Сохацька Олена Миколаївна

Сохацька Олена Миколаївна


Посада: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор


ORCID ID: 0000-0002-6535-549Х
RESEARCHER ID: Н-8043-2017


Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-202
E-mail: o.sokhatska@tneu.edu.ua
Адреса: корпус ТНЕУ №10, каб. 25, бульвар Шевченка, 9, 
м.Тернопіль, Україна, 46000  Від початку заснування кафедри її очолює Сохацька Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, автор більше 143 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 одноосібних та 10 колективних монографій. 
  Олена Миколаївна народилася 14 січня 1952 року. У 1974р. закінчила Хмельницький інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія швейних виробів», отримавши кваліфікацію інженера-технолога та у 1999 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит», отримавши кваліфікацію економіста.
  Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.00.01. – політична економія. Вчене звання доцента кафедри менеджменту присвоєно у 1996 році.
Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Доктор економічних наук з 2004 року. Вчене звання професора кафедри фінансового інжинірингу присвоєно у 2006 році. Загальний стаж роботи у бізнесі, органах муніципального управління та у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 42 роки. З них 11 років працювала у бізнесі, обіймаючи послідовно посади майстра дільниці, технолога, заступника директора з виробництва, директора. З липня 1990 року працювала у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації. На початок 2016 року науково-педагогічний стаж Сохацької О.М. становить 26 років.
  За час роботи на посадах старшого викладача, доцента кафедри менеджменту, завідувача кафедри фінансового інжинірингу, завідувача кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу зарекомендувала себе висококваліфікованим фахівцем, що читає лекції та проводить практичні заняття на високому теоретичному рівні, використовуючи інноваційні прийоми та методи навчання.
  Сохацька О.М. є відомим в Україні науковцем з проблематики біржової справи, міжнародних ф’ючерсних ринків, фінансового інжинірингу, використання фінансових інновацій для управління вартістю бізнесу. Зокрема, написаний нею підручник «Біржова справа» у 2003 році став першим виданням в Україні з цієї проблематики. На сьогодні у навчальному процесі використовується уже його третє перевидання (друге відбулося у 2008 році, третє – у 2014). Підручник схвально сприйнятий на ринку освітніх послуг в Україні, використовується у багатьох навчальних закладах). У 2011 році за науковою редакцією професора Сохацької О.М. було видано також перший і поки що єдиний в Україні начальний посібник «Фінансовий інжиніринг», у 2014 році у співавторстві посібник «Фундаментальний та технічний аналіз».
З 2005 року Сохацька О.М. є науковим керівником магістерської програми «Управління вартістю бізнесу» за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адміністрування». У 2014 призначена експертом МОНУ з цієї спеціальності, залучається до проведення експертного оцінювання ліцензійних та акредитаційних справ вищих навчальних закладів України, що здійснюють підготовку відповідних фахівців. 
  Є головою НМК з маркетингу та бізнес-адміністрування ТНЕУ.
 Ще з вересня 2005 року під її керівництвом спочатку та кафедрі фінансового інжинірингу, а потім на кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу започаткована і продовжує здійснюватися підготовка магістрів в рамках спеціальності «Менеджмент  зовнішньоекономічної діяльності» за програмою «Міжнародний інвестований менеджмент», де в якості варіативної компоненти вперше в Україні запроваджено вивчення таких дисциплін, як «Фінансовий інжиніринг», «Фундаментальний і технічний аналіз», що розроблені з використанням наукових її досліджень, через опанування яких випускники отримують знання та вміння необхідні для ефективної роботи щодо управління інвестиціями на зарубіжних ринках.
  Олена Миколаївні є членом спеціалізованої вченої ради Д 58.082.01 ТНЕУ із захисту дисертаційних робіт, здійснює керівництво написанням дисертацій кандидата та доктора економічних наук за науковими спеціальностями 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини» та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). На початок 2016 року під її керівництвом захищено 16 дисертацій кандидатів економічних наук як для ТНЕУ, так і інших вузів України. 
  Крім того, є членом редколегій журналів «Вісник ТНЕУ» та «Журнал європейської економіки», членом робочої групи з підготовки проекту обласної програми розвитку аеропорту «Тернопіль» Тернопільської облдержадміністрації, а також членом експертної ради з питань економіки, промисловості, зовнішніх зв’язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму при Тернопільській міській раді.
Сохацька О.М. користується заслуженим авторитетом не тільки серед колег та студентів, а й серед науковців України, про що свідчить той факт, що з 2004 по 2013 роки вона працювала експертом Вищої атестаційної комісії України, здійснюючи експерте оцінювання дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук за науковою спеціальністю 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини.
  Пройшла стажування з методики викладання управлінських дисциплін в університетах Франції, Німеччини, Нідерландів та Канади (2000, 2002, 2005, 2007 роки), про що свідчать відповідні сертифікати. У 2005-2006 роках викладала управлінські дисципліни у Вищій менеджерській школі м. Легніца Польща. Отримала призове (друге місце) у конкурсі кейсів для малого і середнього бізнесу України, що здійснювався у рамках міжнародного проекту українських університетів з університетом McGill (Канада). Брала участь у міжнародних проектах з університетами INHOLLAND (Нідерланди), університет ім. Гете Франкфурта-на-Майні ( Німеччина), BCIT(British Columbia Institute of Technology, Канада).
  Нагороджена грамотами та подяками. Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України за внесок у розвиток наукової сфери, Грамотою за активну участь у розробленні основних напрямів реформування та розвитку менеджмент-освіти в Україні, підготовку галузевих стандартів вищої освіти України для студентів напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» підписаною 12 травня 2011 року головою секції «Менеджмент зовнішньоекономічної і антимонопольної діяльності НМК МОНСУ з менеджменту і адміністрування заслуженим працівником народної освіти України, д.е.н., професором О.Є Кузьміним.; Грамотами Тернопільської обласної ради за 2010 та 2015 роки, Грамотами ректора ТНЕУ за успіхи у науковій роботі та за керівництво студентськими науковими роботами та підготовку призерів друго туру Всеукраїнських олімпіад.
       
