Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ

Погріщук Галина Борисівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
Кабінет: 311
E-mail: g.pogrishuk@tneu.edu.ua

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування ВННІЕ

Історія та сучасність  кафедри

Кафедра фінансів і кредиту була сформована у 1999 році. Необхідність створення кафедри передусім обумовлена потребою підготовки високопрофесійних фахівців з фінансів для Подільського регіону.

Сьогодні на кафедрі працює 12 викладачів, з яких один доктор економічних наук та 10 кандидатів економічних наук. Кафедра забезпечує викладання 35 навчальних дисциплін.

Професійна діяльність кафедри спрямована на підвищення якості викладання фахових дисциплін, застосування  новітніх технологій з метою забезпечення конкурентоспроможності випускників та престижу інституту в світовому просторі.

Одним з головних пріоритетів роботи кафедри є поєднання світового процесу із науковою діяльністю, а саме:  виконання держбюджетних, госпрозрахункових тем, написання кандидатських та докторських дисертацій, видання  монографій та методичних розробок, виступи на конференціях, розробки спільних проектів з державними установами тощо; основні результати дослідження імплементуються у навчальний процес під час проведення лекційних і практичних занять.

 

Напрями роботи кафедри

Кафедра є випусковою та здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» за ступенем вищої освіти «бакалавр» і «магістр»  на денній та заочній формі навчання.

Наукова робота

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу кафедри спрямована на дослідження актуальних проблем розвитку фінансової, банківської і страхової системи.

Наукова робота здобувачів вищої освіти проводиться у відповідності до фахового спрямування і тематики наукових досліджень кафедри, що дозволяє бути активними учасниками регіональних, міжгалузевих і загальноінститутських наукових конференцій. Кафедра забезпечує роботу наукових гуртків, де студенти й викладачі генерують свої ідеї, набувають фахових знань та професійних навичок.

Методична робота

Методична робота кафедри спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань здобувачів вищої освіти, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Виховна робота

Виховна робота кафедри спрямована на підготовку фахівців із активною соціальною життєвою позицією, збагачення її естетичного досвіду.

Очолює кафедру доктор економічних наук, доцент Погріщук Галина Борисівна.

Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані працівники кафедри, серед яких: д.е.н., доцент Г.Б.Погріщук; д.е.н., професор В.Г. Дем’янишин; к.е.н., доцент В.М. Мирончук; к.е.н., доцент В.В. Нагайчук; к.е.н., доцент Н.В. Мацедонська; к.е.н., доцент Н.В. Добіжа; к.е.н., старший викладач С.В. Підгаєць, к.е.н., доцент В.М. Семцов, к.е.н., доцент Л.Б. Штефан, к.е.н., старший викладач Р.Є. Волощук, к.е.н., доцент Л.М. Клівіденко, к.е.н. доцент В.В. Руденко, викладач Чопляк І.А.

Колектив кафедри забезпечує викладання більше 40-ка дисциплін фахового спрямування.

Викладачі кафедри щорічно публікують монографії, наукові статті, підручники, навчальні посібники, беруть активну участь у наукових конференціях різного рівня, проходять стажування в провідних установах міста та області. Серед основних видань кафедри – підручники «Бюджетний менеджмент» за ред. В. Г. Дем’янишина, Г. Б. Погріщук.; «Планування і контроль на підприємстві» (автори Погріщук Б.В., Марченко О.І.) монографії «Управління витратами підприємств» (автори Погріщук Г.Б., Марченко О.І., Шафорост Я.П.); «Розвиток фінансової системи України в умовах ринкових відносин» (автори В.Г. Демянишин, Л.М. Клівіденко, Т.В. Красільнік, О.І. Марченко), навчальні посібники «Фінансовий ринок» (автор Б.В. Погріщук А.І. Гончаренко), «Страхування» (автор Н.В. Добіжа), «Планування діяльності підприємства» (автори Марченко О.І., Погріщук Г.Б., Фесюк В.Л), «Державний фінансовий контроль» (автор Нагайчук В.В.). Кафедра активно співпрацює з установами, підприємствами усіх форм власності з метою якісної професійної практичної підготовки фахівців. Основними місцями роботи випускників спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» є Міністерство фінансів, фінансові управління обласних, міських і районних державних адміністрацій, Державна казначейська служба України, Державна фінансова інспекція України, контролюючі органи в сфері оподаткування, страхові компанії, фінансові підрозділи підприємств і організації, Національний депозитарій України та інші професійні учасники фінансового ринку, малі, середні та великі компанії та фірми, підприємства з іноземними інвестиціями, комерційні банки.

Сьогодні кафедра фінансів і кредиту – це згуртований колектив, метою якого є підготовка фахівців з фінансів, банківської справи та страхування, здатних аналітично мислити, практично діяти та розв’язувати складні фінансові проблеми на всіх рівнях управління.

