Навчально-науковий інститут інноваційних освітніх технологійКафедра економіко-математичних методів

Дата: 1-10-2015, 13:55

 
 

 

 
 Мартинюк Олеся Миронівна - в.о. завідувача кафедри

 

Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук

Телефон 475050*12319

Електронна пошта: allmur67@tneu.edu.ua


Наукові інтереси:

Диференціальні рівняння і математична фізика.

Дослідження існування розв’язків крайових задач чисельно-аналітичним методом.

 

Дисципліни:

Оптимізаційні методи і моделі, ТІМС економетрія, економічний ризик, фінансова математика.

 

 

Публікації:

1.Про перевірку знань студентів в умовах дистанційного навчання / Стельмащук Л. В. // «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» №1 2011 р, с. 98-103

2.Економетрія (Економетрика) Навчальний посібник / Єрьоменко В. О., Алілуйко А. М., Попіна С. Ю. // Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. — 116 с.

3.УДЗ до підручника В. Кравчук та ін. «Алгебра. 9 клас» / Гап’юк Я. Ф., Мартинюк С. В. // Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. — 320 с.

4.Економіко-математичний аналіз часу реалізації продукції із використанням імовірнісних характеристик / Попіна С. Ю. // ТНЕУ «Економічний аналіз. Збірник наукових праць» випуск 10, частина 4 2012 р., С. 301-304.

5.Математика: Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання / А. Я. Гап’юк, Л. І Кондратьєва і ін. // Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. — 468 с.

6.Деякі аспекти оптимізації портфеля цінних паперів / Попіна С. Ю. // Вісник ТНЕУ» №3, 2013 р., С. 110 – 114

 
 

 

У ринкових умовах господарювання математичні методи стають важливим аргументом для отримання більш глибоких і повних знань про кількісні та якісні сторони економічного механізму тих чи інших процесів і явищ. Стратегічні рішення повинні прийматися не інтуїтивно, а на підставі всебічного статистичного аналізу та математичних розрахунків. І не випадково, саме в наш час, відзначається активний ріст використання математичних методів в макро- та мікроекономічних дослідженнях.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін "Вища математика”, "Вища і прикладна математика”, "Теорія імовірності та математична статистика”, "Математичне програмування”, "Оптимізаційні методи та моделі ”, "Економетрія”, "Економетрика” "Управління ризиками”, "Кількісні методи та моделі податкового прогнозування” , "Кількісні методи фінансового прогнозування”, "Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті”, "Моделі соціальних процесів”, "Математичне моделювання трудових процесів” на таких факультетах: аграрної економіки і менеджменту, банківського бізнесу, економіки та управління, міжнародного бізнесу та менеджменту, обліку і аудиту, Україно-Нідерландського факультету економіки і менеджменту, фінансів, інформаційних і комп’ютерних технологій.

Основними напрямками роботи є: оптимізаційні методи та моделі, кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи та моделі податкового прогнозування, оцінка та моделювання фінансових ризиків, математичні методи та моделі у соціальній роботі, фінансова математика, методи та моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті, математичне моделювання трудових процесів. У навчальному процесі та прикладних наукових дослідженнях інтенсивно використовуються для розв’язування оптимізаційних і економетричних задач комп’ютерна техніка та програмні продукти (LINA, EXEL, STADIA, MATLAB-6).

На кафедрі проводить наукові дослідження, що об’єднані в тематики: «Сучасні методи розв’язування диференціальних рівнянь» та «Розробка математичних моделей та інструментальних засобів глобального моделювання економічних процесів розвитку та управління економічними системами». За період існування кафедри викладачами опубліковано 7 монографій та понад 700 статей. На кафедрі працює студентський науковий гурток, до роботи якого залучені кращі студенти університету.

 

 

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ПЕРСОНАЛ КАФЕДРИ 


 

 

Шинкарик Микола Іванович - перший проректор

 

Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук

Телефон 475050*12319

 Електронна пошта: shmi[at]tneu.edu.ua

 

Наукові інтереси:

Гібридні інтегральні перетворення (Фур"є, Беселя, Лежандра), підсумування функціональних рядів методом скінченого гібридного інтегрального перетворення типу Фур"є-Лажандра-(Конторовича-Лебедєва) на полярній осі, підсумування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора (Конторовича-Лебедєва) Лежандра-Бесселя на полярній осі.

 

Дисципліни:

Вища математика, вища і прикладна математика, ТІМС. 

Публікації:

1. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра – Бесселя – Фур’є на сегменті [R0,R3] Материали за ІХ международна научна практична конференция «Найновите научни постижения - 2013», София, 17-25 марта 2013г. — София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013.— Том 21: Математика физика сьвременни технологии на информации.— С. 34-43 (Ленюк М.П.)

2. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Фур’є – Лежандра – Бесселя на кусково-однорідному сегменті Математичне та комп’ютерне моделювання (Серія: Фізико-математичні науки): Зб. наук. пр./ Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка.— 2013.- Вип. 8.— С. 101-113 (Ленюк М.П.)

3. Скінченне гібридне інтегральне перетворення типу Лежандра ––Фур’є –– Бесселя на сегменті [0,R3] Вестник Херсонского национального технического университета.— Херсон: ХНТУ, 2013.— Вып. 2(47).— С. 191-197 (Ленюк М.П)

4. Пам’яті вченого. Життєвий шлях професора Ленюка Михайла Павловича Буковинський математичний журнал.—Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013.—Т.1, №1-2.— С. 9-10

5. Вища математика: комплексні практичні індивідуальні завдання Тернопіль: ТНЕУ,2013.— 158с. (Алілуйко А.М., Неміш В.М.)

 


Березька Катерина Миколаївна

Посада: Доцент, Кандидат технічних наук
Телефон 475050*12319
Електронна пошта: katerinaberezka[at]rambler.ru

Наукові інтереси:
математичне моделювання економічних та технічних систем та процесів, побудова систем підтримки прийняття рішень, інформаційні технології в економіці

Дисципліни:
Оптимізаційні методи і моделі, економетрія, фінансова математика, ТІМС, економічний ризик.

Публікації:

1. Березька К. М., Неміш В. М. Фінансова математика: Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2010. – 195 с.

2. Березька К.М. Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень / К.М. Березька, В.В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1(115). – С. 227 – 235.

3. Березький О. М. Статистичне оброблення цитологічних зображень / О. М. Березький, К.М. Березька, С.Ю. Попіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 5. – С. 161–164.

4. Березький О. М. Оцінка похибок перетворення мікрооб’єктів на цитологічних зображеннях / О. М. Березький, К.М. Березька, Г.М. Мельник, Ю.М. Батько // Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2013), м. Євпаторія, 20–24 травня 2013 р. – Херсон: ХНТУ, 2013. – С. 408–410.

5. Березька К.М. Оцінка диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні / К.М. Березька, О. М. Березький, В.В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. –2013. – № 12(150). –С. 106 – 114. 

 


Домбровський Ігор Васильович


Телефон 475050*12319
Посада: викладач


Дисципліни:
Вища математика, вища та прикладна математика.

Наукові інтереси: 
дослідження наближених обчислень  періодичних розв’язків  інтегродиференціальних рівнянь.

Публікації:

1. "Вища математика” (тексти лекцій та індивідуальні завдання для студентів-заочників) підруч. Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль, 2007 216с. (За редакцією Шинкарика М.І)

2. Типові індивідуальні розрахункові завдання з вищої математики: навчальний посібник Тернопіль: Видавництво "Посібники та підручники”, 2008р., 208с. (Шинкарик М.І., Лесик О.Ф., Мигович Ф.М., Цебрій О.Р.)

