Телефон:

Електронна скринька:

 

 

Королишин Ігор Миколайович

 

Посада: Маркетолог

Кабінет:
тел./факс (0352) 47 58 72, внутр. 103-17
моб. 38 068 417 4103
Електронна скринька: vpctneu@tneu.edu.ua

 

 

 Нестерчук Григорій Іванович


Посада: Завідувач складом

Кабінет:

Телефон: 47-58-72, внутр. 103-17

Електронна скринька:


 

Виробничо-друкарський відділ

 

Мельничук Ігор Богданович

 

Посада: Начальник виробничо-друкарського відділу

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 14-424

Електронна скринька:

Голота Андрій Ігорович

 

 Посада: Головний технолог

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 14-424

Електронна скринька:
Шибиста Наталія Михайлівна


 Посада: Технік  ІІ категорії

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 14-424

Електронна скринька:

 

Відділ додрукарської підготовки

 

Хомацький Юрій Ярославович

 

Посада: Начальник відділу додрукарської підготовки

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-365

Електронна скринька:

Безушко Любов Ярославівна

 

Посада: Інженер з верстки

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-326

Електронна скринька:

Бойчук Оксана Володимирівна


Посада: Редактор літературний І категорії

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-330

Електронна скринька:

Буняк Інна Євгенівна


Посада: Редактор літературний І категорії

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-330

Електронна скринька:

Верней Любов Миронівна


Посада: Інженер з верстки

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-326

Електронна скринька:

Демчук Надія Романівна


Посада: Провідний інженер з дизайну та верстки

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-326

Електронна скринька:

Калачик Інна Василівна


Посада: Редактор літературний І категорії

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-330

Електронна скринька:

Одобецька Марія Михайлівна


Посада: Художник - дизайнер

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-326

Електронна скринька:

Слимак Ольга Омелянівна


Посада: Інженер з верстки

Кабінет:

Телефон: 47 58 72, внутр. 10-326

Електронна скринька:

Щербак Лариса Федорівна


Посада: Редактор технічний І категорії

Кабінет:

Телефон: 47 58 72,  внутр.10-365

Електронна скринька:


ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

 Підручник підготовлено відповідно до типової освітньо-професійної програми курсів «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит». Його структура відповідає типовій програмі та діючому Плану рахунків бухгалтерського обліку, де окремими розділами визначаються загальні принципи бухгалтерського обліку, облік активів, капіталу та зобов’язань. Розкриваються господарські процеси та пов’язаний з ними облік витрат, доходів діяльності, фінансових результатів. Описано форми та порядок складання фінансової звітності, умови переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності.


У кінці підручника подаються діючий і оновлений План рахунків бухгалтерського обліку, перелік та структура Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, методичні рекомендації з облікової політики та складання фінансової звітності, предметний покажчик найбільш важливих термінів та понять, які використовуються у нормативних документах з бухгалтерського обліку, з поясненнями до них, а також список рекомендованої літератури.


Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ, які займаються обліком.