Директор коледжу економіки, права та інформаційних технологій

Мартинюк Василь Федорович

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент, відмінник освіти України
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет: 11303
Телефон: (0352) 53-80-99, 47-50-50 внутрішній 10-000

 

У 1985 році закінчив Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Фінанси і кредит».
У 1995 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Фінансовий механізм професійно-технічної освіти та його вдосконалення».
Працював завідувачем лабораторії кафедри фінансів галузей народного господарства та страхування, асистентом кафедри ревізії і контролю, старшим викладачем, а згодом і доцентом кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства.
У 1995 році був ініціатором створення Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками Тернопільської академії народного господарства, який очолював до 1998 року.
З 1998 по 2016 роки обіймав посаду ректора Тернопільського комерційного інституту.
З вересня 2016 року працював директором науково-дослідного інституту інноваційного розвитку та державотворення  Тернопільського національного економічного університету.
З жовтня 2017 року обіймає посаду директора Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету.

 

Сфера наукових інтересів – фінансове забезпечення освітніх закладів України.

Коледж економіки, права та інформаційних технологій

Коледж економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ створений згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 01.09.2014 р. № 1049 за клопотанням керівництва Тернопільського національного економічного університету з метою поліпшення якості підготовки фахівців, як структурний підрозділ Тернопільського національного економічного університету.

Основною метою діяльності коледжу є забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців для задоволення потреб місцевого ринку праці, культурного та духовного розвитку особистості, формування у молоді наукового світогляду і мислення.

Головним завданням коледжу є здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, що забезпечать підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», здатних бути конкурентоспроможними на ринку праці.

 

ВИДИ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

З 2016 р. підготовка фахівців в коледжі здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" за такими спеціальностями:

081 «Право» (галузь знань 08 «Право»);

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»);

073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»);

123 «Комп'ютерна інженерія» (галузь знань 12 «Інформаційні технології»).

 

Молодшого спеціаліста-юриста готують для професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією. Метою професійної діяльності молодшого спеціаліста-юриста є охорона і захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави, всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави. Випускники коледжу за спеціальністю «Правознавство» одержують диплом державного зразка кваліфікаційного спеціаліста, і працюють юрисконсультами на підприємствах та установах, керівниками (інспекторами) відділів кадрів, секретарями місцевих рад, дізнавачами, помічниками слідчих, судовими виконавцями, секретарями засідань, завідувачами канцелярій, помічниками прокурорів та ін.

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» ставить за мету підготувати керівників та фінансових менеджерів, що володіють мистецтвом управління фінансами підприємства. Дана спеціальність здатна озброїти фахівців системою сучасних методів фінансового управління, сприяти формуванню нової фінансової ідеології господарювання, ознайомити з сучасними фінансовими інструментами та допомогти в прийнятті обґрунтованих управлінських рішень.

      Випускники спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування” є висококваліфікованими фахівцями у сфері фінансів, фінансового аналізу та фінансового менеджменту. Вони володіють сучасними методами аналізу і прогнозують фінансово-економічні ситуації.

Навчаючись на спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування, студенти оволодівають такими знаннями та навичками:

- вести бухгалтерський облік з врахуванням сучасних вимог;

- складати та перевіряти документи, проводити їх бухгалтерське опрацювання, вести облікові регістри;

- складати бухгалтерську (фінансову) звітність;

- оформляти документи з фінансування, оподаткування та кредитування;

- працювати з комп'ютерною технікою та використовувати сучасні інформаційні технології;

- аналізувати роботу підприємства та вносити пропозиції щодо її організації.

Молодший спеціаліст з фінансів і кредиту обов'язково повинен володіти комп'ютерною та організаційною технікою, мати навики організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення, нести відповідальність за їх здійснення.

 Молодший спеціаліст підготовлений для професійної діяльності в органах фінансової системи, системах соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури.