Фінанси, банківська справа та страхування – це сучасна і престижна спеціальність, метою якої є підготовка висококваліфікованих фахівців здатних на високому професійному рівні здійснювати управління державними і місцевими фінансами, управляти банківською і страховою системою, володіти навичками контрольно-аналітичної роботи. Подолання наслідків світової фінансової кризи, розбудова економіки України, зокрема забезпечення ефективного функціонування її фінансової та банківської системи, посилюють значимість підготовки фахівців вищої кваліфікації спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» є підготовленими для фінансової, організаційної, управлінської, аналітичної, науково-дослідної роботи у сфері державних і муніципальних фінансів, в Національному банку України та його територіальних відділеннях, комерційних банках, органах Державної фіскальної служби, головному та регіональних органах Міністерства фінансів України, на рівні підприємств та їх об’єднань незалежно від форм власності і організаційно-правової форми, у страхових компаніях, інвестиційних фондах і компаніях, у науково-дослідних установах та ін.

 

Діяльність

«Фінансова наука – це сфера знань, що заслуговує
уважного вивчення частково через теоретичну
важливість цієї науки для загальної освіти, а частково -
через широке застосування її на практиці. Особливо
важливе значення вона має для всіх тих, хто прямо – як
чиновник чи член виконавчої чи законодавчої влади –
чи опосередковано – через своє право голосувати – може
впливати на суспільне життя»

 

К. Берг

Напрями роботи кафедри

Кафедра фінансів і кредиту здійснює підготовку за такими ступенями вищої освіти: «бакалавр» та «магістр».

Основні напрямки роботи кафедри:

-        навчально-методична робота;

-        науково-дослідна робота;

-        організаційно-методична робота;

-        громадська робота;

-        робота з виховання студентів.

 

Наукова робота

Науково-дослідна робота на кафедрі фінансів і кредиту є невід’ємною частиною підготовки майбутніх фахівців. Вона має різноманітний характер, спрямований на дослідження основних складових фінансів, банківської справи та страхування.

Варто зазначити, що значна увага у дослідженнях науковців кафедри приділена фінансовим проблемам органів місцевого самоврядування, оптимізації системи видатків державного і місцевих бюджетів, реформування бюджетної системи та шляхів зміцнення державних фінансів тощо.

До провадження науково-дослідної роботи активно залучаються студенти, які мають змогу приймати участь у щорічних студентських наукових конференціях та олімпіадах, дискусійних гуртках, в процесі роботи яких розглядаються і обговорюються складні та актуальні питання теорії і практики фінансів, банківської справи та страхування. Дослідження здійснюється ними при підготовці магістерських робіт.

 

Дисципліни кафедри Фінанси і Кредит

 

Аналіз господарської діяльності

Банківська система

Банківська справа

Банківські кризи і антикризове управління

Бюджетна система

Бюджетний менеджмент

Валютна політика

Гроші та кредит

Економічний аналіз

Інвестування

Казначейська справа

Консультування у сфері публічних та особистих фінансів

Корпоративні фінанси

Менеджмент у банку

Методика викладання фінансової грамотності

Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини

Міжнародні стратегії корпоративного фінансування

Місцеві фінанси

Наукові основи фіскальної теорії

Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади

Податкова система

Податковий менеджмент

Програмно-цільовий метод бюджетування

Публічні закупівлі

Страхування

Управління державними доходами та видатками

Управління особистими доходами і видатками

Фінанси

Фінанси домогосподарств

Фінанси підприємств

Фінансова безпека

Фінансовий менеджмент

Фінансовий ринок

Фіскальне адміністрування

Фонди соціального страхування


Професорсько-викладацький колектив

Добіжа Наталя Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: n.dobizha@tneu.edu.ua
Кабінет: 311


Волощук Руслан Євгенович

Посада: ст. викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: r.voloshchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 311


Мацедонська Наталя Вікторівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: n.matsedonska@tneu.edu.ua
Кабінет: 311


Мирончук Вікторія Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: v.myronchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 311


Роледерс Вікторія Валеріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: v.nagaichuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 311


Руденко Вікторія Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: v.rudenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 311


Семцов Володимир Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: v.semtsov@tneu.edu.ua
Кабінет: 311


Штефан Людмила Борисівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: l.shtefan@tneu.edu.ua
Кабінет: 311


Бей Сніжана Олександрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail:
Кабінет: 311


Кукель Галина Сергіївна

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail:
Кабінет: 311


Коваленко Вікторія Вікторівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-29, вн. 21-114
E-mail: 
Кабінет: 311Шкварук Діна Григорівна

Посада: викладач
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
Кабінет: 311
E-mail:


Цуркан Світлана Федорівна

Посада: старший лаборант

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-29, вн. 21-114
Кабінет: 311
E-mail: