Директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту ТНЕУ

Чорний Роман Степанович

Наукова ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Адреса: бул. Шевченка, 29, м. Нововолинськ, Волинська обл.
Україна, 45400
Телефон:+380(3344)3-24-09
E-mail: nnniem@tneu.edu.ua

У 2001 році він закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Бухгалтерський облік». 2004 року в Інституті регіональних досліджень НАН України захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності «Економіка, організація і управління підприємствами» на тему: «Організаційно-економічні механізми розвитку підприємств харчової промисловості».
З 2005 по 2015 рр. працював на посаді декана Нововолинського факультету ТНЕУ. З 2015р.  – директор НННІЕМ ТНЕУ.
У 2008 році обраний академіком Академії економічних наук України зі спеціальності «Статистика». У 2009 році Р.С. Чорний став лауреатом премії «Людина року Волинського краю 2009».
У 2014 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» на тему: «Теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку просторових форм організації українського суспільства в контексті використання трудового потенціалу».
Відповідно до рішення Президії НАН України від 10 грудня 2014 року за підписом президента НАНУ академіка Б.Є. Патона, Р.С. Чорний отримав відзнаку НАНУ "Для молодих учених "Талант, натхнення, праця”.
У 2015 р. обраний депутатом Нововолинської міської ради сьомого скликання.
Автор понад 50 наукових праць, з них три посібники (два з яких – у співавторстві).

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту ТНЕУ

 Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (далі — НННІЕМ, до 2015 р. — Нововолинський факультет) є одним із структурно віддалених підрозділів ТНЕУ. Нововолинський факультет як територіально відокремлений підрозділ Університету був створений відповідно до Закону України «Про вищу освіту» на основі наказу МОН від 20.05.2004 р. № 404, враховуючи клопотання Волинської обласної держадміністрації, виконавчого комітету Нововолинської міської ради та на основі наказу ректора ТНЕУ від 16.06.2004 р. № 284. 1 вересня 2004 р. Нововолинський факультет відкрив двері для перших студентів з ініціативи і при безпосередній підтримці міського голови Сапожнікова Віктора Борисовича. Значну підготовчу роботу проведено досвідченим педагогом, відмінником освіти України Мороз Галиною Романівною. Перший рік роботи навчального закладу розпочався із підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» із спеціальностей «Фінанси» та «Облік і аудит». Спочатку професорсько-викладацький склад налічував 8 осіб, частина з яких мала вчені ступені та наукові звання, зокрема, Нагірний Микола Зіновійович, кандидат історичних наук, Мельник Віктор Вікторович, кандидат богослов'я, Занюк Сергій Степанович, кандидат психологічних наук. Через рік, після переведення студентів-заочників з Навчально-консультаційного центру Тернопільської академії народного господарства (м. Нововолинськ), факультет кількісно зріс і став здійснювати підготовку фахівців за напрямами «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Економіка підприємства» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». З листопада 2005 року факультет очолив тоді ще кандидат економічних наук, доцент Чорний Роман Степанович.

Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту ТНЕУ має відповідний рівень навчального, науково-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення. Навчальний процес забезпечують 24 наукових та науково-педагогічних працівників, серед яких 3 доктори наук та 10 кандидатів наук. Інститут забезпечений освітньо-професійними програмами, освітньо-кваліфікаційними характеристиками, розробленими на основі ліцензійних спеціальностей. Здійснюється робота по створенню навчально-методичних комплексів та інформаційних пакетів. Професорсько-викладацький колектив НННІЕМ ТНЕУ працює за кредитно-модульною системою, за новими програмами згідно з вимогами Болонської декларації. Навчальний процес забезпечений мультимедійним проектором, покращилось комп'ютерно-технічне забезпечення кафедр. Усі робочі місця мають доступ до мережі Інтернет, функціонує 2 комп'ютерні лабораторії. В інституті є власна бібліотека, спортзал. Для студентів організовано відповідне харчування, діє кафе «Студент». Щорічно в рамках проведення Днів науки відбувається науково-практична конференція. Із 2006 р. на факультеті функціонує постійно діючий науково-методичний семінар на тему «Застосування інтерактивних технологій в організації навчально-виховного процесу», метою якого є актуалізація роботи викладачів інституту на пошук застосувань нових інтерактивних технологій, проведення основних видів навчальних занять і підвищення рівня теоретичних знань, умінь і практичних навичок підготовленості студентів до самостійної професійної діяльності. Студенти всіх спеціальностей здобувають ґрунтовну фахову економічну освіту, що дає широкі можливості випускникам для працевлаштування.

У складі інституту функціонує 3 кафедри.
Кафедра фінансів
Кафедра заснована 1 вересня 2008 року і є випусковою кафедрою за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Кафедру очолює кандидат економічних наук, доцент Румянцева Галина Іванівна. Значним науковим доробком викладачів кафедри фінансів є розроблення за замовленням промислових підприємств науково-дослідних програм. На кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток «Фінансист». Значну увагу кафедра приділяє співпраці з роботодавцями при направленні студентів на виробничу та переддипломну практики з подальшим працевлаштуванням випускників.

Кафедра економіки та обліку господарської діяльності.
З серпня 2009 року на факультеті створено кафедру економіки підприємств, яку у листопаді 2010 року було перейменовано у кафедру економіки та обліку господарської діяльності з наданням їй статусу випускової кафедри за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «спеціаліст» за напрямами підготовки «Економіка підприємства» та «Облік і аудит». Нині кафедру очолює кандидат економічних наук Тисько Мар'яна Михайлівна. При кафедрі функціонує Науково-економічне товариство (надалі НЕСТ) — добровільна, молодіжна громадська організація, яка утворена з ініціативи студентів НННІЕМ ТНЕУ. НЕСТ проводить діяльність, спрямовану на забезпечення умов реалізації творчих наукових можливостей студентської молоді.

Кафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін
Як самостійна структурна одиниця кафедра створена на початку 2007 року, є найдавнішою з-поміж кафедр НННІЕМ. З вересня 2014 року обов'язки завідувача кафедри виконує кандидат соціологічних наук, доцент Литвин Анатолій Пантелійович. При кафедрі функціонує соціологічна лабораторія.

Чорний Р.С. вносить вагомий вклад у формування професійного кадрового потенціалу, навчально-матеріальної  та  інформаційно-технічної бази інституту. У структурному підрозділі якісно облаштовано навчальні аудиторії, комп’ютерні класи, бібліотеку, спортивний зал, працює студентська їдальня. Зовнішнє оформлення факультету має красивий сучасний вигляд.

Директор організував науково-дослідну роботу, віддаючись справі виховання і фахової підготовки економістів нового покоління. Завдяки старанням Романа Степановича Чорного Нововолинський ННІЕМ щоденно набуває ознак потужного навчального закладу.

 

Контакти:

Адреса: бул. Шевченка, 29, м. Нововолинськ, Волинська обл.

Україна, 45400

Телефон:+380(3344)3-24-09

E-mail: nnniem@tneu.edu.ua

Веб-сайт Нововолинського ННІЕМ: nnniem.tneu.edu.ua