Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін ВННІЕ ТНЕУ

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін ВННІЕ ТНЕУ

Напрями роботи кафедри
В умовах глобалізації та інформатизації суспільства, комп’ютеризації всіх галузей діяльності людини все більшої значущості набувають не лише професійні, але й базові, соціальні, комунікативні та інформаційні компетенції. Гуманітарні та фундаментальні дисципліни дають можливість майбутнім економістам усвідомити власні індивідуальні потреби та можливості, свій особистий потенціал, зрозуміти історичні, соціальні та політичні процеси в країні та світі, опанувати державну та іноземну мови; дістати ґрунтовні знання комп’ютерної техніки, інформаційних систем у поєднанні зі знаннями математики для економістів, економетрики, статистики; навчитися логіці нового економічного мислення і економічної культури, опанувати базові методи аналізу економіко-господарських процесів, набути навичок цілісного наукового уявлення про функціонування сучасної економіки на національному та світовому рівнях.
 
Історія кафедри
Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін (ГФД) створена в 2013 році внаслідок реорганізації ВННІЕ ТНЕУ. До її складу увійшли висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри економічної теорії (створена у 1999 році), інформаційних систем в економіці (створена у 2001 році) та загальнонаукових гуманітарних дисциплін (створена у 2005 році). Кафедра ГФД забезпечує студентів Вінницького навчально-наукового інституту економіки ТНЕУ знаннями з дисциплін циклу гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної підготовки.
Станом на 1 вересня 2016 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 10 викладачів, у тому числі 1 доктор наук, професор; 7 кандидатів наук, доцентів; 2 викладачі.
До складу кафедри ГФД входить обчислювальний центр, обладнаний сучасними комп’ютерами, навчальним обладнанням, периферійними пристроями та постійним доступом до ресурсів всесвітньої мережі Інтернет на швидкості 24 МБіт.
Для методичного забезпечення навчального процесу викладачі кафедри видали 10 навчальних посібників з грифом МОН, 11 навчальних посібників, затверджених Вченою радою, понад 50 методичних розробок для проведення практичних занять.
Протягом існування кафедри розроблено і впроваджено 4 госпдоговірні теми і 3 держбюджетні теми.
Наукова робота студентів передбачена в навчальних планах всіх дисциплін, що читаються на кафедрі. Студенти активно досліджують історію і культуру рідного краю, а також іноземних країн, мову яких вивчають, роблять власні соціологічні дослідження, виступають з науковими повідомленнями, друкують наукові статті у збірниках студентських наукових конференцій різних вузів України. Традиційними стали свято писанки, свято колодія, майстер класи з виготовлення дідуха, солом’яних павучків.
Кафедра є згуртованим колективом справжніх ентузіастів, діяльність яких спрямована на втілення гуманістичних принципів в освіті, прищеплення студентам поваги до культурно-історичних і морально-етичних цінностей суспільства.
 
Стратегія розвитку кафедри
З урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти в Україні та спираючись на стратегічні плани Тернопільського національного економічного університету, кафедрою розроблена довгострокова стратегія розвитку, реалізація якої передбачає комплексне вирішення чисельних та взаємопов’язаних завдань, головними серед яких є:

1. Формування викладацького складу кафедри із числа кращих фахівців галузі та підготовка власних наукових кадрів із числа аспірантів та пошукувачів.
2. Перехід від традиційної моделі навчання до синергетичної, яка включає: а) відкритість освіти та творчий характер навчання; б) вільне користування різними інформаційними системами; в) особистісну спрямованість навчального процесу; г) зміну ролі викладача: перехід до співпраці та співтворчості.
3. Розробка та впровадження в навчальний процес інституту інноваційних педагогічних технологій навчання під час лекційних та практичних занять.
4. Розробка та впровадження в навчальний процес інституту новітніх форм організації самостійної роботи студентів (тести, електронні підручники тощо).
5. Підготовка до друку навчальних та методичних посібників з дисциплін кафедри, постійне оновлення методичної літератури.
6. Створення сучасної та потужної матеріально-технічної бази, постійне оновлення та модернізація обладнання.
7. Розширення та зміцнення творчих зв’язків і контактів з відповідними кафедрами інших навчальних закладів в Україні та за кордоном з метою обміну досвідом і здійснення заходів, спрямованих на розвиток навчальної, методичної та наукової роботи.
8. Залучення студентів інституту до науково-дослідної роботи кафедри, громадської активності кафедри та інституту.
 