Після закінчення коледжу молодший спеціаліст зможе працювати у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах, відділах місцевих державних адміністрацій, у бюджетних установах та на підприємствах різних форм власності на первинних засадах бухгалтера, бухгалтера-ревізора, касира, державного податкового інспектора, операціоніста з фінансів і кредиту, страхового агента, кредитного інспектора, касира-експерта, інспектора-ревізора, митного інспектора, контролера-оператора, контролера-касира.

Зміст  навчання зі спеціальності «Менеджмент» будується на засвоєнні методології і методики організації виробництва і виконанні професійних функцій за різними  видами організаційно-управлінської діяльності.

Програми навчання орієнтовані на набуття базових знань і використанні професійних знань для організації трудового середовища. Даються сучасні знання про принципи організації та результативність господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва, формуються здатності організовувати роботу відповідно до вимог  управлінської ланки, ефективних ділових комунікацій, управління персоналом.

Молодший спеціаліст з організації виробництва набуває здатності використовувати методи формування громадської думки та підтримання відносин успішного співробітництва з різними суб'єктами господарювання, аналізувати і оцінювати ефективність виробництва за різними параметрами, в т.ч. адаптація виробництва відповідно до змін потреб ринку,  якість та конкурентоспроможність продукції, розробка, впровадження та оцінка інновацій та ін.

Програми навчання молодшого спеціаліста  також спрямовані на формування здатностей розробляти напрями перспективного розвитку підприємства, визначати характеристики зовнішнього середовища та його вплив на діяльність підприємства,використовувати знання і практичні навички у сфері планування, раціональної організації виробничої діяльності, проведення розрахунків щодо ресурсного забезпечення і функціонування підприємства, вирішувати конкретні проблеми в реалізації технологічних задач, приймати оперативні рішення щодо виробничої діяльності та  раціональної побудови і ведення маркетингової діяльності, просування товарів на ринок.

Економічна підготовка  майбутніх організаторів виробництва формується базовими знаннями  методології аналізу економічних явищ, сучасного стану  фінансової і виробничої діяльності підприємств, шляхів досягнення конкурентоспроможності підприємства тощо. Студенти оволодівають знаннями, вміннями і навичками з організації ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, нормування праці в різноманітних виробничих процесах,  аналізу практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, ефективного управління персоналом, використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань в галузі професійної діяльності. Особливе значення надається вивченню сфери менеджменту і формуванню здатностей застосування на практиці методів управління, профільованим знанням і вмінням щодо проведення контролю діяльності підприємства, правовим, економічним і організаційним питанням  створення безпечних умов праці, захисту людини на виробництві тощо. Практична підготовка молодших спеціалістів з спеціальності «Менеджмент» здійснюється на передових підприємствах, на фірмах, які успішно займаються виробництвом і досягли успіхів у бізнесі. Викладання професійно-орієнтованих дисциплін базується на нових стандартах з менеджменту,  в яких передбачається  єдність фундаментальної управлінської, правової, гуманітарної, економічної підготовки менеджерів нової формації. Важливого значення надається  як теоретичним, так і практичним аспектам менеджменту, що дозволить випускникам Коледжу бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Отримана кваліфікація менеджера дозволяє випускникам коледжу здійснювати організаційно-управлінську діяльність на підприємствах, установах усіх форм власності і займати посади:

- помічник керівника,

- референт з основної діяльності,

- секретар адміністративних органів,

- інспектор з контролю за виконанням доручень,

- інспектор з кадрів,

- організатор з персоналу,

- технік з підготовки виробництва,

- технік з праці,

- агент з постачання,

- диспетчер з відпуску готової продукції та ін.

Cпеціальність "Комп'ютерна інженерія" пов’язана з:

- розробкою, виробництвом та експлуатацією технічних засобів обчислювальних систем та комп’ютерних мереж;

- виготовленням, тестуванням, відлагодженням та впровадженням програмних продуктів.

Експлуатація та обслуговування різноманітних обчислювальних засобів і систем, а саме цьому навчаються студенти за даною спеціальністю, вимагає від них вміння кваліфіковано використовувати та обслуговувати готові вузли, блоки, пристрої та комп’ютери в цілому, як існуючі системні, інструментальні та прикладні програмні засоби. Фахівець повинен чітко уявляти властивості та особливості комп’ютера як складної системи, що має багаторівневу апаратну (від електричної схеми найпростішого вузла до мікропрограмного автомата та архітектури обчислювальної системи або мережі) та програмну реалізації.

Кваліфікація техніка з обчислювальної техніки дозволяє:

- обслуговувати комп’ютерні пристрої, системи, мережі обробки інформації, обробляє текстову, графічну та образну інформацію;

- забезпечувати ефективну експлуатацію засобів обчислювальної техніки, приймає і передає інформацію;

- забезпечувати організацію й виконання змінних виробничих завдань підрозділами експлуатації та технічного обслуговування засобів обчислювальної техніки;

- здійснювати керівництво дільницею щодо забезпечення правильної експлуатації міжремонтного обслуговування і планового ремонту устаткування та обладнання;

- виконувати ремонт та обслуговування ЕОМ, монтаж комп’ютерних систем;

- виконувати роботи під час монтажу приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та конструкцій, що пов’язані з ними.

Перспективи продовження навчання

Випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання за скороченою програмою на факультетах Тернопільського національного економічного університету за спорідненими спеціальностями для здобуття повної вищої освіти.

 

Кадрове та матеріально-технічне забезпечення

Коледж економіки, права та інформаційних технологій  ТНЕУ має належний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Всі педагогічні працівники, які залучені до викладання в коледжі, мають відповідну базову освіту та забезпечують високий науково-теоретичний і методичний рівень викладання навчальних дисциплін. Педагогічні працівники Коледжу мають наукові ступені та вчені звання.

В навчальному процесі використовуються просторі навчальні аудиторії, комп’ютерні лабораторії, конференц-зал, бібліотека – фонд якої сформовано відповідно до потреб навчального процесу, що забезпечує систематичне та якісне інформаційно-бібліографічне обслуговування студентів та викладачів, працює також студентська їдальня.

До послуг студентів і викладачів є також читальний зал на 80 посадкових місць, абонемент та копіювальна техніка. Є доступу до мережі Інтернет, діє Wi-Fi.

У коледжі створені необхідні умови для підвищення якості підготовки фахівців шляхом постійного удосконалення навчально-методичного забезпечення, запровадження у навчальний процес новітніх інформаційних технологій.

Застосування сучасних інформаційних технологій забезпечує студентам доступ до широкого кола наукових джерел, підвищує ефективність самостійної роботи та відкриває перед ними нові можливості для творчості, набуття і закріплення знань.

Студенти коледжу мають змогу користуватись спортивними залами та майданчиками Тернопільського національного економічного університету, брати участь у різноманітних спортивних змаганнях з близька тридцяти видів спорту.

Студентське життя та самоврядування

Студенти коледжу займають активну життєву позицію. Розвивається студентське самоврядування, головним завданням якого є підвищення і вдосконалення якості навчання, виховної та наукової роботи, трудового виховання, організації та участі студентів в художній самодіяльності, організації дозвілля студентів, співробітництва з студентами інших ВНЗ і молодіжними організаціями, формування у студентів навичок керівника-організатора.

Поряд з цим, органи студентського самоврядування коледжу забезпечують захист прав та інтересів студентів, виконання ними своїх обов’язків, сприяють створенню різноманітних студентських гуртків, клубів, втілюють в життя ініціативи для створення позитивного іміджу коледжу.

У коледжі організовуються різноманітні поїздки та екскурсії, зустрічі з цікавими особистостями тощо. Відбуваються різноманітні тематичні заходи та святкування, такі як: «День знань», «Ми – нова генерація» «День працівника освіти», «День студента», «День Святого Миколая», «Студентська ліра».

