Навчально-дослідний інститут методології та освітології

Фурман Оксана Євстахіївна

 Посада: директор навчально-дослідного інституту методології та освітології
Науковий ступінь: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Телефон: 097-4427595, 0352-475050 + внутр. 10-179
Е-mail: a.furman@tneu.edu.ua
Кабінет: (5 гурт. ТНЕУ), к. 2, 5-6

Навчально-дослідний інститут методології та освітології

Створений у 1999 році (до 2007 року – Інститут експериментальних систем освіти).
 
НДІ МО є навчально-дослідним підрозділом Тернопільського національного економічного університету, який здійснює теоретичне, проектне та технологічне обґрунтування інноваційних моделей вищої освіти в контексті входження України до європейського культурного простору; займається підготовкою спеціалістів найвищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук); проводить теоретико-методологічні, соціогуманітарні та економічні експерименти; створює соціально-психологічну базу для проведення фундаментальних досліджень у гуманітарній сфері суспільства; виробляє рекомендації управлінцям щодо методологічного, психодидактичного та програмово-методичного забезпечення ефективної діяльності вищих навчальних закладів; розробляє актуальні питання економіки вищої школи України як одного із головних напрямів реформування освітньої сфери на засадах гуманізму, демократії, науковості, полікультурності, духовності, розвитковості, модульності.


НДІ реалізує свої завдання за такими основними напрямками:

– виконання держбюджетних і госпдоговірних робіт (тем);
– науково-освітня діяльність: підготовка кандидатів і докторів наук (аспірантура, докторантура, інститут здобувачів наукового ступеня); 
– дослідно-експериментальна діяльність: проведення фундаментальних досліджень і впровадження передових досягнень сучасної науки у практику ВНЗ (інститут наукових кореспондентів та колективних наукових співробітників);
– науково-видавнича діяльність: видання теоретико-методологічного соціогуманітарного журналу "Психологія і суспільство”, методологічного альманаху "Вітакультурний млин”, монографій, посібників, а також іншої наукової продукції (видавничий комплекс);
– науково-суспільна діяльність (підготовка та проведення наукових конференцій, методологічних семінарів та ін.).
НДІ, реалізуючи свої професійні наміри у вищеокресленому функціональному полі, також здійснює:
– фундаментальні соціально-психологічні дослідження у системі вищої освіти України;
– теоретко-методологічне обґрунтування інноваційних, альтернативних і модульних систем освіти;
– розробку інтегральної концепції економіки вищої освіти України і вироблення єдиних підходів до розуміння реалій діяльності сучасної вищої школи;
– розробку нових механізмів економічної діяльності вищих навчальних закладів;
– наукове проектування соціально-психологічного та організаційно-економічного клімату освітнього процесу;
– експериментальне впровадження інноваційних експертно-діагностичних, мистецько-технологічних, програмово-методичних, фінансово-економічних засобів у діяльність закладів вищої освіти;
– комплексний моніторинг входження до європейського освітнього простору та переходу до Болонської системи управління освітою;
– наукове керівництво і супровід дослідно-експериментальної діяльності колективних наукових співробітників;
– соціально-психологічну експертизу впровадження модульно-розвивальної системи освіти;
– проведення експериментів над економічними, управлінсько-технологічними, соціально-психологічними і програмово-методичними умовами діяльності вищих навчальних закладів;

– створення нового покоління програмово-методичних засобів для системи освіти (граф-схеми, розвивальні підручники, освітні сценарії, наукові проекти навчальних модулів, комп’ютерні посібники, освітні програми самореалізації студента, довідники, словники, тести тощо).

 
Адреса:
46009, м. Тернопіль, вул. Львівська, 9

(5 гурт. ТНЕУ), к. 2, 5-6
тел. 097-4427595, 0352-475050 + внутр. 10-179
e-mail: a.furman@tneu.edu.ua

Персонал навчально-дослідного інституту методології та освітології

Фурман Анатолій Васильович

  Посада: головний редактор журналу "Психологія і суспільство", завідувач кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь: доктор психологічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail: a.furman@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-2-35, 10-179
Кабінет: 507; 2 (5 гуртожиток, вул. Львівська, 9)


Москаль Юрій Володимирович

Посада: провідний спеціаліст, заступник головного редактора

Контакти:
Е-mail: 
Телефон:25-29-45, 15-2-35, 10-179
Кабінет: 507; 2 (5 гуртожиток, вул. Львівська, 9)


Колісник Надія Олегівна

Посада: старший лаборант

Контакти:
Е-mail: 
Телефон:25-29-45, 15-2-35, 10-179
Кабінет: 507; 2 (5 гуртожиток, вул. Львівська, 9)