кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ

кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 
 
 

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін створена в 2015 році внаслідок реорганізації ЧННІПБ ТНЕУ (наказ № 256 від 07.05.2015 р.). 
Основні зусилля науково-педагогічного персоналу кафедри спрямовані на забезпечення високоякісної навчально-виховної роботи і підготовки фахівців.
Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують (за контрактом та на умовах сумісництва) 25 кандидатів наук. Викладачі кафедри є досвідченими фахівцями у галузі державних і місцевих фінансів, податкової системи, бюджетного і фінансового менедженту, фінансів суб’єктів господарювання, банківської справи, міжнародної економіки, обліку і аудиту.
Викладачі кафедри виступають рецензентами наукових робіт учасників Малої Академії наук, навчально-методичних та наукових видань, проводять експертні оцінки навчальних проектів та є членами журі конкурсів, олімпіад та змагань із свого фахового спрямування. 
Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування» на денній та заочній формах навчання.
Рівень методичного, матеріально-технічного, наукового, кадрового забезпечення навчального процесу на кафедрі дозволяє здійснювати підготовку фахівців вказаних профілів на належному рівні відповідно до вимог державного стандарту. 
При кафедрі фундаментальних та спеціальних дисциплін створений та успішно функціонує Бізнес-тренінг центр ЧННІПБ, що пропонує підприємцям бізнес-тренінги, майстер-класи та консультативні семінари. Діяльність центру спрямовано на формування практичних навичок фахового спрямування у слухачів, студентів та аспірантів.
Колектив кафедри бере активну участь у проведенні науково-дослідницьких робіт, пов’язаних з актуальними проблемами. Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи інституту та університету. Тому в даному напрямі здійснюється дослідження  економічних перспектив створення інноваційних  ресурсозберігаючих споруд в контексті  економічної безпеки регіону та розробка  моделі оптимізації витрат будівництва та експлуатації ресурсозберігаючих  споруд за різних умов функціонування екосистеми в рамках НДР на тему: „Оптимізація  витрат будівництва  ресурсозберігаючих споруд в напрямку збереження екосистеми” на замовлення ТзОВ „ОС-НОВА”.(01.08.2017р.-30.09.2018р.)
Зокрема, в напрямі науково-дослідної роботи кафедри, колектив здійснює комплексне дослідження  проблемних напрямів та зарубіжного досвіду підготовки фахівців-економістів, вивчає стан сучасної економічної діяльності та вплив на неї різних форм суспільної свідомості та пропонує практичні рекомендації щодо вирішення соціально-філософських проблем в напрямі розвитку економіки та освіти.
Членами кафедри підготовлено 82 монографій, 18 навчальних посібників, понад 200 методичних рекомендацій до вивчення дисциплін, більше 500 наукових публікацій у вітчизняних та міжнародних виданнях. У межах підписаних договорів про співпрацю ТНЕУ та низки європейських університетів студенти та працівники кафедри долучаються до реалізації міжнародних проектів, конференцій, семінарів, тренінгів тощо.
Кафедрою підписано угоди про співпрацю, в тому числі щодо проходження практики студентами з Чортківським ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, Чортківською районною виконавчою дирекцією Тернопільського обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності , ФОП Лапаном  Г. С., ФОП Черновою О. М.,  ТзОВ «Ласт-Лайн», брокерською фірмою, Митним постом «Чортків», ТзОВ "Степ – М”, ТзОВ "Хоростківським цукровим заводом”, ДП "Чортківським лісовим господарством”, ДП "Чортківським комбінатом хлібопродуктів” Державного агентства резерву України, Перо-пуховою фабрикою "Біллербек Україна”, Чортківським підрозділом ТзОВ "Радехівський цукор”,  ПП "Колобок”, ПАБ "Фортуна”, ТзОВ «ОС-НОВА».
Якість наукової підготовки студентів підтверджується тим, що вони щорічно стають переможцями й призерами міжнародних, всеукраїнських і регіональних конкурсів студентських наукових робіт, результати яких свідчать про широке коло наукових інтересів студентів.
Всебічна діяльність колективу кафедри є важливою ланкою формування молодих спеціалістів у регіоні, сприяє їх активній участі у громадсько–політичному житті країни.завідувач кафедри кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ

                              
завідувач кафедри кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
                    

           Дерманська Людмила Василівна         Посада: завідувач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін
         Науковий ступінь: кандидат економічних наук
         E-mail: l.dermanska@tneu.edu.ua
         Кабінет: 213
 
        ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-6741-0771
        RESEARCHER ID: http://H-1821-2017
       
 Коло наукових та практичних інтересів: вплив соціально-економічних трансформацій на інноваційний розвиток підприємств та  держави загалом

Освіта вища. У 2008 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.
Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2008 року. 
У 2013 році захистила дисертаційну роботу на тему:  „Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості” за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.  
 

 Публікації:
1. Дерманська Л. В. Методичні засади визначення якості продукції підприємств в умовах інноваційного розвитку / Л. В. Дерманська //  Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип.ІІ (54). Економічні науки. – C.151-158.
2. Дерманська Л. В. Ефективність податкової політики держави в сучасних кризових умовах / Л. В. Дерманська, Н. Є. Кульчицька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Економічні науки”. –2015. – Вип.11. –Ч.3. – С.128-131.
3. Дерманська Л. В. Основні засади ефективної податкової системи в умовах сучасних економічних відносин / Л. В. Дерманська // Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (26-27 черв. 2015р.) – Львів: ГО„Львівська економічна фундація”, 2015. – Ч.2. – С. 65-67.
4. Дерманська Л. В. Вплив фіскальної політики на інвестиційно-інноваційний клімат в Україні / Л. В. Дерманська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – №10.  – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-10-2016
5. Дерманська Л. В. Інтелектуальний потенціал як складова частина забезпечення  інноваційного розвитку країни / Л. В. Дерманська, Н. Є. Кульчицька // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» . – 2016. –  Вип.5. – С.125-128.
6. Дерманська Л. В.Засади впровадження ділової досконалості в систему управління вітчизняних підприємств / Л. В. Дерманська// International scientificpractical conference «Integration of Business Structures: Strategies and Technologies», Part I, February 24, 2017. – Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. – P.152-155 
7. Дерманська Л. В. Наслідки підвищення мінімальної заробітної плати в Україні / Л. В. Дерманська// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія „Економічні науки”. – 2017. – Вип.23. –Ч.3. – С.22-25 
8. Дерманська Л. В.Пряме іноземне інвестуванння: сучасні реалії та тенденції в Україні / Л. В. Дерманська// Sciences of Europe. – Praha, Czech Republic. – 2017. – No 17(17). – Vol.1. – P.15-19.


 

Професорсько-викладацький колектив

Андрушків Роман Юрійович

Андрушків Роман Юрійович
            Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
            Науковий ступінь: кандидат економічних наук
            Кабінет: 213 
 
            ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3956-9072
            RESEARCHER ID: http://G-5599-2017

 

            Коло наукових інтересів: національна економіка  
 
 

У 2003 році закінчив Тернопільську академію народного господарства і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент». Закінчив освітньо-професійну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю «Менеджмент організацій» і отримав диплом магістра з менеджменту організацій. Науковий ступінь кандидат економічних наук, 2012 рік. Тема дисертації «Формування соціально-екологічного напрямку соціальної політики в регіоні».
 

Бидик Алла Геннадіївна

Бидик Алла Геннадіївна
 
 
 Посада:доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 Кабінет: 213
 
 RESEARCHER ID: http://H-3264-2017

Коло наукових інтересів: митне регулювання зовнішньо-економічної діяльності товаровиробників сільськогосподарської та харчової продукції
 
 
  

Опублікувала 52 наукові праці, в тому числі: 3 навчальних посібники, 23 публікації у провідних фахових виданнях. 

