Вінницький навчально-науковий інститут економіки ВННІЕ ТНЕУ

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ВННІЕ ТНЕУВінницький навчально-науковий інститут економіки є найбільшим віддаленим структурним підрозділом Тернопільського національного економічного університету, що розпочав свою діяльність 1 січня 1995 року.


Очолює інститут д.е.н., професор Погріщук Борис Васильович.

 

Інститут здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ, № 636470 від 10.06.2015 р.), а також відповідних сертифікатів (серія НД-II-IV, №№ 2074396 – 2074404), виданих Міністерством 15.04.2015 року.

 

Перший набір студентів до інституту відбувся ще у 1995 році, коли до лав студентів було зараховано 100 осіб на навчання за спеціальністю "Фінанси і кредит”. В подальшому кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців в інституті, постійно збільшувалась.

 

Сьогодні інститут готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» за наступними спеціальностями: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; «Фінанси, банківська справа та страхування»; «Облік і оподаткування»; «Економіка»; «Правознавство»; «Правоохоронна діяльність».


Вінницький навчально-науковий інститут економіки ВННІЕ ТНЕУЗа більш ніж 20-ти річну історію свого існування Вінницький навчально-науковий інститут економіки став сучасним вищим економічним навчальним закладом, що розгорнув свою діяльність та території Вінницької, Хмельницької, Житомирської, Київської та інших областей, набув визнання освітянського та наукового загалу, успішно витримав конкурентну боротьбу з іншими навчальними закладами регіону та отримав стабільний контингент студентів. За роки свого існування інститут підготував для національного господарства України близько 7,0 тисяч спеціалістів та магістрів. Якщо у 2000 році перший випуск фахівців складав 82 осіб, то в 2016 році було підготовлено 744 магістри і спеціалісти. Сьогодні в інституті працюють 55 висококваліфікованих викладачів, з яких 85% мають наукові ступені та вчені звання. Серед викладачів найвищої кваліфікації – д.е.н., професори Б.В. Погріщук, В.Г. Дем’янишин, А.В. Сірко, В.І. Мельник, Г.Б. Погріщук; кандидати наук, доценти Н.В. Добіжа, І.В. Мартусенко, Н.В. Гордополова, І.І. Світлак, О.М. Ціхановська, С.О. Творун, А.В. Козловський, О.М. Вільчинська, Л.М. Клівіденко, К.Є. Рум'янцева, В.В. Ясишена, С.А. Харчук, К.Є. Поджаренко, В.В. Добіжа, І.М. Сисоєва, Л.Г. Мовчан, Л.Г. Дончак, О.Ю. Балазюк, В.В. Нагайчук, В.М. Мирончук, В.В. Руденко, В.І. Волинець, Н.В. Мацедонська, Підгаєць С.В. та інші.

 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки здійснює підготовку фахівців у власних приміщеннях загальною площею 4000 м2, де розміщуються 5 кафедр, 8 спеціалізованих лекційних аудиторій, 5 комп’ютерних класів, спортивна та актова зали, деканат, бібліотека, що налічує 30 тис. примірників сучасної навчальної на наукової літератури, медичний пункт, буфет, їдальня та інші допоміжні приміщення. Безпосередньо для роботи студентів придбано 70 сучасних потужних комп’ютерів.

 

В інституті постійно удосконалюються навчальні плани підготовки фахівців. Лише в 2016-2017 роках було розроблено та удосконалено 300 робочих навчальних програм. Більшість викладачів використовують "опорні” конспекти лекцій, кодоскопи, електронні дошки, роздатковий матеріал тощо. Широко застосовуються активні методи навчання, проблемні та господарські ситуації, тестування, система кейсів тощо. Щороку викладачі інституту видають 3-4 навчальних посібників з грифом Вченої ради ТНЕУ та 50-60 методичних вказівок з різних напрямів навчальної роботи.

 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ВННІЕ ТНЕУВ інституті активно проводиться науково-дослідна робота. Серед напрямів досліджень – трансформаційні процеси в економіці України, проблеми розвитку фінансової та кредитної системи, розвиток підприємництва тощо. Щорічно в інституті проводиться 2-3 міжнародні та всеукраїнські наукові конференції, де студенти та співробітники можуть обговорити наукові проблеми, висловити власні думки з приводу питань, що розглядаються, тощо. За результатами наукових досліджень викладачами інституту, аспірантами, магістрантами та студентами щорічно опубліковується близько 300 наукових праць загальним обсягом близько 250 д.а., із них: 2-3 монографії, 60-70 статей у фахових журналах, 5-10 статей у зарубіжних виданнях тощо. Щорічно 40-50 викладачів інституту беруть участь у роботі різних наукових конференцій в інших вищих навчальних закладах.

 

Вінницький навчально-науковий інститут економіки ВННІЕ ТНЕУТрадиційно кожного року в інституті проводяться Дні науки. Складовими частинами Днів науки є проведення загальноінститутської підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького колективу, докторантів, аспірантів і здобувачів та студентської наукової конференції на тему «Науково-дослідна робота студентів: формування особистості майбутнього вченого, фахівця високої кваліфікації».

У роботі студентських наукових конференцій беруть участь близько 400 студентів як з Вінницького навчально-наукового інституту економіки, так і з інших вищих навчальних закладів міста та України.

Всі кафедри інституту підтримують тісні наукові зв’язки з провідними навчальними та науковими закладами України, банківськими та фінансовими установами, аудиторськими фірмами, підприємствами регіону тощо.

Значне місце в діяльності Вінницького навчально-наукового інституту економіки займає виховна, громадська, спортивна та культурно-масова робота. Загальноінститутські виховні заходи покликані забезпечити єднання студентів у одну велику та дружню університетську родину, сприяють вихованню свідомої молоді – патріотів своєї держави. Кураторські години та старостати забезпечують швидкий доступ усіх студентів до актуальної інформації про події, що відбуваються у інституті та за його межами.

Вінницький навчально-науковий інститут економіки впевнено крокує вперед. Його високий науковий, кадровий, матеріально-технічний потенціал дає всі підстави для успішної діяльності на освітянській ниві.

 

Кафедра фінансів і кредиту

Кафедру фінансів і кредиту ВННІЕ ТНЕУ було сформовано у 1999 році. Необхідність створення кафедри передусім обумовлена потребою підготовки висококваліфікованих фахівців з фінансів для Подільського регіону. Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітніми рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формі навчання. Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент Погріщук Галина Борисівна.

Кафедра є випусковою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані працівники кафедри, серед яких: д.е.н., доцент Г.Б.Погріщук; д.е.н., професор В.Г. Дем’янишин; к.е.н., доцент В.М. Мирончук; к.е.н., доцент В.В. Нагайчук; к.е.н., доцент Н.В. Мацедонська; к.е.н., доцент Н.В. Добіжа; к.е.н., старший викладач С.В. Підгаєць, к.е.н., доцент В.М. Семцов, к.е.н., доцент Л.Б. Штефан, к.е.н., старший викладач Р.Є. Волощук, к.е.н., доцент Л.М. Клівіденко, к.е.н. доцент В.В. Руденко, викладач Чопляк І.А.

Колектив кафедри забезпечує викладання більше 40-ка дисциплін фахового спрямування

Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть активну участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних установах міста та області. Серед основних видань кафедри – підручники «Бюджетний менеджмент» за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук.; «Планування і контроль на підприємстві» (автори Погріщук Б.В., Марченко О.І.) монографії «Управління витратами підприємств» (автори Погріщук Г.Б., Марченко О.І., Шафорост Я.П.); «Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових відносин» (автори В.Г. Демянишин, Л.М. Клівіденко, Т.В. Красільнік, О.І. Марченко), навчальні посібники «Фінансовий ринок» (автор Б.В. Погріщук А.І. Гончаренко), «Страхування» (автор Н.В. Добіжа), «Планування діяльності підприємства» (автори Марченко О.І., Погріщук Г.Б., Фесюк В.Л), «Державний фінансовий контроль» (автор Нагайчук В.В.). Кафедра активно співпрацює з установами, підприємствами усіх форм власності з метою якісної професійної практичної підготовки фахівців. Основними місцями роботи випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» є Міністерство фінансів, фінансові управління обласних, міських і районних державних адміністрацій, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, контролюючі органи в сфері оподаткування, страхові компанії, фінансові підрозділи підприємств і організації, Національний депозитарій України та інші професійні учасники фінансового ринку, малі, середні та великі компанії та фірми, підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки.

