Вчена рада Тернопільського національного економічного університету

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

 

(нова редакція)

 

  

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Положення про вчену раду (далі - Положення) Тернопільського національного економічного університету (далі – Університет) розроблено у відповідності до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», статуту Тернопільського національного економічного університету (далі – статуту Університету), законодавства України та визначає структуру, функції, межі компетенції та порядок роботи вченої ради Тернопільського національного економічного університету.
  • Вчена рада Тернопільського національного економічного університету (далі - Вчена рада Університету) є колегіальним органом управління Університету, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.
  • У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими актами законодавства, нормативними документами центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, статутом Університету та цим Положенням.
  • Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу членів Вченої ради Університету входять за посадами ректор Університету, проректори, декани факультетів, директори навчально-наукових інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників Університету, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування Університету відповідно до квот, визначених статутом Університету.

Вибори до складу Вченої ради Університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

 • За рішенням Вченої ради Університету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради Університету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів.
 • Виборні представники з числа працівників Університету обираються вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
 • Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора Університету.
 • В Університеті можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, повноваження яких визначаються вченою радою Університету відповідно до статуту Університету. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, визначених п. 1.4. та 1.5 цього Положення.

 

 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

Вчена рада Університету:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
 • розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту Університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
 • ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;
 • затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;
 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;
 • має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Університету;
 • розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його статуту.
 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ

3.1. Засідання Вченої ради Університету проводяться не менше одного разу на два місяці.

3.2. Засідання Вченої ради Університету вважається дійсним, якщо в ньому бере участь не менше, як 2/3 загальної кількості членів вченої ради.

3.3. Рішення Вченої ради Університету приймаються простою більшістю голосів відкритим або таємним голосуванням, за винятком тих випадків, що регламентуються певними нормативними документами.

3.4. Питання, які розглядаються Вченою радою Університету, готуються завчасно. Відповідальним за підготовку матеріалів на засідання Вченої ради Університету є вчений секретар. Загальне керівництво підготовкою всіх питань здійснює голова Вченої ради Університету.

3.5. Готують питання на засідання Вченої ради Університету відділи Університету або спеціально створені комісії.

3.6. Довідка, проект рішення Вченої ради Університету та інші матеріали надаються вченому секретарю за п’ять днів до засідання.

3.7. Будь-яке питання, що планується на розгляд, візується ректором або проректорами університету, і тільки тоді питання включається до порядку денного.

3.8. Оголошення та порядок денний готує секретар Вченої ради Університету.

3.9. До початку засідання Вченої ради Університету вчений секретар перевіряє присутність членів ради, про що робиться підпис у листку присутності. Участь членів Вченої ради Університету у засіданні є обов’язковою. За неявку на засідання без поважної причини голова Вченої ради Університету має право притягти до дисциплінарної відповідальності.

3.10.  Порядок денний оголошується головою Вченої ради Університету перед початком засідання Вченої ради Університету.

3.11. Протокол засідання веде і оформляє вчений секретар. Нумерація протоколів ведеться в межах навчального року.

3.13. Оскарження рішення Вченої ради Університету щодо присвоєння вченого звання приймається протягом 10 днів після засідання і розглядається на наступному засіданні. Для розгляду апеляції голова Вченої ради Університету має право призначити комісію, висновки якої заслуховуються на засіданні Вченої ради Університету і визнаються остаточними. Вчена рада Університету вирішує всі питання, що стосуються повторного розгляду атестаційних справ.

3.14. Якщо, на думку ректора,  ухвала Вченої ради Університету є необгрунтованою, він має право ще раз поставити питання на обговорення на іншому засіданні або взагалі зняти його з порядку денного.

3.15. Засідання вченої ради є відкритими для всіх працівників, аспірантів та студентів університету.

  

