Декан факультету фінансів та обліку

Кізима Андрій Ярославович   

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри податків та фіскальної політики
Почесне звання: заслужений працівник освіти України

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, к. 11203
м. Тернопіль, 46020
Телефон: 10-195
Андрій Ярославович народився 1 серпня 1966 року. Закінчив середню школу №1 м. Тернополя. У 1983 році поступив у  Тернопільський фінансово-економічний інститут на факультет фінансів, який у 1989 році з відзнакою закінчив за спеціальністю «Ревізія і контроль» та здобув кваліфікацію економіста. З 1985 по 1987 рік проходив військову службу. До вступу в аспірантуру працював економістом науково–дослідного сектору Тернопільського фінансово-економічного інституту.
У 1989 році  зарахований на навчання в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю «Облік і аудит» у Тернопільському фінансово-економічному інституті, яку закінчив у 1992 році і захистив у грудні цього ж року у Київському національному економічному університеті кандидатську дисертацію.
З 1992 перебував на посадах викладача, старшого викладача, доцента. З 2000 року і по даний час працює доцентом кафедри податків та фіскальної політики Тернопільського національного економічного університету.
Кізима А.Я. є співавтором підручника «Податковий менеджмент» (2008 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Податковий менеджмент» (2004 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2005 рік), навчально-методичного посібника «Податковий менеджмент» (2002 рік); навчального посібника «Планування та прогнозування податкових надходжень» (2011 рік) з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України», підручника «Налоговый менеджмент» (2014 рік).
Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць – 102.
Навчальні курси, які викладає: податковий менеджмент.
Сфера наукових інтересів: податковий менеджмент в Україні: методологія і практика.

Заступник декана факультету фінансів та обліку

Квасниця Оксана Василівна  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент кафедри фінансів ім. С.І. Юрія

Контакти:
Адреса: вул. Львівська, 11, к. 11204а
м. Тернопіль, 46020
Телефон: 10-148

Оксана Василівна, народилася 24 листопада 1978 року у м. Золочів, Львівської області. У 1995 році закінчила із срібною медаллю Золочівську ЗОШ І-ІІІ ступенів, та  вступила до Тернопільської академії народного господарства.

У 2001 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістра з фінансів.

З жовтня 2001 року працювала на посаді викладача кафедри фінансів, а в жовтні 2002 році переведена на посаду викладача кафедри фінансів суб’єктів господарювання (у зв’язку з поділом кафедри). У жовтні 2003 року кафедру було перейменовано в кафедру казначейської справи ТАНГ (з липня 2005 року ТДЕУ, а з вересня 2006 року ТНЕУ). В липні 2007 року кафедру казначейської справи приєднано до кафедри фінансів, де працювала на посаді викладача кафедри фінансів ТНЕУ.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Державна фінансова підтримка малих підприємств в Україні» у Тернопільському національному економічному університеті. Із 2013 року кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

З жовтня 2013 року працювала на посаді старшого викладача кафедри фінансів Тернопільського національного економічного університету, з січня 2015 року – доцентом кафедри фінансів ТНЕУ, а з серпня 2015 року – доцентом кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ТНЕУ, де працює і до сьогоднішнього дня. Стаж науково-педагогічної роботи – 17 років.

У 2009 р. нагороджена Грамотою за високий рівень організації навчально-виховної та індивідуальної роботи зі студентами, у 2012 р. – Грамотою за вагомий внесок у підготовку студентів-переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

Квасниця Оксана Василівна є автором понад 50 наукових праць з фінансової теорії та практики.

Навчальні курси, які викладає: фінанси, місцеві фінанси.

Сфера наукових інтересів: фінансова підтримка малих підприємств, місцеві фінанси в умовах децентралізації.


Заступник декана факультету фінансів та обліку

Сас Богдана Богданівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  доцент

Контакти:
Кабінет: 11204
E-mail: b.sas@tneu.edu.ua
Телефон: 10-148



Сас Богдана Богданівна, 1975 року народження, українка, освіта вища економічна. У 1996 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, кредитно-економічний факультет, за спеціальністю „Фінанси і кредит”, спеціалізація «Кредит». У 1997 році закінчила з відзнакою освітньо-кваліфікаційну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Державне управління», спеціалізація «Економіка».

Науково-педагогічну діяльність розпочала у 1997 році в Тернопільській академії народного господарства:

- з липня 1998 по липень 2001 року працювала на посаді викладача кафедри грошового обігу та кредиту;

- з липня 2001 по вересень 2001 року працювала на посаді старшого викладача кафедри грошового обігу та кредиту;

- з вересня 2001 по листопад 2003 року працювала  старшим викладачем кафедри банківських інвестицій та обліку;

- з листопада 2003 по жовтень 2006 року навчалася в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням Тернопільської академії народного господарства;

- з листопада 2006 по січень 2008 року працювала старшим викладачем кафедри банківського менеджменту та обліку;

- з січня 2008 по серпень 2019 року працювала на посаді доцента кафедри банківського менеджменту та обліку;

- з серпня 2019 року до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри банківського бізнесу.

У 2007 році Сас Б.Б. успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит. 17 лютого 2012 року за рішенням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України отримала вчене звання доцента кафедри банківського менеджменту та обліку.

Сас Богдана Богданівна є автором понад 75 наукових праць з банківської та інвестиційної  діяльності.

Навчальні курси, які викладає: інвестування, проектне фінансування, банківський аудит, фінансовий облік в банках.

Сфера наукових інтересів: інвестиційна діяльність, фінансування інвестиційних проектів, банківська справа.


Факультет фінансів та обліку

  

Факультет фінансів та обліку: достойне минуле, впевнене сьогодення, успішне майбутнє!

Факультет фінансів та обліку є невід’ємною та найбільшою складовою ТНЕУ, що забезпечує навчально-виховний процес. Сьогодні на факультеті здобувають освіту 1232 студенти з усіх куточків України. І це закономірно, оскільки всі спеціальності факультету зорієнтовані на підготовку фахівців у сферах державних та місцевих фінансів, фінансового менеджменту та страхування, фіскального адміністрування та митної справи, банківської справи, обліку та аудиту тощо.

 

  

Підготовку фахівців здійснюють шість випускових кафедр ТНЕУ:

-  фінансів ім. С.І. Юрія;

-  податків та фіскальної політики;

-  фінансового менеджменту та страхування;

-  банківського бізнесу;

-  обліку і оподаткування;

-  економічної експертизи та аудиту бізнесу.

Навчальний процес здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом.

Випускники факультету успішно працюють: у системі органів державного управління (Міністерство фінансів України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державна  податкова служба України, Державна митна служба України, Національний банк України, Державна казначейська служба України, Офіс фінансового контролю України, Рахункова палата України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг); у об’єднаних територіальних громадах; національних та міжнародних компаніях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність; фінансових, страхових, трастових та трейдингових компаніях; банках; кредитних спілках; ломбардах; інвестиційних фондах і компаніях; бізнес-структурах (бухгалтера, бізнес-аналітики, внутрішні аудитори); незалежних експертних організаціях (аудиторські фірми, інститут економічної експертизи); митно-брокерських конторах;  підприємницьких структурах (промисловості, торгівлі, будівництва, готельно-туристичного бізнесу, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, громадського харчування, транспорту, сфери інформаційно-консалтингових послуг); продовжити наукову та викладацьку кар’єру у закладах вищої освіти, науково-дослідних та експертно-аналітичних установах.

Сумлінні випускники, які мали досягнення в науковій діяльності продовжують навчання в аспірантурі. 

 

 

На факультеті створені усі необхідні умови для поєднання навчання з науковою діяльністю. Наукова робота розглядається як невід’ємна частина навчального процесу. Активно функціонують студентські наукові гуртки: «Фінансовий простір» «Фінансова просвіта» (координує кафедра фінансів ім. С.І. Юрія), «Фіскальний аналітик», «English speaking club» (координує кафедра податків та фіскальної політики), «Doradca finansowy» (координує кафедра фінансового менеджменту та страхування), а також кафедрою фінансового менеджменту та страхування започатковано школу моделювання фінансових рішень в межах якої функціонує Студентська Страхова Компанія «Імперія безпеки», яка активно співпрацює із страховими компаніями України. Студенти, які досягли високих результатів в науковій роботі, отримують рекомендації для вступу до аспірантури, працюють на посадах викладачів-стажистів і стажистів-дослідників випускових кафедр. Важливою умовою якісного функціонування факультету є студентське самоврядування, яке діє з метою створення сприятливих умов для виконання студентами своїх обов’язків та забезпечення захисту їх прав. Воно сприяє гармонійному розвитку особистостей студентів, формує у них навики майбутнього організатора, керівника. Діяльність органів студентського самоврядування на факультеті скерована на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.

     

Студентські будні це не лише відмінне навчання і наукова діяльність, а й цікаве дозвілля та незабутній відпочинок. Тому студенти факультету  завжди  беруть активну  участь в різноманітних фестивалях, конкурсах, квестах, що проводяться як в університеті, так і за його межами.

     
     
     
     
     
   
       
      
     
     

Адреса факультету фінансів та обліку:

46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, корпус 11 (каб. 11204)
(0352) 47 50 50 * 10148 097 720 2006   096 162 57 75
Facebook

Instagram

Е-mаіlf_finance@tneu.edu.ua

Сайт: finance.tneu.edu.ua