Завідувач кафедри кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ

Дерманська Людмила Василівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-6741-0771
RESEARCHER ID: H-1821-2017
Контакти:
Телефон:
E-mail: l.dermanska@tneu.edu.ua
Кабінет: 213 Коло наукових та практичних інтересів: вплив соціально-економічних трансформацій на інноваційний розвиток підприємств та  держави загалом


Освіта вища. У 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2008 року. 
У 2013 році захистила дисертаційну роботу на тему:  „Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості” за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.  

Публікації:
1. Дерманська Л. В. Методичні засади визначення якості продукції підприємств в умовах інноваційного розвитку / Л. В. Дерманська //  Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип.ІІ (54). Економічні науки. – C.151-158.
2. Дерманська Л. В. Ефективність податкової політики держави в сучасних кризових умовах / Л. В. Дерманська, Н. Є. Кульчицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Економічні науки”. –2015. – Вип.11. –Ч.3. – С.128-131.
3. Дерманська Л. В. Основні засади ефективної податкової системи в умовах сучасних економічних відносин / Л. В. Дерманська // Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (26-27 черв. 2015р.) – Львів: ГО„Львівська економічна фундація”, 2015. – Ч.2. – С. 65-67.
4. Дерманська Л. В. Вплив фіскальної політики на інвестиційно-інноваційний клімат в Україні / Л. В. Дерманська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016
5. Дерманська Л. В. Інтелектуальний потенціал як складова частина забезпечення  інноваційного розвитку країни / Л. В. Дерманська, Н. Є. Кульчицька // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» . – 2016. –  Вип.5. – С.125-128.
6. Дерманська Л. В.Засади впровадження ділової досконалості в систему управління вітчизняних підприємств / Л. В. Дерманська// International scientificpractical conference «Integration of Business Structures: Strategies and Technologies», Part I, February 24, 2017. – Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. – P.152-155 
7. Дерманська Л. В. Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати в Україні / Л. В. Дерманська// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Економічні науки”. – 2017. – Вип.23. –Ч.3. – С.22-25 
8. Дерманська Л. В.Пряме іноземне інвестуванння: сучасні реалії та тенденції в Україні / Л. В. Дерманська// Sciences of Europe. – Praha, Czech Republic. – 2017. – No 17(17). – Vol.1. – P.15-19.

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін створена в 2015 році внаслідок реорганізації ЧННІПБ ТНЕУ (наказ № 256 від 07.05.2015 р.). 
Основні зусилля науково-педагогічного персоналу кафедри спрямовані на забезпечення високоякісної навчально-виховної роботи і підготовки фахівців.
Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 25 кандидатів наук. Викладачі кафедри є досвідченими фахівцями у галузі державних і місцевих фінансів, податкової системи, бюджетного і фінансового менедженту, фінансів суб’єктів господарювання, банківської справи, міжнародної економіки, обліку і аудиту.
Викладачі кафедри виступають рецензентами наукових робіт учасників Малої Академії наук, навчально-методичних та наукових видань, проводять експертні оцінки навчальних проектів та є членами журі конкурсів, олімпіад та змагань із свого фахового спрямування. 
Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» на денній та заочній формах навчання.
Рівень методичного, матеріально-технічного, наукового, кадрового забезпечення навчального процесу на кафедрі дозволяє здійснювати підготовку фахівців вказаних профілів на належному рівні відповідно до вимог державного стандарту. 
При кафедрі фундаментальних та спеціальних дисциплін створений та успішно функціонує Бізнес-тренінг центр ЧННІПБ, що пропонує підприємцям бізнес-тренінги, майстер-класи та консультативні семінари. Діяльність центру спрямовано на формування практичних навичок фахового спрямування у слухачів, студентів та аспірантів.
Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами. Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи інституту та університету. Тому в даному напрямі здійснюється дослідження  економічних перспектив створення інноваційних  ресурсозберігаючих споруд в контексті  економічної безпеки регіону та розробка  моделі оптимізації витрат будівництва та експлуатації ресурсозберігаючих  споруд за різних умов функціонування екосистеми в рамках НДР на тему: „Оптимізація  витрат будівництва  ресурсозберігаючих споруд в напрямку збереження екосистеми” на замовлення ТзОВ „ОС-НОВА”.(01.08.2017р.-30.09.2018р.)
Зокрема, в напрямі науково-дослідної роботи кафедри, колектив здійснює комплексне дослідження  проблемних напрямів та зарубіжного досвіду підготовки фахівців-економістів, вивчає стан сучасної економічної діяльності та вплив на неї різних форм суспільної свідомості та пропонує практичні рекомендації щодо вирішення соціально-філософських проблем в напрямі розвитку економіки та освіти.
Членами кафедри підготовлено 82 монографій, 18 навчальних посібників, понад 200 методичних рекомендацій до вивчення дисциплін, більше 500 наукових публікацій у вітчизняних та міжнародних виданнях. У межах підписаних договорів про співпрацю ТНЕУ та низки європейських університетів студенти та працівники кафедри долучаються до реалізації міжнародних проектів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо.
Кафедрою підписано угоди про співпрацю, в тому числі щодо проходження практики студентами з Чортківським ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, Чортківською районною виконавчою дирекцією Тернопільського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності , ФОП Лапаном  Г. С., ФОП Черновою О. М.,  ТзОВ «Ласт-Лайн», брокерською фірмою, Митним постом «Чортків», ТзОВ "Степ – М”, ТзОВ "Хоростківським цукровим заводом”, ДП "Чортківським лісовим господарством”, ДП "Чортківським комбінатом хлібопродуктів” Державного агентства резерву України, Перо-пуховою фабрикою "Біллербек Україна”, Чортківським підрозділом ТзОВ "Радехівський цукор”,  ПП "Колобок”, ПАБ "Фортуна”, ТзОВ «ОС-НОВА».
Якість наукової підготовки студентів підтверджується тим, що вони щорічно стають переможцями й призерами міжнародних, всеукраїнських і регіональних конкурсів студентських наукових робіт, результати яких свідчать про широке коло наукових інтересів студентів.
Всебічна діяльність колективу кафедри є важливою ланкою формування молодих спеціалістів у регіоні, сприяє їх активній участі у громадсько–політичному житті країни.

Професорсько-викладацький колектив

Юркевич Галина Йосафатівна

 Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент 

ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Телефон: (03552) 2-63-60
Кабінет: 213 
E-mail:

Андрушків Роман Юрійович

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-3956-9072
RESEARCHER ID: G-5599-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail: 

Бидик Алла Геннадіївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-6206-3072
RESEARCHER ID:
H-3264-2017

Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail: 

Бугель Юлія Володимирівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-8554-2663
RESEARCHER ID:
H-3266-2017

Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail: 

Вербіцька Інеса Ігорівна

 Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-4632-859X
RESEARCHER ID:
H-3927-2017

Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail: 

Галущак Валентина Володимирівна


Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-9703-9988
RESEARCHER ID:
H-3888-2017

Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail: 

Гончар Галина Петрівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-1484-1666
RESEARCHER ID:
H-3446-2017

Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail: 

Гуменюк Оксана Геннадіївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-7579-3541
RESEARCHER ID: G-6657-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail: 

Давидовська Галина Іванівна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0001-7844-6801
RESEARCHER ID: G-7564-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail: 

Довбуш Андрій Васильович

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-4751-1230
RESEARCHER ID: H-4100-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail: advvad@ukr.net

Домбровська Наталія Романівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-1573-7833
RESEARCHER ID: G-6662-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail:

Ковальчук Юлія Петрівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0003-1735-9901
RESEARCHER ID: N-9239-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail:

Костишин Наталія Степанівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-2736-4843
RESEARCHER ID: G-6691-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail:

Юркевич Галина Йосафатівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-8722-1364
RESEARCHER ID: U-3800-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail:

Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0001-7783-4570
RESEARCHER ID: H-4120-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail:

Поляк-Свергун Мар'яна Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь:
Вчене звання: 

ORCID ID: 0000-0002-3427-7900
RESEARCHER ID: H-4094-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail:

Семчишин Ліда Михайлівна

 Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-1708-0874
RESEARCHER ID: H-5091-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail:

Сидор Галина Вікторівна

 Посада: старший викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0001-9578-0588
RESEARCHER ID: H-3930-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail: sidor.gal@yandex.ua

Чекаловська Галина Збиславівна

Посада: викладач кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-1201-574X
RESEARCHER ID: G-4845-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail:

Черниш Світлана Степанівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

ORCID ID: 0000-0002-0704-5565
RESEARCHER ID: H-3935-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail:

Чижишин Оксана Ігорівна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

ORCID ID: 0000-0003-0637-1905
RESEARCHER ID: H-3923-2017


Контакти:
Телефон:
Кабінет: 213 
E-mail: oxy1972@bigmir.net

Шмигель Ольга Євстахіївна

Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

ORCID ID: 0000-0002-8298-6330
RESEARCHER ID: H-3895-2017


Контакти:
Телефон: (03552) 2-63-60
Кабінет: 213 
E-mail: shmygel-olga@mail.ru

Яковець (Самойлова) Тетяна Аркадіївна

 Посада: доцент кафедри
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент 

ORCID ID: 0000-0003-3746-4821
RESEARCHER ID: G-6245-2017


Контакти:
Телефон: (03552) 2-63-60
Кабінет: 213 
E-mail: tanyayacovets@gmail.com

Ставнича Уляна Володимирівна

Посада: старший лаборант кафедри

Контакти:
Телефон: (03552) 2-63-60
Кабінет: 213 
E-mail: