Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин 
Контактна інформація:
Сохацька Олена Миколаївна
Адреса: 
корпус ТНЕУ №10, каб. 25,
бульвар Шевченка, 9, 
м.Тернопіль
Україна, 46000
Телефони: внутрішній 19-202, зовнішній (0352) 52-40-46.
E-mail: o.sokhatska@tneu.edu.ua


   
Сохацька Олена Миколаївна, професор, доктор економічних наук, дійсний член Академії економічних наук України, автор понад 150 наукових і навчально-методичних праць, основними з яких є 9 монографій, підручник та посібники.
  О. М. Сохацька має 16 років управлінського стажу, працювала на керівних посадах на підприємствах та в системі муніципального управління. У 1990 р. розпочала наукову та педагогічну діяльність у Тернопільському інституті народного господарства (нині ТНЕУ) на кафедрі менеджменту. За цей час у 1993 році підготувала та захистила дисертацію кандидата економічних наук, 1996 року отримала звання доцента. У 2003 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Ф’ючерсні ринки: глобальні тенденції та становлення їх в Україні» за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини.
   У 2002 р. обрана дійсним членом Академії економічних наук України. З 2005 р. обрана за конкурсом на посаду завідувача кафедри фінансового інжинірингу. У 2006 році отримала вчене звання професора кафедри фінансового інжинірингу. З 2010 року працює на посаді завідувача кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу.
   Підготувала шістнадцять кандидатів економічних наук, керує дослідженнями 5 аспірантів. Є автором першого в Україні ґрунтовного підручника «Біржова справа» з грифом МОН України, що отримав визнання у наукових колах та серед фахівців (перше видання 2003 року, друге перероблене та доповнене у 2008 році, третє видання перероблене, змінене та доповнене, що враховує останні зміни на світових та вітчизняних біржових ринках у 2014 році). За її науковою редакцією також вперше в Україні видано посібники з грифом МОН України: у 2011 році «Фінансовий інжиніринг»;  у 2014 році  «Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків». Всі ці навчальні підручники та посібники видані для методичного забезпечення вивчення варіативної компоненти навчальних планів за галузями знань «Управління і адміністрування».
  Сфера наукових інтересів охоплює міжнародні фінансові ринки, зокрема їхні строкові сегменти – ринки фінансових інновацій, ф’ючерсів, опціонів, свопів, гібридів та синтетичних комбінацій, що використовуються для вирішення проблем в управлінні фінансами; проблеми управління вартістю підприємств, страхування цінових ризиків, фінансового інжинірингу, інвестиційного проектування, міжнародних біржових ринків, оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів виробництва енергії з альтернативних джерел, ціноутворення на світових енергетичних ринках, глобальний маркетинг, фінансизація світової економіки тощо.
  В останні роки досліджує вплив ринку деривативів та основних інструментів на виникнення та перебіг кризових явищ у глобальній економіці, процеси формування нового фінансового порядку (New Order).

Найбільш актуальні публікації:
1. Сохацька О. М. Новий порядок на світовому фінансовому ринку: післякризові проекти і реалії / О. М. Сохацька // Журнал Європейської економіки. – Березень, 2010. – Том 9 ( №1). – С. 101-116.
2. Сохацька О. М. Інвестиційна діяльність пенсійних фондів у глобальній економіці: посткризові корекції / О. М. Сохацька, Я. А. Мудра-Рудик // Вісник ТНЕУ. – 2011 – Вип.5-1 – С. 337-347.
3. Сохацкая Е. Н. Новая финансовая архитектура в посткризисном  мире: разновекторные дискуссии и реалии / Е.Н. Сохацкая // Сб. науч. работ по матер. международной юбилейной научной конференции «Икономиката и управлението в ХХI век – решения за стабилност и растеж»/ АИ «Ценов», Свищев, Болгария. – 2011. – 8-9.11.2011 г. – С. 73-81.
4. Сохацька О. М. Світовий досвід фінансування структурних трансформацій. Структурно-інституціальні форми становлення нового світового фінансового порядку / О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І. Юрій та ін. // Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
5.  Сохацька О. М. Монетизація соціальних медіа у глобальному інформаційному просторі / О.М. Сохацька, Т.Я. Олексин // Журнал Європейської економіки. – Березень, 2012. – Том 11 (№1) – С. 104-110.
6. Сохацька О. М. Глобальні дисбаланси: світова та українська економіка/ О. М. Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – жовтень-грудень, 2012. – Випуск 4 – С. 137-152.
7.  Сохацька О. М. ETF – інноваційний фінансовий інструмент світового ринку капіталів / Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Сохацька // Вісник Української академії банківської справи №2 (33). – Суми. – 2012. – С.12-21.
8. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації  / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, С. В. Даниленко та ін. // Моногр. за наук. ред. д.е.н., проф. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 416 с.
9. Сохацька О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків: навчальний посібник  / О. М. Сохацька, І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 358 с.
10. Біржова справа. Підручник / за наук. ред. проф. Сохацької О.М. – Тернопіль: Наукова думка, 2014. – 656 с.
11. Adaptation of the Experience of Cluster Production Systems in Developed Nations to the New Challenges of Economic Evolvement in Ukraine / Sokhatska Olena, Kurylyak Yevheniy // Regional development, entrepreneurship and local production systems. Project N 295050 "Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond)” (FOLPSEC). Faculty of Economics Matej Bel University in Banská Bystrica. 2015., с. 112-119.
12. Сохацька О.М. Напрями формування інноваційних регіональних кластерів: зарубіжний досвід та Україна       Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах: моногр. / О.М. Сохацька, Є.Ю. Куриляк// за наук. ред.. д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 258-266.
13. Сохацька О.М. Інфраструктурні новації на регіональних енергетичних ринках Європи   «Регіональні перетворення: Україна і світ»:монографія. /О.М.Сохацька, Н.І. Болквадзе //за наук. ред д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 158-170.
14. Сохацька О.М. Регіони в процесах формування глобальних логістичних утворень  «Регіональні перетворення: Україна і світ»: монографія. /О.М.Сохацька, Т.І. Курант // за наук. ред д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 171-186.
15. Сохацька О.М. Соціально-економічна стратифікація країн Європейського союзу: регіональний аспект «Регіональні перетворення: Україна і світ»: монографія. /О.М. Сохацька, В.О. Бригадир// за наук. ред д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С.129-142 .
16. Сохацька О.М.Directions for forming innovative regional clusters:  foreign experience and ukraine Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, 238-244 p.
17. Сохацька О.М.Infrastructure innovations  in regional energy markets in europe Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, 146-158 p.
18. Сохацька О.М. Regions in the processes of global logistics entities formation Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, p. 158-173 p.
19. Сохацька О.М. Socio-economic stratification of the European Union: regional aspect Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, 117-131p.


Кафедра міжнародних економічних відносин

Кафедра міжнародних економічних відносин
Контактна інформація:
Адреса: бульв. Шевченка 9, корп. ТНЕУ №10, каб. 24, 27, 45, м. Тернопіль, 46000
Телефон: (0352) 52-40-46
Внутрішній: 19-211
E-mail: kafedra.mmtam@tneu.edu.ua
 
  Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу створена згідно наказу №130 від 17 березня 2010 р. шляхом приєднання кафедри маркетингу до кафедри фінансового інжинірингу та перейменування кафедри фінансового інжинірингу у кафедру міжнародного менеджменту та маркетингу.
  За сучасних глобалізаційних та інтеграційних процесів, що відбуваються у світі, значно зростають вимоги до підготовки кваліфікованих фахівців, здатних ефективно працювати у міжнародному маркетинговому середовищі та у сфері управління підприємствами на міжнародних ринках загалом.
  Це все потребує системного і всебічного вивчення проблем маркетингу, маркетингової товарної і цінової політики, як на вітчизняних, так і на зарубіжних ринках, маркетингової політики комунікацій, міжнародного маркетингу, інформаційних систем і технологій в маркетингу, стратегічного, операційного, міжнародного менеджменту, фінансового інжинірингу, фундаментального та технічного аналізу, інвестиційної оцінки, інвестиційного проектування і реальних опціонів. В цьому контексті особлива увага приділяється формуванню професорсько-викладацького складу, здатного реалізувати поставлені завдання. Так впродовж 2010-2016 років викладачі кафедри захистили дві докторських дисертації  та шість кандидацьких дисертацій за спеціальностями: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.02 – світове господарство та міжнародні економічні відносини.  Для майстер-класів залучаються фахівці менеджери, маркетологи,  сертифіковані торговці цінними паперами, оцінювачі, фінансові аналітики.  Оскільки кафедра співпрацює з 6 зарубіжними вузами-партнерами, до викладання профільних дисциплін, а також майстер-класів залучаються викладачі з Данії, Нідерландів, Польщі. Під керівництвом візит-професора Б. Шліхтера ( Орхуська бізнес-школа, Данія)  функціонує школа аспірантів для підготовки та публікації наукових здобутків у зарубіжних виданнях.
  У Тернопільському національному економічному університеті кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу є випусковою за спеціальностями «Маркетинг» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» в рамках яких було відкрито магістерські програми: «Міжнародний інвестиційний менеджмент» та «Міжнародний маркетинг».
  Програми передбачають вивчення дисциплін, які формують компетенції менеджера зовнішньоекономічної діяльності, що додатково володіє знаннями та вміннями інвестиційного консультанта, оцінювача, ризик-менеджера, фінансового інженера, а також компетенції маркетолога, який додатково володіє знаннями та вміннями аналітика глобальних ринків, міжнародного логіста, консультанта з міжнародної маркетингової діяльності.
  На кафедрі виконуються дослідження у межах другої половини дня: комплексна кафедральна тема «Нові реалії формування інвестиційних потоків на світових ринках» (науковий керівник – д.е.н., проф. Сохацька О.М.).
Спільно з кафедрою міжнародної економіки колектив кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу проводить роботу над фундаментальною держбюджетною НДР на тему «Бенчмаркінг процесів регіонального розвитку Польщі, Словаччини, Болгарії та України» (номер держреєстрації 0115U002336). Науковий керівник – д.е.н., професор Савельєв Є.В.
  Також кафедрою надаються професійні послуги щодо «Науково-технічного супроводу підготовки масових відкритих он-лайн курсів» та «Науково-технічного супроводу підготовки та проведення масового відкритого навчального курсу «Інноваційний маркетинг».
Виконання науково-дослідної роботи по кафедрі міжнародного менеджменту та маркетингу забезпечують 24 науково-педагогічних працівники (в т.ч. 1  доктор наук, професор; 1 доктор наук, доцент, 10 кандидатів наук, доцентів; 2 кандидати наук, ст. викладачі; 1 кандидат наук, викладач; 1 доцент, 5 викладачів), 1 докторант та 10 аспірантів (з них: 5 – з відривом від виробництва, 5 – без відриву від виробництва), 2 здобувачі.
  Науково-педагогічні працівники брали активну участь в організації наукової роботи. Зокрема, д.е.н., професор Сохацька О.М. є членом спеціалізованої вченої ради ТНЕУ по захисту докторських дисертацій Д 58.082.01, здійснювала рецензування дисертаційних робіт, була експертом при розгляді дисертаційних робіт. За 2016 – 2017 н.р. виступала опонентом по докторській та кандидатській  дисертаціям. Підготувала п’ять відзивів на автореферати дисертацій, що відповідають профілю кафедри. Д.е.н., доцент Кравчук Н.Я. є заступником головного редактора наукового фахового видання «Світ фінансів», рецензувала низку наукових статей, поданих до друку, а також виступила офіційним опонентом по кандидатській дисертації. К.е.н., доцент Лагоцька Н.З. включена до складу робочої групи з розроблення проекту обласної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2018 рр.
  У жовтні  2016 року доцент Борисова Т.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступення доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
  Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу забезпечує роботу тематичного науково-практичного гуртка з менеджменту та маркетингу. Діяльність гуртка відіграє важливе значення у загальній освітньо-професійній підготовці як майбутніх спеціалістів зі спеціальності «Маркетинг», так і спеціальності «Менеджмент ЗЕД», розвиваючи у студентів наукове мислення та практичні вміння обґрунтовувати та приймати рішення у сфері менеджменту та маркетингу. Основні напрямки діяльності гуртка: читання відкритих лекцій, проведення науково-практичних семінарів та тренінгів науково-педагогічним персоналом кафедри, а також із залученням фахівців; здійснення студентами науково-теоретичних досліджень у сфері менеджменту та маркетингу; підготовка студентами наукових публікацій; виконання студентами прикладних проектів для потреб підприємств; екскурсії на виробництво; зустрічі з представниками підприємств.
Кафедра продовжує співпрацю з професором Університету ім. Еразмуса (м.Роттердам) М. Пітер Ван дер Гуком, який здійснює рецензування бакалаврських робіт студентів, що виконуються англійською мовою. За результатами рецензування студенти отримують сертифікати Університету ім. Еразмуса, що засвідчують опанування програми бакалаврату з бізнес-освіти, що прирівнюється до аналогічних програм в Західній Європі.
Впродовж 2011-2016 р.р. студенти, що здобувають фах менеджера ЗЕД та маркетолога займали призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах: Паланиця О., Гадомська О., Чаплигіна І., Афоніна А., Мацапей І., Легкий О., Сохацький О., Лещук Б., Чукур А., Крук Н., Кухаришин О.А., Зінчук М., Бутусов М.
  Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу ТНЕУ бере участь у проекті з академічної мобільності студентів ERASMUS+ KA107 "Project for Higher Education Student and Staff Mobility Between Programme Countries and Partner Countries” з  Університетом прикладних наук INHOLLAND (Королівство Нідерланди)
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/4076c66c-4266-48d3-b6bd-27498fe3c002
  Координатори програми: завідувач кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу,  к.е.н., професор О.М. Сохацька, к.е.н., доцент Л.І. Вергун.
  Щороку 6 студентів мають можливість навчатися упродовж одного семестру в Університеті прикладних наук INHOLLAND (Королівство Нідерланди). До конкурсу допускаються студенти спеціальностей «Міжнародний менеджмент», «Міжнародний інвестиційний менеджмент», «Маркетинг». Апліканти повинні скласти тест на рівень знання англійської мови (В2) та пройти співбесіду з основ маркетингу (англійською мовою).
  Студентам, котрі пройшли відбір, відшкодовують дорожні витрати, а також надають щомісячну стипендію. В університеті INHOLLAND студентам пропонують навчання за програмою Marketing in Digital Age (Маркетинг у цифрову епоху).
  Проект став можливим завдяки багаторічній плідній співпраці Українсько-нідерландської факультет-програми та кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу ТНЕУ з кафедрою маркетингу та підприємництва Університету прикладних наук INHOLLAND.

Кухтин Ольга Богданівна

Кухтин Ольга БогданівнаПосада: викладач
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-210
Кабінет: 24
E-mail: o.kukhtyn@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 

Найбільш актуальні публікації:
1. Кухтин О. Б. Інвестиційна привабливість різних країн світу для портфельного інвестування / О. Б. Кухтин // «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації» / Збірник тез Десятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. ( Тернопіль, 21-23 лютого 2013 р. ). – Частина 1. – С. 63-64.
2. Кухтин О. Б. Альтернативний майданчик New Connect як ефективне джерело фінансування для перспективних компаній / О. Б. Кухтин // «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: тези доповідей VІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013, С. 22-23.
3. Кухтин О.Б. Прояви та наслідки віртуалізації  світового фондового ринку в період глобальних трансформацій / О. Б. Кухтин // Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. – 2014. – № 2.–  С.  40-43.
4. Кухтин О.Б. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на рух світового капіталу/ О.Б. Кухтин//Тези доповідей VІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015.- С.10-11.
5. Кухтин О.Б. Сучасні інноваційні технології як важливий чинник розвитку фондового ринку/ О.Б. Кухтин//Науковий вісник УжНУ. Серія «міжнародні економічні відносини та світове господарство» – 2016. – № 7. – С. 51-54.


Вінницький Сергій Іванович

Вінницький Сергій Іванович
Посада: викладач
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: s.vinnickiy@tneu.edu.ua
 
 


Найбільш актуальні публікації:
1. Вінницький С. І. Фонд суверенного багатства як механізм здійснення суверенних інвестицій / С. І. Вінницький // Тези доповідей V Міжнародної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід». – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С. 5-7.
2. Вінницький С. І. Фінансові бульбашки та їх ознаки / С. І. Вінницький // Інноваційні процеси економічного і соціального-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: тези доповідей IV міжнародної конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – С. 6-8.
3. Вінницький С. І. Роль програмної торгівлі в підвищенні ефективності світових фінансових ринків  / С. І. Вінницький // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: збірник тез доповідей Сьомої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 28-29.
4. Вінницький С. І. Фонди суверенного багатства як інструмент боротьби із «Голландською хворобою» / С. І. Вінницький // Інноваційні процеси економічного і соціального-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених і студентів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 371-373.
5. Вінницький С. І. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Практикум з Інтернет-трейдингу» / С. І. Вінницький // Методичні рекомендації. – Тернопіль:ТНЕУ, 2010. – 44 с.
6. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків: навчальний посібник  / О. М. Сохацька, І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 358 с.
7. Вінницький С. І. Організаційні аспекти управління золотовалютними резервами / С. І. Вінницький // Всеукраїнський науково-виробничий журнал Інноваційна економіка. – № 3. (52) –  Тернопіль, 2014 р. – С. 217-223.
8. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків: навчальний посібник  / О. М. Сохацька, І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 358 с.
9. Вінницький С.І.  Аналіз проблем визначення цілей управління золотовалютними резервами /С.І.Вінницький// Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 3
10. Вінницький С.І. Сучасні тенденції у формуванні та використанні золотовалютних резервів / С. І. Вінницький // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 3 [28] – С. 81-87.
11.Вінницький С.І.  Місце дохідності в трилемі цілей управління золотовалютними резервами  Інноваційні процеси економічного і соціального-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід / С. І. Вінницький// Тези доповідей VІІI Міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 25-28.
12. Вінницький С.І. Сучасні тенденції в управлінні золотовалютними резервами України / С. І. Вінницький // Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку: Міжнар. наук.- практ. конф. (м. Тернопіль, 12-13 листопада 2015 р.). – Тернопіль, ТНЕУ. – 2015. – С.261-262.
13. Вінницький С.І.  Сучасні тенденції в управлінні золотовалютними резервами України / С.І.Вінницький//    Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»: тези доповідей ІХ міжнародної конференції молодих учених і студентів. - Тернопіль: ТНЕУ», 2016. – С.11-12.


Болквадзе Наталя Іванівна

Болквадзе Наталя Іванівна
Посада: викладач
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: n.polikevych@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
  
 
 
Найбільш актуальні публікації:
1.Полікевич Н. І. Експортний потенціал України на зовнішніх енергетичних ринках / Н. І. Полікевич / Збірник тез доповідей V ювілейної міжнародної науково-практичної конференція молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід», 19-20 квітня 2012. С. 77-78.
2.Полікевич Н. І. Ринок електроенергії в Україні: проблеми та перспективи реформування / Н. І. Полікевич // Наука молода: збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль: Економічна думка, 2012. – Випуск 18. – С.160-165.
3.Полікевич Н. І. Відповідність інституційного забезпечення України вимогам європейського газового ринку / Н. І. Полікевич / Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації: матеріали десятої ювілейної міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль, 2013. – Ч.1. – С. 91-93.
4.Полікевич Н. І. Сланцевий газ для України – перспектива диверсифікації чи даремна трата коштів? / Н. І. Полікевич / Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали VІ ювілейної міжнародної науково-практичної конференція молодих учених і студентів. – Тернопіль, 2013. – С. 83-84.
5.Полікевич Н. І. Економічні передумови виникнення біржових енергетичних ринків / Н. І. Полікевич //Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Хмельницький, 2013.
6.Полікевич Н. І.  Роль енергетичних бірж на європейському енергетичному ринку / Н. І. Полікевич // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Випуск 5, Ч.1. – 2014. – Херсон. – С. 99-104.
7.Полікевич Н.І.    Формування біржових енергетичних ринків країн східної Європи/ Н. І. Полікевич //Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. Том 20 Випуск 2/1. – 2015. – Одеса. – С.26-30
8.Полікевич Н.І.    Ресурсний потенціал та передумови створення європейських енергетичних бірж       / Н. І. Полікевич // Електронний науковий фаховий журнал «Глобальні та національні проблеми економіки» Випуск № 6. –2015. – Миколаїв. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-6-2015/14-vipusk-6-lipen-2015-r/988-polikevich-n-i-resursnij-potentsial-ta-peredumovi-stvorennya-evropejskikh-energetichnikh-birzh.
9.Болквадзе Н.І. (Полікевич)   Road Map of Electricity Exchange Market / Н. І. Болквадзе //  Development as a Necessary Condition for Energy Sector Liberalization         Sciences of Europe. – Czech Republic, Praha: Global science center LP. – 2016. – Vol.1, № 4 (4). – St. 8-12.
10.Болквадзе Н.І. (Полікевич)   Етапи формування гуртового ринку електроенергії в Європі       / Н. І. Болквадзе //  Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференція молодих учених і студентів. – Тернопіль, 2016. – С. 37-39
11.Болквадзе Н.І. (Полікевич)   Індекси спотових ринків як орієнтири формування майбутніх цінових тенденцій на біржах електроенергії країн Східної Європи     / Н. І. Болквадзе //  «Бізнес-Інформ» №1 (456). – 2016. – Харків. – С. 43-48.
12.Болквадзе Н.І. Інфраструктурні новації на регіональних енергетичних ринках Європи      /О.М.Сохацька, Н.І. Болквадзе// «Регіональні перетворення: Україна і світ»:монографія. /за наук. ред д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 158-170.
13.Болквадзе Н.І. Infrastructure innovations in regional energy markets in europe/ О.М.Сохацька, Н.І. Болквадзе//  Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, p. 146-158 p.

Луців Руслана Степанівна

Луців Руслана Степанівна
Посада: викладач
Телефон:+380 (352) 43-52-39
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: r.lutsiv@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
  


