Директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки ВННІЕ ТНЕУ

Погріщук Борис Васильович


Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-100
Кабінет: 308
E-mail: dir[at]vie.vin.ua

 

Закінчив Тернопільський інститут народного господарства (нині ТНЕУ) у 1993 році за спеціальністю "Економічне і соціальне планування". З 2003 року працює директором Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету. Докторська дисертація захищена у 2010 році на тему: «Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу України», професор кафедри економіки підприємств і корпорацій (2011 р.). Академік академії економічних наук України та академік інженерної академії (2014 р.). Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2008 р.) та нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2011 р.), заслужений працівник освіти України (2016 р.)
Наукові інтереси: проблеми розвитку менеджменту, економіки та підприємництва (економіка сільського господарства і АПК; теорія та методологія економічної науки; економічні тенденції агропромислового виробництва; інвестиційно-інноваційні процеси в галузях АПК, біоекономіка).

Науковий доробок: автор більше 140 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: 70 наукових праць у фахових виданнях, 3 патенти, 2 підручника, співавтор 25 навчальних посібників, автор 15 методичних розробок.


Заступник директора ВННІЕ ТНЕУ

Мартусенко Ірина Валеріївна

Посада: заступник директора Вінницького навально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, секретар Вченої ради ВННІЕ ТНЕУ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-118
Кабінет: 314
E-mail: i.v.martusenko@gmail.com
Освіта вища педагогічна (ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського), у 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». У Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ працює з 2005 року; в 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Спеціаліст з регіональної економіки, екологічної економіки, економічної та соціальної географії, геополітики.
Наукові інтереси: проблеми розвитку просторової економіки, біоекономіки, геополітики, регіональної економіки, медичної географії, економіки АПК.
Науковий доробок: автор і співавтор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких підручник та навчальний посібник «Регіональна економіка» з грифом МОН України, співавтор монографії «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств».

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ВННІЕ ТНЕУ

 Вінницький навчально-науковий інститут економіки є найбільшим віддаленим структурним підрозділом Тернопільського національного економічного університету, що розпочав свою діяльність 1 січня 1995 року.


Очолює інститут д.е.н., професор Погріщук Борис Васильович.

 

Інститут здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ, № 636470 від 10.06.2015 р.), а також відповідних сертифікатів (серія НД-II-IV, №№ 2074396 – 2074404), виданих Міністерством 15.04.2015 року.

 

Перший набір студентів до інституту відбувся ще у 1995 році, коли до лав студентів було зараховано 100 осіб на навчання за спеціальністю "Фінанси і кредит”. В подальшому кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в інституті, постійно збільшувалась.

 

Сьогодні інститут готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за наступними спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Облік і оподаткування»; «Економіка»; «Правознавство»; «Правоохоронна діяльність».


 За більш ніж 20-ти річну історію свого існування Вінницький навчально-науковий інститут економіки став сучасним вищим економічним навчальним закладом, що розгорнув свою діяльність та території Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Київської та інших областей, набув визнання освітянського та наукового загалу, успішно витримав конкурентну боротьбу з іншими навчальними закладами регіону та отримав стабільний контингент студентів. За роки свого існування інститут підготував для національного господарства України близько 7,0 тисяч спеціалістів та магістрів. Якщо у 2000 році перший випуск фахівців складав 82 осіб, то в 2016 році було підготовлено 744 магістри і спеціалісти. Сьогодні в інституті працюють 55 висококваліфікованих викладачів, з яких 85% мають наукові ступені та вчені звання. Серед викладачів найвищої кваліфікації – д.е.н., професори Б.В. Погріщук, В.Г. Дем’янишин, А.В. Сірко, В.І. Мельник, Г.Б. Погріщук; кандидати наук, доценти Н.В. Добіжа, І.В. Мартусенко, Н.В. Гордополова, І.І. Світлак, О.М. Ціхановська, С.О. Творун, А.В. Козловський, О.М. Вільчинська, Л.М. Клівіденко, К.Є. Рум'янцева, В.В. Ясишена, С.А. Харчук, К.Є. Поджаренко, В.В. Добіжа, І.М. Сисоєва, Л.Г. Мовчан, Л.Г. Дончак, О.Ю. Балазюк, В.В. Нагайчук, В.М. Мирончук, В.В. Руденко, В.І. Волинець, Н.В. Мацедонська, Підгаєць С.В. та інші.

 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки здійснює підготовку фахівців у власних приміщеннях загальною площею 4000 м2, де розміщуються 5 кафедр, 8 спеціалізованих лекційних аудиторій, 5 комп’ютерних класів, спортивна та актова зали, деканат, бібліотека, що налічує 30 тис. примірників сучасної навчальної на наукової літератури, медичний пункт, буфет, їдальня та інші допоміжні приміщення. Безпосередньо для роботи студентів придбано 70 сучасних потужних комп’ютерів.

 

В інституті постійно удосконалюються навчальні плани підготовки фахівців. Лише в 2016-2017 роках було розроблено та удосконалено 300 робочих навчальних програм. Більшість викладачів використовують "опорні” конспекти лекцій, кодоскопи, електронні дошки, роздатковий матеріал тощо. Широко застосовуються активні методи навчання, проблемні та господарські ситуації, тестування, система кейсів тощо. Щороку викладачі інституту видають 3-4 навчальних посібників з грифом Вченої ради ТНЕУ та 50-60 методичних вказівок з різних напрямів навчальної роботи.

 

 В інституті активно проводиться науково-дослідна робота. Серед напрямів досліджень – трансформаційні процеси в економіці України, проблеми розвитку фінансової та кредитної системи, розвиток підприємництва тощо. Щорічно в інституті проводиться 2-3 міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, де студенти та співробітники можуть обговорити наукові проблеми, висловити власні думки з приводу питань, що розглядаються, тощо. За результатами наукових досліджень викладачами інституту, аспірантами, магістрантами та студентами щорічно опубліковується близько 300 наукових праць загальним обсягом близько 250 д.а., із них: 2-3 монографії, 60-70 статей у фахових журналах, 5-10 статей у зарубіжних виданнях тощо. Щорічно 40-50 викладачів інституту беруть участь у роботі різних наукових конференцій в інших вищих навчальних закладах.

 

 Традиційно кожного року в інституті проводяться Дні науки. Складовими частинами Днів науки є проведення загальноінститутської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького колективу, докторантів, аспірантів і здобувачів та студентської наукової конференції на тему «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації».

У роботі студентських наукових конференцій беруть участь близько 400 студентів як з Вінницького навчально-наукового інституту економіки, так і з інших вищих навчальних закладів міста та України.

Всі кафедри інституту підтримують тісні наукові зв’язки з провідними навчальними та науковими закладами України, банківськими та фінансовими установами, аудиторськими фірмами, підприємствами регіону тощо.

Значне місце в діяльності Вінницького навчально-наукового інституту економіки займає виховна, громадська, спортивна та культурно-масова робота. Загальноінститутські виховні заходи покликані забезпечити єднання студентів у одну велику та дружню університетську родину, сприяють вихованню свідомої молоді – патріотів своєї держави. Кураторські години та старостати забезпечують швидкий доступ усіх студентів до актуальної інформації про події, що відбуваються у інституті та за його межами.

Вінницький навчально-науковий інститут економіки впевнено крокує вперед. Його високий науковий, кадровий, матеріально-технічний потенціал дає всі підстави для успішної діяльності на освітянській ниві.


Сайт Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