Декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій

Дивак Микола Петрович

Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Адреса: вул. Чехова, 8, 46000, Тернопіль, Україна   
Телефон: +38 0352 524737*16-121
E-mail: mdy@tneu.edu.ua 

Наукові інтереси: Математичне моделювання статичних, динамічних систем та систем з розподіленими параметрами, структурна та параметрична ідентифікація систем, методи обчислень, розпаралелення обчислень для задач інтервального аналізу, інтервальний аналіз даних, застосування інтервальних методів у моніторингу навколишнього середовища і для моделювання розподілених систем.
Дивак М.П. є розробником теорії індуктивного моделювання статичних систем на основі інтервального підходу.
Під керівництвом Дивака М.П. захищено 12кандидатів наук та один доктор наук за спеціальностями математичне моделювання та обчислювальні методи; математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 
Керівництво та участь в науково-дослідних проектах
Міжнародні:
1. „Розробка теоретичних основ апаратного і програмного забезпечення для дослідження та моделювання широкого класу об’єктів методами аналізу інтервальних даних на базі дистрибутивної вимірювально-керуючої мережі”: 2003-2004 рр., № держреєстрації 0103U005903, науковий керівник – Дивак М.П., – спільний українсько-китайський проект з кафедрою автоматики, університет Ціньхуа, м. Пекін, Китай.
2. "Співпраця між Україною та Румунією в галузі розподілених систем (COBURDIS)": 2006-2007 рр., № держреєстрації 0106U005307, науковий керівник – Дивак М.П. – спільний українсько-румунський проект з Західним Університетом м. Тімішоара, Румунія.
Національні:
3. „Методи, апаратні та програмні засоби для дослідження та моделювання нестаціонарних розподілених об’єктів на основі інтервальних даних”: 2006-2008 рр., № держреєстрації 0106U000529, науковий керівник – Дивак М.П.
4. „Математичні методи, інтервальні моделі та інформаційні технології для контролю забруднення атмосфери автотранспортом”: 2010-2011 рр., № держреєстрації 0110U001125, науковий керівник – Дивак М.П.
5. „Інформаційна технологія для ідентифікації і візуалізації зворотнього гортанного нерва в процесі хірургічної операції на щитовидній залозі”: 2011-2012 рр., № держреєстрації 0112U000078, науковий керівник – Дивак М.П.
6. „Теорія побудови та методи реалізації в реальному часі міждисциплінарних математичних моделей зміни стану складних об’єктів”: 2014-2015 рр., № держреєстрації 0114U000569, науковий керівник – Дивак М.П.
Госпдоговірні:
7. „Розробка методу ідентифікації дискретної динамічної моделі на основі інтервальних даних для управління процесами збуту хлібобулочної продукції” (вересень 2005-червень 2006 рр., № держреєстрації 0306U003833, науковий керівник – Дивак М.П., замовник -  ПП Пипа О.А.
8. „Методи та засоби генерування тестів із застосуванням теорії онтологій”: травень 2011-жовтень 2011 рр., № держреєстрації 0111U006279, науковий керівник – Дивак М.П., замовник - Івано-Франківська філія ВНЗ ВМУРОЛ «Україна».
9. „Розподілена система контролю технологічного процесу виробництва гіпсокартону”: грудень 2012-червень 2013 рр., № держреєстрації 0112U003917, науковий керівник – Пукас А.В., замовник - ПП «Українські гіпсокартонні системи».
10. „Макромоделювання якості грунтів як об’єкта із розподіленими параметрами в умовах інтервальної невизначеності”: липень 2014-грудень 2015 рр., № держреєстрації 0114U006089, науковий керівник – Пукас А.В., замовник – ФО-П Мадюдя А.І.
11. „Веб-орієнтована програмна система підтримки діяльності Центру надання адміністративних послуг Тернопільської міської ради”: вересень 2015-грудень 2015 рр., № держреєстрації 0115U004825, науковий керівник – Пукас А.В., замовник – Тернопільська міська рада.
Кафедральні:
12. „Розробка теоретичних засад, алгоритмічного та програмного забезпечення моделювання технічних, екологічних та економічних систем на основі аналізу інтервальних даних”: 2002-2006 рр., № держреєстрації 0101U002565, науковий керівник – Дивак М.П.
13. „Методи та засоби математичного моделювання складних систем на основі теоретико-множинного та інтервального підходів”: 2007-2011 рр., № держреєстрації 0106U012529, науковий керівник – Дивак М.П.
14. „Макромоделювання складних систем та процесів в умовах структурної невизначеності на основі неточних даних”: 2012-2016 рр. № держреєстрації 0111U010356, науковий керівник – Дивак М.П.
 
Досвід викладання

Системний аналіз та проектування комп’ютерних інформаційних систем, Основи програмної інженерії, Теорія систем, Оптимальне планування наукових експериментів експериментів, моделювання складних систем, Методи оптимізації.

 
Публікації
Понад 250 наукових праць, зокрема 2монографії (одна англійською мовою) та 1 навчальний посібник з грифом МОН України, понад 100 статей у фахових виданнях, понад 50 статей та матеріалів конференцій індексованих науко-метричною базою Scopus,9 патентів на винаходи.

Про факультет

Факультет комп'ютерних інформаційних технологій (ФКІТ) Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ) створений в 1994р. Першим деканом факультету був доктор технічних наук, професор Саченко Анатолій Олексійович. Нині факультет очолює доктор технічних наук, професор Дивак Микола Петрович.
 
Основним напрямом діяльності ФКІТ є надання освітніх послуг найвищого ґатунку та підготовка фахівців для одного із передових напрямів: індустрії інформаційних технологій. Незважаючи на економічну кризу, попит на фахівців у галузі інформаційних технологій не знизився, а навпаки зріс. Про це засвідчують дані, наведені на сайті Асоціації ІТ-України. Валовий дохід компаній індустрії інформаційних технологій України щорічно зростає на близько 50% і перевищує 2 млрд. дол. Невпинно зростає кількість компаній індустрії інформаційних технологій. Середня заробітна плата фахівців в даній галузі складає в середньому 2000 доларів на місяць, що є найвищим в Україні.

В 2016-2020 роках сукупні податкові надходження від ІТ в бюджет складуть 36 млрд грн, а внесок ІТ-індустрії у ВВП країни у 2020 році досягне 5,7%. При цьому в 6.2 рази відбудеться зростання галузі до 2020 р. і сягне  182 млрд. грн. (в 3.2 рази у дол.США, до 7.7млрд. дол. США). Окрім цього, за даними асоціації NASSCOM, один новий програміст, задіяний в галузі, створює до 4 додаткових робочих місць у суміжних галузях, що справедливо і для України. За прогнозом у 2020 р. лише ІТ-галузь створить понад 400 тис. робочих місць в інших галузях економіки. Зазначені дані засвідчують величезний потенціал галузі: ІТ до 2020 року може поборотися за друге місце в експорті усіх послуг України.

З дня заснування факультету суттєво розширився спектр напрямів підготовки та спеціальностей, за яким ведеться підготовка фахівців в галузі інформаційних технологій. На теренах Західної України це унікальний факультет, де проводиться підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностями (див. таблицю): економіка (економічна кібернетика ), системний аналіз, кібербезпека, інформаційні системи та технології, комп’ютерні науки, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія, автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології. При цьому, вступникам на спеціальності та напрями підготовки факультету гарантується неперервна схема підготовки: бакалавр – магістр – навчання в аспірантурі для отримання рівня доктора філософії (Ph.D). 
НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ 
Освітній ступінь бакалавр,
спеціальності
(освітні програми)
Сертифікати
Освітній ступінь магістр
(освітні програми)
Економіка
(Економічна кібернетика )
1. Укр.мова та літ.,
2. Математика,
3. Географія
або Іноземна мова
Економічна кібернетика
Системний аналіз
1. Укр.мова та літ.,
2. Математика,
3. Фізика або Іноземна мова
Системний аналіз
Інформаційні системи та технології
1. Укр.мова та літ., 
2. Математика, 
3. Фізика або Іноземна мова
-

Кібербезпека

1. Укр.мова та літ., 
2. Математика, 
3. Фізика або Іноземна мова
Кібербезпека
Комп’ютерні науки
1. Укр.мова та літ., 
2. Математика, 
3. Фізика або Іноземна мова
Комп’ютерні науки
Управління проектами
Інженерія програмного
забезпечення
 
1. Укр.мова та літ., 
2. Математика, 
3. Фізика або Іноземна мова
Інженерія програмного
забезпечення
Комп’ютерна інженерія
 
1. Укр.мова та літ., 
2. Математика, 
3. Фізика або Іноземна мова
Комп’ютерна інженерія
Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології
 
1. Укр.мова та літ., 
2. Математика, 
3. Фізика або Іноземна мова
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
 
 
Сьогодні на факультеті функціонує шість кафедр: економічної кібернетики та інформатики; інформаційно-обчислювальних систем і управління; комп’ютерної інженерії; комп’ютерних наук; спеціалізованих комп’ютерних систем; кібербезпека. Навчається на різних формах навчання понад 1600 студентів та аспірантів. На денній формі навчається понад 900 студентів, на заочній формі навчання близько 600, в тому числі на віддалених структурних підрозділах – понад 150. Спостерігається тенденція зростання частки студентів денної форми навчання (понад 900 студентів), що є не типовим для ВНЗ України в умовах складної демографічної ситуації.
Підготовку проводить висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Основний здобуток факультету – це його кадровий потенціал, який формувався впродовж майже двох десятиліть і є основою для підготовки висококваліфікованих фахівців.
 
В штаті факультету працюють: 6 докторів наук, професорів, 59 кандидати наук, доценти, 26 викладачів. Додатково на умовах сумісництва з інших структурних підрозділів працює 6 докторів наук, професорів. Такі показники дали можливість створити на факультеті потужну систему підготовки кадрів вищої кваліфікації, кандидатів та докторів наук, а також спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій за двома спеціальностями: комп’ютерні системи та компоненти; інформаційні технології.
 
По кадровому потенціалу науковців в галузі інформаційних технологій, факультет серед споріднених факультетів ВНЗ у Західній України займає одне із провідних місць.
 
Науково-дослідна робота. На факультеті з 2002 року на трьох мовах видається фаховий науково-технічний журнал „Комп’ютинг”. Сформовані наукові школи під керівництвом докторів наук професорів Саченка А.О., Николайчука Я.М., Боднара Д.І, Дивака М.П та Березького О.М. Щорічно викладачами факультету публікується в середньому 300 наукових статей, з них, понад 30 статей у закордонних фахових виданнях та матеріалах міжнародних конференцій. Понад 20 працівників факультету мають цитованість у виданнях, що індексуються Scopusз індексом більше 2.
 
Міжнародна діяльність. Важливою рисою нинішнього ФКІТ є широкомасштабна міжнародна діяльність в науковій та освітній сфері. За підтримки вченої ради університету та ректорату, цьому напряму діяльності на ФКІТ надано приорітет. Понад 30 викладачів факультету пройшли стажування у провідних університетах Європи, Північної Америки, Азії. На сьогоднішній день на рівні Університету підписані угоди, які створюють можливість широкомасштабної наукової та освітньої співпраці в галузі інформаційних технологій, із університетами: США, Греції, Італії, Іспанії, Бельгії, Німеччини, Польщі, Китаю, Румунії Білорусі, Литви та інших держав. На основі підписаних угод науковцями ФКІТ спільно із науковцями зарубіжних країн виконано понад 10 міжнародних двохсторонніх проектів та проектів за програмами INTAS, NATO, STCU, NSF і CRDF.
 
Студентська наука. Підвищення якості підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій в значній мірі досягається за рахунок розвитку студентської науки на факультеті. На кожній кафедрі функціонують наукові гуртки, студенти приймають участь у науково-дослідних проектах. Щорічно студенти ФКІТ публікують понад 30 праць у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя, у матеріалах міжнародних конференцій, роблять понад 100 доповідей на різних наукових форумах. При факультеті функціонує школа зі спортивного програмування. Чотири роки поспіль на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі інформатики та кібернетики з понад 200 робіт, роботи студентів ФКІТ посідають призові місця.
 
Вже доброю традицією на Факультеті комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету є проведення серед молодих науковців школи-семінару «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», АСІТ'2015 (http://acit.tneu.edu.ua/), яка дозволяє науковцям апробувати результати свої робіт на міжнародному рівні та отримати публікацію у відповідному збірнику.
 
Матеріальне та інформаційне забезпечення навчального процесу. На ФКІТ проводиться щорічне оновлення частини комп’ютерних на науково-дослідних лабораторій. Усі студенти та викладачі факультету через безпровідні мережі на 100 відсотків забезпечені безкоштовним необмеженим доступом до Internet. Безкоштовне ліцензоване програмне забезпечення факультет отримує через співпрацю із провідними компаніями розробниками ПЗ та комп’ютерного обладнання.
 
 
Контакти
http://fcit.tneu.edu.ua 
м.Тернопіль, вул. А. Чехова, 8, 46003 Тернопіль
навчальний корпус    №6.
тел. +38(0352) 52-46-43,
e-mail: dean@tneu.edu.ua.