3. Моделювання фінансових результатів діяльності кредитної спілки Тернопіль: Економічна думка, 2008.,-Випуск 18. – С.170-177 (Руська Р.В.)

4. Вища математика. Тексти лекцій, приклади розв’язування задач та індивідуальні завдання для студентів-заочників економічних вузів/ навчальний посібник Тернопіль, ТНЕУ-2010, - 220с. (За редакцією Шинкарика М.І.)

5. Дослідження динаміки взаємодії підприємств з використанням конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра Тези доповідей VI Міжнародна наукова конференція молодих учених і студентів: Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 93-94. (Алілуйко А.М.)

6. Психологічні особливості активізації мнемонічного потенціалу школярів у процесі взаємодії з навчальною літературою Вісник національного університету оборони України,випуск 1(32)/2013. Київ-2013,-С.179-184 (Гірняк А.Н.) 

 


Єрьоменко Валерій Олександрович


Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050*12319
Електронна пошта:

Наукові інтереси:
Про квазіперіодичні розв"язки лінійних вироджених звичайних диференціальних рівнянь другого порядку
Періодичні розв"язки сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь третього порядку


Дисципліни:
Оптимізаційні методи і моделі, економетрія, ТІМС.

Публікації:

1. "Квазіперіодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диференціальних рівнянь другого порядку” Укр.матем.журн., 2010. т.62, №6, С.773-783 (Алілуйко А.М.)

2. "Періодичні розв’язки лінійних вироджених систем звичайних диіеренціальних рівнянь другого порядку” Нелінійні коливан-ня, 2010,т.13, №3, С.336-345 (Алілуйко А.М.)

3. "Синтез робастного керування для диференціальних рівнянь другого порядку” Збірник праць Ін-ту математики НАН України, 2010, т.7, №2, С.5-14 (Алілуйко А.М.)

4."Періодичні розв’язки функціонально-сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь вищих порядків” Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки : Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 6. С. 97-113.

5.Економетрія (економетрика) Навч.посіб. Тернопіль: Підручники і посібники, 2012. – 116 с. ISBN 978-966-07-2117-6. (Алілуйко А.М., Мартинюк О.М., Попіна С.Ю.)

6."Проблеми використання методу найменших квадратів при дослідженні дрейфу термопар” Науково-виробничий журнал «Метрологія та приклади». -2013. -№211. С.98-105. (Кочан О.В.)

7."Метод умовних найменших квадратів для побудови моделі похибки термопар” Dynamical system modeling and stability investigation: XVI International Conferen-ce: Modeling and Stability: Abstracts of conf: reports. Kiev. Ukraine. 29-31 May. Kiev 2013. P.192.

 


Іващук Олег Тимофійович


Посада: Доцент, Кандидат економічних наук
Телефон 475050*12319
Електронна пошта:

Наукові інтереси:
Розробка комплексу моделей розвитку та регулювання фінансово-бюджетних відносин.

 

Дисципліни:
Методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті,  кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи та моделі податкового прогнозування,  ТІМС.

 

Кармелюк Ганна Іванівна


Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050*12319
Електронна пошта:


Наукові інтереси: 
Геліофізика і фізика Сонячної системи 
Дослідження закономірностей туристичної галузі України
Економетричні моделі впливу інвестицій на обсяг сільськогосподарських продуктів

 

Дисципліни:
Вища математика, оптимізаційні методи і моделі, економетрія, фінансова математика, ТІМС.

Публікації:

1.Економетрія для студентів денної та заочної форм навчання Навчаль. посібник Тернопіль: –ТАНГ. –2003. –113с. О.Т. (Іващук, С.А.Пласконь, О.О.Оконська)

2.Рейтингові індивідуальні завдання з дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика” для студентів усіх форм навчання Метод. розр. Тернопіль: ТАНГ. – 2005.–176 с.

3.Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів денної і заочної форм навчання Практикум Тернопіль: ФОП Кошлатий Є. А., –2006. –192с. (О.Т.Іващук)

4.Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики для студентів денної і заочної форм навчання Практикум Тернопіль: Економічна думка, 2007. –218с. Рекомендовано на видання Вченою Радою ТНЕУ. Протокол №11 від 27.06.2007р.

5.Теорія ймовірностей та математична статистика. Посібник з розв’язування задач Навчаль.посібник.— Київ: Центр учбової літератури, 2007. –576 с. (гриф МОН України) (Лист № 1.4/18-Г-854 від 31.05.2007р.) 

 


Лесик Оксана Федорівна


Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук

Телефон 475050*12319
Електронна пошта:

Наукові інтереси:
Аналітичні вирази для спектрів частот вільних коливань шарнірно закріплених видовжених панелей.


Дисципліни:
Вища математика, вища і прикладна математика, ТІМС.

Публікації:

1."Вільні коливання двошарової пластини-смуги з податливими до трансверсальних зсуву та стиску композитними складовими” Прикл.проблем механіки і математики.-2010.-Вип.8.-С. 113-118. Марчук М,В., Пакош В.С.

2."Вплив інерції нормального елемента на основну власну частоту податливої до трансверсального зсуву квадратної пластини” Прикл. Проблеми мех. і мат.-2011.- Вип.. 9.-С. 135-140. Марчук М,В., Пакош В.С.

3."Вплив трансверсального стиснення на спектр поздовжніх власних частот пластин-смуг” Прикл.проблеми мех. і мат.-2012.-Вип.10.-С.172-176 Марчук М,В., Пакош В.С.

4."Free vibrations of layer composite plates pliable to transversal shear and compression” XXV Symposium Vibrations in Physical Systems,Poznan – Bedlewo,May 15-19 ,2012 Marchuk M.V., Pakosh V.S.

5."Free vibrations of a two-layered plate-strip with composite components pliable in transverse shear and compression” Seventeenth international conference mechanics of composite materials. May 28-June 1, 2012 Riga, Latvia Page.-150 Marchuk M.V., Pakosh V.S.

6."Поздовжні коливання податливих до трансверсального стиснення пластин-смуг” Сучасні проблеми механіки та математики : В 3-х т.- Львів : Інститут прикладних проблем механіки та математики ім.. Я.С. Підстригала НАН України, 2013 .-Т.2.-240с. Пакош В.С. Якімов Ф.П.

 


Алілуйко Андрій Миколайович

 

Посада: доцент, кандидат фізико-математичних наук

Телефон 475050*12319

Електронна пошта: aliluyko[at]imath.kiev.u

 

Наукові інтереси:

Періодичні розв'язки сингулярно збурених лінійних звичайних диференціальних рівнянь третього порядку.

Стійкість диференціальних систем другого порядку з нелінійною невизначеністю.

Алгебраїчні умови стійкості диференціальних систем другого порядку

 

Дисципліни:

Вища математика, оптимізаційні методи і моделі, економетрія, фінансова математика, ТІМС.

 

Публікації:

1. Окрепкий Б.С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск штампа, що обертається, на пружний трансверсально-ізотропний шар / Б.С. Окрепкий, А.М. Алілуйко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 5. С. 155-171.

2. Алілуйко А.М. Стійкість та позитивність лінійних динамічних систем відносно світлового конуса / А.М. Алілуйко // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. – № 4 (68). – С. 202-208.

3. Алілуйко А.М. Дослідження динаміки взаємодії підприємств з використанням конкурентної моделі Лоткі-Вольтерра / А.М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – №1/3 (61). – С. 25–29.

4. Алілуйко А.М. Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв’язку / А.М. Алілуйко // Інноваційна економіка. – 2013. – №2 (40). – С. 221-226.

5. Окрепкий Б.С. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар / Б.С. Окрепкий, А.М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №1/4 (67). – С. 10–17.

 


Неміш Василь Миколайович


Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук
Телефон 475050*12319
Електронна пошта:

Наукові інтереси:
Про  одну  крайову задачу, узагальнена динамічна задача

Дисципліни:
Математика для економістів, вища математика

Публікації:

1. Практикум з вищої математики / Домбровський В.А., Крижанівський І.М., Алілуйко А.М., Домбровський І.В., Лесик О.Ф., Мацьків Р.С., Мигович Ф.М., Новосад І.Я., Окрепкий Б.С., Шелестовська М.Я., Шинкарик М.І., Цебрій О.Р. // Навч.посібник. 3-тє видання. –Тернопіль: Економічна думка, 2010. -304с.

2. Mathematics (Practice of Higher Mathematics) / Procyk A.I., Plaskon S.A., Berehca K.N. // Ternopol: Tipe, 2010. -186p.

3. Обчислювальні особли-вості задач знаход-ження допускових оцінок параметрів моделей статичних систем / Очеретнюк Н.П. // В кн.»Сучасні комп’ютерні інформаційні технології: матер.Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених студентів АСІТ, 20-21 травня 2011. –с.33-36

4. Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтерва-льних різницевих опе-раторів в задачах екологічного моніто-рингу / Наук. праці Донецького національного технічного університету. Серія «Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка». -2011. Випуск 14 (188). –с.8-17

5. Вища математика: комплексні практичні індивідуальні завдання. / Алілуйко А.М., Шинкарик М.І. // Навч.посібник. –Тернопіль: ТНЕУ, 2013. -158с.

6. Intellectual Classifier Based on Artificial Neural Networks with RBF to Detect Reverse Laryngeal Nerve / Saa N.,Spilchuk V. // 12 th International Conference: The Experience in Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM) 2013. -Lviv Polytechnic National University. 19-23 February, 2013, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. -p.314-315.

 


Новосад Іван Ярославович


Посада: Доцент, Кандидат технічних наук
Телефон 475050*12319
Електронна пошта: ivasyko[at]rambler.ru


Наукові інтереси:
Розмірний аналіз секцій гвинтового конвеєра – основа надійності його роботи
Розмірний аналіз кулькового шарнірного з’єднання секцій гіперболічного шнека
Особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів

 

Дисципліни:
Вища математика, вища і прикладна математика, ТІМС, фінансова математика

Публікації:

1. Розмірний аналіз кулькового шарнірного з’єднання секцій гіперболічного шнека Збірн. наукових праць, Вип. 3. "Процеси механічної обробки в машинобудуванні”, Житомирський державний технологічний університет.-Житомир, 2006.–С. 181–198. Гевко І.Б.

2. Особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів Міжвузівський збірник за напрямком "Інженерна механіка”. - Луцьк, 2006, Вип. 18.–С. 11–16. Гевко І.Б.

3. Розмірний аналіз секцій гвинтового конвеєра – основа надійності його роботи Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка, Вип. 51 "Механізація сільськогосподарського виробництва”, Т.1.- Харків, 2007.–С. 236–241.

4. Розрахунок жорсткості секцій гвинтового секційного конвеєра при проточуванні Міжвузівський збірник за напрямом "Інженерна механіка” "Наукові нотатки”, ЛДТУ, Вип. 20. – Луцьк, 2007.–С.82–86. Гевко Б.М.

5. Патент №23331 Украіна МПК В21Н3/00. Спосіб виготовлення гвинтових гофрованих заготовок №200611180; Заявл. 23.10.2006; Опубл. 25.05.2007; Бюл. №7. – 4с. Гевко І.Б., Гевко Б.М., Дячун А.Є., Драган А.П.

6. Патент №23332 Україна МПК G01B3/20. Пристрій для заміру конструктивних параметрів шнеків №200611197; Заявл. 23.10.2006; Опубл. 25.05.2007; Бюл. №7. – 4с. Гевко Р.Б., Гевко І.Б., Драган А.П.

