В.о. завідувача кафедри економіки біоресурсів і природокористування

Розум Руслан Іванович

Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук


Контакти:

E-mail: r.rozum@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220


Кафедра економіки біоресурсів і природокористування

 Колектив кафедри здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ» охоплює такі освітні програми:

                   «Геодезія та землеустрій»;

                   «Експертна оцінка землі та нерухомого майна».

101 «ЕКОЛОГІЯ» - освітня програма «Екологічна безпека і охорона навколишнього середовища».

201 «АГРОНОМІЯ» - освітня програма «Агрономія».

051 «Економіка» - освітня програма «Економічна оцінка землі та нерухомого майна».

 

Кафедра економіки біоресурсів і природокористування успішно працює в різних напрямах, що охоплюють розробку наукових і прикладних технічних рішень для секторів природокористування, агропромислового виробництва, машино- і приладобудування тощо. Наші освітні навчальні програми спрямовані на підготовку фахівців для таких важливих сфер суспільного та природо-економічного розвитку України, як економіка природокористування і геодезія та землеустрій.

 

Сьогодні гостро відчувається брак висококваліфікованих фахівців, спроможних успішно вирішувати проблеми, які постають в середовищі землеустрою, землевпорядкування, ведення і використання даних земельного кадастру, супроводу будівельної і землевпорядної документації, управління природними ресурсами, природокористування та інших. Відповідно до запитів ринку праці та економічної доцільності, навчання за спеціальностями «Геодезія та землеустрій» і «Менеджмент природокористування» передбачає системне засвоєння теоретичних знань і набуття практичних навиків роботи із земельним кадастром, геодезичними, геоінформаційними, картографічними приладами, а також із прикладними геодезичними та управлінськими програмами. Такий комплексний підхід дозволяє нашим випускникам досить легко реалізовувати свій потенціал на ринку праці відповідно до професії.

Сучасний суспільний розвиток неуявний без вирішення екологічних проблем, тому на фахівців-екологів людство покладає нині дуже великі надії. І незаперечним фактом стає той, що сьогодні екологічна освіта стає суттєвою передумовою успіху господарської діяльності.

Фахівці агрономи покликані професійно виконувати роботу, пов’язану із вирощуванням сільськогосподарських культур, впроваджувати й освоювати нові сорти рослин, обґрунтовувати системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва для забезпечення зростання виробництва і підвищення якості вирощеної продукції та поліпшення стану ґрунтів.

 

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО НАВЧАЛЬНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 

Геодезія та землеустрій

Навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» здійснюється в межах освітнього рівня «бакалавр».

 

Спеціальність «Геодезія та землеустрій» характеризується високим рівнем актуальності, що обумовлено складністю і динамізмом процесів в сферах землекористування, землевпорядкування та охорони земель. Окрім цього, вагомим аргументом щодо посилення значимості спеціальності в сучасних умовах є активний розвиток, поширення та використання передових технологій в практичній діяльності геодезистів та землевпорядників. Зважаючи на це, основним завданням спеціальності є формування висококваліфікованого фахівця, спроможного забезпечувати весь комплекс геодезичних робіт (зйомку місцевості, обробку геодезичних вимірів, винесення їх на місцевість, забезпечення геодезичного контролю за будівництвом тощо) із використанням сучасного високотехнологічного обладнання; здійснювати комплексну професійну діяльність у сфері землевпорядкування (забезпечувати ефективне використання земель, їх охорону, здійснювати контроль за дотриманням земельного законодавства, забезпечувати ведення земельного обліку тощо); а також забезпечувати формування, обслуговування і використання даних земельного кадастру, землевпорядної документації і т.д.

 

Результатом навчання за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» є здобуття професійних компетентностей, які дозволяють:

- розробляти та приймати раціональні рішення щодо розпорядження і використання землі та об’єктів нерухомості, обґрунтовувати доцільність їх купівлі, продажу чи залучення інвестицій;

- формувати нормативні землевпорядні документи, розробляти нормативно-кошторисну інформацію, документацію з відповідності будівельним та експлуатаційним нормам;

- забезпечувати супровід оцінки землі та нерухомого майна, формувати обґрунтовані експертні висновки про їх вартість;

- здійснювати експертизу землі, будівель та споруд на предмет їх відповідності будівельним та експлуатаційним нормам; 

- вести облік земельних ділянок та землекористувачів, проводити поповнення та оновлення даних земельного кадастру.

 

Здобувши вищу освіту за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», випускник може працювати у сферах:

- геодезії та землеустрою у системі Держгеокадастру;

- відділах архітектури і містобудування;

- інвентаризації та оцінки землі і нерухомого майна;

- будівельних, дослідницьких та проектних організаціях;

- на промислових підприємствах і в геодезичних організаціях;

-  в органах місцевого самоврядування.

 

101 – «ЕКОЛОГІЯ»

Освітня програма – «Екологічна безпека і охорона навколишнього середовища»

Здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня за спеціальністю 101 «Екологія» отримують освітню кваліфікацію «Бакалавра з екології», що дає їм змогу ставити завдання та кваліфіковано вирішувати практичні проблеми у сфері забезпечення екологічної безпеки і охорони довкілля, використовувати у професійній діяльності принципи сталого розвитку та збалансованого природокористування для реалізації превентивних заходів з охорони довкілля, застосовувати в професійній діяльності положення національного та міжнародного законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, застосовувати еколого-правові норми та ідентифікувати екологічні правопорушення, організовувати еколого-орієнтовану господарську діяльність, розробляти та реалізувати природоохоронні та ресурсозберігаючі програми, забезпечувати ефективний екологічних менеджмент підприємством та реалізовувати екологічні маркетингові програми.

За період навчання студенти мають змогу проходити практику на базі управлінь екології та природних ресурсів обласних адміністрацій, структурних підрозділів Державної екологічної інспекції, працюючих підприємств, стажуватися за кордоном, а також поєднувати навчання за кордоном, брати участь у міжнародних конференціях і семінарах.

Посади, які можуть обіймати випускники-екологи:

Спеціаліст з виробничо-екологічної безпеки
Інженер-еколог
Екологічний аудитор
Інспектор з охорони природи
Інженер з охорони навколишнього середовища
Менеджер-еколог на підприємстві
Технолог з природоохоронних робіт
Спеціаліст відділу екологічного контролю
Фахівець з моделювання екологічних систем
Спеціаліст лабораторії з охорони навколишнього середовища
Фахівець з управління природокористуванням
Експерт з екології
Технік-еколог
 

201 – «АГРОНОМІЯ»

Фахівці агрономи мають розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми в галузі сільськогосподарського виробництва, володіти методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технологій виробництва сільськогосподарських культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони, програмувати врожай на базі різних застосовуваних агротехнологій.

За період навчання студенти спеціальності 201. «Агрономія» мають змогу проходити практику на базі провідних аграрних господарств України, стажуватися та навчатись за кордоном, брати участь у міжнародних конференціях і семінарах.

Посади, які можуть обіймати випускники-агрономи:

Агроном,
Агротехнік;
Агрохімік
Агроном з насінництва
Агроном із захисту рослин
Інспектор служби фіто санітарного контролю
Регіональний представник виробників насіння, добрив, засобів захисту рослин
Аграрний експерт
Експерт з моніторингу якості ґрунтів
Спеціаліст лабораторії моніторингу ґрунтів та якості продукції рослинництва
Агроном-технолог з переробки продукції рослинництва
Агроном відділення
 

При кафедрі економіки біоресурсів і природокористування та факультету аграрної економіки та менеджменту ТНЕУ працює Лабораторія студентських зелених бізнес-проектів. Своєю активною діяльністю Лабораторія популяризує ідеї зеленої економіки серед малого і середнього бізнесу, намагається стати провідником «зелених» рішень на території об’єднаних громад, а також центром надання консалтингових послуг у екологічній сфері. 

Головні напрями роботи Лабораторії вбачаються у розвитку екологічного підприємництва, проектів природоохоронної оптимізації довкілля на територіях громад, розробленні програм екологічного оздоровлення басейнів малих річок, сприянні вирішення проблеми твердих побутових відходів та впровадженні відновлюваних джерел енергії.

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Кафедра економіки біоресурсів і природокористування володіє потужним кадровим потенціалом, що включає визнаних науковців і фахівців технічного та економічного профілів. Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент, Розум Руслан Іванович.

 

Також навчально-методичну та наукову роботу на кафедрі здійснюють: доктор технічних наук, професор, академік Нью-Йоркської Академії наук США, академік Інженерної академії України Юрій Володимирович Дзядикевич; доктор економічних наук, професор Борис Олегович Язлюк; доктор економічних наук, академік АН ВО України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Тарас Григорович Дудар;  доктор сільськогосподарських наук, доцент Олег Васильович Овчарук; доктор економічних наук, професор Микола Кирилович Парховець; кандидат економічних наук, доцент Василь Васильович Файфура; кандидат економічних наук, доцент Роман Володимирович Волошин; кандидат технічних наук, доцент Андрій Орестович Вітровий; кандидат технічних наук, доцент Микола Васильович Буряк; кандидат економічних наук, доцент Галина Ігорівна Пиріг; кандидат економічних наук, доцент Ірина Василівна Любезна; кандидат економічних наук, доцент Андрій Миколайович Бутов; кандидат економічних наук, доцент Михайло Миколайович Федірко; кандидат економічних наук, доцент Наталія Олегівна Шельма; кандидат географічних наук, ст. викладач Марія Володимирівна Горун; старший викладач Василь Васильович Мельниченко.

 

Викладачі кафедри є винахідниками. За роки існування кафедри винахідники подали понад 130 заявок на винаходи та корисні моделі та одержали на них відповідні охоронні документи - патенти України. Це підтверджує високий рівень науково-технічних розробок. Матеріали винаходів, на які одержано патенти України, використовуються у навчальному процесі Тернопільського національного економічного університету. 

 

Викладачі кафедри визнані «Кращими винахідниками Тернопільської області» у 2005-2016 рр. (д.т.н., професор Р. Б. Гевко; д.т.н., професор Ю.В. Дзядикевич; к.т.н., доцент Р. І. Розум; к.т.н., доцент А. О. Вітровий; к.т.н., доцент Буряк М.В.), та лауреатами обласної премії імені Івана Пулюя (д.т.н., професор Р. Б. Гевко; д.т.н., професор Ю.В. Дзядикевич).

 

Співробітники кафедри працюють над низкою госпдоговірних тем із загальним обсягом фінансування понад 100 тис. грн. 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Кафедра економіки біоресурсів та природокористування тісно співпрацює із різними міжнародними програмами обміну та стажування студентами, зокрема: APOLLO e.V. (ФРН), Сільськогосподарській програмі університету Міннесоти (США), Програмі підготовки спеціалістів сільського господарства і фермерів (ФРН) та інших. Відповідно до цього, навчаючись у нас, Ви матимете можливість стажуватися в Німеччині, Данії, Швейцарії, Нідердандах, США та інших країнах.

 

НАШІ УСПІХИ І ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК

Наші студенти та наші випускники – це наша гордість. Серед них, багато переможців предметних олімпіад та конкурсів наукових робіт, що підтверджує високий рівень підготовки на кафедрі. Серед наших випускників багато керівників, науковців, спеціалістів у сфері економіки, менеджменту, бізнесу, юриспруденції, природокористування та еколого-природоохоронної діяльності.

 

Навчання на кафедрі економіки біоресурсів та природокористування не обмежується навчальними аудиторіями. Наші студенти мають можливості для гармонійного розвитку особистості. Вони займаються у численних спортивних секціях (футбол, баскетбол, гандбол, волейбол, настільний теніс, важка та легка атлетика, інші види спорту), гуртках художньої самодіяльності, приймають участь у творчих та культурно-масових заходах в межах та поза межами Університету. Працівники кафедри економіки біоресурсів та природокористування організовують та забезпечують сприяння у проведенні навчальних та пізнавальних екскурсій на передові підприємства та установи регіону, в природно-заповідні та визначні культурно-історичні місця України.

 
Контакти:
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3, (ІІ корпус, а.2220)
Тернопіль, 46020

E-mail: kaf_mbp@tneu.edu.ua

Сайт кафедри: http://mbp.tneu.edu.ua 

 


Професорсько-викладацький колектив

Дзядикевич Юрій Володимирович

Посада: професор кафедри
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор технічних наук

Контакти: 
E-mail: yu.dziadykevych@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220


Язлюк Борис Олегович

Посада: професор, декан факультету аграрної економіки і менеджменту
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 
Контакти:
E-mail: b.yazliuk@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220


Пархомець Микола Кирилович

Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти:
E-mail: m.parkhomets@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220
 


Дудар Тарас Григорович

Посада: професор кафедри
Вчене звання: професор
Наукова ступінь: доктор економічних наук

Контакти: 
E-mail: t.dudar@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220
Овчарук Олег Васильович

Посада: професор кафедри
Наукова ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 
E-mail: o.ovcharuk@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220


Файфура Василь Васильович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: 47-50-50*12-286
E-mail: v.faifura@tneu.edu.ua
Кабінет: 2220

Федірко Михайло Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
E-mail:
Кабінет: 2220
Телефон/факс: 38 0352 47 50 50 *12286
 

 Бутов Андрій Миколайович

Посада: доцент кафедри, заступник декана
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
E-mail: a.butov@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220
 


Буряк Микола Васильович

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Контакти: 
E-mail: m.buriak@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220


Пиріг Галина Ігорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
 
E-mail: h.pyrih@tneu.edu.ua
Кабінет: 2220
Телефон/факс: 38 0352 47 50 50 *12286
 

 Вітровий Андрій Орестович

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат технічних наук

Контакти: 
E-mail: a.vitrovyi@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220
 


Любезна Ірина Василівна

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук

Контакти: 
E-mail: i.liubezna@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220


Волошин Роман Володимирович

Посада: доцент кафедри
Вчене звання: доцент
Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 
Контакти: 
E-mail: r.voloshyn@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220


Штельма Наталія Олегівна

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:  
 
Контакти:
E-mail:
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220


Мельниченко Василь Васильович

Посада: старший викладач
Вчене звання: 
Наукова ступінь: 

Контакти: 
E-mail: v.melnychenko@tneu.edu.ua
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220Горун Марія Володимирівна

Посада: старший викладач
Наукова ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання:

Контакти: 

E-mail:
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220Януш Людмила Теодозіївна

Посада: лаборант
 
Контакти: 
Телефон: +38 0352 47 50 50 *12286
Кабінет: 2220