Бугель Юлія Володимирівна

Бугель Юлія Володимирівна
 

 
 Посада: доцент кафедри кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 Кабінет: 213
 

 Коло наукових інтересів: економіка, фінанси, банківська справа
 
 У 2001 році закінчила Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства, за  спеціальністю „Облік і аудит”.
У 2009 році  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Управління кредитним портфелем комерційного банку в ринкових умовах господарювання». Диплом кандидата економічних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» ДК № 054205, виданий за рішенням президії ВАК України від 08.07.2009 р. У 2012 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи (12ДЦ № 030140 від 19 січня 2012 р.).
  Автор 49 наукових праць.
 
 

Буратинський Віталій Володимирович

Буратинський Віталій Володимирович
 
 

 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Кабінет: 213
 
 
Коло наукових інтересів: підприємництво, фінансовий та управлінський облік, аудит.
 
 
 
У 1996 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Банківська справа”  та здобув кваліфікацію економіста. 
Закінчив аспірантуру без відриву від виробництва та захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю бухгалтерський облік, аналіз та аудит на тему  «Облік і аналіз фінансових інвестицій: методика та організація» (ДВНЗ Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника). Практикуючий аудитор, директор приватної фірми ПП «Консалтинг-сервіс».
Опублікував 25 наукових праць.
У 1996 році закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Банківська справа”  та здобув кваліфікацію економіста. 
   

Вербіцька Інеса Ігорівна

Вербіцька Інеса Ігорівна
 

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 213

RESEARCHER ID: http://H-3927-2017

 
Коло наукових інтересів: регулювання міжнародної торгівлі, співпраця України з міжнародними економічними організаціями, міжнародний менеджмент.
 
 

У 1997 році закінчила  Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію  економіста. У 1998 році закінчила освітньо-професійну програму підготовки магістрів Тернопільської академії народного господарства за спеціальністю "Міжнародна економіка” і отримала диплом магістра з міжнародної економіки. 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств” у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського державного економічного університету (ДК №000404).
Опублікувала 35 наукових праць, в тому числі 20 публікацій у провідних фахових виданнях України.

Галущак Валентина Володимирівна

Галущак Валентина Володимирівна
 
 
 

 Посада:доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 Кабінет: 213
 

 Коло наукових інтересів: нові тенденції, проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України
 
 
 В 2001 році закінчила Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільської академії народного господарства і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Облік і аудит".
18 січня 2011 року відбувся захист кандидатської дисертації Галущак В.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему „Організаційно-економічні засади формування господарських структур ринкового типу в аграрному секторі" (на прикладі Тернопільської області), науковий керівник д.е.н., професор Дудар Т.Г.
Присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 22.04.2011 р. (ДК № 067719).
Присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи 17 січня 2014 р. (12ДЦ № 037606).
Автор понад 50 наукових праць.
   


Гончар Галина Петрівна

Гончар Галина Петрівна
 
 

 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 Кабінет: 213
 

 Коло наукових інтересів: адаптація національної економіки до сучасних викликів глобалізації, міжнародні стратегії економічного розвитку, сценарії глобального розвитку

 
     

У 1996 році закінчила  Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Міжнародна економіка” та здобула кваліфікацію  економіста. 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему "Організаційно-економічний механізм функціонування ринку праці в аграрному секторі” у спеціалізованій вченій раді Д 36.814.02 Львівського національного аграрного університету (ДК №064932).
Диплом кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» ДК № 064932, виданий 30.03.2011 р. за рішенням президії ВАК України. Присвоєно 23.09.2014 р. вчене звання доцента кафедри фінансів та банківської справи  (12ДЦ № 040008.).
Опублікувала  58 наукових праць, в тому числі  9 публікацій у провідних фахових виданнях України, 1 монографія.

Гуменюк Оксана Геннадіївна

Гуменюк Оксана Геннадіївна
 
 

 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Кабінет: 213
 
 ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0001-7579-3541
 RESEARCHER ID: http://G-6657-2017

 Коло наукових інтересів: митна політика держави, методологія наукових досліджень, фінансова система держави, менеджмент.
    


Закінчила у 1998 році Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію спеціаліста економіста. У 2008 році закінчила факультет довузівської післядипломної та магістерської підготовки Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю «Міжнародна економіка», отримала диплом спеціаліста з міжнародної економіки. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію. У 2012 році отримала вчене звання доцента.
Автор близько 45 наукових та навчально-методичних праць.


