Публічна інформаціяПоложення

Положення про організацію освітнього процесу в ТНЕУ

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ТНЕУ

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ТНЕУ

Положення про формування вибіркової частини навчальних планів у ТНЕУ (нова редакція)

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін

Положення про формування вибіркової частини навчальних планів ТНЕУ (стара редакція)


Положення про організацію науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні в ТНЕУ


Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ТНЕУ

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії у ТНЕУ

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу атестаційної комісії у ТНЕУ (нова редакція)


Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ТНЕУ

Положення про порядок відпрацювання пропущених занять студентами денної форми навчання ТНЕУ

Положення про порядок перезарахування результатів навчання


Положення про проведення практики студентів ТНЕУ


Положення про індивідуальний навчальний план студента


Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ТНЕУ


Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ТНЕУ


Порядок перегляду (оновлення) освітніх програм


Загальні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту й оцінювання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого бакалаврського і другого магістерського рівнів
Дуальна освіта