Сохацька Олена Миколаївна

Сохацька Олена Миколаївна Сохацька Олена Миколаївна
Посада: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
  
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6535-549Х
RESEARCHER ID: Н-8043-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-202
E-mail: o.sokhatska@tneu.edu.ua
Адреса: корпус ТНЕУ №10, каб. 25, бульвар Шевченка, 9, 
м.Тернопіль, Україна, 46000
 
 
Від початку заснування кафедри її очолює Сохацька Олена Миколаївна, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, автор більше 143 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 2 одноосібних та 10 колективних монографій. 
Олена Миколаївна народилася 14 січня 1952 року. У 1974р. закінчила Хмельницький інститут побутового обслуговування за спеціальністю «Технологія швейних виробів», отримавши кваліфікацію інженера-технолога та у 1999 році закінчила Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю «Фінанси і кредит», отримавши кваліфікацію економіста.
Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.00.01. – політична економія. Вчене звання доцента кафедри менеджменту присвоєно у 1996 році.
Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Доктор економічних наук з 2004 року. Вчене звання професора кафедри фінансового інжинірингу присвоєно у 2006 році. Загальний стаж роботи у бізнесі, органах муніципального управління та у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації становить 42 роки. З них 11 років працювала у бізнесі, обіймаючи послідовно посади майстра дільниці, технолога, заступника директора з виробництва, директора. З липня 1990 року працювала у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації. На початок 2016 року науково-педагогічний стаж Сохацької О.М. становить 26 років.

Кафедра міжнародних економічних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин
Контактна інформація:
Адреса: бульв. Шевченка 9, корп. ТНЕУ №10, каб. 24, 27, 45, м. Тернопіль, 46000
Телефон: (0352) 52-40-46
Внутрішній: 19-211
E-mail: kafedra.mmtam@tneu.edu.ua
 Кафедра міжнародних економічних відносин була створена у 2017 році на виконання наказу № 539 від 30 серпня 2017р. шляхом перейменування кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу у кафедру міжнародних економічних відносин. Кафедра міжнародних економічних відносин є випусковою за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини», в яку входять такі освітні програми як «Міжнародний менеджмент» та «Міжнародний маркетинг».  
  Професорсько-викладацький склад, який сформував основу кафедри міжнародних економічних відносин, налічує 23 особи. Якісний склад кафедри міжнародних економічних відносин налічує 1 доктора економічних наук, 16 кандидатів наук, 13 доцентів, 2 старших викладачів і 7 викладачів.
Під керівництвом О.М. Сохацької кафедра покращила свій кількісний і якісний склад. Олена Миколаївна є постійним ініціатором розвитку нових напрямів досліджень, запровадження інноваційних технологій у навчальний процес. Адже за сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів, що усе активніше відбуваються у світі, значно зростають вимоги до підготовки кваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати у міжнародному бізнес-середовищі та на міжнародних фінансових ринках. Це все потребує системного і всебічного вивчення питань основ маркетингу, маркетингової товарної і цінової політики як на вітчизняних, так і на зарубіжних ринках,  маркетингової політики комунікацій, міжнародного маркетингу, міжнародного менеджменту, інформаційних систем і технологій в маркетингу та менеджменті, фінансового інжинірингу, фундаментального та технічного аналізу, інвестиційної оцінки, інвестиційного проектування і реальних опціонів, в тому числі й іноземними мовами.
В цьому контексті особлива увага приділяється підбору і формуванню професорсько-викладацького складу кафедри, здатного постійно навчатись та розвиватись, щоб реалізувати поставлені завдання. Тому викладачі кафедри застосовують свої знання і в практичній діяльності, здійснюючи консультування, розробляючи різноманітні бізнес-проекти та проводячи тренінги для представників бізнесу, що дає змогу ефективно працювати із студентами, розвиваючи в них певні практичні навики.
До того ж, викладачі кафедри беруть активну участь у різноманітних Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах, публікують свої праці у вітчизняних та зарубіжних виданнях.
Колектив кафедри на належному рівні здійснює підготовку студентів за обраними спеціальностями, що підтверджується їх неодноразовою перемогою на університетських та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах за спеціальностями «Маркетинг» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Колектив кафедри тісно співпрацює із студентами, допомагає їм у написанні наукових робіт, дипломних проектів, в організації дозвілля, мотивує до навчання, заохочує до виступів на різноманітних конференціях, допомагає у пошуку стажування та працевлаштування.
З метою активізації студентської наукової роботи на кафедрі запроваджено обов’язковість публікацій і апробацій на конференціях результатів власних досліджень для здобувачів ступеня магістр.
При кафедрі міжнародних економічних відносин діють наукові гуртки з проблем менеджменту, маркетингу та іноземних мов, де студенти мають можливість вдосконалювати свої знання, покращити дослідницькі навики та ознайомитись ближче із діяльністю успішних компаній, не лише спілкуючись із представниками бізнесу, а й долучаючись до виконання спільних проектів.
З метою підвищення кваліфікації та ознайомлення з новими методами навчання викладачі кафедри постійно проходять стажування на різноманітних підприємствах та у зарубіжних освітніх закладах і установах, зокрема в Нідерландах, Данії, Німеччині, Польщі.
Кафедра міжнародних економічних відносин бере участь у програмі Еразмус+ спільно з Університетом прикладних наук Інхолланд (Нідерланди), що дає можливість щорічно організовувати відбір студентів на семестрове навчання.
Підготовка фахівців за обраними спеціальностями включає не лише вивчення двох іноземних мов, але й викладання частини дисциплін англійською мовою, як викладачами кафедри, так і викладачами вузів-партнерів з Данії та Нідерландів. Кафедра міжнародних економічних відносин бере участь у програмі Еразмус+ спільно з Університетом прикладних наук Інхолланд (Нідерланди), що дає можливість щорічно організовувати відбір студентів на семестрове навчання у вузі-партнері.
Колектив кафедри забезпечує викладання  57 дисципліни. Викладачами кафедри постійно проводиться підготовка та вдосконалення методичного забезпечення начального процесу в тому числі із застосуванням технічних засобів.
Усі лекційні, практичні заняття проводяться із застосуванням мультимедійної техніки, надається перевага самостійній роботі студентів, з відповідним методичним забезпеченням – виконання та презентація групових проектів, дискусії тощо. Практикується проведення спільних практичних занять із студентами Inholland University в режимі on-line за допомогою відеоконференцій.
Враховуючи реалії часу, а саме, вступ України до Болонського освітнього простору та включення кафедри до складу Навчально-наукового інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина, концептуальні засади розвитку кафедри є наступними:
- орієнтація виконання найважливішого із завдань державної політики на державному та регіональному рівнях – відтворення інтелектуального потенціалу суспільства;
- концепція розвитку кафедри базується на основних положеннях Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», Статуті Тернопільського національного економічного університету, галузевих стандартах вищої освіти з напряму підготовки «Міжнародні економічні відносини», враховує необхідність докорінної перебудови системи підготовки керівних кадрів на шляху послідовного запровадження загальноприйнятих європейських стандартів MBA, викладених у «Принципах Європейського стандарту MBA (EQUAL);
- концепція кафедри передбачає подальше постійне вдосконалення навчальних планів підготовки магістрів з метою їх органічної адаптації до аналогічних програм європейської освіти, в першу чергу через співпрацю з вузами-партнерами Навчально-наукового інститут міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина та через нові спільні проекти з вузами країн Євросоюзу;
- концепція кафедри передбачає активну співпрацю з бізнесом – як партнером, не лише здійснювати підготовку високваліфікованих кадрів, але й проводити консультаційну діяльність, виконувати конкретні замовлення через укладання госпрозрахункових угод;
- концепція кафедри націлена на створення нових магістерських програм у рамках міжнародних спеціальностей, для відповіді на потреби ринку праці;
- концепція кафедри зорієнтована на підготовку фахівців, дипломи яких буде визнавати Європа, знання та вміння яких дадуть їм змогу успішно конкурувати не лише всередині країни, але й за її межами з аналогічними фахівцями, для чого планується активно використовувати програми обміну студентами з вузами Європи, США, для навчання та виробничої практики.
Реалізація зазначених концептуальних засад відбувається у таких напрямах:
Ø     вдосконалення кадрового складу кафедри;
Ø     розвиток наукової школи;
Ø     підготовка та постійне вдосконалення навчально-методичного забезпечення начального процесу в тому числі із застосуванням технічних засобів;
Ø     становлення та розвиток комп’ютерної мережі кафедри.