Сьогодні кафедра фінансів і кредиту – це згуртований колектив, метою якого є підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, здатних аналітично мислити, практично діяти та розв’язувати складні фінансові проблеми на всіх рівнях управління.

 

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Кафедра економіки підприємств і корпорацій створена у 2000 році. Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Економіка» та спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формі навчання. Науково-педагогічний колектив кафедри налічує 12 викладачів, з них 77% мають наукові ступені та вчені звання. Кафедра забезпечує викладання близько 40 навчальних дисциплін. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Ціхановська О.М.

Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані працівники кафедри, серед яких: д.е.н., проф. Погріщук Б.В., д.е.н. проф. Мельник В.І., к.е.н., доц. Ціхановська О.М., к.г.н., доц. Мартусенко І.В., к.е.н., доц. Харчук С.А., к.е.н. Дончак Л.Г., к.е.н. Семчук І.В., викладачі Мазур В.Г., Погріщук О.Б.

Організація наукових досліджень на кафедрі здійснюється шляхом виконання науково-дослідних робіт, індивідуальних наукових досліджень викладачів. За результатами наукових досліджень за останніх п’ять років викладачами кафедри опубліковано близько 250 наукових та навчально-методичних праць.

Серед основних видань кафедри – підручник «Регіональна економіка» з грифом МОН України (автори Мартусенко І.В., Погріщук Б.В., 2015 р.); монографії: «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств» (автори Ціхановська О.М., Мельник В.І., Мартусенко І.В., 2014), «Внутрішній економічний механізм виробничих підприємств» (Козловський В.О., Дончак Л.Г., 2013 р.), «Зайнятість сільського населення як передумова розвитку сільських територій» (Харчук С.А., 2012 р.); навчальні посібники: «Маркетинг» (автори Погріщук Б.В., Ціхановська О.М., 2010 р.), «Регіональна економіка» (автори Мартусенко І.В., Погріщук Б.В., 2010 р.), «Внутрішній економічний механізм підприємства» (автор Чорнодон В.І., 2010 р.) та інші.

Кафедра економіки підприємств і корпорацій здійснює наукове співробітництво з іншими кафедрами ТНЕУ, вищими навчальними закладами України, підприємствами та установами. Протягом останніх років кафедрою економіки підприємств і корпорацій ВННІЕ ТНЕУ укладено договори про співробітництво з: Головним управлінням економіки Вінницької облдержадміністрації, Департаментом агропромислового розвитку ВОДА, ДБУ „Південно-західний регіональний центр інноваційного розвитку”, ГО „Асоціація фермерів та приватних землевласників Вінницької області”, Львівською академією друкарства, ПАТ „Вінницька кондитерська фабрика”, ПАТ „Вінницький олійножировий комбінат”, ТОВ „Аграна Фрут Лука”, Хмельницьким національним університетом, Вінницьким національним аграрним університетом, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, Житомирським державним технологічним університетом та іншими.

Випускники спеціальності «Економіка» можуть обіймати посади економіста, аналітика, фінансиста, бухгалтера, маркетолога, менеджера, керівника підприємства, займатись підприємницькою діяльністю. Отримавши диплом «бакалавра» за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» фахівці можуть працювати керівником малого підприємства у сфері консалтингової, страхової, банківської та рекламної діяльності, комерційним директором, антикризовим керівником, головним економістом, начальником планово-економічного відділу, начальником відділу цін, аналітиком, фахівцем з ефективності підприємництва, консультантом з економічних питань, радником на підприємствах, в установах, організаціях всіх форм власності і видів економічної діяльності, в органах державної влади, державних установах, організовувати власний бізнес.

 

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту створена у 2001 році. Починаючи 2002 року є випусковою кафедрою, яка здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр» на денній та заочній формі навчання. З 2016 року кафедру очолює к.е.н., доцент Ясишена Валентина Валеріївна.

Кафедра забезпечує викладання 36 курсів з обліково-аналітичних дисциплін, серед яких бухгалтерський, фінансовий, управлінський облік, податкові розрахунки і звітність, податкове консультування, аудит, судово-бухгалтерська експертиза, організація бухгалтерського обліку, облік і звітність за міжнародними стандартами, облік зарубіжних країн та інші.

