Завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу

Шкільняк Михайло Михайлович 
 
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений економіст України, державний службовець 3 рангу 
 
Контакти: 

Tелефон/факс: +38 (0352) 47 50 50* 13-315
E-mail: kaf_mpu@ukr.net
Кабінет: 3208
Адреса: 46020 м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 

 


Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу

 Місія кафедри полягає у задоволенні потреб суспільства на підготовку сучасних, високопрофесійних, творчих та ризиково-мислячих менеджерів, які володіють ґрунтовними знаннями та професійними компетенціями, спрямованими на досягнення успіху, уміння ефективно приймати та реалізувати аргументовані управлінські рішення в різних ситуаціях та на різних рівнях управління. 

Кафедра зорієнтована на генерування, розроблення і впровадження новітніх освітніх технологій навчання, які відповідають європейським освітнім стандартам та дозволять забезпечити високу якість та конкурентоспроможність випускників як на території України, так і  за її межами.

У цьому контексті ключове завдання кафедри полягає у підготовці кваліфікованих фахівців, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатними на національному та міжнародному ринках праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців.

Основними  завданнями розвитку кафедри є:

–     прагнення до максимально повного втілення компетентісного підходу у процесі підготовки фахівців зі спеціальностей «Менеджмент» і «Публічне управління та адміністрування»;

–     забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін кафедри за освітніми програмами;

–     посилення професійної спрямованості освітнього процесу;

–     впровадження нових освітніх технологій у навчальний процес;

–     удосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу;

–     модернізація навчального процесу, що включає розробку нових форм, програм і стандартів;

–     розвиток міжнародного співробітництва в системі безперервного освіти;

–     інноватизація науково-дослідного процесу та інноваційної діяльності;

–     зміцнення кадрового потенціалу та стимулювання ефективної професійної діяльності науково-педагогічного складу;

–     подальше оновлення навчальної та матеріально-технічної бази кафедри;

–     впровадження сучасних технологій управління якістю, участь у формуванні сучасної корпоративної культури університету.

Підготовка фахівців на кафедрі менеджменту, публічного управління та персоналу спрямовується на підвищення ефективності всіх напрямків реалізації навчального процесу та науково-методичної роботи і включає: підготовку фахівців, які відповідали б потребам і вимогам професійної діяльності в установах, організаціях, державних органах; формування оптимальної моделі  фахівця на основі компетентісного підходу навчанні, здатного розв’язувати конкретні завдання та виконувати управлінські функції; впровадження у навчальний процес інноваційних технологій  навчання і сучасної обчислювальної техніки та комп’ютерних технологій

Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Шкільняк Михайло Михайлович. Сьогодні на кафедрі менеджменту, публічного управління та персоналу працює 41 науково-педагогічний працівник, з яких - 11 докторів економічних наук, 29 кандидатів економічних наук.

Цілі підготовки фахівців.

Формування сучасного типу економічного мислення, підвищення спроможності до своєчасного реагування на ендогенні та екзогенні виклики, наукового, експертного, інформаційно-аналітичного, організаційного супроводу реалізації управлінських рішень, забезпечення посадової мобільності, фаховості в управлінні національною економікою на макроекономічному, макроструктурному, мезоекономічному, локальному та мікрорівнях.

Особливості підготовки фахівців. Поєднання кращого національного та світового досвіду у формуванні професійних знань та вмінь в сфері управління національною економікою, менеджменту підприємницької діяльності, адміністративного менеджменту, набуття знань та вмінь у використанні регулятивного інструментарію  для корекції економічних інтересів, забезпечення збалансованого розвитку інституційних секторів національної економіки.

Конкурентні переваги:

–     ґрунтовне економічне мислення;

–     володіння механізмами реалізації  основних видів економічної політики;

–     володіння технологіями мікро- та макроекономічного аналізу;

–     висока результативність та якість надання публічних послуг в сфері економічної політики;

–     повніше врахування в управлінських рішеннях комплексних потреб і інтересів  суспільства;

–     володіння технологіями менеджменту та логістики виробничих, комерційних, некомерційних установ та організацій, здатних забезпечувати стійку та довготривалу конкурентну перевагу у динамічному середовищі;

–     використання ефективних технологій адміністрування та інноваційних методів управління.

Можливості підготовки:

–     отримати ґрунтовні знання в сфері управління національною економікою, забезпечення її збалансованого розвитку;

–     набути фахові вміння оцінювати структуру економічного потенціалу; аналізувати інституційну структуру національної економіки; розраховувати інтегральні показники функціонування національної економіки та її інституційних секторів; використовувати технології реалізації інструментарію економічної політики в національній економіці;

–     підвищити експертний потенціал в питаннях вироблення та реалізації важелів управління національною економікою її структурного оздоровлення;

–     активізувати посадову мобільність в розробці пропозицій до нормопроектних актів, які стосуються модернізації економічної політики держави;

–     сформувати сучасний креативний тип економічного мислення у виявленні та нівелюванні проблем функціонування національної економіки на мегаекономічному, макроекономічному, макроструктурному, регіональному, локальному рівнях;

–     брати активну участь у семінарах, круглих столах, міжнародних конференціях з проблем менеджменту та управління національною економікою.

Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу є випусковою і здійснює підготовку фахівців за ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр.

Наші переваги:

–     інтенсивне використання інформаційних технологій у навчальному процесі;

–     застосування заочно-дистанційної та екстернатної форм навчання;

–     прикладна спрямованість навчання;

–     індивідуалізація навчального процесу;

–     можливість поглиблювати та оновлювати знання, отримати в стислі терміни нову кваліфікацію та професію;

–     орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;

–     закордонне стажування слухачів магістратури за спеціальностями: «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент».

Навчальний процес ґрунтується на засадах:

–     органічного поєднання традиційного предметного навчання і навчально-тренінгових форм з урахуванням реальних умов діяльності господарюючих суб'єктів;

–     використання інтенсивних методів навчання, що посилюють зацікавленість студентів;

–     збільшення впевненості у власних силах;

–     допомоги стати активним і незалежними при вирішенні економічних проблем та освоєнні новітніх технологій.

Підтримка навчального процесу:

–     у навчанні використовується мультимедійна техніка;

–     до послуг слухачів бібліотека (у тому числі зал електронних ресурсів);

–     комфортна читальна зала.

            Кафедра менеджменту, публічного управління та персоналу є випусковою і здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

БАКАЛАВР

   спеціальність

   «МЕНЕДЖМЕНТ»

   освітня програма

   «Менеджмент»

Об'єкти професійної діяльності:

–     оперативне та стратегічне управління;

–     управління виробничим процесом;

–     фінансово-господарська діяльність;

–     дослідження ринків;

–     управління персоналом;

–     управління інвестиційно-інноваційною діяльністю.

Випускник освітньої програми може працювати  у:

–   державних та комунальних установах і організаціях;

–     підприємницьких структурах різних форм власності;

–     спільних підприємствах;

–     акціонерних та господарських товариствах;

–     фінансових та банківських установах;

–     інвестиційних фондах;

–     консалтингових компаніях.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за державним замовленням:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Іноземна мова або Географія.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за контрактом:

1. Українська мова та література;

2. Історія України;

3. Математика або Географія.

 

освітня програма

«Менеджмент закладів охорони здоров'я»

Об'єкти професійної діяльності:

–     оперативне та стратегічне управління у сфері охорони здоров’я;

–     управління якістю надання послуг закладів охорони здоров’я;

–     фінансово-господарська діяльність закладів охорони здоров’я;

–     управління персоналом медичних закладів;

–     управління операційною системою медичних установ.

Випускник освітньої програми може працювати  у:

–     у закладах первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги;

–     на підприємствах медичної промисловості;

–     у фармацевтичних фірмах, аптечних базах, складах та магазинах;

–     у діагностичних центрах;

–     у санаторно-курортних закладах;

–     у санітарно-епідеміологічних станціях;

–     у закладах медико-соціального захисту та медичного страхування;

–     у медичних закладах приватної страхової медицини.

 

освітня програма

«Управління персоналом»

Об'єкти професійної діяльності:

–     організаційно-управлінська діяльність;

–     економічна діяльність;

–     адміністративно-господарська діяльність;

–     соціальний аудит;

–     аналіз чисельності і структури персоналу;

–     управління людськими ресурсами;

–     планування технологій найму персоналу.

Випускник освітньої програми може працювати у:

–     підприємницьких структурах різних форм власності;

–     спільних підприємствах;

–     акціонерних та господарських товариствах;

–     фінансових та банківських установах;

–     інвестиційних фондах;

–     консалтингових компаніях

–     державних та комунальних установах і організаціях;

Перелік предметів ЗНО для зарахування за державним замовленням:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Іноземна мова або Географія.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за контрактом:

1. Українська мова та література;

2. Історія України;

3. Математика або Географія.

 

БАКАЛАВР

   спеціальність

   «Публічне управління та адміністрування»

   освітня програма

   «Публічне управління та адміністрування»

Об'єкти професійної діяльності:

–     організаційно-управлінська діяльність;

–     економічна діяльність;

–     адміністративно-господарська діяльність;

–     менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;

–     управління фінансово-економічною діяльністю;

–     управління майновими ресурсами;

–     інформаційно-аналітична діяльність.

Випускник освітньої програми може працювати у:

–     державних та місцевих органах виконавчої влади;

–     структурах органів місцевого самоврядування;

–     державних та комунальних підприємствах;

–     підприємницьких структурах.

Передбачено можливість навчання за Програмою двох дипломів (УКРАЇНА - ПОЛЬЩА).

Перелік предметів ЗНО для зарахування за державним замовленням:

1. Українська мова та література;

2. Математика;

3. Іноземна мова або Історія України.

Перелік предметів ЗНО для зарахування за контрактом:

1. Українська мова та література;

2. Історія України;

3. Іноземна мова або Математика.

 

   МАГІСТР

   спеціальність

   «МЕНЕДЖМЕНТ»

   освітня програма

   «Менеджмент»

Об'єкти професійної діяльності:

–     стратегічне та оперативне управління;

–     управління виробничим процесом;

–     комерційна діяльність;

–     фінансово-господарська діяльність;

–     дослідження ринків;

–     управління персоналом;

–     управління інвестиційно-інноваційною діяльністю.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

–     державних та комунальних установах і організаціях;

–     підприємницьких структурах всіх форм власності;

–     акціонерних та господарських товариствах;

–     спільних підприємствах;

–     фінансових та банківських установах;

–     інвестиційних фондах;

–     консалтингових компаніях.

 

освітня програма

 «Менеджмент закладів охорони здоров'я»

Об'єкти професійної діяльності:

–     інформаційно-аналітична діяльність;

–     організаційно-управлінська діяльність;

–     адміністративно-господарська діяльність;

–     економічна діяльність;

–     маркетингова діяльність;

–     обліково-контрольна діяльність;

–     зовнішньоекономічна діяльність;

–     освітня та науково-дослідницька діяльність.

Випускник за освітньою програмою «Менеджмент закладів охорони здоров'я» може займати керівні посади:

–     у закладах первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги;

–     на підприємствах медичної та мікробіологічної промисловості;

–     у фармацевтичних фірмах;

–     на аптечних базах, складах та магазинах;

–     у діагностичних центрах;

–     у санаторно-курортних закладах;

–     на санітарно-епідеміологічних станціях;

–     у закладах медико-соціального захисту;

–     у структурах Товариства Червоного Хреста;

–     у медичних закладах приватної власності;

–     в установах медичного страхування.

 

освітня програма

«Менеджмент персоналу»

Об'єкти професійної діяльності:

–     стратегічне та оперативне управління;

–     соціальна сфера;

–     комерційна діяльність;

–     діяльність в галузі праці та зайнятості;

–     дослідження ринків праці;

–     управління персоналом;

–     управління інвестиційно-інноваційною діяльністю.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

–     в установах медичного страхування.

–     державних та комунальних установах і організаціях;

–     підприємницьких структурах всіх форм власності;

–     акціонерних та господарських товариствах;

–     спільних підприємствах;

–     фінансових та банківських установах;

–     інвестиційних фондах;

–     консалтингових компаніях.

 

   МАГІСТР

   спеціальність

   «Публічне управління та адміністрування»

   освітня програма

   «Публічне управління та адміністрування»

Об'єкти професійної діяльності:

–     організація діяльності підприємств, установ, організацій, та їх об'єднань;

–     управління персоналом;

–     аудит і оцінювання управлінської діяльності;

–     управління змістом робіт;

–     управління інформаційно-аналітичною діяльністю;

–     управління соціальною та екологічною безпекою діяльності;

–     управління якістю;

–     корпоративне управління.

Випускник освітньої програми може займати керівні посади у:

–     державних та місцевих органах виконавчої влади;

–     підприємствах, установах і організаціях різних форм власності;

–     територіальних структурах органів державної влади;

–     органах місцевого самоврядування.

 

   МАГІСТР

   спеціальність

   «Публічне управління та адміністрування»

   освітня програма

   «Державна служба»

-          робота в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, організаціях та підприємствах усіх форм власності;

-          робота в органах місцевого самоврядування та територіальних управліннях центральних органів виконавчої влади, органів місцевої влади та місцевого самоврядування.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ПЕРСОНАЛУ

-          Кафедра реалізує міжнародну співпрацю з Вроцлавським економічним університетом та Люблінським католицьким університетом імені Івана Павла ІІ (Республіка Польща).

-          Основні напрямки міжнародного співробітництва в рамках підписаних угод:

- проведення тижневого зарубіжного стажування викладачів кафедри та слухачів магістерської програми «Публічне управління» (Державна служба) ТНЕУ в Польщі з вивчення сучасних технологій муніципального менеджменту;

- організація стажування студентів Вроцлавського економічного університету в Україні з вивчення механізму територіального управління;

- проведення спільних наукових заходів в рамках Регіональних і муніципальних читань;

- участь викладачів кафедри в щорічних Міжнародних наукових конференціях «Місцева та регіональна економіка в теорії та практиці» на базі Вроцлавського економічного університету та Міжнародних науково-практичних конференції в Люблінському католицькому університеті імені Івана Павла ІІ;

- проведення відкритих лекцій професорів кафедри для студентів Вроцлавського економічного університету;

- публікування результатів спільних наукових досліджень у сфері державного управління, місцевого самоврядування та адміністративного менеджменту.

Контакти: 

Адреса: вул. майдан Перемоги, 3

Корпус ІІІ Кабінет: 3208

Телефон: 47-5-50*13-314

E-mail: moip_kaf@tneu.edu.ua

     

 


Професорсько-викладацький колектив

Августин Руслан Ростиславович

Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
E-mail: r.avhustyn@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314
Кабінет: 3208


Васіна Алла Юріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: a.vasina@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Желюк Тетяна Леонтіївна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 
E-mail: t.zheliuk@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208
 
 


Мельник Алла Федорівна

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: Заслужений діяч науки і техніки України
 
Контакти: 
E-mail: a.melnyk@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Микитюк Петро Петрович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 

Контакти: 
E-mail: p.mykytiuk@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314
Кабінет: 3208


Монастирський Григорій Леонардович

Посада: професор кафедри
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208 
 


Надвиничний Сергій Анатолійович

Посада: доцент, начальник навчально-методичного відділу
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:   
Телефон: (0352) 47-50-69*11-133
Кабінет:
E-mail: nadvynychnyy@tneu.edu.ua


Толкованов В’ячеслав Вікторович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: професор

Контакти: 

E-mail:  kaf_mpu@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314
Кабінет: 3208


Толуб'як Віталій Семенович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор наук з державного управління
Вчене звання: 
 
Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Шушпанов Дмитро Георгійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314
E-mail: kaf.upre@tneu.edu.ua


Апостолюк Оксана Зіновіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
E-mail: o.apostoliuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208 
Телефон: 47-50-50*13-314


Баб’як Галина Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:     

Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314
E-mail: h.babiak@tneu.edu.ua
 Бакуліна Наталія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:      

Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314
E-mail: n.bakulina@tneu.edu.ua
Богач Юрій Аркадійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти: 

E-mail:yu.bohach@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Демків Ірина Олегівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 
 
Контакти:
 
E-mail: kaf_mpu@ukr.net
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Дудкіна Олена Павлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 
E-mail: o.dudkina@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314


Дяків Ольга Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
E-mail: o.diakiv@tneu.edu.ua; kaf.upre@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314
Жуковська Аліна Юріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
 
E-mail:  a.zhukovska@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Здреник Василь Степанович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 

E-mail: v.zdrenyk@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Ілляш Ірина Дмитрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання:  доцент
 
Контакти:       
Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314
E-mail: i.illiash@tneu.edu.uaКачан Євген Петрович

Посада: професор
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: професор
Почесне звання: заслужений працівник народної освіти України, відмінник народної освіти України, академік Академії економічних наук України
 
Контакти:
Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314
E-mail: kaf.upre@tneu.edu.ua
Котис Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти:
 
E-mail: n.tsishchyk@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314Коцур Андрій Семенович

Посада: доцент, заступник декана ФЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 

Контакти:  
E-mail: a.kotsur@tneu.edu.ua
Кабінет: 3103, 3208
Телефон: 47-50-74*13-228, 13-314


Крамарчук Світлана Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Кривокульська Наталія Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: n.kryvokulska@tneu.edu.ua  
Телефон: 47-50-50*13-314  
Кабінет: 3208


Крисько Жанна Леонідівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти: 

E-mail: zh.krysko@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Круп’як Лідія Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
 
E-mail: l.krupiak@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314  
Кабінет: 3208
Марцінковська Олександра Богданівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:   
Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314
E-mail: o.martsinkovska@tneu.edu.ua
 


Овсянюк-Бердадіна Олександра Федорівна

Посада: доцент, заступник декана ФЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: o.ovsianiuk-berdadina@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208


Островерхов Віктор Михайлович

Посада: доцент, декан ФЕУ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:  

E-mail: v.ostroverkhov@tneu.edu.ua
Кабінет: 3202, 3208
Телефон: 47-50-50*13-149, 13-314


Попович Тамара Миколаївна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: t.popovych@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208
 


Прохоровська Світлана Анатоліївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:       
Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314
E-mail: s.prokhorovska@tneu.edu.uaПушкар Зоряна Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314
E-mail: z.pushkar@tneu.edu.ua; ypire15@ukr.net


Романишин-Чорна Ольга Василівна

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти: 

E-mail: o.romanyshyn@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208
  Скочиляс Світлана Мирославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти: 

E-mail: s.skochylias@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208
  Слівінська Наталія Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:       
Кабінет: 3208
Телефон: 47-5-50*13-314
E-mail:n.slivinska@tneu.edu.ua
Смачило Ірина Ігорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  економічних наук
Вчене звання: 

Контакти: 

E-mail: mpu_kaf@ukr.net
Телефон: 47-50-50*13-314 
Кабінет: 3208Чикало Інна Василівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
Контакти: 

E-mail: i.chykalo@tneu.edu.ua
Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314


Аношина Наталія Едуардівна

Посада: старший лаборант кафедри 
 
Контакти:  
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314
 
 


Лабатюк Надія Іванівна

Посада: старший лаборант кафедри 
 
Контакти:  
Адреса: вул. майдан Перемоги, 3
Корпус ІІІ Кабінет: 3208
Телефон: 47-50-50*13-314