 Найбільш актуальні публікації:
1. Луців Р.С. Ділове спілкування в Китаї та його особливості / Р.С. Луців (у співавторстві) // «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»: тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції. – Тернопіль: ТНЕУ, – 3-4 квітня 2014 року. – С. 165-166.
2. Lutsiv R., Teaching with IWB Technology / R. Lutsiv (in collaboration) // «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»: тези доповідей VI Міжнародної наукової конференції УНФЕМ ТНЕУ, 2013. – С. 316-319.
3. Луців Р.С. Щодо питання формування біржової термінології / Р.С. Луців // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк: ВНУ, 2013. – № 1. – С. 138-143.
4. Луців Р.С. Етимологія терміна біржа / Р.С. Луців // «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування»: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 149-151.
5. Lutsiv. R. Eponyms in Banking and Stock Exchange / R. Lutsiv // «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування»: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 49-50
6. Lutsiv R. Types of terms in Banking and Stock Exchange / R. Lutsiv (in collaboration) // English in Globalized World: збірник наукових праць (англ. м.).– Кам’янець-Подільський: ВПП «Апостроф», 2012. – С.102.
7. Луців Р. С.      Скорочення у  біржовій термінології англійської мови / Р.С.Луців// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк: ВНУ, 2015. - № 3. – С. 132-138.
8.  Луців Р. С.     Особливості переговорного процесу у Піднебесній
/ Р.С.Луців// «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»: тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 2015. – С. 158-160.
9.Луців Р. С. Скорочення у  біржовій термінології англійської мови / Р.С.Луців// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. – Луцьк: ВНУ, 2015. - № 3. – С. 132-138.
10. Луців Р. С. Lexical Features of  English for Business Contracts / Р.С.Луців// «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»: тези доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції. – Тернопіль, ТНЕУ, 2016. – С. 162-164.
11. Луців Р. С. Designing a CLIL Professional Development Curricula / Р.С.Луців//«Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов»: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: м. Тернопіль, 2016. – с. 161-163.
12. Луців Р. С. Teaching International Management and Marketing Students with CLIL Approach/ Р.С.Луців// «Глобальні зміни в Україні: глобальні зміни у викладанні англійської мови в Україні»: збірник тез 21 Всеукраїнської конвенції TESOL – Україна: м.Львів, 2016. – с. 115-117.
13.Луців Р. С.  Efficiency of the North American Free Trade Zone / Р.С.Луців//Journal of European Economy. International Economics. Vol 15 (№3), 2016. – 279- 293.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jee.tneu.edu.ua/en/archive-en/2016-en/vol-15-no-3-september-2016-en/ (Google Scholar)
14. Луців Р. С. Ефективність функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі/ Р.С.Луців// Журнал Європейської економіки. Том 15 (№3), 2016. – С.284- 300.  (Google Scholar)
 

Бучинська Тетяна Володимирівна

Бучинська Тетяна Володимирівна
Посада: викладач
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: t.buchynska@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 

 
 Найбільш актуальні публікації:
1. Buchynska T. The advantage of case method application in teaching management / T. Buchynska // Збірник тез доповідей XVміжнародної науково-практичної конференції «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі: міжпредметні зв’язки». – Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.53-54.
2. Buchynska T. Positive uncertainty in managerial creative decision making / T. Buchynska // Збірник тез доповідей V ювілейної міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід». – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С.278-279.
3. Бучинська Т. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів засобом соціально-психологічного тренінгу / Т. В. Бучинська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: ХІСТ, 2012. – №5. – С. 26-28.
4. Buchynska T. The power of intrinsic motivation in Management / T. Buchynska // Збірник тез доповідей VI Міжнародної наукової конференції молодих учених і студентів. –Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 440с. – С.296-298.
5. Бучинська Т. В. Використання кейс-методу у професійному навчанні / Т. В. Бучинська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: ХІСТ, 2013. – №2(8). – С. 277-280.
6. Бучинська Т.В.        Оцінка ефективності трудової діяльності персоналу на основі кваліфікаційного, професійного та компетентнісного підходу/ Т.В. Бучинська// Збірник тез доповідей «Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія економіка і менеджмент». – Одеса , Випуск 11, 2015.- С. 106-109.
7. Бучинська Т.В.        Особливості реалізації мотиваційного фактору у розвитку професійної компетентності персоналу / Т.В. Бучинська, В.В. Довбаш // Збірник тез доповідей «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід».  – Тернопіль , ТНЕУ, 2015, С. 83-84.
7. Бучинська Т.В. Models of professional competence of the staff Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід»/ Т.В. Бучинська, В.В. Довбаш // Тези доповідей ІХ міжнародної конференції молодих учених і студентів. - Тернопіль: ТНЕУ», 2016.- С.158-159.

Галаса Ірина Сергіївна

Галаса Ірина Сергіївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: i.halasa@tneu.edu.ua
Адреса: бульвар Шевченка, 9 
 
 
 
Найбільш актуальні публікації:
 
1. Галаса І. С. Ґендерна складова у політичному дискурсі США та України / І. С. Галаса // Всеукраїнський науковий журнал Мандрівець. – Тернопіль, 2012. – Вип.1. – С. 60–62.
2.Галаса І. С. Особливості вираження емотивності у політичній рекламі / І. С. Галаса // Всеукраїнський науковий журнал Мандрівець. – Тернопіль, 2012. – Вип.2. – С. 69–71.
3. Galasa I. Humor in Women’s Political Communication. / I. Galasa // Current Studies in English. Linguistics and Methodology Perspectives: XVI TESOL – Ukraine International Conference. – Zhytomyr, Kamianets-Podilsky, April 13 – 15, 2011. – P. 33–34.
4. Галаса І. С. Завдання для домашнього читання та індивідуальної роботи для студентів 1 курсу / І. С. Галаса // Методичні розробки. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 
5. Galasa I. Neologisms as main contributors of Ukrainian and American political discourse / I. Galasa // Language, Education, and Career ( Sevastopol , September 30 – October 2, 2011.) / Sevastopol Institute of Banking of the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine . – Sevastopol, Kamianets-Podilsky, 2011. – P. 14.
6. Галаса І. С. Мовні дихотомії в політичному дискурсі США та України. / І. С. Галаса // Вісник Львів. ун-ту. Серія: Іноземні мови. – Львів, 2012. – Вип. 19. – С. 219–224.
7.Галаса І. С. Політична концептосфера: типологічний аналіз / І. С. Галаса // Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Херсон, 25–26 квітня 2013 р.) – Херсон, 2013. – C. 96–98.
8. Галаса І. С. Іnformation technology as means for international students to humanize communicative process (Інформаційні технології як засіб гуманізації комунікативного процесу для іноземних студентів) / І. С. Галаса // Тези доповідей VІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С.130-131.
9.Галаса І. С.  Borrowings in Ukrainian political discourse / І. С. Галаса // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» // Тези доповідей ІХ міжнародної конференції молодих учених і студентів. - Тернопіль: ТНЕУ», 2016. – С.161-162.


Куриляк Євгеній Юрійович

Куриляк Євгеній Юрійович
Посада: викладач
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: 
Адреса: бульв. Шевченка, 9 
 

Найбільш актуальні публікації:
1.  Куриляк Є.Ю. Еволюційна складова міжнародних процесів кластеризації /Є.Ю. Куриляк  //Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. - Випуск 2. – С. 83-92.
2.  Куриляк Є.Ю. Механізм зростання ролі кластерів у переході України до економіки знань /Є.Ю.Куриляк //Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. - Випуск 4. – С. 17-31.
3.  Куриляк Є.Ю.  Маркетингові методи формування і функціону-вання мереже-вих систем кластерного типу /Є.Ю. Куриляк  // Інноваційний маркетинг підприємств : Моногр. / за заг. ред. д.е.н., проф. М.Я. Матвіїва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 432 с. – 30,3 д.а. – С. 102-133.
4.  Куриляк Є.Ю. The development of the economic theory in the area of the cluster form of production  /Є.Ю. Куриляк  // Local Production Systems Count In and Outside the EU: from Theory to Practice. – Sofia, 2014. – P. 98-110.
5.  Куриляк Є.Ю.  The national programme of economy clustering: substantiation of conceptual approaches for Ukraine /Є.Ю. Куриляк  // Ukraine unter Entscheidungszwang: Veränderungen in Wirtschaftszweigen. –Berlin: Forschungsinstitut der internationalen wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e. V., 2014. – S. 177-197.
6.  Куриляк Є.Ю. Bench-marking of cluster-type local production systems in the world economy and Ukraine /Є.Ю. Куриляк, Є.В. Савельєв, В.Є. Куриляк  // Functioning of the local production systems in Bulgaria, Poland and Russia. Theoretical and economic policy issuses. Lodz, Poland, 2015.     P. 103-135.
7.  Куриляк Є.Ю. Adaptation of the exprerience of cluster production systems in developed nations to the new challenges of economic evolvement in Ukraine /Є.Ю. Куриляк, О.М. Сохацька  // Regional development, entrepreneurship and local production systems. Banska Bystrica, Slovakia, 2015. P. 112-119.
8.  Куриляк Є.Ю. Trends in the development of cluster forms of production organization /Є.Ю. Куриляк, О.М. Сохацька  // European practices and national reflections in the planning. International jubilee scientific-practical conference, Svishtov, Bulgaria, 2015, Scientific topic 2. – P. 50 – 56.
9.  Куриляк Є.Ю. Становлення креативно-інноваційної економіки регіонів /Є.Ю. Куриляк, Є.В. Савельєв  //«Регіональні перетворення: Україна і світ»:монографія. / за наук. ред д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 239-257.
10.Куриляк Є.Ю. Напрями формування інноваційних регіональних кластерів: зарубіжний досвід та Україна /Є.Ю. Куриляк, О.М. Сохацька  //«Регіональні перетворення: Україна і світ»:монографія. / за наук. ред д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 258-266.
11. Куриляк Є.Ю. Бенчмаркінг як система співробітництва в умовах конкуренції /Є.Ю. Куриляк, Є.В. Савельєв, Г.Ф.Смалюк  //«Регіональні перетворення: Україна і світ»:монографія. / за наук. ред д.е.н., проф. А.І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є.В. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 267-278.
12. Kurylyak Y. The emerging economics of creative and innovative regions /Y. Kurylyak, Y. Savelyev  // Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, p. 221-237.
13. Kurylyak Y. Directions for forming innovative regional clusters: foreign experience and Ukraine //Y. Kurylyak, O. Sokhatska // Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, p. 238-246.
14. Kurylyak Y./ Y. Kurylyak, Y. Savelyev, H. Smaluk // Andriy Krysovatyy, Yev Savelyev a.a. Regionalisation in Central-Eastern European Countres: Bulgaryia, Poland, Russia, Slovakia, Ukraine.-. Berlin; 2016, p. 247-258.
 
 

Вергун Лариса Іванівна

Вергун Лариса Іванівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: l.verhun@tneu.edu.ua

Найбільш актуальні публікації:
1. Вергун Л.І. Етикетні навички як складова міжкультурної ділової комунікації / Л.І. Вергун // Тези доповідей міжнародної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід». – Тернопіль, 2010. – С.408-409.
2. Вергун Л.І. Формування міжкультурної компетенції на початковому етапі вивчення української мови як іноземної. / Л.І. Вергун // Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій: збірник матеріалів навчально-методичної конференції. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – С.19-20.
3. Вергун Л.І. Навички фахового економічного перекладу як елемент професійної мовної компетенції спеціалістів з міжнародної економіки і менеджменту / Л.І. Вергун // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід. – Тернопіль:ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2011. – С. 34-36.
4. Вергун Л.І. Міжкультурні аспекти моделей комунікативної поведінки ділової людини / Л.І. Вергун. – Тернопіль: Лібра Терра, 2013. – 100 с.
5. Вергун Л.І. Особливості перекладу англомовних публіцистичних текстів економічної тематики  / Л.І. Вергун// Мандрівець. - Тернопіль, 2015. - № 2 (116). – С.48-52.
6. Вергун Л.І. Особливості перекладу неологізмів сфери маркетингової термінології/ Л.І. Вергун // Всеукраїнський науковий журнал «Мандрівець». ‑ 2016. - № 3 (121).‑ С.48-55.
7. Вергун Л.І. Транскреація як засіб міжкультурної комунікації / Л.І. Вергун // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід: Міжнародна конференція молодих учених і студентів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. –  С.170-171.
8. Вергун Л.І. Тенденції відтворення новітньої англомовної економічної термінології українською мовою / Л.І. Вергун // Актуальні проблеми філології. –Херсон:Видавничий дім «Гельветика», 2016.‑ С.34-35.
 

Батрин Наталія Володимирівна

Батрин Наталія Володимирівна 
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: nbatryn@tneu.edu.ua

 
Найбільш актуальні публікації:
1. Batryn N. Self-Management (Самоменеджмент) / Методичні рекомендації з дисципліни «Самоменеджмент» для студентів УНФЕМ. – ТНЕУ. – 2012. – 80с.
2. Батрин Н.В. Професійна комунікація у сучасному полікультурному суспільстві. Лібра Терра. / Н.В. Батрин, І.Ф. Шилінська. – 2013. – 110 с.
3. Batryn N. Psychology of Management / Посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей. – Тернопіль: Лібра Терра, 2008 – 84 с.
4. Batryn N. Importance of Business Communication (Важливість комунікацій в бізнесі) / N.Batryn // Тези доповідей VІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015.
5. Batryn N. Perception of gender inequality and public attitude to gender problems in Ukrainian society/ N.Batryn // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної конференція молодих учених і студентів. – Тернопіль, 2016. – С. 156-158.

Підгурська Ірена Андріївна

Підгурська Ірена Андріївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: i.safaryan@tneu.edu.ua
 
Найбільш актуальні публікації:
1. Сафарян І. А. Особливості формування міжнародних партнерських відносин у сучасній світовій економіці / І. А. Сафарян // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 1(26). – С. 5-11.
2. Сафарян І. А. Типологія та організаційні форми міжнародних партнерських відносин / І. А. Сафарян // Вісник Донецького національного університету. – 2010. – № 2. – С. 321-330.
3. Сафарян І.А. Стратегічні орієнтири формування міжнародних альянсів українських підприємств / І. А. Сафарян // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія економіка. – 2011. – Випуск 2 (34). – С. 197-202.
4. Сафарян І. А. Перспективи розвитку міжнародних партнерських відносин підприємств на фармацевтичному ринку України / І. А. Сафарян // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки» Сумського державного університету. – 2012. – №3 (57). – С. 167-172.
5. Сафарян І. А. Новітні світові тенденції у розвитку партнерських відносин підприємств фармацевтичної галузі / І. А. Сафарян // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – 2013. – №1 (39). – С. 106-111. 
6. Сафарян І.А. Вплив державно-приватного партнерства на економічний розвиток країни // Інноваційні процеси економічного і соціального-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених та студентів. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 31-32.
7. Підгурська І.А. Public-private partnership in renewing region infrastructure: foreign experience and investments (Публічно-приватне партнерство в модернізації інфраструктури: іноземний досвід та інвестиції) / І.А.Підгурська// Eastern European scientific journal. – Warszawa: 2015. – № 2.
8. Підгурська І.А.  Міжнародні стратегічні альянси як форма співпраці підприємств на зарубіжних ринках/ І.А.Підгурська// Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» // Тези доповідей ІХ міжнародної конференції молодих учених і студентів. - Тернопіль: ТНЕУ», 2016.- С.129-131.
 

Мигаль Оксана Фелікіссімівна

Мигаль Оксана Фелікіссімівна
Посада: заступник завідувача кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: o.myhal@tneu.edu.ua
 