Науково-педагогічний склад кафедри бухгалтерського обліку та аудиту – фахівці високої кваліфікації, більшість з яких мають науковий ступінь, стаж науково-педагогічної, адміністративної діяльності, практичний досвід роботи і значну кількість наукових праць.

Сучасний професорсько-викладацький колектив кафедри складає 8 осіб, з яких: 4 кандидати економічних наук, доценти (В. В. Ясишена, Н.В. Гордополова, В. І. Волинець, Н. М. Головай), 3 кандидати наук (О.Ю. Балазюк, В.М. Пилявець, І.М. Сисоєва), викладач О. І. Гриник працює над кандидатською дисертацією.

Викладачі мають сертифікати з тренінгу «Парус-Підприємство» (модуль «Бухгалтерія»), курсу підвищення кваліфікації «Бюджетне управління: постановка та автоматизація» і 22 патенти на винаходи та корисні моделі СРСР та України.

За час існування кафедри її колектив видав понад 210 навчально-методичних праць, в тому числі 3 монографії, 1 підручник та 14 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. За період з 2011 по 2017 роки колектив кафедри виконував 6 науково-дослідних тем, за результатами яких викладачі кафедри захистили 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Серед основних видань кафедри – підручник «Фінансовий облік» з грифом МОН України (автори Нападовська Л.В., Алексєєва А.В., Бакурова О.А., Веренич О.Г., Головай Н.М., 2013 р.); навчальні посібники з грифом МОН України: «Інформаційні технології бухгалтерського обліку. Лабораторний практикум» (автори Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., 2016 р.); «Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті. Практикум» (автори Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., 2016 р.); «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум» (автори Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., 2015 р.); «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті. Комп’ютерний практикум. Частина 2» (автори Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В., 2014 р.) та інші.

 

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства

Кафедра правового регулювання економіки і правознавства (ПРЕП) утворена з 1 вересня 2014 року відповідно до наказу ТНЕУ № 354 від 29 серпня 2014 року шляхом виділу з кафедри економіки підприємств і корпорацій. Кафедру ПРЕП очолила кандидат юридичних наук, доцент Світлак Ірина Іванівна.

Кафедра ПРЕП здійснює підготовку студентів всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів галузі знань 0304 «Право», а також студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування спеціальних юридичних дисциплін. На кафедрі працюють кандидати наук, доценти (к.ю.н., доцент Світлак І.І., к.ю.н., доцент Скірський І.В., к.ю.н. Поджаренко К.Є., к.ю.н. Тунік Ю.М., к.ю.н. Пугач С.С., к.політ.н., доцент Добіжа В.В., к.іст.н. Очеретяний В.В., к.п.н. Лящ О.П) та викладачі (Пугач В.М., Голота Н.П.).

Більшість науково-педагогічних працівників мають практичний досвід роботи за фахом, завдяки чому на заняттях студенти мають реальну можливість опанувати не тільки теоретичні знання, але і сформувати практичні навички. Своїми знаннями і досвідом, новим баченням державної правової політики, педагогічною майстерністю та особистими якостями, викладачі кафедри формують молодих юристів конкурентоздатними на ринку юридичних послуг.

Науково-дослідна діяльність викладачів кафедри спрямована на дослідження проблем сутності сучасного праворозуміння, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, законності і правопорядку. У 2016 році кафедра ініціювала затвердження нової теми науково-дослідної роботи «Правове забезпечення розвитку національної економіки в умовах імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», над якою працюють всі викладачі кафедри. Наразі готується до друку колективна монографія «Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності».

Серед основних видань кафедри – монографії: «Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності» (автори Світлак І.І., Скірський І.В., Поджаренко К.Є., 2016 р.); «Зовнішньоекономічний договір (контракт) купівлі-продажу: правове регулювання» (автори Довбиш В.А., Світлак І.І., 2013 р.); «Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства» (автори І.В. Скірський, І.І. Світлак, Т.І. Сухоребра, 2012 р.); навчальний посібник «Митне право України» (автори Гіжевський В.К., Світлак І.І., Скірський І. В., 2009 р.) та інщі.

 

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін (ГФД) створена в 2013 р. внаслідок реорганізації ВННІЕ ТНЕУ. Першим завідувачем новоствореної кафедри ГФД став к.т.н., доцент Козловський А.В. (2013-2015 рр.). Нині кафедру очолює к.е.н., доцент Вільчинська О.М.

Кафедра ГФД відповідає за підготовку студентів всіх спеціальностей Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету за гуманітарним, комп’ютерно-математичним і фундаментальним економічним напрямами на всіх етапах підготовки бакалаврів і магістрів.

Кафедра забезпечує викладання 49 дисциплін. Станом на 1 вересня 2017 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 8 викладачів, у тому числі 1 доктор наук, професор Сірко А.В.; 5 кандидатів наук, доцентів: к.е.н., доц. Вільчинська О.М., к.т.н., доц. Козловський А.В., к.пед.н., доц. Рум’янцева К.Є., к.іст.н., доц. Творун С.О. к.пед.н.. доц. Мовчан Л.Г.; 2 викладачі – Васаженко Н.О., Гріщенко І.В. Кафедра має значний науковий потенціал, який реалізується в науковій роботі молодих вчених кафедри ГФД, які працюють над кандидатськими дисертаціями.

Для методичного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри видали 10 навчальних посібників з грифом МОН, 11 навчальних посібників, затверджених Вченою радою, понад 50 методичних розробок для проведення практичних занять. Протягом існування кафедри розроблено і впроваджено 4 госпдоговірні теми і 3 держбюджетні теми. За результатами наукових досліджень випущено монографії: «Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики», «Регіональна економіка: аспекти математичного моделювання», «Мікропроцесорні засоби вимірювального контролю пускового моменту», «Інформаційно-вимірювальна система для визначення пускового моменту електродвигунів малої та середньої потужності», «Контроль та керування у мережах теплопостачання».

До складу кафедри ГФД входить обчислювальний центр, обладнаний сучасними комп’ютерами, навчальним обладнанням, периферійними пристроями та постійним доступом до ресурсів всесвітньої мережі Інтернет на швидкості 24 МБіт.

Директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки ВННІЕ ТНЕУ

Директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки  ВННІЕ ТНЕУПогріщук Борис Васильович

Посада: директор ВННІЕ ТНЕУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-100
Кабінет: 308
E-mail: dir[at]vie.vin.ua
Web: http://vnnie.tneu.edu.ua/
 

http://orcid.org/0000-0001-6974-1083
http://www.researcherid.com/rid/H-5033-2017
 
Закінчив Тернопільський інститут народного господарства (нині ТНЕУ) у 1993 році за спеціальністю "Економічне і соціальне планування". З 2003 року працює директором Вінницького навчально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету. Докторська дисертація захищена у 2010 році на тему: «Інвестиційно-інноваційне забезпечення ефективного функціонування зернопродуктового підкомплексу України», професор кафедри економіки підприємств і корпорацій (2011 р.). Академік академії економічних наук України та академік інженерної академії (2014 р.). Нагороджений Почесною грамотою МОН України (2008 р.) та нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2011 р.), заслужений працівник освіти України (2016 р.)
Наукові інтереси: проблеми розвитку менеджменту, економіки та підприємництва (економіка сільського господарства і АПК; теорія та методологія економічної науки; економічні тенденції агропромислового виробництва; інвестиційно-інноваційні процеси в галузях АПК, біоекономіка).
Науковий доробок: автор більше 140 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: 70 наукових праць у фахових виданнях, 3 патенти, 2 підручника, співавтор 25 навчальних посібників, автор 15 методичних розробок.

