Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

Зварич Роман Євгенович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-207
Кабінет: 1410 
E-mail: r.zvarych@tneu.edu.ua


Кафедра міжнародних економічних відносин

 

 Кафедра міжнародних економічних відносин була створена у 2017 році на виконання наказу № 539 від 30 серпня 2017р. шляхом перейменування кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу у кафедру міжнародних економічних відносин. Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу є випусковою за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», в яку входять такі освітні програми як «Міжнародний менеджмент», «Міжнародний бізнес» та «Міжнародний маркетинг». 

Професорсько-викладацький склад, який сформував основу кафедри міжнародних економічних відносин, налічує 19 осіб. Якісний склад кафедри міжнародних економічних відносин налічує 2 доктора економічних наук, 13 кандидатів наук, 2 професора, 9 доцентів, 5 старших викладачів і 3 викладачів.

Олена Миколаївна, завідувач кафедри, є постійним ініціатором розвитку нових напрямів досліджень, запровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Адже за сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів, що усе активніше відбуваються у світі, значно зростають вимоги до підготовки кваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати у міжнародному бізнес-середовищі та на міжнародних фінансових ринках. Це все потребує системного і всебічного вивчення питань основ маркетингу, маркетингової товарної і цінової політики як на вітчизняних, так і на зарубіжних ринках,  маркетингової політики комунікацій, міжнародного маркетингу, міжнародного менеджменту, інформаційних систем і технологій в маркетингу та менеджменті, фінансового інжинірингу, фундаментального та технічного аналізу, інвестиційної оцінки, інвестиційного проектування і реальних опціонів, в тому числі й іноземними мовами.

 В цьому контексті особлива увага приділяється підбору і формуванню професорсько-викладацького складу кафедри, здатного постійно навчатись та розвиватись, щоб реалізувати поставлені завдання. Тому викладачі кафедри застосовують свої знання і в практичній діяльності, здійснюючи консультування, розробляючи різноманітні бізнес-проекти та проводячи тренінги для представників бізнесу, що дає змогу ефективно працювати із студентами, розвиваючи в них певні практичні навики.

До того ж, викладачі кафедри беруть активну участь у різноманітних Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, публікують свої праці у вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Колектив кафедри на належному рівні здійснює підготовку студентів за обраними спеціальностями, що підтверджується їх неодноразовою перемогою на університетських та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах за спеціальностями «Маркетинг» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Колектив кафедри тісно співпрацює із студентами, допомагає їм у написанні наукових робіт, дипломних проектів, в організації дозвілля, мотивує до навчання, заохочує до виступів на різноманітних конференціях, допомагає у пошуку стажування та працевлаштування.

З метою активізації студентської наукової роботи на кафедрі запроваджено обов’язковість публікацій і апробацій на конференціях результатів власних досліджень для здобувачів ступеня магістр.

При кафедрі міжнародних економічних відносин діють наукові гуртки з проблем менеджменту, маркетингу та іноземних мов, де студенти мають можливість вдосконалювати свої знання, покращити дослідницькі навики та ознайомитись ближче із діяльністю успішних компаній, не лише спілкуючись із представниками бізнесу, а й долучаючись до виконання спільних проектів.

З метою підвищення кваліфікації та ознайомлення з новими методами навчання викладачі кафедри постійно проходять стажування на різноманітних підприємствах та у зарубіжних освітніх закладах і установах, зокрема в Нідерландах, Данії, Німеччині, Польщі.

Кафедра міжнародних економічних відносин бере участь у програмі Еразмус+  спільно з Університетом прикладних наук Інхолланд (Нідерланди), що дає можливість щорічно організовувати відбір студентів на семестрове навчання.

Підготовка фахівців за обраними спеціальностями включає не лише вивчення двох іноземних мов, але й викладання частини дисциплін англійською мовою, як викладачами кафедри, так і викладачами вузів-партнерів з Данії та Нідерландів. Кафедра міжнародних економічних відносин бере участь у програмі Еразмус+ спільно з Університетом прикладних наук Інхолланд (Нідерланди), що дає можливість щорічно організовувати відбір студентів на семестрове навчання у вузі-партнері.

Колектив кафедри забезпечує викладання  60 дисципліни. Викладачами кафедри постійно проводиться підготовка та вдосконалення методичного забезпечення начального процесу в тому числі із застосуванням технічних засобів.

Усі лекційні, практичні заняття проводяться із застосуванням мультимедійної техніки, надається перевага самостійній роботі студентів, з відповідним методичним забезпеченням – виконання та презентація групових проектів, дискусії тощо. Практикується проведення спільних практичних занять із студентами Inholland University в режимі on-line за допомогою відеоконференцій.

Враховуючи реалії часу, а саме, вступ України до Болонського освітнього простору та включення кафедри до складу Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина, концептуальні засади розвитку кафедри є наступними:

- орієнтація виконання найважливішого із завдань державної політики на державному та регіональному рівнях – відтворення інтелектуального потенціалу суспільства;

- концепція розвитку кафедри базується на основних положеннях Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Статуті Тернопільського національного економічного університету, галузевих стандартах вищої освіти з напряму підготовки «Міжнародні економічні відносини», враховує необхідність докорінної перебудови системи підготовки керівних кадрів на шляху послідовного запровадження загальноприйнятих європейських стандартів MBA, викладених у «Принципах Європейського стандарту MBA (EQUAL);

- концепція кафедри передбачає подальше постійне вдосконалення навчальних планів підготовки магістрів з метою їх органічної адаптації до аналогічних програм європейської освіти, в першу чергу через співпрацю з вузами-партнерами Навчально-наукового інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина та через нові спільні проекти з вузами країн Євросоюзу;

- концепція кафедри передбачає активну співпрацю з бізнесом – як партнером, не лише здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів, але й проводити консультаційну діяльність, виконувати конкретні замовлення через укладання госпрозрахункових угод;

- концепція кафедри націлена на створення нових магістерських програм у рамках міжнародних спеціальностей, для відповіді на потреби ринку праці;

- концепція кафедри зорієнтована на підготовку фахівців, дипломи яких буде визнавати Європа, знання та вміння яких дадуть їм змогу успішно конкурувати не лише всередині країни, але й за її межами з аналогічними фахівцями, для чого планується активно використовувати програми обміну студентами з вузами Європи, США, для навчання та виробничої практики.

Реалізація зазначених концептуальних засад відбувається у таких напрямах:

-  вдосконалення кадрового складу кафедри;

-  розвиток наукової школи;

-  підготовка та постійне вдосконалення навчально-методичного забезпечення начального процесу в тому числі із застосуванням технічних засобів;

-  становлення та розвиток комп’ютерної мережі кафедри.

Контактна інформація:

Адреса:  вул. Львівська 11, корп. ТНЕУ №1,

каб. 1412,  м. Тернопіль, 46009

Телефон: (0352) 47-50-75

Внутрішній: 11-139

E-mail: kafedra.mmtam@tneu.edu.ua 


Професорсько-викладацький колектив

Сохацька Олена Миколаївна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор


Контакти:
Телефон: (0352)47-50-75, 11-139
E-mail: o.sokhatska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1412


Братко Олександра Семенівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:
Вчене звання: доцент

Контакти: 
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: o.bratco@tneu.edu.ua
Баглей Ростислав Романович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: rbaglej@gmail.com


Мельник Юлія Віталіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: y.melnyk@tneu.edu.ua
Дем’янюк Ольга Борисівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: o.demianiuk@tneu.edu.ua
 
 


Батрин Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: nbatryn@tneu.edu.ua


 


Вергун Лариса Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: l.verhun@tneu.edu.uaПідгурська Ірена Андріївна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: i.safaryan@tneu.edu.ua


Войтенко Олексій Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: o.voytenko@tneu.edu.uaБолквадзе Наталя Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: n.polikevych@tneu.edu.ua


Гайда Тарас Юрійович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: t.haida@tneu.edu.uaБучинська Тетяна Володимирівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: t.buchynska@tneu.edu.uaГомотюк Вікторія Олександрівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: vi.bryhadyr@gmail.com


Легкий Олег Андрійович

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:

Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: o.lehkyy@tneu.edu.ua


Длугопольська Тетяна Ігорівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:  
Вчене звання:

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: tetianadluhopolska@gmail.com


Сохацький Олександр Юрійович

 Посада: викладач
Науковий ступінь:  
Вчене звання:

Контакти:
Телефон:(0352)47-50-75, 11-139
Кабінет: 1412
E-mail: s_sokhatsky1993@ukr.net


Блажей Ірина Олегівна

Посада:  викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 


Контакти:
Телефон: (0352)47-50-75, 11-139
E-mail: i.blazhey@tneu.edu.ua
Кабінет: 1412


Мазур Наталія Степанівна

Посада: старший лаборант

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 9-211
E-mail:
Кабінет: 24