Вчена рада

Вчена рада Тернопільського національного економічного університету

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВЧЕНУ РАДУ

(нова редакція)

 

  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Положення про вчену раду (далі - Положення) Тернопільського національного економічного університету (далі – Університет) розроблено у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», статуту Тернопільського національного економічного університету (далі – статуту Університету), законодавства України та визначає структуру, функції, межі компетенції та порядок роботи вченої ради Тернопільського національного економічного університету.


Вчена рада Тернопільського національного економічного університету (далі - Вчена рада Університету) є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.


У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими актами законодавства, нормативними документами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, статутом Університету та цим Положенням.


Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу членів Вченої ради Університету входять за посадами ректор Університету, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених статутом Університету.


Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Університету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.


Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.


Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора Університету.


В Університеті можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою Університету відповідно до статуту Університету. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених п. 1.4. та 1.5 цього Положення.
 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
Вчена рада Університету:

    визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
    розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
    ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
    визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
  ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
    ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
    обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
    затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
    ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
   затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі  випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
    ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
   присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
   приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
  має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету;
   розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його статуту.
 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
1. Засідання Вченої ради Університету проводяться не менше одного разу на два місяці.

2. Засідання Вченої ради Університету вважається дійсним, якщо в ньому бере участь не менше, як 2/3 загальної кількості членів вченої ради.

3. Рішення Вченої ради Університету приймаються простою більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням, за винятком тих випадків, що регламентуються певними нормативними документами.

4. Питання, які розглядаються Вченою радою Університету, готуються завчасно. Відповідальним за підготовку матеріалів на засідання Вченої ради Університету є вчений секретар. Загальне керівництво підготовкою всіх питань здійснює голова Вченої ради Університету.

5. Готують питання на засідання Вченої ради Університету відділи Університету або спеціально створені комісії.

6. Довідка, проект рішення Вченої ради Університету та інші матеріали надаються вченому секретарю за п’ять днів до засідання.

7. Будь-яке питання, що планується на розгляд, візується ректором або проректорами університету, і тільки тоді питання включається до порядку денного.

8. Оголошення та порядок денний готує секретар Вченої ради Університету.

9. До початку засідання Вченої ради Університету вчений секретар перевіряє присутність членів ради, про що робиться підпис у листку присутності. Участь членів Вченої ради Університету у засіданні є обов’язковою. За неявку на засідання без поважної причини голова Вченої ради Університету має право притягти до дисциплінарної відповідальності.

10.  Порядок денний оголошується головою Вченої ради Університету перед початком засідання Вченої ради Університету.

11. Протокол засідання веде і оформляє вчений секретар. Нумерація протоколів ведеться в межах навчального року.

12. Оскарження рішення Вченої ради Університету щодо присвоєння вченого звання приймається протягом 10 днів після засідання і розглядається на наступному засіданні. Для розгляду апеляції голова Вченої ради Університету має право призначити комісію, висновки якої заслуховуються на засіданні Вченої ради Університету і визнаються остаточними. Вчена рада Університету вирішує всі питання, що стосуються повторного розгляду атестаційних справ.

13. Якщо, на думку ректора,  ухвала Вченої ради Університету є необгрунтованою, він має право ще раз поставити питання на обговорення на іншому засіданні або взагалі зняти його з порядку денного.

14. Засідання вченої ради є відкритими для всіх працівників, аспірантів та студентів університету.

  