Найважливіші праці:
1. Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті: навч. пос. / В.І. Волинець, Б.В. Погріщук, Н.В. Гордополова. – Тернопіль: Крок. – 2016. – 285 с.
2. Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка: підручник / І.В. Мартусенко, Б.В. Погріщук. – Тернопіль: Крок. – 2015. – 626 с.
3. Погріщук Б.В., Марченко О.І. Планування і контроль на підприємстві: підручник / Б.В. Погріщук, О.І. Марченко. – Тернопіль: Крок. – 2015. – 682 с.
4. Погріщук Б.В., Марченко О.І. Планування діяльності підприємства. Теорія і методика (у двох частинах). – видання 2-е доп. і перер.: навч. пос. / Б.В. Погріщук, О.І. Марченко. – Тернопіль: Крок. – 2013. – 400 с.
5. Волинець В.І., Погріщук Б.В., Гордополова Н.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті (комп’ютерний практикум) 2-е вид., перероб. і доп.: навч. пос. / В.І. Волинець, Б.В. Погріщук, Н.В. Гордополова. – Тернопіль: Крок. – 2013. – 145 с.
6. Козловський А.В., Паночишин Ю.М., Погріщук Б.В. Комп’ютерна техніка та інформаційні технології: навч. пос. / А.В. Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук. – К: Знання, 2012. – 463 с.
7. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства: навч. пос. / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 304 с.
8. Погріщук Б.В., Гончаренко А.І. Фінансовий ринок : навч. пос. / Б.В. Погріщук, А.І. Гончаренко. – Тернопіль:  Крок, 2012. – 240 с.
9. Погріщук Б.В. Потенційні фактори активізації біоекономічного розвитку в контексті реформування національної економіки / Б.В. Погріщук // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 4. – С. 17-21.
10. Погріщук Б.В. Біоресурсні передумови ефективного розвитку аграрного сектору економіки / Б.В. Погріщук // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – 2015. – №5. – Серія „Економіка науки”. – С. 44-54.
11. Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Біоекономічні фактори розвитку АПК регіону / І.В. Мартусенко, Б.В. Погріщук. – Регіональна економіка. – 2016. – № 3 (81). – С. 98-106.
12. Погріщук Б.В., Погріщук Г. Б. Концептуальні засади забезпечення стратегічного розвитку агропромислового комплексу в умовах євро орієнтованої економіки / Б.В. Погріщук, Г. Б. Погріщук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –2015. – Вип. №1. – С. 7-15.

 

Посилання:

Бібліотека ТНЕУ

Електронний репозитарій Тернопільського Національного Економічного Університету


 

Заступник директора ВННІЕ ТНЕУ

Заступник директора ВННІЕ ТНЕУМартусенко Ірина Валеріївна
Посада: заступник директора Вінницького навально-наукового інституту економіки Тернопільського національного економічного університету, секретар Вченої ради ВННІЕ ТНЕУ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-118
Кабінет: 314
E-mail: i.v.martusenko@gmail.com
Web: www.vie.vin.ua/administration.html

 
Освіта вища педагогічна (ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського), у 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за спеціальністю 11.00.02. – економічна і соціальна географія та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області». У Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ працює з 2005 року; в 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємств і корпорацій. Спеціаліст з регіональної економіки, екологічної економіки, економічної та соціальної географії, геополітики.
Наукові інтереси: проблеми розвитку просторової економіки, біоекономіки, геополітики, регіональної економіки, медичної географії, економіки АПК.
Науковий доробок: автор і співавтор більше 70 наукових та навчально-методичних праць, серед яких підручник та навчальний посібник «Регіональна економіка» з грифом МОН України, співавтор монографії «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств».
 
Найважливіші праці:
1. Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка: підручник / І.В. Мартусенко, Б.В. Погріщук. – Тернопіль: Крок. – 2015. – 626 с. (гриф МОН України).
2. Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка: навч.пос. / І.В. Мартусенко, Б.В. Погріщук. – Тернопіль: Крок. – 2010. – 241 с. (гриф МОН України).
3. Ціхановська О.М. Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств: колективна монографія / О.М. Ціхановська, В.І. Мельник, І.В. Мартусенко та ін. – Тернопіль: Крок, 2014. – 200 с.
3. Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Біоекономічні фактори розвитку АПК регіону / І.В. Мартусенко, Б.В. Погріщук. – Регіональна економіка. – 2016. – № 3 (81). – С. 98-106.
4. Мартусенко І.В. Напрямки екологізації економіки в Україні / І.В. Мартусенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 11. – С. 160-165. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-11-2016 pdf
5. Мартусенко І.В. Збереження суверенного статусу України в умовах сучасних глобалізацій них процесів / І.В. Мартусенко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 210-214. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-8-2015 pdf.
6. Мартусенко І.В. Медико-географічне районування території Вінницької області / І.В. Мартусенко // Регіональна економіка. – 2012. – № 3 (65). – С. 49-57.
7. Мартусенко І.В. Особливості сучасного розвитку агропромислового комплексу Вінницької області / І.В. Мартусенко, О.М. Ціхановська // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 3. – С. 126-133.
 Посилання: