Завідувач кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Крайняк Людмила Костянтинівна

Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Контакти:
Телефон:  +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: l.krainiak@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219а


Кафедра іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

 

Кафедру іноземних мов було засновано 1 липня 2017 року (наказ № 475  від 30 червня 2017 року), 28 серпня 2019 року перейменовано у кафедру іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій. Створення кафедри було обумовлено необхідністю приведення системи викладання іноземних мов в університеті у відповідність до міжнародних стандартів, забезпечення студентів доступом до ефективних засобів оволодіння мовами та підвищення якості навчального процесу в галузі отримання фахово-спрямованих мовних знань.

Викладачами кафедри проводяться заняття з таких дисциплін:

— Англійська мова (як перша або друга);

— Німецька мова (як перша або друга);

— Французька мова (як перша або друга);

— Польська мова;

— Латинська мова;

— Мова фаху (англійська мова);

— Ділові комунікації англійською мовою;

— Ділові комунікації в юриспруденції;

— Ділова англійська / німецька / французька мова;

— Українська мова як іноземна (для іноземних студентів).

Навчально-виховний процес на кафедрі здійснюється 31 науково-педагогічним працівником, серед яких 2 доктори наук, 27 кандидатів наук, 1 професор, 25 доцентів, 3 старші викладачі та 2 викладачі. На кафедрі, крім штатних викладачів, працюють волонтер з США, Шон Хікс, викладачі-мовники із Дрездена та німецькі куратори, які регулярно надають студентам необхідні консультації, а також допомагають адаптуватися до подальшого навчання у Німеччині.

Діяльність кафедри іноземних мов відповідає освітнім стандартам, що застосовуються до всіх структурних підрозділів Університету з урахуванням закону України "Про  вищу освіту”, "Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки”, "Статуту Тернопільського національного економічного університету” та Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

Підготовка студентів Університету з іноземних мов за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр” та "магістр” спрямовано на оптимізацію процесу навчання іноземних мов та удосконалення умов навчання за рахунок використання новітніх комунікативних методик, а також нагальною суспільною потребою у підготовці конкурентоспроможних фахівців, яких вимагає ринок праці.

Проведення занять здійснюється на денній і заочній формах навчання із застосовуються сучасних автентичних посібників з іноземної та ділової іноземної мови, періодичних видань, аудіо- та відеокурсів, технічних засобів навчання, інтернет-ресурсів тощо. Основна мета викладання – це поглиблене вивчення студентами іноземної мови як засобу спілкування, що передбачає розвиток мовленнєвих умінь в говорінні, читанні, аудіюванні та письмі. За допомогою комунікативного методу навчання та використовуючи інтерактивні й інформаційні технології, студенти розвивають вміння ділового спілкування, читають автентичну літературу за фаховим спрямуванням, проводять дискусії, дебати, презентації, пишуть анотації, ессе, статті, наукові дослідження та готуються до складання міжнародних тестів з англійської мови (FCE) та з німецької мови (onSet). Окрім того, навчальний процес з іноземної мови передбачає підготовку студентів до прослуховування і обговорення лекцій іноземною мовою з наступних фахових дисциплін: менеджмент, міжнародна економіка, фінанси тощо, які читають науковці, відомі професори провідних університетів Європи та США.

Метою викладання “Української мови як іноземної” для іноземних студентів є комплексне вивчення української мови як засобу спілкування; розвиток вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності; підготовка іноземних студентів до прослуховування лекцій з фахових дисциплін; знайомство з сьогоденням України, її звичаями й традиціями, культурними особливостями.

Науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється за такими напрямками:

– розробка загальнокафедральних держбюджетних тем;

– робота над дисертаціями;

– підготовка до друку статей, науково-методичних видань, виступів на конференціях, доповідей для участі у наукових та методичних семінарах кафедри;

– надання допомоги магістрам і аспірантам при підготовці до складання кандидатського іспиту та обробці наукової інформації, написанні анотацій та рефератів за першоджерелами.

Кафедрою проводяться міжнародні, всеукраїнські і регіональні науково-практичні конференції, наукові та методичні семінари з актуальних питань когнітивної лінгвістики, сучасної методики викладання іноземних мов та ділової комунікації, термінознавства, компаративістики, перекладознавства, лінгвопрагматики та літературознавства, рекомендований у Німеччині іспит Test AS та організовується тест onSet, що є передумовою участі в стипендіальних програмах Німецької служби академічних обмінів (DAAD)

Викладачі кафедри є учасниками Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій та семінарів у Тернополі, Києві, Львові, Донецьку, Одесі, Харкові, Херсоні, Івано-Франківську, Чернігові, Мінську. Кафедра підтримує контакти з вітчизняними і зарубіжними вищими навчальними закладами. Найтісніші контакти кафедри налагоджені з Київським національним лінгвістичним університетом, Львівським національним університетом імені Івана Франка, Національним університетом "Львівська політехніка”, Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка, Британською Радою в Україні, Україно-Американською асоціацією працівників вищої освіти, Німецькою службою академічних обмінів та Австрійською службою академічних обмінів.

Викладачі кафедри проходили наукове, педагогічне та мовне стажування у провідних університетах Європи та США: у Лондоні, Едінбурзі, Орхусі, Лідсі, Чикаго, Майамі, Флінті, Афінах, Нью-Йорку, Дрездені, а також беруть участь у роботі міжнародних організацій викладачів англійської мови IATEFL і TESOL, Україно-Американської асоціації працівників вищої освіти (UAACE), Vistas Canada EDU, та Української спілки германістів вищої школи. 

Колектив кафедри є модератором Весняної Академічної Школи Буковель, метою якої є аналіз передового міжнародного досвіду в контексті сучасних викликів глобалізованого освітнього простору, акумулювання напрацювань та обмін інформацією щодо впровадження прогресивних методів і сучасних інноваційних технологій професійно орієнтованого навчання іноземної мови, вивчення досвіду міжнародної співпраці університетів та запровадження результатів діяльності міжнародних освітніх організацій в якості пілотних проектів у ТНЕУ.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, члени якого беруть участь у Міжнародних студентський конференціях, семінарах.

Щорічно проводиться олімпіада серед студентів, метою якої є виявлення та відбір обдарованої студентської молоді, розвиток і реалізація творчих здібностей студентів та стимулювання їхньої навчально-пізнавальної активності. Колаборативне навчання у цифровому просторі, залучення студентів до онлайн навчання, глобальне застосування знань, запрошення експертів в онлайн режимі до спілкування, мультилінгвальність навчання, створення диверсифікованих груп студенів для навчання через конструювання нових ідей – концептуальні засади роботи кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій.

Кінцева мета концепції викладання іноземних мов кафедрою полягає у формуванні засад професійно орієнтованої вторинної мовної особистості, готової до професійної міжкультурної комунікації та саморозвитку в новому інформаційно-комунікативному середовищі.

  
Контакти:

Адреса: м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11
Тел.: 47505*11-109
сайт: http://kaf-inm.tneu.edu.ua/


Професорсько-викладацький колектив

Авраменко Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон:  +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: n.avramenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Бєлінська Ірина Дем'янівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь:  кандидат філологічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон:  +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: belinska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Бичок Алла Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: a.bychok@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Білогорка Лілія Володимирівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: bilohorka@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219
 


Боднар Ольга Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: bodnar@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Морозовська Людмила Франківна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: borsuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Гирила Ольга Степанівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: hyryla@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219


Горенко Ірина Володимирівна

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: i.horenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Грегоращук Юлія Володимирівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: hrehorashchuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Гумовська Ірина Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: humovska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Гупка-Макогін Надія Ігорівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: n.gupka-makogin@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Дуда Олександра Ігорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: duda@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Котовська Таміла Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: kotovska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Кошіль Наталія Євгенівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: koshil@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Кричківська Оксана Василівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: o.krychkivska@edu.uа
Кабінет: 1219Кузів Марія Зіновіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: m.kuziv@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Левандовська Ірина Зіновіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: levandovska@tneu.edu.ua
Кабінет:  1219
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
Лиса Наталія Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: n_lysa@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Лужецька Ольга Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: o.luzhetska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Ничко Оксана Яромирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: nychko@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219П’ятничка Тетяна Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: pyatnychka@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Рибачок Світлана Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: rybachok@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Рибіна Наталія Вікторівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: rybina@tneu.edu
Кабінет: 1219Собецька Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: sobetska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Стецько Ірина Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: stetsko@tneu.edu.ua
Кабінет:  1219
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109Сушко Зоряна Степанівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: sushko@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Царик Ольга Михайлівна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: o.tsaryk@tneu.edu.ua
Кабінет:  1219
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109Шилінська Інна Феодосіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: shylinska@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Штохман Лілія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: shtokhman@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Юрчишин Тетяна Василівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: yurchyshyn@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219Полигач Ірина Осипівна

Посада: викладач, старший лаборант
Вчене звання:
Науковий ступінь:

Контакти:
Телефон: +38 (0352) 47 50 50*11109
E-mail: i.polygach@tneu.edu.ua
Кабінет: 1219