Завідувач кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу

 Лучко Михайло Романович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
Кабінет: 11202
Телефон: 10-309
E-mail: m.luchko@tneu.edu.uaКафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу функціонує з 29 серпня 2014 року шляхом злиття кафедри аудиту, ревізії та контролінгу і кафедри економічного аналізу і статистики.
 
До цього здійснювали свою діяльність окремо кафедра економічного аналізу і статистики при факультеті фінансів та кафедра аудиту, ревізії та контролінгу при факультеті обліку та аудиту. Ці кафедри  пройшли довгий шлях свого становлення, є одними із перших в університеті.
 

Кафедра економічного аналізу була створена в 1971 році.
Кафедра статистики як самостійний структурний підрозділ існувала з 1969 року.
Кафедра аудиту, ревізії та контролінгу як структурний підрозділ університету розпочинала свою діяльність з назви «кафедра аудиту» (1992 р.), потім була перейменована на кафедру обліку, ревізії і аудиту (2001 р.) та згодом на кафедру аудиту, ревізії та контролінгу (2009 р.).

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу - це педагогічний, науковий центр, в якому виконуються науково-дослідні роботи із сучасних розділів науки про аудит, ревізію, аналіз, статистику.
 

Зміни назв кафедри не мали формального характеру і не проводилися ради зміни вивіски. Щоразу при черговому перейменуванні кафедри враховувались запити науки і практики та перспективи розвитку економіки.

Нині накафедрі аудиту, ревізії та аналізу працює 23 особи (серед них 21 науково-педагогічний працівник, з яких 2 - доктори економічних наук,  19 -  кандидатів наук; 2 старших лаборанти).

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу єдина в Україні здійснює підготовку фахівців за такою творчою, перспективною спеціалізацією як «ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА АУДИТ БІЗНЕСУ».
Форми навчання: денна та заочна за державним замовленням та на контрактній основі.

Освітньо-кваліфікаційні рівні "бакалавр" і  "магістер"  здійснюється за освітньою програмою «ЕКОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА АУДИТ БІЗНЕСУ».
Випускники коледжів і технікумів зараховуються на третій курс навчання.

 
 
Можливе паралельне навчання та здобуття другої вищої освіти.

З метою підвищення рівня знань і вмінь студентів, їх конкурентоспроможності на ринку праці кафедра аудиту,ревізії та аналізу:
- організовує круглі столи, семінари, науково-практичні конференції;
- підтримує тісні зв’язки з потенційними працедавцями;
- організовує стажування студентів в аудиторських фірмах, органах державного фінансового контролю, контролюючих відділах підприємств;
- ініціює участь студентів у різноманітних міжнародних проектах та програмах;
- проводить тренінги зі спеціальності з прикладним програмним забезпеченням 1 С «Бухгалтерія».
Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах, наукових гуртках з апробацією її результатів на науково-студентських конференціях.

Дисципліни кафедри:
1.    Аналіз господарської діяльності
2.    Аудит
3.    Аудиторські процедури
4.    Економічний аналіз
5.    Експертна оцінка правопорушень у сфері економіки підприємств
6.    Звітність підприємств
7.    Контроль за фінансово-економічною діяльністю підприємств
8.    Контроль і ревізія
9.    Міжнародний аналіз фінансової звітності
10.    Оподаткування фізичних осіб
11.    Організація і методика аудиту
12.    Організація і методика судово-економічної експертизи
13.    Оцінка майна і бізнесу
14.    Податкове консультування  
15.    Податкове планування і мінімізація податкових ризиків
16.    Податкові розрахунки і звітність
17.    Проектний аналіз
18.    Реалізація стратегії партнерства в оподаткуванні
19.    Соціальна і демографічна статистика
20.    Статистика
21.    Судово-економічна експертиза
22.    Теорія контролю

Колектив кафедри вдало поєднує освітню роботу з науково-дослідною і виховною роботою студентів.
Результати науково-дослідної роботи кафедри висвітлено у наукових публікаціях та апробовано на міжнародних, всеукраїнських та університетських наукових конференціях та використано при розробці програм дисциплін кафедри, написанні посібників, монографій, кандидатських дисертацій та магістерських робіт, та інших заходах. Вони впроваджуються в практику управління діяльністю підприємств та організацій різних сфер господарювання.
Збірник наукових праць  кафедри економічного аналізу і статистики «Економічний аналіз» входить до переліку наукових фахових видань у галузі економічних наук, дописувачами якого є  не тільки науковці нашого університету, але й інших профільних вузів України.

