В.о. завідувача кафедри кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності

Васильчишин Олександра Богданівна

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: volexandra@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Кафедра кримінального права і процесу, економічної безпеки та правоохоронної діяльності

 Початок історії кафедри кримінального права та процесу сягає 1998 р., коли у процесі створення юридичного інституту Тернопільської академії народного господарства з’явилась кафедра кримінального права і процесу (завідувач - д. ю. н., проф. В. К. Грищук). У подальшому, в 2000 р., на базі даної кафедри виникли три інших: кафедра правосуддя та прокурорського нагляду (завідувачі - к.ю.н., проф. П. В. Шумський, к.ю.н., доц. В. О. Сич), кафедра кримінального права (завідувач - д.ю.н., проф. В. К. Грищук), а також кафедра кримінального процесу і криміналістики (завідувач - к.ю.н., доц. С. М. Благодир). В 2003 р. у результаті злиття даних кафедр з’являється кафедра кримінального права і процесу та криміналістики (завідувачі - к.ю.н., доц. С.М. Благодир, В. В. Слободянюк, доц. М. О. Головецький). У 2009 р. кафедра реорганізована шляхом злиття із кафедрою конституційного, адміністративного і міжнародного права у кафедру публічного права (завідувачі - к.ю.н., доц. М. О. Головецький, к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинська).

Останнім етапом реорганізації кафедри стало її перейменування в серпні 2015 р. у кафедру кримінального права та процесу. Завідувачем кафедри призначено к.ю.н., доц. Ніну Зіновіївну Рогатинську, яка обіймає посаду й по сьогодні.

 

Склад кафедри. Колектив кафедри кримінального права та процесу становить 12 науково-педагогічних працівників, з них: 6 к.ю.н., доц. - Н. З. Рогатинська, С. В. Банах,  Р. П. Олійничук, М.Ю. Кравчук, Ю.О., Пилюков та 1 к.ю.н. Мазепа С.О.; ст. викладачі П.В. Декайло, І. І. Юркевич, І. Метельський, В.В. Горба, А.Б. Матвіяс,  також 1 представник учбово-допоміжного персоналу - ст. лаборант кафедри С. О. Тимочко .

 

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Кримінальне право (Загальна частина)», «Кримінальне право (Особлива частина)», «Кримінальний процес», «Кримінально-виконавче право», «Криміналістика», «Кримінологія», «Практика кваліфікації злочинів», «Теорія доказів», «Цивільна безпека», «Спецпідготовка», «Практикум зі складання процесуальних документів», «ОРД» та інші.

При кафедрі діє навчальна криміналістична лабораторія, завідувачем котрої є Володимир Ігорович Кусмарцев.


Завдання функціонування навчальної криміналістичної лабораторії полягає у створенні передумов для:

-         організації індивідуального та диференційованого навчання;

-         реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;

-         організації роботи наукових гуртків;

-         проведення засідань загальних зборів гуртків;

-         виконання навчальних експертиз;

-     забезпечення технічних і методичних передумов для формування навчальної діяльності студентів засобами новітніх технологій;

-         забезпечення профільного і поглибленого вивчення спецкурсів;

-         підвищення пізнавальної активності студентів;

-         популяризації основних положень науки криміналістики;

-         експериментальних експертних досліджень наданих навчальних об’єктів;

-         індивідуальної підготовки викладача до занять та підвищення його науково-методичного рівня.

 

З 1 вересня 2016 року кафедра кримінального права та процесу є випусковою кафедрою для нової спеціальності "Правоохоронна діяльність". Тож запрошуємо на навчання усіх бажаючих майбутніх юристів, що прагнуть працювати і змінювати на краще правоохоронні органи України, зокрема: національну поліцію України, СБУ, НАБУ, департамент фінансових розслідувань, прокуратуру, органи викоанння покарань та інші.

У співавторстві викладачами кафедри к.ю.н. С. В. Банахом та к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинською видано навчальний посібник ''Кримінально-виконавче право України: Навч.посібник [У схемах та таблицях]'' (2015р.) і підручник ''Кримінальний процес'' (2016р.).
  

Наукова діяльність кафедри здійснюються викладачами у відповідності до кафедральної теми: «Кримінально-правова та кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх»

Головним завданням науково-дослідницької роботи кафедри є розробка найбільш важливих проблем з циклу кримінально-правових наук із урахуванням нових змін до законодавства та завдань, які стоять перед українською державою.

Найбільш важливі результати науково-дослідницької роботи кафедри знайшли своє відображення у численних статтях, науково-практичних коментарях до нормативно-правових актів, монографіях та інших публікаціях.

У роботу кафедри постійно впроваджуються основні положення національної доктрини розвитку освіти: використовуються новітні інформаційні технології, технічні засоби навчання, ведеться підготовка до дистанційного навчання студентів і слухачів тощо.

 

Робота із студентами. На кафедрі працюють гуртки з кримінального права та кримінального процесу. Періодичність проведення засідань гуртків проводяться останній тиждень кожного місяця. Завідувач кафедри, к.ю.н., доц. Н. З. Рогатинська та викладачі кафедри систематично організовують зустріч студентів із представниками судових та правоохоронних. 

 

 Виховна діяльність. Викладачі кафедри приймають участь в організації та проведенні виховних заходів. Ця робота ведеться через кураторів груп, органи студентського самоврядування, старост, студентського декана. Здійснюються заходи спрямовані на формування високих, естетичних, культурних та моральних якостей у студентів. Викладачі кафедри разом із студентам приймають участь у проведенні круглих столів, студентських конференціях, а також у підготовці  «Дня юриста», спортивних змаганнях з футболу, шахів, тенісу т інші заходи.

 

Громадська робота та співпраця. Викладачі кафедри є членами ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Кафедра співпрацює із Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВСУ в Тернопільській області, Тернопільським відділенням Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Радою адвокатів в Тернопільській області, Тернопільським обласним відділенням Малої академії наук України, Департаментом освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації, Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, Асоціацією правників України.

 

Cайт http://kpp.tneu.edu.ua/

 


Кафедра кримінального права і процесу, економічної безпеки і правоохоронної діяльності

 Історія кафедри розпочинається у 1999 році, коли у складі юридичного факультету було створено кафедру "Інтелектуальної власності та систем прийняття рішень”.

 

Основою для початку освітньої діяльності кафедри було запровадження спеціалізації «Інтелектуальна власність» для студентів-правників, а також введення навчальної дисципліни «Основи інтелектуальної власності» на усіх спеціальностях. У перспективних планах було відкриття магістратури.

 

У 2002 році Тернопільською академією народного господарства була отримана ліцензія на підготовку магістрів за спеціальністю 8.000002 "Інтелектуальна власність” (60 чоловік), підготовка яких здійснювалась професорсько-викладацьким складом кафедри. Перший випуск магістрів за даною спеціальністю відбувся у 2003 році.

 

У червні 2004 року вперше в Західній Україні магістратура за спеціальністю "Інтелектуальна власність” успішно пройшла акредитацію за четвертим рівнем.

 

За роки свого існування кафедра заручилась підтримкою від керівництва Державного департаменту інтелектуальної власності (на сьогоднішній день – Державна служба інтелектуальної власності України). Колектив кафедри плідно співпрацює з Інститутом інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, Центром інтелектуальної власності та передачі технологій Національної академії наук України.

 

 Кафедра фінансово-економічної безпеки утворена в 2012 році у зв’язку з виникненням об’єктивної потреби у підготовці високопрофесійних фахівців у сфері боротьби з економічною злочинністю та охорони інтелектуальної власності.

У 2017 році кафедру перейменовано на "Кафедра економічної безпеки та фінансових розслідувань" та відкрито бакалаврат за освітньою програмою "Економічна безпека та фінансові розслідування" спеціальності "Правоохоронна діяльність".

Навчаючись за освітньою програмою "Управління фінансово-економічною безпекою” , студенти отримують ґрунтовну підготовку з:
• основ національної безпеки держави;
• методів боротьби з економічною злочинністю;
• вітчизняного і світового досвіду організації попередження правопорушень в економічній сфері;
• конкурентної розвідки;
• корпоративних конфліктів (рейдерства) та методів їх подолання;
• наноекономіки;
• управління захистом комерційної таємниці;
• оцінки вартості майна та бізнесу.

Після завершення навчання за даною спеціальністю випускники можуть працювати: у Департаменті захисту економіки Національної поліції України, підрозділах контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки, охорони державної таємниці та ліцензування, боротьби з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, у структурі Національного антикорупційного бюро України, органах Державної аудиторської служби України, Державної служби фінансового моніторингу України та Держаної фіскальної служби України; на підприємствах, установах, організаціях, у тому числі з охоронним профілем діяльності; банках та інших фінансових установах.

Завершивши навчання за освітньою програмою "Економічна безпека та фінансові розслідування” Ви зможете працювати в органах:
1. Національної поліції
2. Служби безпеки України
3. Національного антикорупційного бюро
4. Державної фіскальної служби
5. Державної аудиторської служби
6. Державної служби фінансового моніторингу

 

Офіційний сайт кафедри www.febiv.tneu.edu.ua

Сторінка кафедри в базі google scholar


Професорсько-викладацький колектив

Христинченко Надія Петрівна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail: nkhrist@ukr.net
Телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Вівчар Оксана Іванівна

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор, академік Академії економічних наук України

Контакти:
Е-mail: o.vivchar@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Рогатинська Ніна Зіновіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь:
 доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: n.rohatynska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407
Банах Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри, декан юридичного факультету
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е--mal: s.v.banakh@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-201, 15-227
Кабінет: 407


Олійничук Роман Петрович

Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: r.oliinychuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Кравчук Мар'яна Юріївна

Посада: доцент, голова циклової комісії юридичних та суспільно-гуманітарних дисциплін
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Е-mail: m.yu.kravchuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Мазепа Світлана Олегівна

 Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук 
Вчене звання: 


Контакти:
Е-mail: s.mazepa@tneu.edu.ua
Телефон: 23-53-25, 15-231
Кабінет: 408Зайцева-Калаур Інна Вячеславівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Е-mail:  i.zaitseva-kalaur@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Москалюк Надія Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: moscaluc_nadiya@ukr.net
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-203
Кабінет: 304


Білоус Ірина Ігорівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти: 
Е-mail: 1982bilous@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Ніпіаліді Ольга Юріївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: nipialidi@ukr.net
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Колесніков Андрій Павлович

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail:  a.kolesnikov@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Олійничук Олександра Іванівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: o.oliinychuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Фаріон Антоніна Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:  a.farion@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50
Кабінет: 304 Баранецька Ольга Вікторівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: o.baranetska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304Карапетян Ольга Михайлівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: o.karapetian@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304 
 
Будник Людмила Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:

Телефон: (0352) 47-50-50 * 12313
Кабінет: 2413   yu.boiko@tneu.edu.ua 
E-mail: l.budnyk@tneu.edu.ua
 
 
 Ронська Ольга Григорівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене  звання:

Контакти:
E-mail: rov2701@ukr.net
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Сліпченко Тетяна Олександрівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
Е-mail:  svitan2@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304


Муравська Юлія Євгенівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Е-mail: yu.yakubivska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304
Метельський Ігор Дмитрович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання
 
Контакти:
Е-mail: mdigor@ukr.net
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304
Пілюков Юрій Олександрович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: yuriy_pilyukov@ukr.net
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Декайло Петро Володимирович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail: dekailopv@gmail.com
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407


Юркевич Ірина Ігорівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail: Yrkevich_I@ukr.net
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Мельник Роман Михайлович

Посада:  викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail: melnykrm1@gmail.com
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Мельник Іван Микитович

Посада:  викладач 
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 23-53-25, 15-227
Кабінет: 407Тимочко Світлана Олександрівна

Посада: старший лаборант


Контакти:
Е-mail: s.tymochko@tneu.edu.ua
Телефон: 23-53-25; 15-227
Кабінет: 407  


Поглод Наталія Віталіївна

Посада: старший лаборант 


Контакти:
E-mail: nataliapoglod14@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-47-50, 15-242
Кабінет: 304