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ
  • Організацію роботи Вченої ради Університету здійснює вчений секретар.
  • Вчений секретар призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора університету.
  • Вчений секретар повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання.
  • У разі відсутності вченого секретаря (хвороба, відпустка, відрядження), його обов’язки виконує особа, призначена в установленому законодавством України порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
  • Вчений секретар здійснює свої повноваження на постійній основі.
  • Вчений секретар підпорядковується ректору Університету та несе персональну відповідальність за організацію роботи Вченої ради Університету.
  • Вчений секретар є членом вченої ради Університету за посадою.
  • Вчений секретар:
 • забезпечує координацію при розробці основних напрямків роботи університету, планів і програм підвищення ефективності її діяльності, поліпшення організації праці і керування;
 • готує проекти планів роботи вченої ради, контролює їх виконання і здійснення прийнятих вченою радою рішень;
 • розглядає матеріали, пов’язані з присвоєнням учених звань;
 • координує діяльність підрозділів Університету з питань організації та проведення засідань Вченої ради Університету;
 • готує пропозиції з підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів, стажуванню наукових співробітників;
 • аналізує та узагальнює інформацію, продукує нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології;
 • забезпечує дотримання вимог посадових інструкцій;
 • аналізує стан виконання  планів;
 • упроваджує заходи щодо професійного розвитку  персоналу з метою досягнення високих професійних результатів;
 • забезпечує організацію роботи Вченої ради Університету, конкурсної комісії Університету, готує відповідні матеріали та вносить їх на розгляд Вченої ради Університету та конкурсної комісії Університету;
 • забезпечує ведення діловодства з питань роботи Вченої ради Університету та конкурсної комісії Університету;
 • формує справи, забезпечує їх зберігання і в установлені строки здає до архіву.
  • Інші права та обов’язки, а також професійні вимоги до Вченого секретаря встановлюється відповідною посадовою інструкцією.
  • Вчений секретар взаємодіє та регулює свої відносини з іншими підрозділами Університету згідно з організаційно-розпорядчих, нормативних документів ректорату та відповідно до Статуту Університету.

 

 1. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ
  • Положення про Вчену раду Університету, а також зміни та доповнення до нього, розглядає та схвалює Вчена рада Університету. Положення затверджується наказом ректора Університету.
  • Зміни та доповнення до цього Положення вносяться шляхом затвердження нової редакції.

 Положення про вчену раду ТНЕУ затверджене наказом ректора від 04 липня 2018 року № 475 

План роботи вченої ради Тернопільського національного економічного університету на 2018 - 2019 н.р.

 

2   

План роботи ВР 2 


План роботи ВР 3 
План роботи ВР 4 
 

 

 

 

 

 

 

м. Тернопіль

вул. Львівська, 11

Кабінет: 1304

Тел.: +38 (0352) 475062, 11300
E-mail: vchsecretar[at]tneu.edu.uaПрисвоєння вчених званьКонкурс на посадуКРИСОВАТИЙ Андрій Ігорович

голова вченої ради ТНЕУ, ректор, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України
 
RESEARCHER ID: H-5477-2017


МУДРАК Марія Афанасіївна

вчений секретар університету, кандидат психологічних наук, доцент

RESEARCHER ID: J-2960-2017
 

Телефон: (0352) 47-50-62, внутрішній 11-300
E-mail: m.mudrak@tneu.edu.ua, vchecretar@tneu.edu.ua
Адреса: вул. Львівська, 11 (центральний корпус ТНЕУ), каб. 1304
АДАМИК Богдан Петрович

 декан факультету банківського бізнесу, кандидат економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: G-8957-2017


АДАМИК Оксана Василівна

  в.о. завідувача кафедри економічної експертизи та аудиту бізнесу, кандидат економічних наук, доцент


БАНАХ Сергій Володимирович

декан юридичного факультету, кандидат юридичних наук
 
RESEARCHER ID: H-7759-2017БРИЧ Василь Ярославович

доктор економічних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій
 
RESEARCHER ID: I-3188-2017


БРУХАНСЬКИЙ Руслан Феоктистович

завідувач кафедри обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, голова професійної спілки працівників ТНЕУ, голова комісії соціального страхування ТНЕУ, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: G-6076-2017


БУЛАВИНЕЦЬ Василь Ярославович

проректор з питань соціально-економічного розвитку
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:КУЛЬЧИЦЬКА Надія Євстахівна

директор Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу, кандидат юридичних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: H-4136-2017ВОЗЬНИЙ Казимир Зіновійович

директор бібліотеки, кандидат економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: G-4211-2017ВОЙНАРСЬКИЙ Йосиф Брониславович

директор НДВГ "Наука"
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:ГАЙДА Юрій Іванович

професор кафедри економічної теорії, доктор сільськогосподарських наук, професор
 
RESEARCHER ID: G-7228-2017


ГОМОТЮК Оксана Євгенівна

 завідувач кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства, доктор історичних наук, професор
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:


ГРИНЧУЦЬКИЙ Валерій Іванович

завідувач кафедри економіки підприємств і корпорацій, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: G-6699-2017ГРОДСЬКА Ольга Сергіївна

 начальник відділу кадрів
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:


ГУГУЛ Ганна Іванівна

головний бухгалтер
 
ORCID ID: 
RESEARCHER ID:ГЕВКО Роман Богданович

завідувач кафедри менеджменту біоресурсів і природокористуваннядоктор технічних наук, професор


ДЕСЯТНЮК Оксана Миронівна

проректор з науково-педагогічної роботи, доктор економічних наук, професор 
RESEARCHER ID: H-5026-2017


ГРЕЧАНЮК Сергій Костянтинович

  завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, доктор юридичних наук, професор
 


ДЗЮБЛЮК Олександр Валерійович

завідувач кафедри банківської справи, доктор економічних наук, професор

 
RESEARCHER ID: I-2117-2017


ДИВАК Микола Петрович

 декан факультету комп'ютерних інформаційних технологій, доктор технічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: G-5066-2017


ДЕРІЙ Василь Антонович

 професор кафедри обліку і оподаткування підприємницької діяльності, доктор економічних наук, професор 


ЗАДОРОЖНИЙ Зеновій-Михайло Васильович

проректор з наукової роботи, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: G-5593-2017ІВАЩУК Ірина Олегівна

директор навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б.Д.Гаврилишина, доктор економічних наук, професорКІЗИМА Андрій Ярославович

декан факультету фінансів, кандидат економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: I-1654-2017КИРИЛЕНКО Ольга Павлівна

 завідувач кафедри фінансів ім. С. І. Юрія, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: H-5604-2017


КНЕЙСЛЕР Ольга Володимирівна

завідувач кафедри фінансового менеджменту та страхування, доктор економічних наук, професорКОЗЮК Віктор Валерійович

завідувач кафедри економічної теорії, доктор економічних наук, професор


КРАЙНЯК Людмила Костянтинівна

 в.о. завідувача кафедри іноземних мов, кандидат філологічних наук, доцентЛЯХОВИЧ Галина Іванівна

директор Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту, кандидат наук з державного управління, доцент
 
RESEARCHER ID: G-6664-2017ГУМЕНЮК Юрій Петрович

 завідувач кафедри міжнародного туризму і готельного бізнесу, доктор економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID:


КАЛАУР Іван Романович

завідувач кафедри цивільного права і процесу, доктор юридичних наук, професор
RESEARCHER ID: H-8745-2017


КУРИЛЯК Віталіна Євгенівна

 завідувач кафедри міжнародної економіки, доктор економічних наук, професор ОСТРОВЕРХОВ Віктор Михайлович

декан факультету економіки та управління, кандидат економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: H-7508-2017ПАНАСЮК Валентина Миколаївна

декан факультету обліку і аудиту, кандидат економічних наук, доцент
 
RESEARCHER ID: H-1072-2017ПОГРІЩУК Борис Васильович

директор Вінницького навчально-наукового інституту економіки, доктор економічних наук, професор
 
RESEARCHER ID: H-5033-2017ПИТЕЛЬ Святослав Васильович

заступник директора Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, кандидат економічних наук, доцентМАРТИНЮК Василь Федорович 

директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ, кандидат економічних наук, доцентСАЧЕНКО Анатолій Олексійович

завідувач кафедри інформаційно-обчислювальних систем і управління, доктор технічних наук, професорСОХАЦЬКА Олена Миколаївна   

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, доктор економічних наук, професорМАРТИНЮК Олеся Миронівна

завідувач кафедри прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук, доцентМОНАСТИРСЬКИЙ Григорій Леонардович

професор кафедри менеджменту та публічного управління, доктор економічних наук, професорФУРМАН Анатолій Васильович

завідувач кафедри психології та соціальної роботи, доктор психологічних наук, професорЧОРНИЙ Роман Степанович

директор Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професорЦИКВАС Роман Станіславович

директор центру студентського спортуШИНКАРИК Микола Іванович

перший проректор, кандидат фізико-математичних наук, доцентШКІЛЬНЯК Михайло Михайлович

завідувач кафедри менеджменту та публічного управління, доктор економічних наук, професорЯЗЛЮК Борис Олегович

декан факультету аграрної економіки і менеджменту, доктор економічних наук, професорЯЦКІВ Василь Васильович

завідувач кафедри кібербезпеки, доктор технічних наук, доцентШЕВЧУК Антон Михайлович

викладач кафедри податків та фіскальної політики, голова профспілкового комітету студентів університету, кандидат економічних наукМУДРАК Роман Миколайович

аспірант ТНЕУБЕНДЮЖКО Ольга Іванівна

студентка групи ОДС-41ГЛУХА Тетяна Романівна

студентка групи ПР-41КЛИМЕЦЬ Аліна Борисівна

студентка групи Ф-41НОВОСАД Станіслав Олександрович

голова університетської ради студентів, студент групи КН-32ОБШАРСЬКА Ірина Олександрівна

студентка групи ЕЕп-31