 
За час існування кафедри її колектив видав понад  1000 наукових, навчально-методичних праць, в тому числі понад 25 монографій і навчальних  посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Складовою частиною підготовки майбутніх фахівців є організація науково-дослідної роботи студентів у проблемних групах, наукових гуртках з апробацією її результатів на науково-студентських конференціях, опублікування у науковому збірнику кафедри і повним висвітленням своїх наукових досліджень в дипломних роботах.

 
Кафедра підтримує постійні наукові зв’язки із профільними кафедрами вузів України та за її межами, державними і громадськими інституціями, а саме:

- кафедрою аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету;
- кафедрою кафедра статистики та економічного аналізу Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ;
- кафедрою обліку та аудиту Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне;
- кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в галузях народного господарства Білоруського державного економічного університету;
- Всеукраїнським професійною громадською науково-практичним журналом «Бухгалтерський облік і аудит»;
- Всеукраїнською громадською організацією «Спілка аудиторів України»;
- Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України;
- Всеукраїнською професійною газетою «Все про бухгалтерський облік»;
- Головним управлінням статистики у Тернопільській області тощо.

Кафедра аудиту. ревізії та аналізу ТНЕУ підтримує дружні зв’язки з:
1. Uniwersytet Wrocławski > Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii > Instytut Nauk Ekonomicznych > Zakład Zarządzania Finansami >
Вроцлавський університет, Факультет права, управління та економіки – Інститут економічних наук – Кафедра управління фінансами.
2. Університет економічний в Катовіцах - кафедра фінансово-господарського аналізу.

 
Контакти:
Адреса: 
Кабінети: 11205 
Телефон: 47-50-77
Внутрішній: 10-302
Електронна пошта: dep_rc@tneu.edu.ua, foa_kfstat@ukr.net
Сайт кафедри: http://ara.tneu.edu.ua
 

Професорсько-викладацький колектив

Пушкар Михайло Семенович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Кабінети: 11205
Телефон: 10-302
E-mail: m.s.pushkar[at]tneu.edu.ua
Семанюк Віта Зеновіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail:


Бречко Олександр Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
  
Контакти:
Кабінети: 11205
Телефон: 10-302
E-mail: viplider@ukr.net
 
 
 Голяш Ірина Дмитрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Телефон: 10-302
E-mail: i.holiash@tneu.edu.ua


Голінач Людмила Іванівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: 
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Телефон: 10-302
E-mail: 


Кулик Роман Романович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Телефон: 10-302
E-mail: r.kulyk@tneu.edu.ua


Литвин Зоряна Богданівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: z.lytvyn@tneu.edu.ua


Михайлишин Надія Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: n.mekhailyshyn@tneu.edu.uaРоманів Світлана Романівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: s.romaniv@tneu.edu.ua


Саченко Світлана Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: s.sachenko@tneu.edu.ua
Хаблюк Оксана Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail:


Серединська Віра Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: v.seredynska@tneu.edu.ua


Ціщик Роман Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: r.tsishchyk@tneu.edu.ua


Черешнюк Оксана Михайлівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:

Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail:


Чорний Володимир Степанович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:

Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: v.chornyi@tneu.edu.ua


Шестерняк Марія Михайлівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: m.shesterniak@tneu.edu.ua
Щирба Ірина Маркіянівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:

Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: i.shchyrba@tneu.edu.ua


Щирба Маркіян Теодорович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:

Кабінети: 11205
Внутрішній: 10-302
E-mail: m.shchyrba@tneu.edu.ua


 


Соловій Оксана Петрівна

Посада: старший лаборант
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Телефон:  10-302
E-mail: kafedraara@tneu.edu.ua


Шевцова Ілона Сергіївна

Посада: старший лаборант
 
Контакти:
Кабінети: 11205
Телефон: 10-302
E-mail: dep_rc@tneu.edu.ua