Директор інституту

 Ляхович Галина Іванівна


Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Кабінет: 309

Електронна адреса: ifimtneu@tneu.edu.ua

 

Кандидат наук з державного управління, доцент Галина Іванівна Ляхович закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальностями, «Фінанси і кредит» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». В 2001 році вступила до аспірантури Національної академії державного управління при Президентові України, де працювала над темою кандидатської дисертації «Економіко-фінансові механізми здійснення державної соціальної політики в перехідних умовах», яку успішно захистила в 2004 році та здобула науковий ступінь кандидата наук з державного управління зі спеціальності 25.00.02 — «Механізми державного управління», в 2008 році отримала вчене звання доцента. Автор понад 30 наукових праць, підручників, методичних розробок.

Галина Іванівна Ляхович - депутат Івано-Франківської обласної ради четвертого (фракція «Наша Україна») та шостого (фракція «Українська партія») демократичних скликань по одномандатному виборчому округу, позапартійна;

- член президії обласної ради, голова постійної комісії з питань праці та соціального захисту населення, співголова регіональної комісії з питань діяльності підприємств та організацій, громадський організацій інвалідів у Івано-Франківській області;

- член Івано-Франківської обласної рейтингової комісії Всеукраїнського рейтингу «Сумлінний платник податків» Всеукраїнської громадської організації «Асоціація платників податків України»;

- неодноразово нагороджувалась почесними грамотами та подяками голів Івано-Франківської обласної ради та облдержадміністрації, грамотами та цінними подарунками Калуського міськвиконкому та Калуської райдержадміністрації за вагомий особистий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток області та високий професіоналізм;

- відзначена грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом» (№ 221 від 15 березня 2006 р.);

- нагороджена медаллю «За особливі заслуги перед Прикарпаттям» (2011 р.).

- Указом Президента України від 16 травня 2013 року нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ-ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм.


Івано-франківський навчально-науковий інститут менеджменту

 Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту — вищий навчальний заклад Івано-Франківська, заснований у 1997 році.

В інституті працює 3 кафедри: гуманітарних та фундаментальних дисциплін, міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, обліку і фінансів. Їх очолюють: доктор історичних наук, професор Ігор Васильович Пилипів, кандидат економічних наук, доцент Білецька Ірина Мирославівна, доктор економічних наук, професор Алексеєнко Людмила Михайлівна.

Інститут готує фахівців за освітніми рівнями «бакалавр» і «маґістр». Навчання проводиться зі спеціальностей «Менеджмент», «Маркетинг», «Економіка (Міжнародна економіка)», «Фінанси, банківська справа і страхування», «Облік і оподаткування», "Пубілічне управління і адміністрування" за IV рівнем державної акредитації.

Професорсько-викладацький склад інституту нараховує 102 особи, з них 7 докторів наук, 9 професорів, 25 кандидатів наук, доцентів, 25 старших викладачів і 43 викладачі.

Тут працюють к. е. н., доцент Мар'яна Романчукевич, к. е. н., викладач Ірина Білецька, к. е. н., викладач Ольга Пробоїв, к. і. н., доцент Петро Сіреджук, к. е. н., ст. викладач Ірина Івашків, к. е. н., ст. викладач Марія Фігурка, викладач Наталія Ратушна та інші.

В основу діяльності інституту покладена ідея реалізації концепції безперервної ступеневої економічної освіти за конкурентоспроможними спеціальностями на основі нових підходів до організації навчання та використання сучасних технологій викладання.

Метою та основними напрямами діяльності інституту:

реалізація в регіоні навчальних програм освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр з напрямів «Економіка і підприємництво» та «Менеджмент»;
сприяння впровадженню сучасних організаційних та економічних форм і методів господарювання;
проведення в регіоні заходів щодо розвитку та зміцнення сучасної ринкової та бізнесової інфраструктури;
сприяння професійному зростанню та удосконаленню педагогічної майстерності та наукового рівня професорсько-викладацького складу; участь у програмах студентських обмінів.

Навчальний процес у ІФІМ ТНЕУ побудований на поєднанні традиційних і новітніх навчальних технологій. Підґрунтям для цього є славні традиції головного ВНЗ з підготовки висококваліфікованих фахівців для народного господарства України, наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, сучасна матеріально-технічна база, оснащена комп'ютерною технікою, навчальна бібліотека, яка постійно поповнюється сучасною економічною літературою та періодикою тощо.

Ефективно організована в інституті система контролю знань студентів. Окрім традиційних заліків та іспитів студенти публічно «захищають» виконані ними курсові роботи, постійно проводиться контроль залишкових знань студентів з різних дисциплін. Все це сприяє більш глибокому засвоєнню студентами навчального матеріалу.

В основі концепції діяльності інституту лежить триєдине завдання: 1. Чітке бачення цілей і завдань навчального закладу, розуміння того, що лише набуття знань, умінь і навичок не може розглядатися як головна мета навчання. Виступаючи найважливішими засобами освіти, вони лише забезпечують досягнення стратегічної освітянської мети — повноцінного розвитку особистості, відданої ідеалам розвитку незалежної української держави. 2. Новаторські, інноваційні методи роботи науково-викладацького складу, співробітників та адміністрації інституту, відданість справі розвитку освітянського простору в Україні, входження її в світовий освітянський простір, постійний творчий пошук у напрямку впровадження в життя нетрадиційних форм і методів навчання та виховання. 3. Організація навчально-виховного процесу, високий професіоналізм викладачів і організаторів, необхідна матеріально-технічна база. Все це повинно забезпечити високий рівень підготовки фахівців.