 


Пласконь Світлана Андріївна


Телефон 475050*12319
Електронна пошта:
Посада: Доцент, Кандидат економічних наук


Наукові інтереси:
Аналіз сценаріїв реалізації інвестиційного проекту
Економіко-математичне моделювання використання потенціалу трудових ресурсів на регіональному рівні
Імітаційне моделювання управління запасами економічної системи
Моделювання та аналіз інвестиційних рішень

Дисципліни:
Оптимізаційні методи і моделі, економетрія, методи і моделі прийняття рішень в аналізі та аудиті,  ТІМС.Попіна Степан Юрійович

 

Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук

Телефон 475050*12319
Електронна пошта:

Наукові інтереси:
Економіко-математичний аналіз збуту з урахуванням витрат на рекламу
Економіко-математичний аналіз задач оптимального управління запасами

Дисципліни:
Оптимізаційні методи і моделі, економетрія, ТІМС, математичне моделювання трудових процесів

Публікації:

1. Економіко-математичний аналіз задач оптимального управління запасами. Економічний аналіз. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. В.4.Тернопіль, ТНЕУ, 2009,с.291-293.

2. Оптимізація прибутку з використанням степеневої виробничої функції. Вісник Тернопільського національного економічного університету. В.1, Тернопіль, ТНЕУ 2010, с.41-43 (Шинкарик М.)

3. Наближення емпіричних функцій розподілу сплайнами. ХІІІ Міжнародна наукова конференція ім.. акад.. М.Кравчука, 13-15 травня 2010 р., м. Київ. Матеріали конференції. Ч.ІІ, с.224 (Мартинюк О.М.)

4. Про максимальне значення дисперсії дескретної випадкової величини. ХІV Міжнародна наукова конференція ім.. акад.. М.Кравчука, 19-21 квітня 2012 р., м. Київ. Матеріали конференції. Ч.ІІІ, с.107 (Мартинюк О.М.)

5. Економетрія (економетрика). Навчальний посібник для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей. Тернопіль, Підручники і посібники, 2012. с. 114 (Єрьоменко В.О., Алілуйко А.М., Мартинюк О.М.)

 


Руська Руслана Василівна

 

Посада: Викладач, Кандидат економічних наук

Телефон 475050*12319
Електронна пошта:

Наукові інтереси: побудова сценарію управління кредитною спілкою на основі імітаційного моделювання, моделювання функціонування кредитних спілок в умовах економічної нестабільності.

 

Дисципліни:
Оптимізаційні методи і моделі, економетрія, ТІМС, кількісні методи фінансового прогнозування, кількісні методи і моделі податкового прогнозування., управління ризиками.

Публікації:

1. Економіко-математичне моделювання управління активами і пасивами комерційних банків Фінансова система України. .Збірник наукових праць. – Острог: Вид., Нац., Уні-ту «Острозька академія», 2011 – вип 18. С.590-596 (Пласконь С.А.)

2. Математичне моделювання депозитно-кредитних операцій комерційних банків Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль ТНЕУ, 2012 – №3 C.75-80 (Пласконь С.А.)

3. Моделювання обсягу кредитного портфеля кредитної спілки залежно від дисперсії неповернених позик Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль ТНЕУ, 2012 – №4 54-62 (Пласконь С.А.)

4. Модель оптимізації відсоткової ставки за позиками в кредитній спілці Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». –2013. №4[42]. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». –2013. №4[42].С. 241-246

5. Моделювання сукупних збитків ризику кредитної спілки за допомогою гамма-розподілу Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. –Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. – 2013. – Вип І(49). Економічні науки. С. 345-351

 


Цебрій Роман Іванович

 

Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук

Телефон 475050*12319
Електронна пошта:

Наукові інтереси:
Економіко-математичне моделювання перевезення вантажів на підприємтсві
Сервісна логістика туристично-рекреаційної діяльності
Раціоналізація транспортних потоків: регіональний аспект

 

Дисципліни:
Вища математика, оптимізаційні методи і моделі, ТІМС.

Публікації:

1. Проблеми пошуку управлінської інформації в мережі інтернет У збірнику «Облік як інформаційні система для економічної безпеки підприємств в конкурентному середовищі. ТНЕУ, листопад 2010р.Тернопыль.-2010.-С.76-77

2. Моделювання осциляційних складових виклику чотириполюсника Міжнародний науково-технічний журнал. «Світлотехніка та електроенергетика». №2. 2011р.-С.111. (Білякова І., Добротвор І.)

3. Комп’ютерне моделювання кінетики десбалансу реактивно-інерційного блоку Перша наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку нових автоматизованих технологій і дослідження матеріалів. Травень, 2011р. Тернопільський національний технічний університет ім. І.Пулюя.Тернопіль.-С.41-47. (Каретін В., Курко А.)

4. Інтелектуальна складова потенціалу підприємства: проблеми ефективного використання в Україні Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції ”Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки”.- 23-24 квітня 2013 р., Тернопіль.-С.176-177. (Савчук Л.І)

5. Методичні вказівки та завдання організації самостійної роботи студентів з дисципліни ”Моделі і методи прийняття рішень обліку, аналізу і аудиту” Тернопіль, 2012.-32 с. 

 


Сенів Галина Василівна

 

Посада: викладач

Телефон 475050*12319

Електронна пошта:galka_1_1@tneu.edu.ua

 

Наукові інтереси:

Моделювання руху фінансових потоків регіону.

 

Дисципліни:

Вища математика, оптимізаційні методи і моделі, економетрія, ТІМС. 

Публікації:

1. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник (гриф МОН України) лист № 14/18 – Г– 1238 від 31.05.08р.Тернопіль: ТНЕУ «Економічна думка», 2008. (Іващук О.Т., Березька К.М., Пласконь С.А., Дупай В.Р.)

2. Економіко-математичне моделювання. Навчальний посібник (для студентів заочної форми навчання). Тернопіль: ТНЕУ, 2009. (Іващук О.Т., Березька К.М.)

3. Застосування лінійної багатофакторної оптимізаційної моделі для економічного планування. Матеріали ІІ міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – Чернівці: ДрукАрт, 2011. – С.256-258.

4. Комплексні практичні індивідуальні завдання з курсу «Оптимізаційні методи та моделі» Тернопіль: ТНЕУ, 2013 (Шинкарик М.І., Мартинюк О.М, Єрьоменко В.О., Березька К.М)

5. Комплексні практичні індивідуальні завдання з курсу «Теорія ймовірностей та математична статистика» Тернопіль: ТНЕУ, 2013 (Шинкарик М.І., Березька К.М, Мартинюк О.М) 

 


Хома-Могильська Світлана Григорівна

 

Посада: Доцент, Кандидат фізико-математичних наук

Телефон 475050*12319

  

Наукові інтереси:

Умови існування розв"язків крайових задач

Побудова оператора для відшукання 2pi-періодичних розв"язків гіперболічних рівнянь другого порядку

Математичне моделювання хвильових процесів

Розв"язки крайової періодичної задачі для неоднорідного лінійного гіперболічного рівняння другого порядку

Наближене розв"язування деяких крайових задач в математичних моделях природознавства

 

Дисципліни:

Оптимізаційні методи і моделі, економетрія, ТІМС, моделі соціальних процесів. 

Публікації:

1. Хома-Могильська С. Г., Хома Н. Г., Хохлова Л. Г. Узагальнений розв’язок крайової задачі для лінійного гіперболічного рівняння другого порядку //Сборник научных трудов по материалам международной научно-практиче¬ской конференции "Перспективные инновации в науке, образовании, произ¬водстве и транспорте –2009”. – Одесса: Черноморье. – 2009. – С. 25–27.