Давидовська Галина Іванівна

Давидовська Галина Іванівна
 

 
 Посада: старший викладач  кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат історичних наук
 E-mail: galina-davidovskaya@ukr.net
 Кабінет: 213

 ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0001-7844-6801
 RESEARCHER ID:  http://G-7564-2017 Коло наукових інтересів: банківське обслуговування; соціальне підприємництво.
 
 
У 2005 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобула кваліфікацію магістра з банківської справи. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію (ДК №056244).
Опублікувала 30 наукових праць, в тому числі 12 публікацій у провідних фахових виданнях України. 
 
 


Довбуш Андрій Васильович

Довбуш Андрій Васильович
 
 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 E-mail: advvad@ukr.net
 Кабінет: 213
 
 RESEARCHER ID: http://H-4100-2017
 
 Коло наукових інтересів: управлінський облік, консолідація фінансової звітності, облік в галузях промисловості.
 

У 2002 році з відзнакою закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю „Облік і аудит” та здобув кваліфікацію економіста. 27 лютого 2006 року на засіданні спеціалізованої вченої ради 26.006.07 захистив кандидатську дисертацію на тему „Організація обліку і контролю у фермерських господарствах (на прикладі господарств Тернопільської області)”  за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Вчене звання доцента отримав у 2011 році.
Стаж науково-педагогічної роботи у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу складає 12 років.
Має 34 публікацій з них 29 наукового характеру, у тому числі 20 статей опубліковано у провідних фахових виданнях та 5 навчально-методичного характеру. Після захисту кандидатської дисертації здобувач вченого звання опублікував 17 науково-методичних праць з них 12 статей у провідних фахових виданнях України, 5 - методичних праць.


Домбровська Наталія Романівна

Домбровська Наталія Романівна
 
 
 
 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 Вчене звання: доцент
 Кабінет: 213
 

 Коло наукових інтересів: проблеми організації бухгалтерського обліку в ринковому середовищі
 
 
Домбровська Наталія Романівна, 1971 року народження, освіта вища: в 1993 році закінчила Тернопільський інститут народного господарства за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності”. Диплом КЖ № 900289,  виданий 18 червня 1993 року.
З 1999 року працювала у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу ТНЕУ на посаді викладача кафедри обліку і аудиту. У 2003 році переведена на посаду старшого викладача кафедри обліку і аудиту, а з 2008 року працює на посаді доцента цієї кафедри.  У 2011 р. їй присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту, атестат доцента 12 ДЦ № 027809 (протокол № 2/95-Д від 14.04.2011р.).
Кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Управлінський облік витрат виробництва” захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.870.01 Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України у 2006 році. Диплом кандидата економічних наук ДК № 035978 від 14 вересня 2006 року.
Н.Р. Домбровська є автором близько 70 наукових та навчально-методичних праць.

Ковальчук Юлія Петрівна

Ковальчук Юлія Петрівна

 
 
  Посада: викладач кафедри обліку фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ ТНЕУ

  E-mail:
  Кабінет: 213
 
 RESEARCHER ID: http://N-9239-2017
 
Коло наукових інтересів: 
 
Костишин Наталія Степанівна

Костишин Наталія Степанівна  
 
 
   Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
   Науковий ступінь: кандидат економічних наук
   Кабінет: 213 
 
   RESEARCHER ID: http://G-6691-2017
 
  Коло наукових інтересів: облік, аналіз та аудит фінансово-господарської діяльності підприємств, установ та організацій.
   
 
 У 2002 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, економічний факультет за спеціальністю „Облік і аудит”, а у 2007 році – з відзнакою Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки ТДЕУ за спеціальністю „Облік і аудит” і здобула ступінь магістра.
16.09.2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: „Обліково-аналітичне забезпечення виробничої діяльності підприємств тютюнової промисловості”. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 22.12.2011 року їй присуджено наукову ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.
Працює в Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу з 2002 року. 
Періодично виконує обов’язки старшого наукового співробітника в науково-дослідному інституті інноваційного розвитку та державотворення з тем: „Формування облікової політики підприємств України в контексті міжнародних стандартів”, „Основні тенденції виробництва, переробки соняшнику та оцінка рівня його ефективності на ПАП „Фортуна” Чортківського району”.
Є автором 60 науковий праць, з них 17 статей у провідних фахових виданнях та 11 навчально-методичного характеру. 
 

 
 


Юркевич Галина Йосафатівна

Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат психологічних наук
E-mail:
Кабінет: 213 
 
 
 RESEARCHER ID: http://U-3800-2017

Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна

Павелчак-Данилюк Ольга Богданівна

 
Посада: старший викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Кабінет: 213

ORCID ID:  http://ORCID 0000-0001-7783-4570
RESEARCHER ID: http://H-4120-2017

 
Коло наукових інтересів:  інформаційні системи і технології
 
 
 
В 1996 р. закінчила Тернопільський приладобудівний інститут ім. І.Пулюя. За спеціальністю обладнання харчових виробництв.
Тема дисертації: «Розробка конструкцій та обґрунтування параметрів очисників коренеплодів». Спеціальність 05.05.11 – Сільськогосподарські машини. 
Науково-методичних праць: понад 43.


Поляк-Свергун Мар'яна Миколаївна

Поляк-Свергун Мар'яна Миколаївна
 

Посада:  старший викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
E-mail:  polyakmaryana@mail.ru
Кабінет:  213
 
 
Коло наукових інтересів:  нові тенденції, проблеми  розвитку митної політики України
 
 
  
Освіта вища. У 2013 році закінчила Буковинський державний фінансово — економічний університет за спеціальністю "Фінанси і кредит ” та здобула кваліфікацію магістра з фінансів і кредиту. Працювала з 2013 року в Буковинському державному фінансово-економічному університеті до 2015 року. З листопада 2013 року до лютого 2016 року підвищувала свій науковий рівень у аспірантурі Класичного приватного університету. Працюю у Чортківському навчально-науковому інституті підприємництва і бізнесу  з грудня 2015 року.
Захистила дисертаційну роботу на тему: "Розвиток інвестиційно — фінансового механізму венчурного бізнесу в Україні”  за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д 17.127.01 у Класичному приватному університеті.


Семчишин Ліда Михайлівна

Семчишин Ліда Михайлівна
 
 

 Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
 Кабінет: 213
 
 ORCID ID:  
 RESEARCHER ID: 

 Коло наукових інтересів: математичне моделювання та обчислювальні методи
 
    

У 1998 р. закінчила Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю "Математика і основи інформатики" і присвоєно кваліфікацію спеціаліста вчитель математики і основ інформатики. У 2005 р. закінчила  Кам'янець-Подільський державний університет ім. І. Огієнка за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Математика" і присвоєно кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача математики.
Тема дисертації: «Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання  матричних  рівнянь». Спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.
Науково-методичних праць:  38

Сидор Галина Вікторівна

Сидор Галина Вікторівна
 
 
 Посада: старший викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Наукова ступінь: кандидат економічних наук
 E-mail: sidor.gal@yandex.ua
 Кабінет: 213
 
 ORCID ID:  http://orcid.org/0000-0001-9578-0588
 RESEARCHER ID: http://H-3930-2017

 
Коло наукових інтересів: кредитне забезпечення розвитку сільського господарства
 
 
05.03.2015 р. захистила кандидатську дисертацію, а 28.04.2015 р. на підставі рішення Атестаційної колегії отримала диплом кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
З вересня 2015 р. дотепер – викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету.
Автор 27 наукових праць. 

Чекаловська Галина Збиславівна

Чекаловська Галина Збиславівна
 
Посада: викладач кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Кабінет: 213
 
RESEARCHER ID:  http://G-4845-2017
Коло наукових інтересів: економіка знань, розвиток вищої освіти
 
У 2004 році закінчила Тернопільську академію народного господарства, отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію  економіста. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему " Суспільне благо освітніх послуг в системі стимулювання розвитку «нової економіки ” у спеціалізованій вченій раді  К 76.051.12 Чернівецького національного  університету імені Юрія Федьковича (ДК №038361). 

