Про студентське наукове товариство

 Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. 
Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.

 

"Знання, а не гроші визначають майбутнє світу”. Глобалізація економіки - не вирішує проблему. Тому що стара економіка базувалася на накопиченні багатства. Великі економісти намагалися аналізувати, що робить людину багатою і що - щасливою. Але це був аналіз майбутнього. Жоден економіст не взмозі проаналізувати те, чого ще не сталося. Сьогодні економіка залежить не від того, що ми маємо, а швидше від того, що ми відкриємо, що  винаходимо. І основний чинник благополуччя - це наука, а не земля, вода, капітал або люди.

 

Хто може сказати, що завтра відкриють великі учені? Якщо Ви хочете зрозуміти майбутнє економіки, не йдіть на біржі, підіть в лабораторію, подивіться, що відбувається там. Ось там визначається економіка завтрашнього дня. Ніхто не може контролювати учених. Якщо економіка глобальна, то учені - індивідуальні. Якщо учений проходить через митницю, хто може проконтролювати, що у нього в голові і що може бути у нього в голові" [Шимон Перес, Президент Ізраїлю].

Науковий пошук сьогодні стає необхідним компонентом формування високоосвіченого фахівця, невід’ємною умовою інтеграції України в Європейський освітній простір. Адже, основним завданням навчання у вищій школі є не просто передача знань, а створення сприятливих умов для їх творчого переосмислення, що є підґрунтям для зародження нових ідей.

Студентство й наука. Необхідність такого поєднання підтверджує діяльність Студентського наукового товариства, що вже багато років успішно функціонує в Тернопільському національному економічному університеті.

Студентське наукове товариство ТНЕУ є громадською організацією, що об'єднує студентів Тернопільського національного економічного університету на засадах добровільної участі та спільності інтересів наукового спрямування.

За свідченням університетського архіву 29 листопада 1968 року на базі існуючих (на тогочасному фінансово-економічному факультеті Київського інституту народного господарства – тепер Тернопільський національний економічний університет) наукових гуртків було створено Студентське наукове товариство.

Завданнями студентської науки є:
реалізація наукової складової підготовки фахівця певного напрямку відповідно до принципів Болонської декларації; 
пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; 
забезпечення розвитку наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; 
формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв'язків; 
розширення світогляду молодої людини; 
забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу ВНЗ.

Ці завдання реалізуються через програмну та елітну студентську науку.

Програмна наука включає виконання індивідуальних науково-дослідних завдань, написання курсових, дипломних, магістерських робіт, передбачених навчальними планами. 

Елітна наука – це результативна участь студентів в олімпіадах, конкурсах наукових робіт, наукових конференціях, конкурсах, круглих столах, різних формах організації студентської наукової роботи – студентському науковому товаристві, наукових гуртках, проблемних групах, науково-дослідних лабораторіях, теоретичних семінарах.

Діяльність студентського наукового товариства ТНЕУ, як засвідчують її результати, сприяє реалізації елітного блоку студентської наукової роботи.

Мета діяльності товариства – відродження і розвиток високого інтелекту української нації, формування еліти шляхом організації підготовки кадрів, сприяння залученню інвестицій для реалізації проектів навчання обдарованої молоді, становлення університету як вищого навчального закладу з інтенсивними та прогресивними  методами навчання. 

Ми ставимо перед собою такі завдання:
1.Інформування студентів університету про всі наукові студентські заходи, що проводяться в Україні та за її межами;
2.Організація студентських конференцій, круглих столів та семінарів в межах факультетів та університету;
3.Проведення конкурсів, олімпіад для виявлення науково-здібної молоді серед студентів; 
4.Співпраця з Радою молодих вчених ТНЕУ;
5.Розвиток зв’язків та співпраця студентів з ВНЗ України та зарубіжжя.

Студентське наукове товариство ТНЕУ дає можливість:
навчитися грамотно формулювати наукову думку;
успішно виступати перед аудиторією;
правильно характеризувати науковий матеріал;
брати участь у численних наукових заходах;
друкувати свої тези та статті у наукових виданнях;
отримати можливість спілкування з фахівцями-практиками;
познайомитись з однодумцями з різних факультетів та в інших ВНЗ.

