Наглядова рада

ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду Тернопільського національного економічного університету

  1. Загальні положення

1.1. В Тернопільському національному економічному університеті утворюється та діє (далі - Університеті) Наглядова рада Тернопільського національного економічного університету.

1.2. Наглядова рада Тернопільського національного економічного університету (далі - Наглядова рада Університету) утворюється з метою сприяння розв’язанню завдань перспективного розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності і здійснення громадського контролю за їх використанням, а також за управлінням його майном, додержанням мети його створення.

1.3. Наглядова рада Університету є колегіальним та постійно діючим громадським органом і в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центрального органу виконавчої влади з питань освіти і науки України, статутом Університету, а також цим Положенням.

 

  1. Склад Наглядової ради Університету

2.1. Персональний склад Наглядової ради Університету затверджує конференція трудового колективу Університету. Термін повноваження Наглядової ради Університету становить п’ять років.

2.2. Голова та члени Наглядової ради Університету виконують свої обов’язки на громадських засадах.

2.3. До складу Наглядової ради Університету можуть входити керівники (їх представники) органів державної влади і місцевого самоврядування, депутати різних рівнів влади, громадські діячі, діячі освіти і науки, керівники підприємств, установ, організацій. До складу Наглядової ради Університету не можуть входити працівники Університету.

2.4. Голова та члени Наглядової ради Університету мають право брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету з правом дорадчого голосу.

2.5. Голова Наглядової ради Університету:

2.5.1. організовує роботу Наглядової ради Університету;

2.5.2. скликає та головує на засіданнях Наглядової ради Університету;

2.5.3. координує діяльність членів Наглядової ради Університету щодо виконання покладених на них завдань;

2.5.4. підписує рішення Наглядової ради Університету, в тому числі виписки з протокольних рішень Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що обговорюються та вирішуються Наглядовою радою;

2.5.5. представляє Наглядову раду Університету в органах державної влади, підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації;

2.5.6. здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою Університету своїх повноважень.

2.6. Голова та члени Наглядової ради Університету можуть за власним бажанням достроково припинити свої повноваження.

2.7. Голова Наглядової ради Університету несе відповідальність за виконання її рішень та достовірність інформації, що міститься у відповідних документах.

 

  1. Основні завдання Наглядової ради Університету

3.1. Наглядова рада Університету не втручається в компетенцію ректора Університету щодо управління Університетом.

3.2. Наглядова рада Університету сприяє:

3.2.1. розв’язанню перспективних завдань його розвитку;

3.2.2. залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;

3.2.3. ефективній взаємодії Університету з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету;

3.2.4. здійснює громадський контроль за діяльністю Університету.

3.3. Наглядова рада Університету в межах своєї компетенції:

3.3.1. здійснює нагляд за управлінням майном Університетом, додержанням мети його створення;

3.3.2. здійснює нагляд за дотриманням норм чинного законодавства та статуту Університету;

3.3.3. розглядає шляхи перспективного розвитку Університету;

3.3.4. аналізує ефективність та розробляє пропозиції щодо вдосконалення основних напрямів наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності Університету та сприяє впровадженню отриманих результатів досліджень і розробок у практику;

3.3.5. готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо стратегії подальшого розвитку Університету як провідного університету України;

3.4. Наглядова рада Університету має право:

3.4.1. вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування Університету подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом;

3.4.2. залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;

3.4.3. одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3.4.4. ініціювати винесення тих чи інших питань на розгляд вищого колегіального органу громадського самоврядування Університету.

 

  1. Організація роботи Наглядової ради Університету

4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради Університету е засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради Університету вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів. Засідання Наглядової ради Університету проводить її Голова.

4.2. У засіданнях Наглядової ради Університету з правом дорадчого голосу може брати участь ректор Університету або особа, яка виконує його обов’язки.

4.3. Рішення Наглядової ради Університету приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.

4.4. Рішення Наглядової ради Університету прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для розгляду керівництвом Університету. Рішення Наглядової ради Університету оформлюються протоколами, які підписує головуючий на засіданні.

4.5. Протоколи засідання Наглядової ради Університету надсилаються її членам та ректорові Університету, а в разі потреби - органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що належать до їх компетенції.

4.6. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Університету здійснює Університет.

 

  1. Прикінцеві положення

Дане Положення затверджується вченою радою Університету.

Дане Положення затверджене вченою радою Тернопільського національного економічного університету (протокол № 4 від 25 грудня 2015 р.)


Склад наглядової ради

Наглядова рада