Дисципліни, які закріплено за кафедрою:
1.        АРМ-економіста
2.        Вища математика
3.        Економетрика
4.        Економічна стійкість підприємства
5.        Економічна теорія
6.        Іноземна мова
7.        Інтелектуальна власність
8.        Інформатика
9.        Інформаційні системи і технології в обліку
10.    Інформаційні системи і технології в обліку  і аудиті(теоретична частина)
11.    Інформаційні системи і у фінансах
12.    Інформаційні системи і технології в юриспруденції
13.    Історія економіки та економічної думки
14.    Історія України та української культури
15.    Латинська мова
16.    Макроекономіка
17.    Методика наукових досліджень
18.    Міждисциплінарна курсова робота з економічної теорії
19.    Мікроекономіка
20.    Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
21.    Оптимізаційні методи та моделі
22.    Основи інформатики і обчислювальної техніки
23.    Політологія
24.    Правова статистика
25.    Система технологій
26.    Соціологія
27.    Соціологія та психологія
28.    Статистика
29.    Сучасні інформаційні технології
30.    Стратегічна стійкість підприємства
31.    Теорія ймовірності і математична статистика
32.    Українознавство
33.    Філософія
34.    Фінансова математика

 

Завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплін

Завідувач кафедри гуманітарних і фундаментальних дисциплінВільчинська Олена Миколаївна
 
Посада: в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Телефон: (0432) 55-32-30, вн. 21-555
Кабінет: 412
E-mail: o.vilchynska@tneu.edu.ua
Web: www.vie.vin.ua/ise.html
 
Закінчила Львівський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю „Математика” і отримала кваліфікацію „Математик, викладач” та Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Фінанси” і отримала кваліфікацію „Економіст”. У 2004 році закінчила аспірантуру при Тернопільській академії народного господарства зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. ”. 09 червня 2005 року захистила кандидатську дисертацію на тему”Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду” у спеціалізованій вченій раді К 70.052.01 Хмельницького національного університету. 15 грудня 2005 року отримала диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. 18 лютого 2010 року отримала атестат доцента кафедри інформаційних систем в економіці. Наукові інтереси: економіко-математичне моделювання та прогнозування економічних явищ і процесів. Автор понад 50 наукових праць, з них одна монографія та три навчальні посібники з грифом МОН України.
 
Публікації:
  1. Вільчинська О.М. Використання та адаптація математичних методів і моделей у професійній підготовці майбутніх економістів: Монографія / К.Є. Рум’янцева, О.М. Вільчинська – Вінниця: Едельвейс, 2016. – 204 с.
  2. Вільчинська О.М. Дослідження рівня життя населення Вінницької області / О.М. Вільчинська, Ю.М. Паночишин, Т.О. Кушнір // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2016. – №3 (51). – С. 29-34.
  3. Вільчинська О.М. Визначення можливостей застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління виробничими ресурсами регіону / Вільчинська О.М., Паночишин Ю.М., Кушнір Т.О. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2016. – №2(234), Т. 1. – С. 177-181.
  4. Вільчинська О.М. Аналіз доходів населення за кривою Лоренца / О.М. Вільчинська, Т.О. Кушнір // Materiály XII mezinárodní vědecko - praktická conference «Efektivní nástroje moderních věd – 2016». - Díl 4. Ekonomické vědy.Administrativa.: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – S. 53-55.
  5. Вільчинська О.М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки / Ю.М. Паночишин, О.М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. – №4(226), Т.1. – С. 27-33.


Професорсько-викладацький колектив

Сірко Анатолій Васильович

Сірко Анатолій Васильович
Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
Телефон: (0432) 55-32-31
Кабінет: 403
E-mail: 
Освіта вища економічна, педагогічна. Економіст, викладач політичної економії (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 1980). Доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія (2005); професор (2007). Автор понад 160 наукових і навчально-методичних праць, у т.ч. монографії «Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики» (2004), 4-х навчальних посібників з економічної теорії, політекономії, макроекономіки. Член редколегії фахового наукового видання (ВНТУ). Коло наукових інтересів: методологія економічних досліджень, теорія власності, корпоративне управління, інституційні проблеми ринкової трансформації економіки України.

 
Зарішняк Інна Миколаївна

Зарішняк Інна Миколаївна
Доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта вища педагогічна. Філолог, викладач кафедри педагогіки (Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова, 1998). Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (2004); доцент кафедри загальнонаукових гуманітарних дисциплін (2011). Автор понад 60 наукових і навчально-методичних праць.
Коло наукових інтересів: інноваційна освітня діяльність; самовдосконалення особистості; тестовий контроль за кредитно-модульного навчання; особливості емоційного інтелекту особистості; методика та організація соціально-психологічних досліджень.