Найбільш актуальні публікації:
1. Мигаль О. Ф. Організаційні аспекти STP-маркетингу на підприємстві / О. Ф. Мигаль //Тези доповідей Міжнародної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід», Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – С. 279 – 280
2. Мигаль О. Ф. Дослідження поведінки споживачів м’ясної продукції в умовах економічної кризи / О. Ф. Мигаль // Экономика Крыма. – № 1 (30). – Симферополь, ТНУ им. В.И. Вернадского, 2010. – С. 146 - 151
3. Мигаль О. Ф. Формування психографічних профілів споживачів м`ясної продукції / О. Ф. Мигаль // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 4. - № 6. – 2010. – С. 109 – 112
4. Мигаль О. Ф. Соціальні мережі як ефективний інструмент комунікації зі споживачем / О. Ф. Мигаль // Тези доповідей V Ювілейної міжнародної конференції молодих вчених та студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – С. 156 – 158
5. Мигаль О. Ф. Становлення та розвиток STP-маркетингу / О. Ф. Мигаль // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі» (25-26 жовтня) – Київ: НУХТ, 2012. – С. 87-88.
6. Мигаль О. Ф. Сегментування промислового ринку на засадах маркетингу партнерських взаємовідносин / О. Ф. Мигаль // Економічний аналіз: збірник наукових праць. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: «Економічна думка», 2013. – Вип.12. – Частина 3. – С. 236-240.
7. STP-маркетинг інноваційних продуктів пивоварних підприємств / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, С. В. Даниленко та ін. // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації: моногр. за наук. ред. д.е.н., проф. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 416 с.
8. Мигаль О.Ф. Організація маркетингової діяльності м’ясопереробних підприємств / О. Ф. Мигаль // Тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід” – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – С. 83-84
9. Маркетинговий менеджмент: навч.посіб/ Штефанич Д.А., Мигаль О.Ф.,
Дячун О.Д., Семенюк С.Б., Заячковська Г.А, Братко О.С., Зацна Л.Я., Демкура Т.Я.// Навчальний посібник за ред. Штефанича Д.А. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 232 c.
10. Мигаль О.Ф. Формування інструментів мерчандайзингу торговельного підприємства/ О. Ф. Мигаль // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського, Вип. № 4. – березень, 2015. – C. 486-490.
11. Мигаль О.Ф. Особливості персонального продажу на зарубіжному ринку/ О. Ф. Мигаль // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. - № 1. (12) – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016 – С.44-49. (Copernicus)
12. Мигаль О.Ф. Процес персонального продажу на зарубіжних ринках/ О. Ф. Мигаль //       Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С. 84-86.

Войтенко Олексій Миколайович

Войтенко Олексій Миколайович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: o.voytenko@tneu.edu.ua
 
Найбільш актуальні публікації:
1. Войтенко О. М. Еволюція теорій розвитку та функціонування фінансових ринків в умовах глобальних дисбалансів / О. М. Войтенко // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. – Випуск 262: В 12 т. – Т. VI. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010 . – 316с. с.1449-1459.
2. Voytenko O.M. Influence of macroeconomic instability is on functioning of international market of bank services / О.М. Войтенко // «Nauka I Studia» (Polska). – Economics №5(29). – Przemysl, 2010. – P. 5-16.
3. Войтенко О. М. Нові виклики для державного регулювання ринку фінансових послуг України в умовах глобальної нестабільності / О. М. Войтенко  // Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету, Випуск 1 (21), 2011р. С. 10-18
4. Войтенко О. М. Актуальні питання сучасного розвитку міжнародного ринку фінансових послуг / О. М. Войтенко  // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №46. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. С. 5-13
5. Войтенко О. М. Ринок фінансових послуг України: особливості сучасного розвитку / О. М. Войтенко  // Тези доповідей V міжнародної конференції молодих вчених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід». – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – 264 с. – С. 45–46.
6. O. Voytenko. Societal marketing implementation in the context of the corporate social responsibility development // European Applied Sciences. – 2014. – № 1. – P. 170-173.
7. Біржова справа. Підручник / за наук. ред. проф. Сохацької О.М. – Тернопіль: Наукова думка, 2014. – 656 с.
8. Войтенко О. М. Похідні фінансові інструменти на погоду: функціональна сутність та особливості застосування/ Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне фахове наукове видання. – 2015. – № 5 [Електронний ресурс] // Режим доступу: global-national.in.ua
9. Войтенко О. М. Actual problems of societal marketing and corporate social responsibility implementation (Актуальні проблеми впровадження соціального маркетингу та корпоративної соціальної відповідальності) / О. М. Войтенко, Н.З. Лагоцька  // Збірник тез доповідей Одинадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації» (м. Тернопіль, 26-27 березня 2015 р.). – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 69-70.
10.  Войтенко О. М. Зміна поведінки споживача під впливом інформаційних технологій на ринку фінансових послуг/ О. М. Войтенко  // Наука й економіка: Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2016. – Випуск 1 (21). – С. 10–18.

Мельник Юлія Віталіївна

Мельник Юлія Віталіївна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: yuvmelnyk@gmail.com
 

 
Найбільш актуальні публікації:
1. Мельник Ю. В. Розвиток світового ринку творів мистецтва: регіональний вимір / Ю. В. Мельник // Вісник ТНЕУ. – 2012. – Вип. 4.
2. Мельник Ю. В. Феномен біржової торгівлі на міжнародному ринку творів мистецтва / Ю. В. Мельник // Тези доповідей V Міжнародної конференції молодих учених і студентів «Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: Вітчизняний та зарубіжний досвід». – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – С.12-14.
3. Melnyk Y.V. Das Wesen und die Notwendigkeit der Reformierung des Ukrainischen Kunstmarktes (Реформування арт-ринку в Україні) / Y.V. Melnyk // Autorrenkollektiv. Globale und landerspezifische sozio-okonomische Effekte. – Berlin, 2012. – 325 Seiten.
4. Melnyk Y.V. Regional peculiarities of the global art market (Регіональні особливості глобального арт-ринку) // Y.V. Melnyk / Монографія за матеріалами ХХ Міжнародної наукової конференції «Місцева та регіональна економіка в теорії та практиці», м. Єленя Гура, Республіка Польща, 2012 р.
5. Melnyk Y.V. Marketing tools on the international art market (Інструменти маркетингу на міжнародному ринку творів мистецтва // Ю.В. Мельник Монографія за матеріалами VI міжнародної конференції молодих вчених університетів єврорегіону Ніса м. Єленя Гура, Республіка Польща, травень 2012 р.
6. Melnyk Y.V. Zarządzanie ryzykiem na rynku sztuki (Управління ризиком на ринку творів мистецтва) // Research Papers of Wroclaw University of Economics. – 2014. – №335. – Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014. – P.50-61.
7. Melnyk Y. V. Transformation of the global art market (Трансформація глобального арт-ринку) // Young Scientist 2014 / red. F.Adamczuk. – Jelenia Góra: AD REM, 2014. – P.101-111 (Монографія за матеріалами 8 Міжнародної конференції молодих вчених університетів єврорегіону Ніса, м.Єленя Гура, Республіка Польща, травень 2014 р. – Єленя Гура, 2014. – С.101-111).
8. Біржова справа. Підручник / за наук. ред. проф. Сохацької О.М. – Тернопіль: Наукова думка, 2014. – 656 с.
9. Мельник Ю.В. Dzieło sztuki jako obiekt inwestycji alternatywnych (Твір мистецтва як об’єкт альтернативних інвестицій)/ Ю.В.Мельник  // Nurty badawcze w ekonomii / red D.Dyrda, Szymański E.M. – Zgorzelec: GSP w Zgorzelcu, 2015. – S.127-139.
10. Мельник Ю.В. Національний та регіональний ринки послуг України: Чи наближаємось ми до Європи?/ Ю.В.Мельник , А.Ф. Мельник// Журнал європейської економіки. – 2015. – Том 14 (грудень 2015). – С.456-476 (Google Scholar)
11. Мельник Ю.В.  SWAG: альтернативні інвестиції в умовах нестабільної економіки / Ю.В.Мельник// Тези доповідей ІХ Міжнародної конференції молодих учених і студентів „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід”. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – С.18-20.
12. Мельник Ю.В.  Актуальні проблеми розвитку міжнародного арт-банкінгу / Ю.В.Мельник// Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 24-25 березня 2016 р.). – Тернопіль: Вектор, 2016. – С.35-36.
13. Мельник Ю.В.  Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід / Ю.В.Мельник// Вісник Тернопільського національного економічного університету. –2016. - №2.- С.180-183.

Братко Олександра Семенівна

Братко Олександра Семенівна
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
E-mail: o.bratco@tneu.edu.ua
 
Найбільш актуальні публікації:
1. Братко О. С. Інформаційне забезпечення маркетингового аналізу     // О. С. Братко, О. Д. Дячун / Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – Луцьк, 2010. 
2. Братко О. С. Теоретичні засади олімпійського маркетингу / О. С. Братко // Науковий вісник Донецького національного університету. – Серія В. Економіка і право. – Донецьк, 2012. – Т.1. Спец. вип. – С.311-31.
3. Братко О. С. Сутність маркетингового аналізу товарної політики // Н. З. Лагоцька, О. С. Братко / Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – № 1 (27). – С. 213-218.
4. Маркетинговий аналіз: навчальний посібник / Д. А. Штефанич, О. С. Братко, О. Д. Дячун, Р. Б. Окрепкий. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 296 с.
5. Братко О.С. Маркетингові інновації в системі забезпечення конкурентоспроможності українських промислових підприємств / О. С. Братко // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід // Міжнародна науково-практична конференція «Управлінські інновації: теорія та практика» в рамках Міжнародного наукового форуму, 30 вересня – 6 жовтня 2013 р. Тернопіль-Ялта.
6. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник / О.С. Братко, Д.А, Штефанич , С.Б. Семенюк, О.Ф. Мигаль та ін.// Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 232с.
7. Братко О.С. Внутрішній маркетинг в системі управління персоналом / О. С. Братко, Н.С. Мазур // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» // Тези доповідей ІХ міжнародної конференції молодих учених і студентів. - Тернопіль: ТНЕУ», 2016.- С.79-81
8. Братко О.С. Інноваційні підходи в маркетингових комунікаціях підприємства / О. С. Братко, М.І. Романюк // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід» // Тези доповідей ІХ міжнародної конференції молодих учених і студентів. - Тернопіль: ТНЕУ», 2016.- С. 94-96
 

Гайда Тарас Юрійович

Посада: викладач 
E-mail: t.haida@tneu.edu.ua
Кабінет: 24
Внутрішній телефон: 19-211
Зовнішній телефон 52-40-46

 

 
 
 Публікації:
1.Гайда Т.Ю. Глобальна економіка: ретроспектива, особливості та динаміка / Т.Ю. Гайда // Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Формування нового світового економічного порядку" (м. Тернопіль, 14-15 травня 2009 р.). – Тернопіль, 2009. – 340 с. 
2.Гайда Т.Ю. Інформація як ключовий чинник економічного розвитку / Т.Ю. Гайда // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки» (28-29 травня 2009 р.). – 459 с. 
3.Гайда Т.Ю. Специфіка індикативної бази показників інформаційно-аналітичного забезпечення підприємств, що здійснюють ЗЕД / Т.Ю. Гайда // Матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених "Інформаційно-аналітичні аспекти еволюційного розвитку економіки України у контексті світових тенденцій" (м. Тернопіль, 24 березня 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – 142 с. 
4.Гайда Т.Ю. Інституційне забезпечення аналітики для підприємств, що здійснюють ЗЕД / Т.Ю. Гайда // Матеріали першої всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів "Сучасні комп’ютерні інформаційні технології" (м. Тернопіль, 20-21 травня 2011 р.). – Тернопіль, 2011. – 171 с. 
5.Гайда Т.Ю. Інформаційне забезпечення діяльності підприємств як захист від реверсного інжинірингу / Т.Ю. Гайда // Матеріали 13-ї всеукраїнської наукової Інтернет-конференції "Українська науко: минуле, сучасність, майбутнє" (м. Тернопіль, 24 травня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – 113 с. 
6.Гайда Т.Ю. Бенчмаркінг та бізнес-аналітика: порівняльний аналіз використання на підприємствах / Т.Ю. Гайда // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7 (33). – 289 с. 
7.Гайда Т.Ю. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств: юридичний аспект та економічні наслідки / Т.Ю. Гайда // Матеріали 14-ї всеукраїнської наукової Інтернет-конференції "Українська наука: минуле, сучасність, майбутнє" (м. Тернопіль, 27-28 вересня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 3-4. 
8.Гайда Т.Ю. Інформаційні основи впровадження бізнес-розвідки на підприємствах / Т.Ю. Гайда // Вісник ТНЕУ. – 2012. – № 4. – 77 с. 
9.Гайда Т.Ю. Відкриті джерела інформації як база для інформаційно-аналітичного забезпечення підприємств / Т.Ю, Гайда // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Прикладна наука та інноваційний шлях розвитку національного виробництва" (м. Тернопіль, 4-5 жовтня 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – 150 с. 
10.Гайда Т.Ю. Інформація як виробничий ресурс / Т.Ю. Гайда // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум 2012" (м. Харків, 5-7 грудня 2012 р.). – Харків, 2012. – 104 с. 
11.Гайда Т.Ю. Data Mining як практичний інструмент інформаційного забезпечення підприємств / Т.Ю. Гайда // Матеріали всеукраїнської наукової Інтернет-конференції "Україна у геоекономічному просторі: глобальні виклики, сучасні тренди розвитку та соціокультурні трансформації" (15 травня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – 29 с. 
12.Гайда Т.Ю. Проблеми застосування теорії ігор в інформаційному забезпеченні підприємств / Т.Ю. Гайда // Матеріали 21-ї всеукраїнської наукової Інтернет-конференції "Сучасна наука: інструмент динамічного розвитку економіки України" (м. Тернопіль, 20-21 травня 2013 р.). – Тернопіль, 2013. – С. 4-5.

Стрельбіцька Наталія Євгенівна

Стрельбіцька Наталія Євгенівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
E-mail: nataliya.strelbitska@tneu.edu.ua
Кабінет: 24
Внутрішній телефон: 19-211
Зовнішній телефон 52-40-46

 
  
 
 
 Публікації:
1. Стрельбіцька Н.Є. Ризик-менеджмент у системі управління транснаціональної корпорації / Н.Є. Стрельбіцька // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2009. – Випуск 255: В 9 т. – Т. VІІ. − С. 1959-1968.
2. Стрельбіцька Н.Є. Сучасні теоретичні основи дослідження ризику / Н.Є. Стрельбіцька // Галицький економічний вісник. Тернопіль: ТДТУ ім. І. Пулюя. – 2009.  № 4 (25). – С. 35-41.
3. Стрельбіцька Н.Є. Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України / Н.Є. Стрельбіцька, О.М. Сохацька // Наукові записки Національного університету "Острозька академія” Серія "Економіка”. – Острог: Острозька академія. – 2010. – Випуск 15. – С. 429-436.
4. Стрельбіцька Н.Є. Пріоритети енергетичної політики ЄС / Н.Є. Стрельбіцька // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка. – 2010. – Випуск 14. – С. 83-88.
5. Стрельбіцька Н.Є. Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / Н.Є. Стрельбіцька // Энергосбережние Энергетика. Энергоаудит». – Харьков. – 2011. № 11. – С. 38-52.
6. Фінансовий інжиніринг: Навчальний посібник / За ред. О.М. Сохацької. – К.: Кондор, 2011. – 660 с.
7. Стрельбіцька Н.Є. Вплив перерозподілу прав власності на функціонування нафтопереробної галузі України / Н.Є. Стрельбіцька // Економічний часопис-XXI. – 2011. – № 3-4. – С. 51-54.
8. Стрельбіцька Н.Є. Уніфікований міжнародний стандарт ризик-менеджменту як відповідь на виклики глобалізації / Н.Є. Стрельбіцька // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2 (5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2011/11snynvh.pdf.
9. Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії: оцінка ефективності інвестиційних проектів: Монографія / За ред. О.М. Сохацької. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 308 с.
10. Стрельбіцька Н.Є. Лібералізація оптового ринку електроенергетики України: перші наслідки / Н.Є. Стрельбіцька // Науковий журнал "Бізнес Інформ”. – 2014. – № 4. – С. 135-130.