Найбільш актуальні публікації:
1. Сохацька О. М. Новий порядок на світовому фінансовому ринку: післякризові проекти і реалії / О. М. Сохацька // Журнал Європейської економіки. – Березень, 2010. – Том 9 ( №1). – С. 101-116.
2. Сохацька О. М. Інвестиційна діяльність пенсійних фондів у глобальній економіці: посткризові корекції / О. М. Сохацька, Я. А. Мудра-Рудик // Вісник ТНЕУ. – 2011 – Вип.5-1 – С. 337-347.
3. Сохацкая Е. Н. Новая финансовая архитектура в посткризисном  мире: разновекторные дискуссии и реалии / Е.Н. Сохацкая // Сб. науч. работ по матер. международной юбилейной научной конференции «Икономиката и управлението в ХХI век – решения за стабилност и растеж»/ АИ «Ценов», Свищев, Болгария. – 2011. – 8-9.11.2011 г. – С. 73-81.
4. Сохацька О. М. Світовий досвід фінансування структурних трансформацій. Структурно-інституціальні форми становлення нового світового фінансового порядку / О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І. Юрій та ін. // Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
5.  Сохацька О. М. Монетизація соціальних медіа у глобальному інформаційному просторі / О.М. Сохацька, Т.Я. Олексин // Журнал Європейської економіки. – Березень, 2012. – Том 11 (№1) – С. 104-110.
6. Сохацька О. М. Глобальні дисбаланси: світова та українська економіка/ О. М. Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – жовтень-грудень, 2012. – Випуск 4 – С. 137-152.
7.  Сохацька О. М. ETF – інноваційний фінансовий інструмент світового ринку капіталів / Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Сохацька // Вісник Української академії банківської справи №2 (33). – Суми. – 2012. – С.12-21.
8. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації  / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, С. В. Даниленко та ін. // Моногр. за наук. ред. д.е.н., проф. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 416 с. 
9. Сохацька О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків: навчальний посібник  / О. М. Сохацька, І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 358 с.
10. Біржова справа. Підручник / за наук. ред. проф. Сохацької О.М. – Тернопіль: Наукова думка, 2014. – 656 с.
11. Adaptation of the Experience of Cluster Production Systems in Developed Nations to the New Challenges of Economic Evolvement in Ukraine / Sokhatska Olena, Kurylyak Yevheniy // Regional development, entrepreneurship and local production systems. Project N 295050 "Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond)” (FOLPSEC). Faculty of Economics Matej Bel University in Banská Bystrica. 2015., с. 112-119.
12. Сохацька О.М. Напрями формування інноваційних регіональних кластерів: зарубіжний досвід та Україна       Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах: моногр. / О.М. Сохацька, Є.Ю. Куриляк// за наук. ред.. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 258-266.
13. Сохацька О.М. Інфраструктурні новації на регіональних енергетичних ринках Європи   «Регіональні перетворення: Україна і світ»:монографія. /О.М.Сохацька, Н.І. Болквадзе //за наук. ред д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 158-170.
14. Сохацька О.М. Регіони в процесах формування глобальних логістичних утворень  «Регіональні перетворення: Україна і світ»: монографія. /О.М.Сохацька, Т.І. Курант // за наук. ред д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 171-186.
15. Сохацька О.М. Соціально-економічна стратифікація країн Європейського союзу: регіональний аспект «Регіональні перетворення: Україна і світ»: монографія. /О.М. Сохацька, В.О. Бригадир// за наук. ред д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С.129-142 .
16. Сохацька О.М.Directions for forming innovative regional clusters:  foreign experience and ukraine Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, 238-244 p.
17. Сохацька О.М.Infrastructure innovations  in regional energy markets in europe Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, 146-158 p.
18. Сохацька О.М. Regions in the processes of global logistics entities formation Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, p. 158-173 p.
19. Сохацька О.М. Socio-economic stratification of the European Union: regional aspect Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, 117-131p.

Кафедра міжнародних економічних відносин

  Кафедра міжнародних економічних відносин була створена у 2017 році на виконання наказу № 539 від 30 серпня 2017р. шляхом перейменування кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу у кафедру міжнародних економічних відносин. Кафедра міжнародних економічних відносин є випусковою за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», в яку входять такі освітні програми як «Міжнародний менеджмент» та «Міжнародний маркетинг».  

  Професорсько-викладацький склад, який сформував основу кафедри міжнародних економічних відносин, налічує 23 особи. Якісний склад кафедри міжнародних економічних відносин налічує 1 доктора економічних наук, 16 кандидатів наук, 13 доцентів, 2 старших викладачів і 7 викладачів.
Під керівництвом О.М. Сохацької кафедра покращила свій кількісний і якісний склад. Олена Миколаївна є постійним ініціатором розвитку нових напрямів досліджень, запровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Адже за сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів, що усе активніше відбуваються у світі, значно зростають вимоги до підготовки кваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати у міжнародному бізнес-середовищі та на міжнародних фінансових ринках. Це все потребує системного і всебічного вивчення питань основ маркетингу, маркетингової товарної і цінової політики як на вітчизняних, так і на зарубіжних ринках,  маркетингової політики комунікацій, міжнародного маркетингу, міжнародного менеджменту, інформаційних систем і технологій в маркетингу та менеджменті, фінансового інжинірингу, фундаментального та технічного аналізу, інвестиційної оцінки, інвестиційного проектування і реальних опціонів, в тому числі й іноземними мовами.
В цьому контексті особлива увага приділяється підбору і формуванню професорсько-викладацького складу кафедри, здатного постійно навчатись та розвиватись, щоб реалізувати поставлені завдання. Тому викладачі кафедри застосовують свої знання і в практичній діяльності, здійснюючи консультування, розробляючи різноманітні бізнес-проекти та проводячи тренінги для представників бізнесу, що дає змогу ефективно працювати із студентами, розвиваючи в них певні практичні навики.
До того ж, викладачі кафедри беруть активну участь у різноманітних Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, публікують свої праці у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Колектив кафедри на належному рівні здійснює підготовку студентів за обраними спеціальностями, що підтверджується їх неодноразовою перемогою на університетських та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах за спеціальностями «Маркетинг» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Колектив кафедри тісно співпрацює із студентами, допомагає їм у написанні наукових робіт, дипломних проектів, в організації дозвілля, мотивує до навчання, заохочує до виступів на різноманітних конференціях, допомагає у пошуку стажування та працевлаштування.
З метою активізації студентської наукової роботи на кафедрі запроваджено обов’язковість публікацій і апробацій на конференціях результатів власних досліджень для здобувачів ступеня магістр.
При кафедрі міжнародних економічних відносин діють наукові гуртки з проблем менеджменту, маркетингу та іноземних мов, де студенти мають можливість вдосконалювати свої знання, покращити дослідницькі навики та ознайомитись ближче із діяльністю успішних компаній, не лише спілкуючись із представниками бізнесу, а й долучаючись до виконання спільних проектів.
З метою підвищення кваліфікації та ознайомлення з новими методами навчання викладачі кафедри постійно проходять стажування на різноманітних підприємствах та у зарубіжних освітніх закладах і установах, зокрема в Нідерландах, Данії, Німеччині, Польщі.
Кафедра міжнародних економічних відносин бере участь у програмі Еразмус+ спільно з Університетом прикладних наук Інхолланд (Нідерланди), що дає можливість щорічно організовувати відбір студентів на семестрове навчання.
Підготовка фахівців за обраними спеціальностями включає не лише вивчення двох іноземних мов, але й викладання частини дисциплін англійською мовою, як викладачами кафедри, так і викладачами вузів-партнерів з Данії та Нідерландів. Кафедра міжнародних економічних відносин бере участь у програмі Еразмус+ спільно з Університетом прикладних наук Інхолланд (Нідерланди), що дає можливість щорічно організовувати відбір студентів на семестрове навчання у вузі-партнері.
Колектив кафедри забезпечує викладання  57 дисципліни. Викладачами кафедри постійно проводиться підготовка та вдосконалення методичного забезпечення начального процесу в тому числі із застосуванням технічних засобів.
Усі лекційні, практичні заняття проводяться із застосуванням мультимедійної техніки, надається перевага самостійній роботі студентів, з відповідним методичним забезпеченням – виконання та презентація групових проектів, дискусії тощо. Практикується проведення спільних практичних занять із студентами Inholland University в режимі on-line за допомогою відеоконференцій.
Враховуючи реалії часу, а саме, вступ України до Болонського освітнього простору та включення кафедри до складу Навчально-наукового інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина, концептуальні засади розвитку кафедри є наступними:
- орієнтація виконання найважливішого із завдань державної політики на державному та регіональному рівнях – відтворення інтелектуального потенціалу суспільства;
- концепція розвитку кафедри базується на основних положеннях Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Статуті Тернопільського національного економічного університету, галузевих стандартах вищої освіти з напряму підготовки «Міжнародні економічні відносини», враховує необхідність докорінної перебудови системи підготовки керівних кадрів на шляху послідовного запровадження загальноприйнятих європейських стандартів MBA, викладених у «Принципах Європейського стандарту MBA (EQUAL);
- концепція кафедри передбачає подальше постійне вдосконалення навчальних планів підготовки магістрів з метою їх органічної адаптації до аналогічних програм європейської освіти, в першу чергу через співпрацю з вузами-партнерами Навчально-наукового інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина та через нові спільні проекти з вузами країн Євросоюзу;
- концепція кафедри передбачає активну співпрацю з бізнесом – як партнером, не лише здійснювати підготовку високваліфікованих кадрів, але й проводити консультаційну діяльність, виконувати конкретні замовлення через укладання госпрозрахункових угод;
- концепція кафедри націлена на створення нових магістерських програм у рамках міжнародних спеціальностей, для відповіді на потреби ринку праці;
- концепція кафедри зорієнтована на підготовку фахівців, дипломи яких буде визнавати Європа, знання та вміння яких дадуть їм змогу успішно конкурувати не лише всередині країни, але й за її межами з аналогічними фахівцями, для чого планується активно використовувати програми обміну студентами з вузами Європи, США, для навчання та виробничої практики.
Реалізація зазначених концептуальних засад відбувається у таких напрямах:
- вдосконалення кадрового складу кафедри;
-  розвиток наукової школи;
- підготовка та постійне вдосконалення навчально-методичного забезпечення начального процесу в тому числі із застосуванням технічних засобів;
- становлення та розвиток комп’ютерної мережі кафедри.
Контактна інформація:

Адреса: бульв. Шевченка 9, корп. ТНЕУ №10,

каб. 24, 27, 45, м. Тернопіль, 46000
Телефон: (0352) 52-40-46
Внутрішній: 19-211
E-mail: kafedra.mmtam@tneu.edu.ua

Сайт кафедри: mev.tneu.edu.ua

Професорсько-викладацький колектив

Кухтин Ольга Богданівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:


RESEARCHER ID: U-3102-2017


Контакти:

Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: o.kukhtyn@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

Вінницький Сергій Іванович

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:


RESEARCHER ID: K-1570-2017


Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: s.vinnickiy@tneu.edu.ua
Кабінет: 24


Болквадзе Наталя Іванівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-1253-5892
RESEARCHER ID: І-2166-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 9-211
E-mail: n.polikevych@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

Луців Руслана Степанівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-1026-7847
RESEARCHER ID: I-4231-2017

Контакти:
Телефон:(0352)52-40-46, 19-211
E-mail: r.lutsiv@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

Бучинська Тетяна Володимирівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-3783-3757
RESEARCHER ID: І-3636-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: t.buchynska@tneu.edu.ua
Кабінет: 24


Галаса Ірина Сергіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-9186-6357
RESEARCHER ID: I-4014-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: iryna.halasa@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

Куриляк Євгеній Юрійович

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0002-0723-0541
RESEARCHER ID: І-3440-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: y.kurylyak@tneu.edu.ua
Кабінет: 24Вергун Лариса Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-9882-7089
RESEARCHER ID: І-1429-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: l.verhun@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

Батрин Наталія Володимирівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0001-5449-6302
RESEARCHER ID: Н-2548-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: nbatryn@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

 

Підгурська Ірена Андріївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0002-6420-5756
RESEARCHER ID: I-4059-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: i.safaryan@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

Мигаль Оксана Фелікіссімівна

Посада: заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


RESEARCHER ID: J-9611-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: o.myhal@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

Войтенко Олексій Миколайович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:


ORCID ID: 0000-0002-8262-9771
RESEARCHER ID: Н-9337-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: o.voytenko@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

Мельник Юлія Віталіївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-6938-882Х
RESEARCHER ID: І-1853-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: y.melnyk@tneu.edu.ua
Кабінет: 24


Братко Олександра Семенівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-5888-3286
RESEARCHER ID: Н-9425-2017

Контакти: 
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: o.bratco@tneu.edu.ua
Кабінет: 24


Гайда Тарас Юрійович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-0968-3608
RESEARCHER ID: H-7620-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: t.haida@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

Стрельбіцька Наталія Євгенівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-0280-5967
RESEARCHER ID: H-4039-2017

Контакти:

Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: nataliya.strelbitska@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

Скавронська Ірина Володимирівна

Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-0210-739Х
RESEARCHER ID: H- 7522-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: i.skavronska@tneu.edu.ua
Кабінет: 24

Бригадир Вікторія Олександрівна

Посада: викладач
Науковий ступінь:
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-4723-9097
RESEARCHER ID: I-4529-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: 
Кабінет: 24

Федоронько Наталія Іванівна

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0002-1089-7910
RESEARCHER ID: І-3858-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: 
Кабінет: 24
 

Баглей Ростислав Романович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-4617-1855
RESEARCHER ID: Н-9465-2017

Контакти:
Телефон:(0352)52-40-46, 19-211
E-mail:
Кабінет: 24

Дем’янюк Ольга Борисівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-4699-0172
RESEARCHER ID: I-3905-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: o.demianiuk@tneu.edu.ua
Кабінет: 24
 
 

Легкий Олег Андрійович

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:
 
ORCID ID: 0000-0002-0232-5816
RESEARCHER ID:

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail:
Кабінет: 24


Адамів Світлана Євгенівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук
Вчене звання:


ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail:
Кабінет: 24

Сивак Роман Богданович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  економічних наук
Вчене звання: доцент


ORCID ID: 0000-0002-7352-1056
RESEARCHER ID: І-4182-2017


Контакти: 
Телефон: (0352)52-40-46, 19-211
E-mail: r.syvak@tneu.edu.ua
Кабінет: 24