Козловський Андрій Володимирович

Козловський Андрій Володимирович
Доцент, кандидат технічних наук
E-mail: andrii.kozlovskyi@tneu.edu.ua

У 1997 році закінчив Вінницький державний технічний університет (сьогодні Вінницький національний технічний університет) за спеціальністю «Комп’ютеризовані системи, автоматика і управління» і отримав кваліфікацію «Магістр», у 1999 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит» і отримав кваліфікацію «Економіст». Кандидат технічних наук за спеціальністю «Інформаційно-вимірювальні системи» (2000 рік), вчене звання доцента кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління присвоєно у 2005 році. Працює у ВННІЕ ТНЕУ з 1998 року на посадах старшого викладача, завідуючого навчальної лабораторії, завідуючого кафедри інформаційних систем в економіці (2001-2013 рр.), в.о. завідувача кафедри ГФД (2013-2015 рр.), а сьогодні - доцент кафедри. Наукові інтереси: проблеми створення і застосування інформаційно-вимірювальних систем у техніці та економіці. Автор 72 наукових і навчально-методичних праць, серед яких два патенти на винаходи, три монографії, п'ять навчальних посібники з грифом МОН України. Нагороджений Почесною грамотою МОН України за багаторічну сумлінну працю (2008), нагрудним знаком "Відмінник освіти України" (2011).

Мовчан Лариса Григорівна

Мовчан Лариса Григорівна
Доцент, кандидат педагогічних наук
 
Закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного інституту ім. М. Островського та отримала диплом з відзнакою. 9 років працювала у школі вчителем, має кваліфікацію вчителя І категорії. У 1995 році пройшла стажування за конкурсом у Британській Раді м. Києва. З 2000 до 2004 року обіймала посаду перекладача-координатора якості на Спільному українсько-австрійському підприємстві «Поділля-ОБСТ». З 2006 року працює викладачем англійської та німецької мов Вінницького інституту економіки ТНЕУ. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція». Під час проведення дисертаційного дослідження вивчала документи Ради Європи з питань мовної політики та іншомовної освіти у Страсбурзі, науково-педагогічну літературу в університетах м. Мальмо та Лінчопінгу (Швеція). Має більше 30 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі у міжнародних виданнях. 

Паночишин Юрій Миколайович

Паночишин Юрій Миколайович
Доцент, кандидат технічних наук
 
У 2001 році закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Системи управління та автоматики" і отримав кваліфікацію "магістр" та Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю "Фінанси і кредит" і отримав кваліфікацію "економіст". З 2001 по 2004 рік навчався в аспірантурі Вінницького національного технічного університету. У 2005 році захистив дисертацію на тему "Моделювання систем керування потокорозподілом в мережах теплопостачання" та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності "Математичне моделювання та обчислювальні методи". У 2010 році присвоєно вчене звання доцента кафедри інформаційних систем в економіці. З 2005 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету. Наукові інтереси: математичне моделювання, інформаційні системи, інформаційні технології. Автор більше 50 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 1 монографія, 2 навчальних посібники з грифом МОН України, 1 патент на винахід, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми.


Рум'янцева Катерина Євгеніївна

Рум'янцева Катерина Євгеніївна
Доцент, кандидат педагогічних наук
 
Закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний інститут за спеціальністю "Математика та основи інформатики”. З 2005 по 2009 роки навчалася в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та захистила дисертаційну роботу на тему: "Підготовка майбутніх економістів до розв’язування творчих фахових завдань засобами моделювання” у ВДПУ імені Михайла Коцюбинського. Кандидата педагогічних наук (2010 рік). Присвоєне вчене звання доцента кафедри інформаційних систем в економіці (2013 рік). Нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2012 рік). З 2004 року працює у Вінницькому навчально-науковому інституті економіки ТНЕУ. Досліджує проблеми реалізації адаптивної концепції математичної освіти у професійній підготовці студентів економічних вищих навчальних закладів. Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць. Серед них один навчальний посібник, монографія, п'ятнадцять методичних розробок та ін.


Гріщенко Ірина Василівна

Гріщенко Ірина Василівна
Викладач
 
Закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Ревізія і контроль» (2000 р.). Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць. Закріплена здобувачем при Хмельницькому національному університеті. Галузь наукових інтересів – структура системи оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства. Опублікувала понад 40 наукових і навчально-методичних праць.


Творун Світлана Олександрівна

 Творун Світлана Олександрівна
Доцент, кандидат історичних наук
 
Освіта вища педагогічна. Вчитель історії та  суспільствознавства. (Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, 1982). Кандидат історичних наук зі спеціальності 07.00.05  – етнологія (1993); доцент (2006). Автор більше  60–ти  наукових і методичних праць та 26-ти науково-популярних фільмів і телепередач. Серед них: монографія «Українські обрядові хліби (на матеріалах Поділля)» (2006), навчальний посібник «Практична етнологія для ділових людей (2009), науково-популярні фільми «Зелені свята. Русалчин Великдень»  (УТ-1, 1996), «Колодій» (УТ-1, 1997 р.), «Великдень» (УТ-1, 1999), «Купала» (ВДТ, 2002).

Семененко Антоніна Вікторівна

Семененко Антоніна Вікторівна
Старший лаборант
 
У 2010 році закінчила Вінницький національний аграрний університет за спеціальністю "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва і отримала кваліфікацію інженера-технолога.