Професорсько-викладацький колектив

Кухтин Ольга Богданівна

Кухтин Ольга БогданівнаПосада: викладач

ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: o.kukhtyn@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24

Вінницький Сергій Іванович

Вінницький Сергій ІвановичПосада: викладач

RESEARCHER ID: К-1570-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: s.vinnickiy@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24

Болквадзе Наталя Іванівна

Болквадзе Наталя ІванівнаПосада: викладач

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-1253-5892
RESEARCHER ID: І-2166-2017


Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: n.polikevych@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24Луців Руслана Степанівна

Луців Руслана СтепанівнаПосада: викладач

ORCID ID:http://orcid.org/0000-0002-1026-7847
RESEARCHER ID:І-42312017
 

Контакти:
Телефон:(0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: r.lutsiv@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
Кабінет: 24


Бучинська Тетяна Володимирівна

Бучинська Тетяна Володимирівна Посада: викладач

ORCID ID:http://orcid.org/0000-0002-3783-3757
RESEARCHER ID:
І-3636-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: t.buchynska@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24


Галаса Ірина Сергіївна

Галаса Ірина Сергіївна Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
 
  
ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: iryna.halasa@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24

 
 
 

Куриляк Євгеній Юрійович

Куриляк Євгеній Юрійович
Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
ORCID ID:http://orcid.org/0000-0002-0723-0541
RESEARCHER ID:
І-3440-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: y.kurylyak@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24Вергун Лариса Іванівна

Вергун Лариса ІванівнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
 
ORCID ID:http://orcid.org/0000-0001-9882-7089
RESEARCHER ID: 
І-1429-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: l.verhun@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24


Батрин Наталія Володимирівна

Батрин Наталія Володимирівна Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
 
ORCID ID:http://orcid.org/0000-0001-5449-6302
RESEARCHER ID: 
Н-2548-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: nbatryn@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24

 

Підгурська Ірена Андріївна

Підгурська Ірена АндріївнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6420-5756
RESEARCHER ID:I-4059-2017

Контакти:
Телефон:
 (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: i.safaryan@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24
 


Мигаль Оксана Фелікіссімівна

Мигаль Оксана ФелікіссімівнаПосада: заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
RESEARCHER ID:J-9611-2017

Контакти:
Телефон: 
(0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: o.myhal@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24


 


Войтенко Олексій Миколайович

Войтенко Олексій МиколайовичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-8262-9771
RESEARCHER ID: 
Н-9337-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: o.voytenko@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24

Мельник Юлія Віталіївна

Мельник Юлія ВіталіївнаПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID:http://orcid.org/0000-0002-6938-882Х
RESEARCHER ID:І-1853-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: 
y.melnyk@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24Братко Олександра Семенівна

Братко Олександра СеменівнаПосада: доцент
Вчене звання: доцент

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-5888-3286
RESEARCHER ID: Н-9425-2017

Контакти: 
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: o.bratco@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24Гайда Тарас Юрійович

Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 


ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Телефон: 
(0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: t.haida@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24

 

Стрельбіцька Наталія Євгенівна

Стрельбіцька Наталія ЄвгенівнаПосада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:

Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: nataliya.strelbitska@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24

Скавронська Ірина Володимирівна

Скавронська Ірина ВолодимирівнаПосада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0210-739Х
RESEARCHER ID:
H- 7522-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: i.skavronska@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24

  

Бригадир Вікторія Олександрівна

Бригадир Вікторія ОлександрівнаПосада: викладач
 
ORCID ID:http://orcid.org/0000-0003-4723-9097
RESEARCHER ID:I-4529-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: 
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24

  

Федоронько Наталія Іванівна

Федоронько Наталія ІванівнаПосада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

RESEARCHER ID: І-3858-2017

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24


Баглей Ростислав Романович

Баглей  Ростислав  Романович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-4617-1855
RESEARCHER ID:
Н-9465-2017

Контакти:
Телефон:(0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24


  

Дем’янюк Ольга Борисівна

Дем’янюк Ольга Борисівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID:
RESEARCHER ID:

Контакти:
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail: o.demianiuk@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24
 
 

Сивак Роман Богданович

Сивак Роман БогдановичПосада: доцент
Науковий ступінь: кандидат  економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID:http://orcid.org/0000-0002-7352-1056
RESEARCHER ID:
І-4182-2017

Контакти: 
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
E-mail:  r.syvak@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9
Кабінет: 24