Не залишено осторонь і благодійну роботу. Студенти коледжу із великим задоволенням залучаються до благодійної роботи - організовують і проводять відповідні заходи для дітей-інвалідів.

В коледжі створена Студентська Рада, яку очолює студентський декан, та сектори Студентської Ради: інформаційно-редакційний; навчально-науковий; культурно-масовий; зв’язків з громадськістю; благодійний; з питань функціонування гуртків; з питань проживання в гуртожитку.

Основним завданням виховної роботи в коледжі є формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості, яка наділена глибокою відповідальністю, здатна до самовдосконалення та самореалізації, яка з повагою ставиться до національних, історичних, культурних цінностей України.

Контакти:

Адреса: вул. Львівська, 11а,  м. Тернопіль, 46020

Телефон/факс: (0352) 53-80-99

E-mail: kepit@tneu.edu.ua, kepit_tneu@ukr.net 

http://kepit.tneu.edu.ua/

Професорсько-викладацький колектив та персонал коледжу

Вацлавський Олег Іванович

Посада:  заступник директора з навчально-виховної роботи КЕПІТ ТНЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Кабінет: 11303
Телефон: 11-139
Е-mail:

Смерека Світлана Богданівна

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи КЕПІТ ТНЕУ
Науковий ступінь:
Вчене звання:

 
Контакти:
 
E-mail: svitlana_s@i.ua, s.smereka@tneu.edu.ua
Кабінет: 11303
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-003

Брюхань Лілія Михайлівна

Посада: голова циклової комісії загальноосвітньої підготовки, викладач вищої категорії
Науковий ступінь:
Вчене звання:


 
Контакти:
 
E-mail: l.briukhan@tneu.edu.ua
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон:

Заставнюк Любов Іванівна

Посада: голова циклової комісії управління та адміністрування, викладач вищої категорії
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

 
Контакти:
 
E-mail: l.zastavniuk@tneu.edu.ua
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон:

Кравчук Мар'яна Юріївна

Посада: голова циклової комісії юридичних та суспільно-гуманітарних дисциплін, викладач вищої категорії
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:


 
Контакти:
 
E-mail: m.yu.kravchuk@tneu.edu.ua
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон:

Маркопольський Сергій Володимирович

Посада: голова циклової комісії інформатики та комп'ютерної інженерії, викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

 
Контакти:
 
E-mail: mark7753191@gmail.com
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон:

Галин Богдан Олексійович

Посада: завідувач господарства
 

Контакти:
 
E-mail: galbogdan@gmail.com
Кабінет: 11301
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон:

Довгаль Любов Олександрівна

Посада: соціальний педагог КЕПІТ ТНЕУ
 
Контакти:
 
E-mail: l.dovgal@tneu.edu.ua
Кабінет: 11502
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-012

Прокопенко Оксана Володимирівна

Посада: завідувач навчально-методичного кабінету
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон:

Тимчук Олександр Йосипович

Посада: вихователь
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет:
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон:

Шаршонь Галина Степанівна

Посада: спеціаліст КЕПІТ ТНЕУ
 
Контакти:
 
E-mail: h.sharshon@tneu.edu.ua
Кабінет: 11303
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-001

Кушнір Наталія Павлівна

Посада: методист
 
Контакти:
 
E-mail: n.kushnir@tneu.edu.ua
Кабінет: 11305
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-015

Бобчук Ірина Анатоліївна

Посада: інженер
 
Контакти:
 
E-mail: i.shevchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 11305
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-015

Камінська Ольга Михайлівна

Посада: секретар-друкарка
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет: 11303
Телефон: (0352) 53-80-99
Внутрішній телефон: 10-001

Олещук Надія Михайлівна

Посада: методист
 
Контакти:
 
E-mail:
Кабінет:
Телефон:
Внутрішній телефон: