Завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін

 Вільчинська Олена Миколаївна
 
Посада: в.о. завідувача кафедри бухгалтерського обліку і аудиту
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-8443-7397
RESEARCHER ID: H-3723-2017


Контакти:
Телефон: ((0432) 55-32-30, вн. 21-555
E-mail: o.vilchynska@tneu.edu.ua
Кабінет: 412

 
Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю „Математика” і отримала кваліфікацію „Математик, викладач” та Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Фінанси” і отримала кваліфікацію „Економіст”. У 2004 році закінчила аспірантуру при Тернопільській академії народного господарства зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. ”. 09 червня 2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему”Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду” у спеціалізованій вченій раді К 70.052.01 Хмельницького національного університету. 15 грудня 2005 року отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. 18 лютого 2010 року отримала атестат доцента кафедри інформаційних систем в економіці. Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання та прогнозування економічних явищ і процесів. Автор понад 50 наукових праць, з них одна монографія та три навчальні посібники з грифом МОН України.


Дисципліни: «Економетрика», «Математичне моделювання в економіці», «Моделі та технології прийняття управлінських рішень»

 
Публікації:

  1. Вільчинська О.М. Використання та адаптація математичних методів і моделей у професійній підготовці майбутніх економістів: Монографія / К.Є. Рум’янцева, О.М. Вільчинська – Вінниця: Едельвейс, 2016. – 204 с.
  2. Вільчинська О.М. Дослідження рівня життя населення Вінницької області / О.М. Вільчинська, Ю.М. Паночишин, Т.О. Кушнір // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2016. – №3 (51). – С. 29-34.
  3. Вільчинська О.М. Визначення можливостей застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління виробничими ресурсами регіону / Вільчинська О.М., Паночишин Ю.М., Кушнір Т.О. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2(234), Т. 1. – С. 177-181.
  4. Вільчинська О.М. Аналіз доходів населення за кривою Лоренца / О.М. Вільчинська, Т.О. Кушнір // Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická conference «Efektivní nástroje moderních věd – 2016». - Díl 4. Ekonomické vědy.Administrativa.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 53-55.
  5. Вільчинська О.М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки / Ю.М. Паночишин, О.М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. – №4(226), Т.1. – С. 27-33.

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін ВННІЕ ТНЕУ

Про кафедру

В умовах глобалізації та інформатизації суспільства, комп’ютеризації всіх галузей діяльності людини все більшої значущості набувають не лише професійні, але й базові, соціальні, комунікативні та інформаційні компетенції. Гуманітарні та фундаментальні дисципліни дають можливість майбутнім економістам усвідомити власні індивідуальні потреби та можливості, свій особистий потенціал, зрозуміти історичні, соціальні та політичні процеси в країні та світі, опанувати державну та іноземну мови; дістати ґрунтовні знання комп’ютерної техніки, інформаційних систем у поєднанні зі знаннями математики для економістів, економетрики, статистики; навчитися логіці нового економічного мислення і економічної культури, опанувати базові методи аналізу економіко-господарських процесів, набути навичок цілісного наукового уявлення про функціонування сучасної економіки на національному та світовому рівнях.

 

Історія кафедри

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін (ГФД) створена в 2013 році внаслідок реорганізації ВННІЕ ТНЕУ. До її складу увійшли висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економічної теорії (створена у 1999 році), інформаційних систем в економіці (створена у 2001 році) та загальнонаукових гуманітарних дисциплін (створена у 2005 році). Кафедра ГФД забезпечує студентів Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ знаннями з дисциплін циклу гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки. Станом на 1 вересня 2017 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 10 викладачів, у тому числі 1 доктор наук, професор; 7 кандидатів наук, доцентів; 2 викладачі. Для методичного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри видали 10 навчальних посібників з грифом МОН, 12 навчальних посібників, затверджених Вченою радою, понад 50 методичних розробок для проведення практичних занять. Протягом існування кафедри розроблено і впроваджено 5 госпдоговірних тем і 3 держбюджетні теми. Наукова робота студентів передбачена в навчальних планах всіх дисциплін, що читаються на кафедрі. Студенти активно досліджують історію і культуру рідного краю, а також іноземних країн, мову яких вивчають, роблять власні соціологічні дослідження, виступають з науковими повідомленнями, друкують наукові статті у збірниках студентських наукових конференцій різних вузів України. Традиційними стали свято писанки, свято колодія, майстер класи з виготовлення дідуха, солом’яних павучків. Кафедра є згуртованим колективом справжніх ентузіастів, діяльність яких спрямована на втілення гуманістичних принципів в освіті, прищеплення студентам поваги до культурно-історичних і морально-етичних цінностей суспільства.

 

Напрямки та стратегія розвитку

З урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти в Україні та спираючись на стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою розроблена довгострокова стратегія розвитку, реалізація якої передбачає комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:

1. Формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа аспірантів та пошукувачів.

2. Перехід від традиційної моделі навчання до синергетичної, яка включає: а) відкритість освіти та творчий характер навчання; б) вільне користування різними інформаційними системами; в) особистісну спрямованість навчального процесу; г) зміну ролі викладача: перехід до співпраці та співтворчості.

3. Розробка та впровадження в навчальний процес інституту інноваційних педагогічних технологій навчання під час лекційних та практичних занять.

4. Розробка та впровадження в навчальний процес інституту новітніх форм організації самостійної роботи студентів (тести, електронні підручники тощо).

5. Підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури.

6. Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за кордоном з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.

7. Залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.

 

Дисципліни, які закріплено за кафедрою:

АРМ-економіста

Вища математика

Вища математика для економістів

Ділові комунікації

Економетрика

Економічна теорія

Іноземна мова

Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (теоретична частина)

Корпоративні інформаційні системи

Макроекономіка

Математичне моделювання в економіці

Мікроекономіка

Моделі та технології прийняття управлінських рішень

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Політологія

Соціологія

Соціологія та психологія

Статистика

Стратегічна стійкість підприємства

Сучасні інформаційні  технології

Теорія ймовірності і математична статистика

Українознавство

Філософія

Фінансова математика 

Професорсько-викладацький колектив

Сірко Анатолій Васильович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-5489-4113
RESEARCHER ID: H-4360-2017

Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: a.sirko@tneu.edu.ua
Кабінет: 403


Козловський Андрій Володимирович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-9697-1511
RESEARCHER ID: G-7329-2017


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: andrii.kozlovskyi@tneu.edu.ua
Кабінет: 403


Мовчан Лариса Григорівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-0913-3240
RESEARCHER ID: H-3941-2017


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: l.movchan@tneu.edu.ua
Кабінет: 403


Рум'янцева Катерина Євгеніївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-2423-5608
RESEARCHER ID: H-4197-2017


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: k.rumiantseva@tneu.edu.ua
Кабінет: 403


Гріщенко Ірина Василівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-4429-4579
RESEARCHER ID: H-4157-2017


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: i.grishchenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 403


Творун Світлана Олександрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент 

ORCID ID: 0000-0003-3118-5645
RESEARCHER ID: H-6866-2017


Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail: s.tvorun@tneu.edu.ua
Кабінет: 412Собчук Марина Олександрівна

Посада: старший лаборант
 
Контакти:
Телефон:(0432) 55-32-31
E-mail:
Кабінет: 412