2. Хома-Могильська С. Г., Хома Г. П. Побудова оператора для відшукання 2?–періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут. – 2009. – Вип. 18. – С. 185-187.

3. Хома-Могильська С. Г., Хома Г. П., Чорний В. З. Умови існування розв’язків крайових задач //Крайові задачі для диференціальних рівнянь: Збірник наукових праць. – Чернівці: Прут. – 2009. – Вип. 18. – С.188-196.

4. Хома-Могильська С. Г., Самойленко А. М. Аналітичний метод відшукання 2?–періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку //Доповіді НАН України. – 2010. – № 4. – С. 25–29.

5. Хома-Могильська С. Г. Самойленко А. М., Хома Н. Г. Властивості 2?–періодичних розв’язків крайової задачі //Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – С. 27–32.

6. Хома-Могильська С. Г. Самойленко А. М., Хома Н. Г. Окремий випадок існування 2?–періодичних розв’язків крайових задач для гіперболічного рівняння другого порядку //Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – С. 35–41.

7. Хома-Могильська С. Г. Оптимізаційні методи та моделі:практикум. Навч. посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 220 с. 

 Дзюбановська Наталія Володимирівна

 

Посада: Викладач, Кандидат економічних наук

Телефон 475050*12319

Електронна пошта: n.dziubanovska@tneu.edu.ua

 

Наукові інтереси:

Моделювання банківської діяльності

 

Дисципліни:

Вища математика, економетрія, оптимізаційні методи і моделі, ТІМС. 

Публікації:

1. Дзюбановська Н. В. Математичний інструментарій кредитно-депозитної політики банку / Н. Дзюбановська // Наука молода: Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2009. –№ 12. – С. 123-127.

2. Дзюбановська Н. В.Системи моделей управління реалізацією кредитно-депозитної політики банку / Н. Дзюбановська // Вісник ТНЕУ. – 2011. – № 2. – С. 53-58.

3. Дзюбановська Н.В. Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку / Н. Дзюбановська // Світ фінансів. – 2011. – № 2. – С. 92-97.

4. Дзюбановська Н. В. Кількісна оцінка процесу кредитування та дохідності банку / Н. Дзюбановська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 417-422.

5. Dzyubanovska N. Optimization Model of Credit Strategy of Commercial Bank // The Russian Academic Journal / Scientific edition. – Vol. 28. – No. 2 (April – June, 2014). –P. 8-10.

 


Башуцька Оксана Степанівна 

 

Посада:Викладач, Кандидат економічних наук

Телефон 475050*12319

Електронна пошта: baschuckaja@tneu.edu.ua

 

Наукові інтереси:

Моделювання системи бюджетно-податкового регулювання

 

Дисципліни:

Вища математика, оптимізаційні методи та моделі, ТІМС, кількісні методи податкового прогнозування 

Публікації:

1. Математика Тернопіль: ТНЕУ. Економічна думка. – 2010. – 212 с. (Іващук О.Т., Пласконь С.А.)

2. Прикладні аспекти економіко-математичного моделювання фіскальних відносин Перспективи розвитку фінансової системи України. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. ТНЕУ.– 2012. С. 128-129.

3. Методологія аналізу трансформації бюджетно-податкової системи. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – С. 13-16.

4. Моделювання взаємозв’язків рівня податкового навантаження та темпів економічного зростання Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2013. – №1 (29). – С. 202-213.(Іващук О.Т.)

5. Теоретичні передумови і принципи побудови моделі впливу податкового навантаження на економічний розвиток суб’єктів оподаткування Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. –2013. –№4 (42). – С. 252-255

 


Гаврилюк Н.В


Посада: Ст. лаборант 
Телефон 475050*12319
Електронна пошта:

 


Мачула Леся Омелянівна


Посада: інженер 
Телефон 475050*12319
Електронна пошта:

 

 Сайт http://emm.tneu.edu.ua/