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

Організацію роботи Вченої ради Університету здійснює вчений секретар.
Вчений секретар призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора університету.
Вчений секретар повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.
У разі відсутності вченого секретаря (хвороба, відпустка, відрядження), його обов’язки виконує особа, призначена в установленому законодавством України порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
Вчений секретар здійснює свої повноваження на постійній основі.
Вчений секретар підпорядковується ректору Університету та несе персональну відповідальність за організацію роботи Вченої ради Університету.
Вчений секретар є членом вченої ради Університету за посадою.
Вчений секретар:
   забезпечує координацію при розробці основних напрямків роботи університету, планів і програм підвищення ефективності її діяльності, поліпшення організації праці і керування;
    готує проекти планів роботи вченої ради, контролює їх виконання і здійснення прийнятих вченою радою рішень;
    розглядає матеріали, пов’язані з присвоєнням учених звань;
    координує діяльність підрозділів Університету з питань організації та проведення засідань Вченої ради Університету;
    готує пропозиції з підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів, стажуванню наукових співробітників;
    аналізує та узагальнює інформацію, продукує нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології;
    забезпечує дотримання вимог посадових інструкцій;
    аналізує стан виконання  планів;
    упроваджує заходи щодо професійного розвитку  персоналу з метою досягнення високих професійних результатів;
   забезпечує організацію роботи Вченої ради Університету, конкурсної комісії Університету, готує відповідні матеріали та вносить їх на розгляд Вченої ради Університету та конкурсної комісії Університету;
    забезпечує ведення діловодства з питань роботи Вченої ради Університету та конкурсної комісії Університету;
   формує справи, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву.Інші права та обов’язки, а також професійні вимоги до Вченого секретаря встановлюється відповідною посадовою інструкцією.
Вчений секретар взаємодіє та регулює свої відносини з іншими підрозділами Університету згідно з організаційно-розпорядчих, нормативних документів ректорату та відповідно до Статуту Університету.
 

ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

Положення про Вчену раду Університету, а також зміни та доповнення до нього, розглядає та схвалює Вчена рада Університету. Положення затверджується наказом ректора Університету.
Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження нової редакції.
Положення про вчену раду ТНЕУ затверджене наказом ректора від 04 липня 2018 року № 475 

 
План роботи вченої ради Тернопільського національного економічного університету

на 2018 - 2019 н.р.

       


Контакти: 

м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, кабінет: 1304

Тел.: +38 (0352) 475062, 11300

E-mail: vchsecretar[at]tneu.edu.ua

Склад вченої ради ТНЕУ

КРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович

Голова вченої ради ТНЕУ

Посада: ректор Тернопільського національного економічного університету, професор кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

ORCID ID: 0000-0002-5850-8224

RESEARCHER ID: H-5477-2017

МУДРАК Марія Афанасіївна

Вчений секретар університету

Посада: 
доцент кафедри психології та соціальної роботи
Науковий ступінь:
кандидат психологічних наук
Вчене звання:
доцент

ORCID ID: 0000-0003-3610-2490
RESEARCHER ID: J-2960-2017
 

Контакти:
Телефон: (0352) 47-50-62, внутрішній 11-300
E-mail: m.mudrak@tneu.edu.ua, vchecretar@tneu.edu.ua
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус ТНЕУ), каб.1304


АДАМИК Богдан Петрович

Посада: декан факультету банківського бізнесу, доцент кафедри банківської справи
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-5136-3854
RESEARCHER ID: G-8957-2017
 

АДАМИК Оксана Василівна

Посада: в.о. завідувача кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 
 
ORCID ID: 0000-0002-2026-4412
RESEARCHER ID: G-4994-2017


БАНАХ Сергій Володимирович

Посада: доцент кафедри кримінального права та процесу, декан юридичного факультету
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент 

ORCID ID:  0000-0002-2300-1220
RESEARCHER ID: H-7759-2017

БРИЧ Василь Ярославович

Посада: професор кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-4277-5213
RESEARCHER ID: I-3188-2017
 

БРУХАНСЬКИЙ Руслан Феоктистович

Посада: завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, голова професійної спілки працівників ТНЕУ, голова комісії соціального страхування ТНЕУ
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор


RESEARCHER ID: G-6076-2017

БУЛАВИНЕЦЬ Василь Ярославович

Посада: проректор з питань соціально-економічного розвитку ТНЕУ
 

КУЛЬЧИЦЬКА Надія Євстахівна

Посада: директор Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу
Науковий ступінь:
 кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

 
RESEARCHER ID: H-4136-2017

ВОЗЬНИЙ Казимир Зіновійович

Посада: директор бібліотеки, доцент кафедри економічної теорії
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
RESEARCHER ID: G-4211-2017

ВОЙНАРСЬКИЙ Йосиф Брониславович

 Посада: директор НДВГ "Наука"
 

ГАЙДА Юрій Іванович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0001-6019-9654
RESEARCHER ID: G-7228-2017

ГОМОТЮК Оксана Євгенівна

Посада:  завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства
Вчене звання: професор
Науковий ступінь:  доктор історичних наук

ORCID ID: 0000-0002-2856-8541
RESEARCHER ID: H-4237-2017

ГРИНЧУЦЬКИЙ Валерій Іванович

Посада: завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
RESEARCHER ID: G-6699-2017

ГРОДСЬКА Ольга Сергіївна

Посада: начальник відділу кадрів


ГУГУЛ Ганна Іванівна

Посада: головний бухгалтер
 

ГЕВКО Роман Богданович

Посада: завідувач кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0001-7569-2943
RESEARCHER ID: G-6076-2017

ДЕСЯТНЮК Оксана Миронівна

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
RESEARCHER ID: H-5026-2017

ГРЕЧАНЮК Сергій Костянтинович

Посада: завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

RESEARCHERIDH-7101-2017
 

ДЗЮБЛЮК Олександр Валерійович

 

Посада: завідувач кафедри банківської справи
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
 
ORCID ID: 0000-0002-4967-823X
RESEARCHER ID
: I-2117-2017

ДИВАК Микола Петрович

Посада: професор комп'ютерних наук, декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID:  0000-0002-9049-4993
RESEARCHER ID: G-5066-2017
 

ДЕРІЙ Василь Антонович

Посада: професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
 
ORCID ID: 0000-0002-3600-4121
RESEARCHER ID:  G-7807-2017

ЗАДОРОЖНИЙ Зеновій-Михайло Васильович

Посада: проректор з наукової роботи, професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

RESEARCHER ID: G-5593-2017

ІВАЩУК Ірина Олегівна

Посада: професор кафедри міжнародної економіки, в.о. директора ННІМЕВ ім. Б.Д.Гаврилишина
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-4906-799X
RESEARCHER ID: H-7757-2017КІЗИМА Андрій Ярославович

 
Посада:декан факультету фінансів, доцент кафедри податків та фіскальної політики
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 


RESEARCHER ID: I-1654-2017


КИРИЛЕНКО Ольга Павлівна

Посада: завідувач кафедри фінансів ім. С.І. Юрія
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
 
ORCID ID: 0000-0002-2856-8541
RESEARCHER ID: H-4237-2017
 


КНЕЙСЛЕР Ольга Володимирівна

Посада: професор кафедри фінансового менеджменту та страхування
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0001-9898-7031
RESEARCHER ID: I-7776-2017

КОЗЮК Віктор Валерійович

Посада: завідувач кафедри економічної теорії
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 
 
ORCID ID: 0000-0002-5715-2983
RESEARCHER ID
: H-4790-2017

КРАЙНЯК Людмила Костянтинівна

Посада: завідувач кафедри іноземних мов
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

ORCID ID: 0000-0003-4713-9416
RESEARCHER ID:  J-2975-2017 

ЛЯХОВИЧ Галина Іванівна

Посада: директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту ТНЕУ, доцент кафедри обліку і фінансів
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Наукове звання: доцент
 
RESEARCHER ID: G-6664-2017

ГУМЕНЮК Юрій Петрович

Посада: завідувач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-4277-5213
RESEARCHER ID:

КАЛАУР Іван Романович

Посада : завідувач кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : доктор юридичних наук
Вчене звання : доцент
RESEARCHER ID: H-8745-2017

КУРИЛЯК Віталіна Євгенівна

Посада: завідувач кафедри міжнародної економіки, професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
RESEARCHER ID: H-3672-2017

ОСТРОВЕРХОВ Віктор Михайлович

Посада: декан факультету економіки та управління, доцент кафедри управління персоналом і регіональної економіки
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0002-3818-0604
RESEARCHER ID: H-7508-2017

ПАНАСЮК Валентина Миколаївна

Посада: декан факультету обліку і аудиту, доцент кафедри обліку у виробничій сфері
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Вчене звання: доцент

 

ORCID ID: 0000-0002-5133-6431
RESEARCHER ID: H-1072-2017
 

ПОГРІЩУК Борис Васильович

Посада: професор кафедри, директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

ORCID ID: 0000-0001-6974-1083
RESEARCHER ID: H-5033-2017

ПИТЕЛЬ Святослав Васильович

Посада: доцент кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності, заступник директора ННІІОТ
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 
ORCID ID: 0000-0002-4114-7418 
RESEARCHER: H-4324-2017

МАРТИНЮК Василь Федорович 

Посада: директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ
Науковий ступінь:
 кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

САЧЕНКО Анатолій Олексійович

Посада: завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління
Науковий ступінь:
 доктор технічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID: 0000-0002-0907-3682
RESEARCHER ID: I-4908-2017

СОХАЦЬКА Олена Миколаївна   

Посада: завідувач кафедри міжнародних економічних відносин
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор


ORCID ID: 0000-0002-6535-549Х
RESEARCHER ID: Н-8043-2017

МАРТИНЮК Олеся Миронівна

Посада: завідувач кафедри прикладної математики
Науковий ступінь:
  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-8931-991X
RESEARCHER ID: H-3957-2017


МОНАСТИРСЬКИЙ Григорій Леонардович

Посада: професор кафедри менеджменту та публічного управління
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор
 
ORCID ID: 0000-0001-6694-1960
RESEARCHER ID: K-5438-2017

 

ФУРМАН Анатолій Васильович

Посада: завідувач кафедри психології та соціальної роботи 
Науковий ступінь: доктор психологічних наук 
Вчене звання: професор 

ORCID ID: 0000-0003-1550-6955 
RESEARCHER ID: G-4932-2017 

ЧОРНИЙ Роман Степанович

Посада: директор НННІЕМ, доцент кафедри загальноекономічних та гуманітарних наук
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: доцент


ORCID ID: 0000-0001-8614-9495
RESEARCHER ID: B-7663-2018

ЦИКВАС Роман Станіславович

Посада: директор Центрy фізичної культури та спорту


 


ШИНКАРИК Микола Іванович

Посада: перший проректор, доцент кафедри прикладної математики
Науковий ступінь:  кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-8191-8953
RESEARCHER ID: H-5106-2017

ШКІЛЬНЯК Михайло Михайлович

Посада: завідувач кафедри менеджменту та публічного управління
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0001-5230-6317
RESEARCHER ID: G-6829-2017

ЯЗЛЮК Борис Олегович

Посада: декан факультету аграрної економіки і менеджменту
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

ORCID ID: 0000-0002-2078-0644
RESEARCHER ID: G-6532-2017

ЯЦКІВ Василь Васильович

Посада: завідувач кафедри кібербезпеки
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: доцент
 
ORCID ID: 0000-0001-9778-6625
RESEARCHER ID:  G-4831-2017

ШЕВЧУК Антон Михайлович

Посада: голова профспілкового комітету студентів ТНЕУ, викладач кафедри податків та фіскальної політики 
Науковий ступінь: кандидат економічних наук

RESEARCHER ID: U-5351-2018

МУДРАК Роман Миколайович

 Аспірант ТНЕУ


БЕНДЮЖКО Ольга Іванівна

 Студентка групи ОДС-41


ГЛУХА Тетяна Романівна

 Студентка групи ПР-41


КЛИМЕЦЬ Аліна Борисівна

 Студентка групи Ф-41


НОВОСАД Станіслав Олександрович

Голова університетської ради студентів

Студент групи КН-32


ОБШАРСЬКА Ірина Олександрівна

 Студентка групи ЕЕп-31


Інформація науковим і науково-педагогічним працівникам