СНТ має розгалужену структуру. При факультетах функціонують студентські наукові гуртки, що проводять свої засідання. Разом вони складають СНТ факультету. В товаристві існує свій керівний орган ? Рада СНТ, до якої входять голови товариств факультетів.

Ми пропонуємо наступні методи стимулювання студентської наукової роботи: 
зарахування наукових робіт студентів як курсових чи рефератів з відповідних дисциплін;
студенти, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, перемогли на Всеукраїнських конкурсах наукових робіт чи Всеукраїнських олімпіадах повинні отримати певні пільги під час заліково-екзаменаційної сесії;
студентська наукова робота є одним із критеріїв у відборі до навчання в магістратурі та аспірантурі;
активним студентам-науковцям, при закінченні ними навчання за рівнем бакалавра чи магістра, надаються рекомендаційні листи для роботодавців, підписані деканом факультету.

На сьогодні СНТ ТНЕУ є не лише студентською науковою організацією. Тут кожен студент може самореалізувати себе, в першу чергу,  як особистість, проявити свої найкращі розумові здібності. Для цього університет створив найбільш сприятливі умови.

Чинником стрімкого розвитку людської цивілізації є наука, здатна шукати усе нові резерви для забезпечення економічного, науково-технічного та соціального прогресу. Але як і локомотиви, що не можуть рухатися без машиністів, потяг науки теж не може йти вперед без своїх поводирів. Ми живемо в часи змін. І на нас, на молодих студентах-науковцях, лежить особливе завдання: зробити все для того, щоб «локомотив науки» України не лише не втратив своїх машиністів, але й мчав вперед ще з більшою швидкістю!


Студентське наукове товариство стало невід’ємним компонентом поступу Тернопільського національного економічного університету, адже наші здобутки – цеглинки у його зростанні.Наукове товариство на факультетах

Одними з підрозділів Студентського наукового товариства ТНЕУ є студентські наукові гуртки (далі – СНГ), що створюються при кафедрах на факультетах.

СНГ є традиційною формою організації студентської наукової роботи, що широко використовується для залучення студентів до вивчення спеціальних, загальнонаукових та суспільних дисциплінах в університеті.

Студентські наукові гуртки при кафедрі - це віднсоно невеликі колективи, що об'єднуються для розробки певної наукової проблеми. До СНГ входять молоді ентузіасти, які вивчають принципи, методи та прийоми проведення наукової роботи. Кожен студент в гуртку виконує самостійне завдання наукового керівника.

Зміст роботи в гуртках та форми підведення її підсумків полягає у написанні рефератів та доповідей, їх активне обговорення, винесення кращих доповідей на студентські університетські та міжвузівські конференції, участь у студентських конкурсах. Саме на засіданні гуртка обговорюються наукові доповіді. На обговорення членами гуртка виносяться не лише індивідуальні студентські наукові доповіді, а й доповіді, написані під керівництвом вчених групою студентів. Разом з тим, на гуртку студенти можуть зустрічатись з провідними вченими, досвідченими практиками і обговорювати обрану тематику, проводити дискусію з питань, які їх цікавлять.

Наукова спрямованість студентських гуртків – глибока розробка найважливіших теоретичних питань економічної науки загалом та окремих її профілюючих напрямків. Специфічною особливістю в організації роботи гуртків є спільність наукових інтересів викладачів, студентів та аспірантів. Керівництво гуртком здійснює звичайно викладач кафедри, при якій функціонує гурток. Залучення студентської молоді у гуртки починається з першого курсу (в гуртки із загальноекономічних дисциплін) і продовжується в гуртках при випускаючих кафедрах протягом всього навчання студента в університеті.

Основними цілями роботи СНГ є:

сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
формування в студентів інтересу й потреби до наукової творчості;
розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

 ФАКУЛЬТЕТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

У 2009 році на факультеті аграрної економіки та менеджменту розпочав своє функціонування  літературно-творчий гурток «Чайка». Він створює умови для розкриття потенціалу здібних студентів, які мають нахил до творчої діяльності.

Саме тут молоді таланти, об’єднавшись, можуть віднайти себе, самореалізуватись і виразити свої думки і переживання, любов до прекрасного та відобразити красу українського слова. Члени гуртка  неодноразово опубліковувались у літературних виданнях, а також брали участь у різноманітних конкурсах, здобуваючи численні перемоги.

Творчо-обдаровані студенти гуртка – це самобутні перлинки ФАЕМ ТНЕУ. За ними наше майбутнє!


  ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ


Науковий гурток "ФОКУС", що діє на базі факультету економіки та управління Тернопільського національного  економічного університету, запрошує до спільної співпраці всіх творчих, креативних та зацікавлених у здійсненні    наукових досліджень у галузі економіки, студентів.
 
Він надасть Вам можливість:
- цікаво і з корисністю провести свій вільний час;
- глибше дослідити цікаву для Вас тему;
- обмінятися ідеями і досвідом з колегами;
- одержати консультації і поради викладачів;
- можливість виступати з результатами своїх досліджень на наукових конференціях і друкуватися в періодичних виданнях.

Корисні посилання:
Детальнішу інформацію про гурток, учасників та можливість зареєструватися в ньому можна за посиланням: http://.com/fey_FOKUS
Наша поштова скринька:  fokus.feu@tneu.edu.ua
ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Підвищення якості підготовки фахівців в галузі інформаційних технологій в значній мірі досягається за рахунок розвитку студентської науки на факультеті. На кожній кафедрі функціонують наукові гуртки, студенти приймають участь у науково-дослідних проектах. Щорічно студенти ФКІТ публікують понад 30 праць у провідних фахових виданнях України та зарубіжжя, у матеріалах міжнародних конференцій, роблять понад 100 доповідей на різних наукових форумах. При факультеті функціонує школа зі спортивного програмування. Чотири роки поспіль на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт в галузі інформатики та кібернетики з понад 200 робіт, роботи студентів ФКІТ посідають призові місця.

Вже доброю традицією на Факультеті комп’ютерних інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету є проведення серед молодих науковців школи-семінару «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», АСІТ'2015 (http://acit.tneu.edu.ua/), яка дозволяє науковцям апробувати результати свої робіт на міжнародному рівні та отримати публікацію у відповідному збірнику.

 


 

  ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ ТА ОБЛІКУ

Робота студентського наукового гуртка «Податковий аналітик» при кафедрі податків і фіскальної політики ТНЕУ організована за окремими групами згідно з науковими інтересами студентів. Куратор наукового гуртка: к.е.н, старший викладач Валігура Володимир Андрійович
Наукові консультанти:
к.е.н., викладач Маршалок Тарас Ярославович;
к.е.н., ст. викладач Заклекта-Берестовенко Олена Святославівна;
викладач Андросенко Наталія Ярославівна;
викладач Амбрик Лілія Петрівна;
викладач Ревуцька Людмила Володимирівна;
стажист-дослідник Дмитрів Володимир Ігорович.

Групи наукового гуртка «Податковий аналітик»:
Група моніторингу проектів та діючих нормативно-правових актів у сфері оподаткування.
Група аналізу інституційної компоненти (діяльність контролюючих органів) оподаткування та митної справи.
Група оцінки ефективності фіскальної політики та її відповідності соціально-економічній ситуації в державі.
Група дослідження сучасних реалій світового досвіду оподаткування та справляння митних платежів.
Група моніторингу виконання фіскальних завдань податковими органами.
Група аналізу практичних проблемних ситуацій нарахування та сплати податків і митних платежів суб’єктами господарювання.

Корисні посилання:
Веб-сайт:  http://www.podatky.org.ua/research-groups

Студентський науковий гурток «Фінансовий простір» при кафедрі фінансів ТНЕУ був створений за ініціативою студентів-ентузіастів та викладачів кафедри фінансів. Злагодженість у думках, поглядах і міркуваннях завжди панує між членами гуртка. Координує студентську наукову роботу к.е.н., доцент кафедри фінансів Мирослава Богданівна Гупаловська.

Метою діяльності гуртка є об'єднання спільних ідей, зусиль у дослідженні фінансової системи України та зарубіжних країн. Молоді люди – члени гуртка усвідомлюють силу спільного рішення, спільної ідеї та можливості реалізувати свій науковий потенціал. Діяльність гуртка спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів університету,  а  також  формування  особистості  молодого вченого. Відкриваються можливості активно займатись науково-дослідною діяльністю, а також співпрацювати з науковими організаціями студентів інших вищих навчальних закладів.

Завданням наукового гуртка є розкриття здібностей студентів у різних напрямках наукової діяльності; формування креативної особистості; набуття студентами  досвіду у  організації та участі в науковій роботі, зокрема у конференціях, засіданнях, круглих столах, форумах.

Науковий гурток «Фінансовий простір» завжди відкритий для нових наукових ідей, тому завжди буде радий кожному студенту, який прагне творити, досліджувати, пізнавати й бути активною частиною світу фінансів.

Корисні посилання:
Веб-сайт:  http://www.tneu.edu.ua/fp

Робота наукового гуртка «English speaking club», створеного при кафедрі податків і фіскальної політики ТНЕУ, відбувається у двох напрямках:

1)   Студенти мають можливість закріпити та поглибити граматичний рівень знань з англійської мови;
2)   Обговорення наукових напрямків досліджень студентів на англійській мові.

Під час поглиблення граматичних знань студенти повторюють набуті навики вербального та письмового спілкування, застосовують знання мови у відповідних ситуаціях.

Відповідно до обраних напрямків проводиться дискусія та коректування наукового пошуку студента у сфері використання англомовних джерел інформації та вивчення зарубіжного досвіду.

Засідання гуртка: щосереди о 17:35, аудиторія 1408.
Голова: А.І. Луцик, Л.П. Амбрик ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Юридичний факультет багатий не лише професійними кадрами, але й здібними і талановитими студентами. Про це свідчать ряд здобутих призових місць на олімпіадах у галузі історії і права, велика кількість наукових напрацювань, опублікованих у фахових виданнях.

Бути студентами юридичного факультету – велика радість, але щоб стати ними – потрібна неабияка праця. Долати більшість трудностей та випробувань студенттам допомагають висококваліфіковані викладачі - наполегливі координатори, які надихають на плідну працю.

Крім того, на факультеті з 2003 року функцірнує Юридична клініка. У Тернопільській юридичній клініці (ТЮК) працюють викладачі кафедри теорії та історії держави і права ЮФ ТНЕУ та студенти 3–5-го курсів.


Основне завдання ТЮК - це покращення фахової практичної підготовки студентів шляхом проведення семінарів, тренінгів та "круглих столів”.

Клініка всебічно підтримує та організовує науковий пошук студентства. Студенти беруть активну участь у наукових дослідженнях, зокрема міжнародних науково-практичних Інтернет-конференціях з юридичної проблематики у рамках проекту lex-line, що проводяться при активному сприянні Тернопільської міської громадської організації "Аквітас”. Окрім правозахисної діяльності та покращення фахової практичної підготовки студентів, ТЮК одночасно здійснює правову просвіту населення. Зокрема з ініціативи керівництва Тернопільської юридичної клініки студентами-кліністами було проведено серію лекторіїв з правової тематики для учнів старших класів. Ряд бесід на правову тематику спільно з Методичним центром по роботі з молоддю за місцем проживання при Управлінні сім’ї молоді і спорту Тернопільської міської ради. Робота у цьому напрямку розвивається.

Члени студентських наукових гуртків досліджують проблематику, пов’язану з науковими напрямками кафедр факультету. Щорічно до дня утворення факультету проводяться наукові конференції «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». Крім цього, практикується проведення кафедральних конференцій. Гуртківці беруть участь в університетських конференціях, публікують свої праці у наукових збірниках.

