Head of the Department of International Relations and Diplomacy

 Дацків Ігор Богданович

Науковий ступінь:
 доктор історичних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail: i.datskiv@tneu.edu.ua
Кабінет: 313
Телефон:


У 1998 році закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (диплом ВК № 10197651). Здобув кваліфікацію історика, викладача історії. Спеціальність за дипломом «Всесвітня історія».
     24 жовтня 2001 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Втрати Україною історико-культурних цінностей під час Другої світової війни», на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.
    З 1 квітня по 1 червня 2009 року проходив стажування в Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв на кафедрі документальних комунікацій.
     25 листопада 2010 року успішно захистив докторську дисертацію на тему «Дипломатія українських національних урядів у захисті державності (1917-1923 рр.)» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.728.01 у Дипломатичній академії України при Міністерстві закордонних справ України (диплом – ДД № 008877). Рішенням Атестаційної колегії від 17 травня 2012 року, протокол № 4/01П присвоєно вчене звання професора (атестат 12ПР № 007887).

Department of International Relations and Diplomacy

Кафедра міжнародних відносин та дипломатії представляє затребувані в сучасних умовах глобалізованого світу навчальні програми та відповідні їм спеціальності. Заснування кафедри обумовлене активною зовнішньою політикою держави, особливо в контексті інтеграційного тяжіння України до Європейського союзу.

Метою кафедри є здійснення фахової підготовки студентів в галузі міжнародних відносин та дипломатії. Наріжним каменем підготовки професійного активу в цій галузі є опанування основ зовнішньої політики країн світу та особливостей розвитку міжнародних процесів. Предметну область активу освітніх послуг кафедри складають дисципліни загальної та професійної підготовки. Логічною розв’язкою вивчення освітніх програм кафедри буде отримання студентами вичерпних знань про міжнародні відносини, дипломатію, джерела та системи зовнішньополітичної діяльності держави, міжнародні комунікації, країни та регіони.

Кафедра ліцензована забезпечувати підготовку студентів в рамках першого та другого рівнів вищої освіти, успішне виконання освітньої програми яких забезпечить отримання освітніх ступенів «бакалавр» та «магістр» відповідно. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Зусилля професорсько-викладацького складу кафедри спрямовані на створення новітнього освітнього формату. Трансфер знань від викладача до студента відбувається у формі лекцій та семінарів, які носять яскраво виражений партнерський характер взаємодії між постачальниками та отримувачами освітніх послуг. Дискусійно-дебатний формат лекційних та семінарських аудиторних годин впевнено заохочується професорсько-викладацьким складом.

Окрім традиційної аудиторної платформи перед студентами відкривається широкий спектр професійної самореалізації. Кафедра виступає як ініціатором, так і всеуніверситетським активним учасником науково-практичних конференцій, симпозіумів, дебатних студій, дискусійних панелей, цільових тренінгів, наукових гуртів та інших факультативних заходів.

Дипломовані випускники кафедри міжнародних відносин та дипломатії можуть обіймати посади дипломатичного представника, політичного експерта, керівника підрозділів зовнішньополітичної діяльності, політичного консультанта, радника, експерта з питань міжнародних відносин та ін.


Контакти: