Завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Кравчук Микола Володимирович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, доктор права Українського вільного університету.
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: m.kravchuk@tneu.edu.ua  
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-207)
Кабінет: 205Кафедра теорії та історії держави і права

 Кафедра теорії та історії держави і права була створена як структурний підрозділ юридичного інституту ТАНГ в червні 1997 року, а  30  листопада 1998 року відповідно до наказу № 346 з ініціативи ректора, для поліпшення кадрового складу юридичного інституту ТАНГ та підвищення якості загальнотеоретичної підготовки майбутніх юристів, було проведено реорганізацію, внаслідок якої утворено дві кафедри: кафедру теорії держави і права під керівництвом доц. Кравчука М.В. та кафедру історії держави і права, яку очолив доц. Є.В. Паньків.

За вісім років функціонування кафедра теорії держави і права розробила вісім навчальних курсів, видала більше 30 навчальних, навчально-методичних матеріалів, організувала та видала п’ять номерів наукового видання "Актуальні проблеми правознавства”.

З 1 січня 2006 року кафедри історії та теорії знову були об’єднані в один структурний підрозділ – кафедру теорії та історії держави і права, яку очолив кандидат юридичних наук, доцент Микола Кравчук, який дотепер ефективно керує колективом, що має сьогодні значний науковий потенціал (1 доктор наук, 6 кандидатів наук, 1 ст. викладач), під керівництвом завідувача кафедри підготовлено двох кандидатів юридичних наук.

На сьогоднішній день розроблені, апробовані, забезпечені навчально-методичними матеріалами наступні дисципліни (в тому числі, в англомовному варіанті):

Теорія держави і права;

Історія держави і права зарубіжних країн;

Історія держави і права України (в.т.ч. Звичаєве право);

Історія держави і права України та зарубіжних країн;

Юридична деонтологія і професійна етика;

Логіка для юристів;

Філософія права;

Проблеми теорії держави і права;

Правові системи сучасності;

Історія вчень про державу і право;

Історія політичної та правової думки України;

Судова риторика;

Римське право;

Канонічне право;

Методологія правових наукових досліджень;

Методологія досліджень у міжнародному праві;

Правова конфліктологія;

Дослідження та основи академічної доброчесності;

Правознавство.

З метою посилення практичної підготовки майбутніх правників, за ініціативи завідувача кафедри у 2006 році організована Тернопільська міська громадська організація "Аквітас” та впродовж 2006-2010 рр. функціонувала Тернопільська юридична клініка.

Пріоритетним напрямком діяльності кафедри є наукова робота. Так, впродовж функціонування кафедри, викладачі працювали над розробкою науково-дослідних тем, що виконували за рахунок другої половини робочого дня. Нині дослідження проводиться за темою: «Тенденції розвитку держави і права України (ХХ - п. чв. ХХІ ст.)» (державний реєстраційний номер 0117U000144, затверджена на 2017-2021 роки). Крім того, більшість викладачів кафедри мають закріплені теми докторських дисертаційних досліджень, над якими плідно працюють. У 2018 році доцент кафедри Грубінко А.В. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. Велика увага колективу кафедри приділяється також монографічним виданням.

І ще, колектив кафедри ТІДП успішно проводить підготовку докторів філософії в галузі права і здійснює керівництво науково-дослідною роботою п’яти аспірантів.

Ключовим завданням викладачів кафедри є підвищення наукової підготовки студентів, поєднання теоретичних знань з практичним навчанням. З цією метою організовано чотири наукові гуртки (проблемні наукові групи): теорії держави і права, проблем теорії держави і права (кер. доц. М.В. Кравчук, В.М. Кравчук, А.В. Баран); з філософії права та історії вчень про державу і право (кер. доц. Т.О. Подковенко); історії держави і права України, звичаєвого, канонічного права (кер. доц. В.З. Ухач); історії держави і права зарубіжних країн (кер. доц. А.В. Грубінко).

Для опанування знаннями та апробації наукових розробок у сфері юриспруденції викладачі кафедри організовують і постійно проводять круглі столи, конференції, інтернет-конференції, олімпіади тощо. Ця діяльність спрямована на підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів юридичного факультету, впровадження в навчальний процес студентів-правників елементу науковості. У цьому плані 11 березня 2017 р.  був проведений Всеукраїнський круглий стіл, присвячений 100-річчю УЦР, на тему : «УЦР – світоч національного державотворення: історико-правові уроки та сучасні реалії».

Також колектив кафедри працює над розробкою госпрозрахункових науково-дослідних тем, й зокрема: «Принцип законності в будівельній сфері» та ін. Кафедра ТІДП тісно співпрацює з територіальними громадами місцевого самоврядування щодо надання їм різних організаційно-правових послуг.

Ще одним важливим напрямком своєї діяльності колектив кафедри вважає налагодження співпраці з правоохоронними органами та органами державної влади і управління. Ця ділянка роботи передбачає розробку і реалізацію спільних програм теорії і практики юриспруденції (у тому числі і держбюджетні), залучення досвідчених юристів-практиків до науково-викладацької роботи.

Кафедра підтримує партнерські науково-професійні зв'язки з аналогічними кафедрами провідних ВНЗ України: з кафедрою теорії держави і права Одеської національної юридичної академії, завідувач - доктор юридичних наук, професор Оборотов Ю.М.; з кафедрою історії держави, права та політико-правових ученьЛьвівського національного університету ім. І. Франка, завідувач – професор Бойко І.Й..; з кафедрою адміністративного, конституційного та фінансового права Прикарпатського національного університету ім. В.

Стефаника, завідувач - доцент Розвадовський В.І.. Для плідної співпраці з структурними підрозділами вище вказаних ВНЗ зусилля колективу кафедри спрямовуються на розробку і реалізацію спільних наукових проектів (проведення спільних конференцій, круглих столів, публікацію наукових видань, розробки і вирішення актуальних проблем правознавства), що забезпечує підвищення ефективності наукової і навчальної діяльності кафедр.

 

Офіційний сайт кафедри: tidp.tneu.edu.ua
Електронна пошта кафедри: kafedra203@ukr.net 

Інформація про відвідуваність занять студентами першого курсу спеціальності "Правознавство" ТУТ

 


Професорсько-викладацький колектив

Грубінко Андрій Васильович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор історичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: a.hrubinko@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 204


Савенко Віктор Васильович

Посада: професор 
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
E-mail: v.savenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 203


Кравчук Валентина Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: v.kravchuk@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 203


Подковенко Тетяна Олександрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Контакти:
E-mail: t.podkovenko@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 203


Ухач Василь Зіновійович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
E-mail: v.ukhach@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 204

 
Зварич Данута Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат психолоічних наук


Контакти:
E-mail: kafedra203@ukr.net
Телефон: 25-36-14, 15-232 (внутрішній)
Кабінет: 203


Верба Сніжана Юріївна

Посада: лаборант


Контакти:
E-mail:
Телефон: 25-36-14, 15-232 (внутрішній)
Кабінет: 203