В.о. завідувача кафедри економіки, обліку та оподаткування

Пилявець Віктор Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-28, 21-113
E-mail: v.pyliavets@tneu.edu.ua
Кабінет: 307

Кафедра економіки, обліку та оподаткування ВННІЕ

 Напрямки роботи кафедри

Метою функціонування і розвитку кафедри є вдосконалення освітнього процесу в галузі якості освіти відповідно до місії і стратегії університету, а також забезпечення професійної підготовки для задоволення потреб суспільства і ринку праці в кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівцях з вищою освітою в сфері економіки, обліку та оподаткування, підприємництва та торгівлі, що володіють загальнокультурними, професійними і спеціальними компетентностями, соціально-відповідальних, та таких, що творчо здійснюють професійну діяльність.

Кафедрою економіки, обліку та оподаткування здійснюється різнопланова наукова робота. Професорсько-викладацький склад кафедри бере участь у виконанні держбюджетних і госпрозрахункових науково-дослідних робіт, працює над кандидатськими та докторськими дисертаціями, над виданням наукових монографій, навчально-методичних посібників, бере участь у конференціях різних рівнів, здійснює наукову співпрацю з провідними підприємствами та бюджетними установами.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання. Колектив кафедри постійно удосконалює існуючі та використовує інноваційні форми та методи організації навчально-виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи, сучасні методики та технології викладання, світовий досвід.

Завданнями кафедри економіки, обліку та оподаткування є підготовка активних, конкурентоспроможних на ринку праці професіоналів здатних у ринкових умовах приймати обґрунтовані управлінські рішення, що підвищують результативність підприємств, організацій та установ різних форм власності у всіх галузях економіки України.

Історія кафедри

Кафедра економіки, обліку та оподаткування створена 28 серпня 2019 року шляхом приєднання кафедри бухгалтерського обліку і аудиту до кафедри економіки підприємств і корпорацій. Кафедра економіки, обліку та оподаткування є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та «Облік і оподаткування» на денній та заочній формі навчання. Науково-педагогічний склад кафедри – фахівці високої кваліфікації, які приділяють значну увагу впровадженню передових навчальних технологій, зорієнтованих на особистість студента, створенню умов для його самовираження і саморозвитку, а також застосуванню інтерактивних методів навчання. Нині професорсько-викладацький колектив кафедри сформований з 16 осіб, з яких 2 доктори економічних наук (Погріщук Б.В., Мельник В.І.), 11 кандидатів економічних наук ( Балазюк О.Ю., Головай Н.М., Дончак Л.Г., Мартусенко І.В, Пилявець В.М., Погріщук О.Б., Семчук І.В., Сисоєва І.М., Харчук С.А., Ясишена В.В, Цихановська О.М.), 3 викладачі (Гриник О.І., Левчук Л.П., Мазур В.Г.). Місія кафедри полягає в забезпеченні фундаментальними, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетентностями здобувачів вищої освіти в сфері економіки, обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, підприємництва та торгівлі з метою ефективного практичного застосування їх знань на національному та міжнародному рівні для забезпечення сталого розвитку економіки України.

Стратегія розвитку кафедри

Головними завдання стратегічного розвитку кафедри економіки, обліку та оподаткування є:

1. Покращення якісного складу науково-педагогічного персоналу кафедри з метою забезпечення вимог до надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2. Впровадження сучасних методів організації навчального процесу, освоєння прогресивних освітніх технологій.

3. Використання комп’ютерних технологій при викладанні навчальних дисциплін, зокрема перехід на 100 % мультимедійне супроводження всіх курсів навчального плану, які викладаються кафедрою.

4. Підвищення ефективності роботи викладачів кафедри над навчальними посібниками та монографіями з метою забезпечення самостійної роботи студентів за фаховими дисциплінами.

5. Створення сучасної та потужної матеріально-технічної бази, постійне оновлення та модернізація обладнання.

6. Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за її межами з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.

7. Розвиток співпраці з роботодавцями з метою врахування якісних параметрів підготовки фахівців у відповідності до вимог ринку праці.

8. Активізація інтерактивного спілкування за допомогою сайту навчального закладу та сторінок кафедри у соціальних мережах.


Професорсько-викладацький колектив

Мельник Вікторія Іванівна

Посада: професор, заступник директора ВННІЕ ТНЕУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Контакти:
Кабінет: 314
Телефон: +38(0432) 55-32-34, 21-118


Мартусенко Ірина Валеріївна

Посада: доцент, заступник директора Вінницького навчально-наукового інституту економіки, секретар Вченої ради ВННІЕ ТНЕУ.
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-49-55, 21-118
Кабінет: 314
E-mail: i.martusenko@tneu.edu.ua


Балазюк Оксана Юріївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: o.balazyuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 312


Головай Надія Миколаївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27,  21-112
E-mail: n.golovay@tneu.edu.ua
Кабінет: 312


Гриник Олена Ігорівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: 
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: o.hrynyk@tneu.edu.ua 
Кабінет: 312


Дончак Леся Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Кабінет: 312
Телефон: +38(0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: l.donchak @tneu.edu.ua


Мазур Віталій Григорович

Посада: викладач
Вчене звання:
Науковий ступінь:

Контакти:
Телефон: +38(0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: v.g.mazur@tneu.edu.ua
Кабінет: 312


Погріщук Олег Борисович

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38(0432) 55-32-27* 21-112
E-mail: o.pohrischuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 312


Семчук Інна Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти: Телефон: +38(0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: i.semchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 312


Сисоєва Інна Миколаївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: i.sysoyeva@tneu.edu.ua
Кабінет: 312


Харчук Світлана Анатоліївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 312
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112


Ціхановська Олена Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:
кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27
Кабінет:  312
E-mail: o.tsikhanovska@tneu.edu.ua

Ясишена Валентина Валеріївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail: v.yasyshena@tneu.com
Кабінет: 312


Чорна Зоя Федорівна

Посада: старший лаборант 

Контаки:
Телефон: (0432) 55-32-27, 21-112
E-mail:
Кабінет: 312