Опублікувала 35 наукових праць.
 
  
 
 
 
 

 


Черниш Світлана Степанівна

Черниш Світлана Степанівна
 
 
Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Кабінет: 213
 
Коло наукових інтересів: економічний аналіз діяльності промислових та бюджетних підприємств.
        
 
У 1988 році закінчила ОТІХП ім. В.М.Ломоносова, спеціальність «Технологія хлібопекарського, макаронного та кондитерського виробництва».
Науковий ступінь: кандидат економічних наук, доцент, 2004 р. Тема дисертації: «Підвищення ефективності функціонування хлібопродуктового підкомплексу  АПК».
Автор 60 наукових та науково-методичних праць.

Чижишин Оксана Ігорівна

Чижишин Оксана Ігорівна
 
 

 
Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: oxy1972@bigmir.net
Кабінет: 213

 RESEARCHER ID: http://S-7527-2017
 
Коло наукових інтересів: проблеми обліку, аналізу, аудиту та фінансово-інвестиційної політики суб’єктів господарювання.
 
 


У 1995 році закінчила з відзнакою Тернопільську академію  народного  господарства,  економічний  факультет за  спеціальністю „Облік і аудит” та здобула кваліфікацію економіста. У 2006 році закінчила з відзнакою Центр довузівської, післядипломної та магістерської підготовки за спеціальністю „Облік і аудит” та здобула рівень магістра Тернопільського державного економічного університету.
З листопада 2008 року до грудня 2012 року була здобувачем на кафедрі обліку у виробничій сфері Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю 08.00.09 „Облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.  23.05.2013р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Облік і аналіз неопераційної діяльності підприємств” у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю на 08.00.09 „Облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)”.
Є автором 50 науково-методичних праць. 


Шмигель Ольга Євстахіївна

Шмигель Ольга Євстахіївна
 
 
 Посада:  доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
 Науковий ступінь: кандидат економічних наук
 E-mail: shmygel-olga@mail.ru 
 Телефон: (03552)  2-63-60
 Кабінет: 213
 
 RESEARCHER ID: http://H-3895-2017
 
Коло наукових інтересів: проблеми обліку податкових розрахунків в діяльності підприємств
 
 

У 1987 році закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію і отримала вищу освіту за спеціальністю "Бухгалтерський облік в сільському господарстві”. 
Працює в Чортківському інституті підприємництва і бізнесу з 2000 року. 20.03.2008 року захистила кандидатську дисертацію на тему: „Економічна ефективність застосування засобів хімізації у сільськогосподарських підприємствах” і рішенням ВАК України від  08.10.2008 року їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
23 грудня 2011 року Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (протокол № 2/02-Д) Шмигель О. Є. присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.
Шмигель О. Є. має 43 науково-методичних праць, з них 20 статей у провідних фахових виданнях. Яковець (Самойлова) Тетяна Аркадіївна

Яковець (Самойлова) Тетяна Аркадіївна 
 
 
 
 
Посада: доцент кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін ЧННІПБ
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
E-mail: tanyayacovets@gmail.com 
Кабінет: 213 
 
 RESEARCHER ID: http://G-6245-2017
  
Коло наукових інтересів: облік, аналіз, аудит, облік капіталу
 
Освіта вища, у 2007 році закінчила з відзнакою Чортківський інститут підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету за спеціальністю "Облік і аудит в промисловості" та здобула кваліфікацію магістра з обліку та аудиту. Науково-педагогічний стаж у Чортківському інституті підприємництва і бізнесу Тернопільського національного економічного університету становить 8 років. 
28.11.2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Облік та аналіз капіталу підприємств лісового господарства». Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки  України 14.02.2014 р. їй присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09. «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».
Є автором 40 науково-методичних праць, в тому числі 18 статей у провідних фахових та міжнародних виданнях.

Ставнича Уляна Володимирівна

Ставнича Уляна Володимирівна  
 
 
    Посада: старший лаборант кафедри на 0,5 ставки
 
    Кабінет: 213