Завідувач кафедри правознавства і гуманітарних дисциплін ВННІЕ

Світлак Ірина Іванівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: i.svitlak@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін ВННІЕ

 Кафедра правознавства і гуманітарних дисциплін утворена 2019 року відповідно до наказу ТНЕУ № 230-К/тр шляхом приєднання кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін. Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) доктори та кандидати наук, доценти та викладачі. Кафедра має значний науковий потенціал, що реалізується в науковій роботі над дисертаційними та монографічними дослідженнями з актуальних питань юридичної науки.

Склад кафедри становлять 19 осіб, з яких 1 професор, 13 доцентів та 5 викладачів. Очолює кафедру кандидат юридичних наук, доцент Світлак І.І.

 Кафедра ПГД здійснює підготовку студентів освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» спеціальностей «Право» та «Правоохоронна діяльність», а також студентів інших спеціальностей, для яких навчальними планами передбачено опанування спеціальних юридичних та гуманітарних дисциплін. Кафедра забезпечує викладання близько 77 навчальних дисциплін.

Серед основних наукових видань кафедри монографії: «Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування промислових підприємств» (автори: Ціхановська О.М., Мельник В.І., Мартусенко І.В. Світлак І.І.); Адміністративна відповідальність за порушення правил полювання та рибальства (автори:. Світлак І.І.,. Скірський І.В., Сухоребра Т.І., 2014); Зовнішньоекономічний договір (контракт): (автори: Довбиш В.А., Світлак І.І., 2014); Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності автори: Світлак І.І., Скірський І.В., Поджаренко К.Є., 2016).

Кафедра ПГД активно співпрацює із Територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, Науково-дослідним експертно-криміналістичним центром при УМВС України у Вінницькій області, Вінницькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. К.А. Тімірязєва, Вінницьким міським судом Вінницької області та Вінницьким адміністративним окружним судом. Відповідно до укладених договорів про співробітництво з даними установами результатами співпраці стало проведення спільних наукових семінарів, конференцій, круглих столів на актуальні юридичні теми, а також організація практики студентів тощо.

Особлива увага науково-педагогічних працівників кафедри спрямована на сприяння подальшого працевлаштування майбутніх випускників, а саме: налагодження співпраці із державними органами управління та місцевого самоврядування у м. Вінниці та Вінницькій області; взаємодія із громадськими організаціями, громадськими активістами у м. Вінниці та Вінницькій області; встановлення зв'язків з підприємствами, установами, організаціями з питань сприяння працевлаштуванню випускників, надання студентам інформації про організацію (фірму, підприємство) роботодавця; організація співбесіди роботодавців з попередньо відібраними студентами і випускниками щодо працевлаштування.

Напрями роботи кафедри
На сучасному етапі розвитку українського суспільства і держави виникає важливе завдання – дійсно побудувати демократичну правову державу, яка з часом може ефективно інтегруватись у світове та європейське співтовариство як рівноправний партнер. Щоб досягти цього, потрібно втілити в життя принцип верховенства права, подолати правовий нігілізм, підвищити правову культуру населення, зупинити корупцію і зростання злочинності. Реально досягти таких вимог зможе лише те суспільство, де юридична наука і практика постійно розвиваються і вдосконалюються.

Співпраця України з європейським співтовариством потребує творчого та інноваційного підходу щодо гуманізації суспільства та високого рівня правової свідомості громадян. Вдосконалення юридично-правових зв’язків України в умовах формування національної системи права та її інтегрування у світовий правовий простір передбачає створення кадрового потенціалу відповідного напрямку. Відповідно, виникає нагальна потреба у забезпеченні підготовки якісних юридичних кадрів у Вінницькому регіоні, що, в свою чергу, має сприяти формуванню високого рівня правової свідомості учасників суспільних відносин, утвердженню правових, а значить справедливих, засад державного устрою в Україні, реального забезпечення наданих особі прав і свобод, оскільки саме юристи повинні вміти захищати законні права та інтереси громадян. В основі цих стандартів лежить конституційне право громадян та юридичних осіб на правову допомогу.

Розвиток ринкових відносин в регіонах України потребує висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в різних сферах діяльності. Це вимагає приведення змісту юридичної освіти у відповідність до вимог національного законодавства, загальносвітової юридичної практики. Отже, перед нашою державою постало завдання забезпечити високі стандарти юридичної освіти, що неможливо без формування нових підходів до підготовки висококваліфікованих фахівців-юристів за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями.

Стратегія розвитку кафедри
Сучасна вища юридична освіта в Україні - це не тільки рівень фахової освіти, а безперервний процес спеціалізованого теоретичного та практичного навчання, адже основне за¬вдання вищої юридичної освіти - підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють на утвердження в суспільстві верховенства права та правової свідомості й правової культури громадян. Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а й здатності самостійно їх застосовувати в нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях.

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку юридичної освіти в Україні та спираючись на основні положення Національної стратегії роз-витку освіти в Україні на 2012-2020 роки та стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою розроблена стратегія розвитку на 2014-2019 роки, реалізація якої передбачає комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:

- розширення співробітництва кафедри ПРЕП із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями щодо активного впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг;

- використання в інноваційній діяльності викладача технологій, методів, засобів, які б сприяли реалізації інтелектуально-духовного та фахового потенціалу студентів, зокрема: проведення тематичних зустрічей, круглих столів, лекцій з юристами-практиками, правничих шкіл, наукових конференцій, методичних семінарів тощо;

- налагодження роботи юридичної консультації «Юридична клініка» для формування належного рівня практич¬них знань, умінь і навичок студентів, правової культури громадян, підготовки та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

- формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа докторантів, аспірантів та пошукувачів;

- підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури, з врахуванням останніх змін у законодавстві;

- залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.


Професорсько-викладацький колектив

Сірко Анатолій Васильович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: a.sirko@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Козловський Андрій Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: andrii.kozlovskyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Мовчан Лариса Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: l.movchan@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Рум'янцева Катерина Євгеніївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: k.rumiantseva@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Вільчинська Олена Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент


Контакти:
Телефон: ((0432) 55-32-30, вн. 21-555
E-mail: o.vilchynska@tneu.edu.ua
Кабінет: 412

 Творун Світлана Олександрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент 


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: s.tvorun@tneu.edu.ua
Кабінет: 412
Очеретяний Володимир Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: v.ocheretianyi@tneu.edu.ua 
Кабінет: 403


Скірський Іван Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: i.skirskyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 403


Тунік Юрій Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: iu.tunik@tneu.edu.ua
Кабінет: 403


Добіжа Василь Валерійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат політичних наук
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: v.dobizha@tneu.edu.ua
Кабінет: 403


Голота Наталія Петрівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: golota.natalij@gmail.com
Кабінет: 403


Гріщенко Ірина Василівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: i.grishchenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 403Пугач Віталіна Миколаївна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail:
Кабінет: 403


Гугул Руслан Ярославович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail:
Кабінет: 403


Жарчук Віта Анатоліївна

 Посада: старший лаборант

Контакти:
Телефон: +38 (0432) 55-32-31
E-mail: prep.vnnie@gmail.com
Кабінет: 403


Собчук Марина Олександрівна

Посада: старший лаборант
 
Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail:
Кабінет: 412