Річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного Тернопільського національного економічного університету за 2019 рік

Код ЄДРПОУ – 33680120 

Код ЄДЕБО – 171

 

Присвоєння статусу національного

Указом Президента України від 29.09.2006 року за №794/2006

Адреса офіційного веб-сайту www.tneu.edu.ua

Звітний період - 1 рік


I. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти


Повідомляємо, що Тернопільський національний економічний університет виконує обов’язкові критерії надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти, яким є:

1)     виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;

2)     позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого частини другої статті 16 Закону України “Про вищу освіту” (критерій починає застосовуватися через два роки після затвердження Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідних вимог, до цього його виконання не є обов’язковим);

3)     відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти;

4)     наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності;

5)     розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти обов’язкової інформації, передбаченої законодавством.


Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти


Назва документа або вид інформації Нормативний акт, який передбачає оприлюднення документа або інформації Посилання на документ або інформацію на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти
Статут (інші установчі документи) ч. 3 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту", ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Статут ТНЕУ
Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу ч. 3 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту"

Положення про організацію освітнього процесу у ТНЕУ

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ТНЕУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ТНЕУ

Положення про формування вибіркової частини навчальних планів у ТНЕУ

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ТНЕУ

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у ТНЕУ

Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ТНЕУ

Положення про порядок відпрацювання пропущених занять студентами денної форми навчання ТНЕУ

Правила внутрішнього розпорядку

Інформація про структуру та склад керівних органів ч. 3 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту", ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Організаційна структура ТНЕУ

Витяг з наказу про затвердження складу вчених рад

Положення про вчену раду ТНЕУ

Наказ про затвердження складу ректорату ТНЕУ

Положення про ректорат ТНЕУ

Витяг з протоколу конференції трудового колективу ТНЕУ про формування складу наглядової ради ТНЕУ

Положення про Наглядову раду ТНЕУ

Положення про архів

Положення про бібліотеку

Положення про бізнес школу

Положення про бухгалтерію

Положення про відділ експлуатації і ремонту систем електро постачання

Положення про відділ кадрів

Положення про відділ міжнародних звязків

Положення про відділ моніторингу та якості освіти

Положення про відділ по роботі з іноземними студентами

Положення про відділ ремонтно будівельних робіт

Положення про військово мобілізаційний відділ

Положення про Вінницький коледж економіки і підприємництва

Положення про Вінницький навчально науковий інститут

Положення про Єреванський інститут

Положення про загальний відділ

Положення про Івано-Франківський навчально-науковий інститут

Положення про інститут регіонального розвитку

Положення про кафедру

Положення про коледж економіки права та інформаційних технологій

Положення про Луцьку філію

Положення про міжнародний центр культури та розвитку

Положення про навчально методичний відділ

Положення про навчально науковий центр з вивчення іноземних мов

Положення про навчально науково виробничий центр

Положення про навчально-дослідний інститут методології та освітології

Положення про навчально-науковий інститут міжнарордних відносин

Положення про науково дослідну частину

Положення про ННІОТ

Положення про ННЦІТ

Положення про Нововолинський навчально-науковий інститут

Положення про планово фінансовий відділ

Положення про Самбірську філію

Положення про Свалявську філію

Положення про службу охорони

Положення про тренінговий центр

Положення про тренінг-центр Лідер

Положення про українсько-грецьку програму

Положення про центр міжнародної безпеки

Положення про центр підготовки магістрів

Положення про Чортківський коледж економіки і підприємництва

Положення про Чортківський навчально науковий інститут

Положення про школу польського та європейського права

Положення про Юридичний відділ

Положення про юридичну клініку

Положення про журнал європейської економіки

Положення про україно-німецьку факультет програму

Положення про центр Інтеграційний хаб країн Африки та Азії

Положення про центр студентського спорту

Положення про автотранспортну дільницю

Положення про англомовну програму

Положення про відділ постачання

Положення про музей історії

Положення про факультет

Кошторис закладу вищої освіти та всі зміни до нього ч. 4 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту" Кошторис 2019
Звіт про використання та надходження коштів ч. 4 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту" Бухгатлерська звітність 2019
Інформація щодо проведення тендерних процедур ч. 4 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту" Публічні закупівлі 2019 
Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону України "Про вищу освіту" Штатний розпис 2019 
Ліцензія на провадження освітньої діяльності ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Ліцензія на провадження освітньої діяльності

Відомості про право здійснення освітньої діяльності

Актуальна інформація з Реєстру суб'єктів освітньої діяльності - ТНЕУ 

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію (за наявності) ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію
Освітні програми, що реалізуються в закладі вищої оссвіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту", п. 2 наказу МОН України від 30 жовтня 2017 р. №1432, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2017 р. за №1423/31291 Освітні програми
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Відомості про право здійснення освітньої діяльності

Звіт ректора про діяльність у 2019 р. (ст. 17)

Мова (мови) освітнього процесу ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Українська
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення) ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Інформація щодо наявності вакантних посад

Порядок про проведення конкурсного відбору призаміщенні вакантних посад

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують навчальний процес у ТНЕУ:

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти) ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Напрями наукової діяльності ТНЕУ
Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плпти за проживання ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Студентське містечко ТНЕУ 

Накази про встановлення плати за проживання в студентських гуртожитках

Результати моніторингу якості освіти ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Звіт ректора про діяльність у 2019 р.
Правила прийому до закладу освіти у відповідному році ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Правила прийому на навчання до ТНЕУ в 2019 році


Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Звіт про проведення технічного обстеження стану забезпечення доступності навчальних приміщень для осіб з інвалідністю тв інших маломобільних груп наседення
Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту" Платні послуги 2019 
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати ч. 2 ст. 30 Закону України "Про освіту"

Платні послуги 2019ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти


Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти

Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники

Таблиця 4. Наукометричні показники 

Таблиця 5.  Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз Scopus або Web of Science

Таблиця 6.  Наукові журнали та об'єкти інтелектуальної власності

Таблиця 7. Результати участі здобувачів вищої освіти у єдиному державному кваліфікаційному іспиті - у ТНЕУ даний іспит не проводився

Таблиця 8.  Значення порівняльних показниківIІІ.  Інформація про досягнення закладу вищої освіти за преміальним критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти


Інформуємо про досягнення закладу вищої освіти за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти за номінаціями:

1)  місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах переглянути;

2)  наявність іноземних та міжнародних акредитацій - 0;

3)  кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України – 27;

4)  кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України - 79;

5)  кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років (2016-2018 рр.) (може використовуватись інформація, яка отримана не раніше, ніж через шість місяців після отримання документів про вищу освіту та закінчення навчання)- 14693.