Директор ВСП "Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ТНЕУ"


Добіжа Наталія Володимирівна

 

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Контакти (0432)55-32-23


Директор Відокремленого структурного підрозділу «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету», доктор економічних наук, доцент, член - кореспондент Інженерної академії наук України.

У 2003 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, інститут агарного бізнесу та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. З вересня 2004 року викладач кафедри фінансів Вінницького інституту економіки Тернопільського державного економічного університету. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук. В грудні 2019 року захистила докторську дисертацію. Опублікувала 58 науково-методичних праці, у тому числі 2 монографії.

Основні аргументації щодо наукових досліджень й організацій наукової праці ґрунтуються на діалогічному зв’язку науки, навчання і практичних навичок, що створює вагоме значення в академічній, професійній і соціальній сферах. Важливим пріоритетом є поєднання віри й розуму, які формується на засадах свободи творчого пошуку задля пізнання істини та світоглядної формації сучасного студента та викладача.

Головним завданням, як науковця, керівника навчального закладу на сучасному етапі розвитку держави є модель «викладання через дослідження», за якої викладачі надихають і мотивують студентів своїми науковими здобутками.

ВСП "Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ТНЕУ"

Відокремлений  структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету»

(ВСП «ВФКЕП ТНЕУ»)


Невід’ємною умовою існування та успішного функціонування економіки та права будь-якої країни є наявність високоякісних, конкурентоспроможних фахівців. Саме від їх професійно-кваліфікаційного рівня залежить ефективність використання природних, матеріальних, фінансових і людських ресурсів.

Зміни в суспільному житті і свідомості, висока конкуренція на ринку праці, швидкий розвиток науково-технічного прогресу, інтенсивне збільшення обсягу наукової на науково-технічної інформації, швидка змінюваність та оновлення знань, інтеграція освіти України до загальноєвропейського освітнього простору диктують нові умови підготовки фахівців, вимагають визначити нову мету освіти та виховання – розвиток інноваційної особистості, здатної до життєтворчості та самореалізації у нових соціальних умовах незалежної України.

Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету» є невід’ємною частиною Тернопільського національного економічного університету. Коледж використовує матеріально-технічну базу Університету, що дає можливість студентам займатися в сучасних аудиторіях, які оснащені мультимедійним та фаховим обладнанням, та набувати практичних навичок. Якість знань випускників коледжу можна аналізувати через компетентнісний підхід, який спрямований на перехід від передачі студентам знань, умінь та навичок до формування ключових (особистісних та соціальних) і, безумовно, професійних компетентностей.

Випускник Коледжу – висококваліфікований фахівець, компетентна особистість, із активною життєвою позицією, яка має сформовані вміння цінувати себе як носія фізичних, духовних та соціальних сил, які є необхідними для продовження навчання на бакалавраті та в магістратурі Тернопільського національного економічного університету.

Головним завданням коледжу є здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, що забезпечать підготовку фахівців за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр», які здатні бути конкурентоспроможними на ринку праці.

З 2020 р. підготовка фахівців в коледжі здійснюється:

- за освітнім ступенем «бакалавр» освітньої програми 081 «Право»;

- за освітньо-професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» спеціальностей:

081 «Право»;

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

073 «Менеджмент»;

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

071 «Облік і оподаткування»;

051 «Економіка»;

053 «Психологія».

 

Підготовка фахівців за спеціальностями та освітніми програмами:


ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 ”Економіка”

Освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра

Форма навчання – денна

Термін навчання – 3 роки

Зміст навчання забезпечує професійне становлення фахівця з економіки, його подальший саморозвиток, актуалізацію знань, сприяє підвищенню рівня ерудиції та культури. Фаховий молодший бакалавр з економіки підготовлений для планово-економічної, організаційно-управлінської, фінансової діяльності в галузі економіки на виробництві, у сфері послуг, в управлінні відповідно до фахового спрямування.

Після одержання диплома фахівці можуть виконувати фінансово-економічну роботу на підприємствах, установах та організаціях, виробничих та функціональних підрозділах промислових підприємств; спеціалістів та менеджерів економічних служб підприємств, науково-дослідних і проектно-конструкторських організацій усіх форм власності та галузей національної економіки; економістів підприємств з договірних та претензійних робіт, планування.

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 076 ”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра

Форма навчання – денна

Термін навчання – 3 роки

Підготовка студентів за спеціальністю ”Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва в умовах конкуренції та ринкових відносин на підприємствах різних форм господарювання.

Після одержання диплома фахівці можуть виконувати організаційну, управлінську, комерційну, аналітичну діяльність в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва на підприємствах різних форм господарювання, в органах державної влади, організовувати власний бізнес.

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність 071 «Облік та оподаткування»

Освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра

Форма навчання – денна

Термін навчання – 3 роки

Облік і оподаткування є комплексною спеціальністю, яка дає можливість фахівцеві працювати відразу в двох сферах: бухгалтерський облік та оподаткування. Окрім того, спеціалісти даної галузі є багатофункціональними працівниками.

Після одержання диплома, фахівці можуть формувати штат працівників бухгалтерії, економічного, аналітичного та фінансового відділу підприємств приватного сектору економіки, державних підприємств, бюджетних установ, банків та інших фінансово-кредитних установ, підприємств торгівлі, сільського господарства, сфери послуг і т.д. Вони можуть працювати на посаді касира, бухгалтера, помічника аудитора, аналітика, спеціаліста 1-ї та 2-ї категорії економічних відділів Державних органів.

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

Спеціальність 072 ”Фінанси, банківська справа та страхування”

Освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра

Форма навчання – денна

Термін навчання – 3 роки

Спеціаліст у сфері фінансової науки і практики є одним із найбільш популярних та елітних фахівців у сучасному світі. Фінансист – це фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності.

Після одержання диплома фахівці можуть працювати на посадах: дилера (біржові торговці за свій рахунок) та брокера (посередника) із заставних та фінансових операцій, біржового маклера, страхового агента, інспектора з організації інкасації та перевезення цінностей, кредитного інспектора, бухгалтера, касира-експерта, інспектора податкової служби, інспектора-ревізора, митного інспектора, інспектора з контролю за цінами, інспектора з експорту, державних фінансових органах, займати посаду спеціаліста страхової компанії, бути банківським службовцем.

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08

Спеціальність 081 ”Право”

Освітньо-професійний ступень фахового молодшого бакалавра

Форма навчання – денна

Термін навчання – 4 роки

Випускники спеціальності 081 ”Право” підготовлені до професійної діяльності у сфері юридичної практики зі сформованим сприйняттям та розумінням права як основного регулятора суспільно-політичних та економічних відносин.

Ми забезпечуємо системність і цілісність правових знань наших студентів, відповідний рівень професійної культури, що в процесі діяльності спрямована на охорону і захист прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб.

Наші випускники мають можливість працевлаштуватися в органах державної влади й місцевого самоврядування, установах, організаціях незалежно від форм власності, займати посади державного виконавця, судового розпорядника, консультанта, помічника судді, нотаріуса, адвоката, помічника адвоката, секретаря суду, помічника нотаріуса та інших.

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 05 ”Соціальні та поведінкові науки”

Спеціальність 053 Психологія 

Освітньо-професійний ступень – фаховий молодший бакалавр

Форма навчання – денна

Термін навчання – 4 роки

Програма спеціальності 053 ”Психологія” орієнтована на підготовку фахівців з психології. Вона передбачає, насамперед, розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані, а її результатом є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам.

Фахівці психологи здатні виступати своєрідними посередниками у системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми, здійснювати підтримку корисних ініціатив, стимулювати різні види допомоги, здійснювати психологічні дослідження та ін.

Випускники психологи готуються до роботи в системі освіти, медицини, соціальної допомоги населенню, соціальній службі для сім’ї, дітей та молоді, у Збройних силах, адміністративних, політичних та приватних структурах.

 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 08

Освітня програма 081 ”Право”

Освітній ступінь – бакалавр

Форма навчання – денна

Термін навчання – 4 роки

У сучасних умовах розбудови наша держава потребує фахівців, які могли б швидко адаптуватися до вимог ринкової економіки. Саме таку мету при підготовці фахівців – правознавців ставить перед собою коледж, який готує спеціалістів у сфері юриспруденції.

Фахівець-правознавець повинен уміти тлумачити і застосовувати закони та інші нормативні акти; правильно кваліфікувати дії, факти та обставини; приймати правові рішення і здійснювати інші юридичні дії в точній відповідності до законів; складати та оформляти юридичні дослідження; надавати кваліфіковані висновки та консультації.


Відокремлений структурний підрозділ «Вінницький фаховий коледж економіки та підприємництва ТНЕУ» - це:

- досвідченні висококваліфіковані педагоги;

- якісно обладнана матеріально-технічна навчальна база;

- практична підготовка студентів до майбутньої професійної діяльності;

- інноваційні методики навчання;

- комп'ютерна мережа з відокремленими серверами та можливістю виходу до мережі Інтернет;

- бібліотека наукової, навчальної, художньої літератури  із затишним читальним залом;

- медичний пункт;

- спортивна зала та спортивний майданчик;

- просторий актовий зал;

- цікаве та змістовне дозвілля.


Студенти коледжу мають можливість:

- опанувати сучасні знання з обраного фаху;

- оволодіти навичками роботи на комп'ютері;

- поглиблено вивчати іноземну мову;

- брати участь в роботі різноманітних спортивних секцій і стати призерами спортивних змагань;

- стати переможцями конкурсів: "Міс коледжу", "Кращій за професією", "Козацькі забави" тощо;

- бути обраними в органи студентського самоврядування.