Скавронська Ірина Володимирівна

Скавронська Ірина Володимирівна
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
E-mail:  
Кабінет: 24
Внутрішній телефон: 19-211
Зовнішній телефон 52-40-46
 
  

 
Публікації:
1. Скавронська І.В. Структуризація галузей народного господарства як засіб підвищення добробуту України в умовах підготовки до прийняття Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році / Скавронська І.В. // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 1 (30). – С. 88-93. 
2. Скавронська І.В. Міжнародні спортивні мега-заходи як чинник стимулювання розвитку туризму: матер. «міжнародного форуму» 15 травня 2013 р. [Розвиток міжнародного туризму на Тернопільщині]. Тернопіль, 2013 р. 
3. Скавронська І.В. Оцінювання конкурентних переваг країн у проведенні міжнародних спортивних мега-заходів / Скавронська І.В. // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 1 (40). – С. 24-31. 
4. Скавронська І.В. Світові й глобальні міста: подібності та відмінності / Скавронська І.В. // Схід. – 2014. – № 4(130). – С. 61-65. 
Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: моногр. [В. Козюк, А. Крисоватий, Є. Савельєв та ін.]; за наук. ред. проф. А. Крисоватого і Є. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 504 с. – (Скавронська І.В.: параграф 8.5. Міжнародні мега-заходи: спортивний аспект, с. 356-368). 
5. Туроперейтинг: навч. посібник /за заг. ред. д.е.н., проф. В.Я. Брича. – К.: Кондор – Видавництво, 2014. – 276 с. – (Скавронська І.В.: тема 5. Управління збутовою діяльністю туроператора, с. 81 – 100). 
6. Sokołowicz. M. E., Kociuba, D. (eds.), "Place-based Approach to Regional Policy Polish, Slovakian and Ukrainian Youth Perspective. Selection of Proceedings", Monographs of ERSA Poland, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź, 2015. – 185 pages. – ISBN 978–83–62378–46–3. – (Iryna Skavronska: Organization of sports mega-events as a tool for regional and urban transformation, pp. 133-157).

Федоронько Наталія Іванівна

Федоронько Наталія Іванівна
Посада: старший викладач 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Кабінет: 24
Внутрішній телефон: 19-211
Зовнішній телефон 52-40-46

  


Публікації:
1.Федоронько Н.І. Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні / Н.І. Федоронько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – 2013. – Випуск 32 (11). – С. 105-107.
2.Федоронько Н.І. Контроль якості аудиту/ Н.І.Федоронько //Матеріали науково-практичної конференції "Розвиток науки і аудиторської діяльності в Україні за 20 років”. – Тернопіль, 2013. – С. 123-128.
3.Федоронько Н.І. Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах / Н.І. Федоронько // Вісник Чернівецького торгівельно-економічного інституту. – 2014. – Випуск ІІІ (55). – С.334-340 
4.Федоронько Н.І. Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах вугільної промисловості / Н.І.Федоронько // Торгівля, комерція, підприємництво. Збірник наукових праць. – Львів, 2014. – №16. – С.190-193. 
5.Федоронько Н.І. Проблеми підготовки фахівців з обліку, аналізу і аудиту / Н.І. Федоронько // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку: тези доповідей VIIМіжнародної науково-практичної конференції – Львів, 2014. – С. 76-78.

Дем’янюк Ольга Борисівна

 
Дем’янюк Ольга Борисівна
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
E-mail: 
Телефон: (0352)52-40-46
Внутрішній тел.: 19-211
Кабінет: 24
 
 
 
Публікації:
Дем’янюк О.Б. Окремі аспекти оподаткування інтелектуальної власності в Україні / Ольга Дем’янюк // Світ фінансів. – 2011. – Випуск 1. – С. 158-162. 
Дем’янюк О.Б. Демпінг та антиемпінг у захисті економічних інтересів / Ольга Дем’янюк // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 2 (31). – С. 75-80. 
Дем’янюк О.Б. Демпінг як форма конкурентної боротьби на світовому ринку / Ольга Дем’янюк // Наукові записки "Національний університет "Острозька академія": серія "Економіка". – 2011. – Випуск 17. – С. 413-418. 
Дем’янюк О.Б. Митний тариф як регулятор зовнішньої торгівлі держави / Ольга Дем’янюк // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 10, частина 2. – С. 210-214. 
Демянюк О. Амортизационная политика государства как фактор развития экономики / О. Демянюк, Е. Заклекта-Берестовенко, Л. Ревуцкая // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 (апрель). – C. 378-384. 
Дем’янюк О.Б. Особливості оподаткування нематеріальних активів в Україні / Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України: колективна монографія / За ред. проф. Крисоватого А.І. ‑ Тернопіль: Вектор, 2012. – С. 134-150. 
Дем’янюк О.Б. Прагматизм акцизного оподаткування при переміщенні товарів через митний кодон України / Ольга Дем’янюк / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Перспективи розвитку фінансової системи України" (19-20 квітня 2012 р. м. Тернопіль). 
Дем’янюк О.Б. Інструменти регулювання зовнішньої торгівлі: митний аспект / Ольга Дем’янюк / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації" (26-27 квітня 2012, м. Чортків). 
Дем’янюк О.Б. Актуальні проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні / Ольга Дем’янюк // - Вісник ТНЕУ. – 2013. – № 4. – С. 94-102. 
Дем’янюк О.Б. Інформаційні системи і технології в митних органах: Навчальний посібник / Ольга Дем’янюк, Євген Бондаренко. – Тернопіль: Вектор, 2013. – 246 с. 
Дем’янюк О.Б. Особливості захисту національного товаровиробника на зовнішніх ринках / Ольга Дем’янюк / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки" (23-24 квітня 2013 р., м. Тернопіль). – С. 47-48. 
Дем’янюк О.Б. Спеціальне мито у захисті національного автомобілевиробника / Ольга Дем’янюк / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансова система України: перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин" (16-18 травня 2013 р., м. Севастополь). – С.74-76. 
Дем’янюк О.Б. Спеціальні заходи у захисті національного товаровиробника на внутрішньому ринку / Ольга Дем’янюк // Вісник Херсонського державного університету, серія "Економічні науки". – 2014. Випуск 8, ч.1. – С. 164-169. 
Митна справа: підруч. / [А.І. Криосватий, С.Д. Герчаківський, О.Б. Дем’янюк]; за ред. А.І. Крисоватого. – Тернопіль: ВПЦ "Екон. думка ТНЕУ", 2014. – 540 с. 
Дем’янюк О.Б. Митні інструменти стимулювання експорту / Ольга Дем’янюк / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення, Дніпропетровськ, Національний Гірничий Університет, 9-10 травня 2014 р. 
Дем’янюк О.Б., Бондаренко Є.П. Оцінювання фіскальної складової механізму адміністрування митних платежів / Сучасна парадигма фіскальної політики в умовах формування суспільства сталого розвитку: колективна монографія / За ред. А.І. Крисоватого. ‑ Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 317-330. 
Дем’янюк О.Б. Організаційно-правові засади формування і використання бюджетних ресурсів в Україні / Сучасна парадигма фіскальної політики в умовах формування суспільства сталого розвитку: колективна монографія / За ред. А.І. Крисоватого. ‑ Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – С. 59-73. 
Дем’янюк О.Б. Мито як інструмент державного регулювання економіки України / Ольга Дем’янюк / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток національної економіки: теорія і практика", м. Івано-Франківськ, 3-4 квітня 2015 р. – С. 89-90. 
Дем’янюк О.Б. Консультаційні послуги митних органів як засіб покращення зовнішньоекономічної діяльності / Ольга Дем’янюк / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Фінансово-банківські та адміністративні послуги: проблеми управління та перспективи розвитку", м. Тернопіль, 12-13 квітня 2015 р. – С. 196-198. 
Demianiuk Olga, Bondarenko Ievgen. Customs instruments of Ukraine's trade liberalization with the European Union / Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension. Monograph / Edited by Doctor of Economics, Prof. A. Gospodarowicz, Doctor of Economics, Prof. A. Krysovatyy. – Wroclaw, 2016. – P. 250-259. 
Дем’янюк О.Б. Митне адміністрування: Навчальний посібник / Ольга Дем’янюк, Святослав Герчаківський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 328 с.