Гурток з цивільного права, координатором якого є кандидат юридичних наук, завідувач кафедри цивільного права і процесу Слома Валентина Миколаївна. Кожної середи о 15.00 год студенти-активісти, зацікавлені цією галуззю права, проводять семінари, де розглядають різні аспекти українського законодавства, аналізуються нормативно-правові акти Єдиного законодавчого органу України – Верховної Ради.

Також Валентина Миколаївна є практиком, з великим досвідом роботи, що є дуже  важливо, оскільки жодні теоретичні знання не цікавлять студента-юриста так, як їх практичне втілення та застосування у житті. Тому вона може дати вичерпні відповіді на будь-які поставленні запитання. Разом з Валентиною Миколаївною студенти-юристи вирішують різного роду життєві ситуації, опираючись на вже набуті знання та практичний досвід роботи.

Гурток кафедри публічного права, який очолює кандидат юридичних наук, завідувач кафедри, доцент Головецький Михайло Олексійович. Коло осіб, що відвідують гурток є вужчим, проте студенти, що його відвідують точно знають, що хочуть працювати у галузі криміналістики. Оскільки цей напрям, можливо, до душі не кожному, проте процес проведення семінарів Михайлом Олексійовичем не може не зацікавити.


Запрошуємо усіх бажаючих відвідати засідання гуртків юридичного факультету.


 

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ІМ. Б.Д.ГАВРИЛИШИНА

 

З приєднанням до Болонського процесу значно зросла роль студентського самоврядування. Саме з метою мобілізацій та активізації навчальної та науково-дослідної роботи студентів навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина. У листопаді 2011 року за ініціативи студентів студентського наукового товариства (СНТ) та активної підтримки професерсько-викладацького колективу кафедри міжнародних фінансів та декана факультету був сформований і розпочав свою діяльність перший на факультеті студентський науковий гурток при кафедрі міжнародних фінансів ТНЕУ.

Головою гуртка обрано Луціва Павла Богдановича. На момент створення гурток об’єднав 20 студентів у спільному прагненні оперувати актуальними економічними відомостями та прямувати звивистою дорогою науки до нових творчих звершень.

На кафедрі міжнародного менеджменту і маркетингу ТНЕУ функціонує науковий гурток з проблем міжнародного менеджменту та маркетингу, членами якого в 2011 році були 21 студент. Науковий керівник гуртка - к.е.н., доцент кафедри міжнародного менеджменту і маркетингуЮ. В.Мельник Засідання наукового гуртка відбуваються щоп'ятниці.

 

На факультеті міжнародного бізнесу та менеджменту успішно функціонує Студентське наукове товариство. Це товариство функціонує на основі наукового гуртка «Прометеї менеджменту», створеного при кафедрі менеджменту ТНЕУ. Діяльність членів гуртка координують викладачі кафедри менеджменту – Шевченко Андрій Анатолійович, Нагара Марина Борисівна.

Створений науковий гурток у 2011 році. Учасники наукового товариства є активними студентами, які беруть участь у науковій роботі Тернопільського національного економічного університету. Товариство організовує круглі столи, наукові конференції. Також молоді студенти-науковці працюють над написанням наукових статей, тез та наукових робіт.

Науковий гурток працює завдяки постійним засіданням учасників. На цих засіданнях обговорюються питання на різні актуальні теми, вивчення яких не передбачено навчальною програмою студентів.

Контакти

Адреса:
46020, Україна, м. Тернопіль,
вул. Львівська, 11, ТНЕУ,
головний корпус (№ 1), каб. 1226
Студентське наукове товариство

Контакти:
Тел.:  (0352) 47-50-55  (вн.:11-348)
E-mail: snt_tneu[at]ukr.net

Група для розсилки інформаційних повідомлень Прес-служби СНТ ТНЕУ:
http://groups.google.com/group/snt_tneu