Завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права

 Гречанюк Сергій Костянтинович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

ORCID: 0000-0003-2000-9523
ResearcherID: H-7101-2017

Контакти:
Е-mail: hrechserge@ukr.net
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33
Кабінет: 312

Коло наукових інтересів: адміністративно - правове забезпечення діяльності правоохоронних органів, пенітенціарні науки.


Освіта вища - юридична, у 2003 році закінчив з відзнакою юридичний факультет Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України.

Проходив службу в підрозділах кримінально-виконавчої системи, податкової міліції та органах прокуратури України. Працював на різних науково-педагогічних посадах у вищих навчальних закладах, які здійснюють підготовку фахівців-юристів.

У 2006 році під керівництвом к.ю.н., професора В.Ф. Усенка захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями» за спеціальністю 12.00.07 (теорія управління; адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право). У 2011 році за консультуванням д.ю.н., професора, заслуженого юриста України В.П. Пєткова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук «Теорія та практика взаємодії органів та установ Державної пенітенціарної служби України з державними та неурядовими інституціями» за спеціальністю 12.00.07 (адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право). У 2012 році присвоєне вчене звання доцента кафедри організації оперативно-розшукової діяльності.

З 28 квітня 2016 р. - призначений на посаду професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, з 29 серпня 2016 р. - в.о. завідувача даної кафедри і з 1 грудня 2016 року призначений на посаду завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

У 2017 році присвоєне вчене звання професора кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права.

Має понад 95 наукових праць та публікацій, у тому числі 14 монографій та 11 навчальних посібників.

 

Наукові праці:

1.  Гречанюк С. Взаємодія в управлінні правоохоронними органами: становлення та розвиток / С. К. Гречанюк // Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2014 ‑ Вип. 1 – С.12-17.

2.  Гречанюк С. К. Деякі проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань з урахуванням нового законодавства про прокуратуру / С. К. Гречанюк // Право України. — 2015. — № 6. — С. 103-108. (EBSCO, Publishing Index Copernicus International, Наукова періодика України )

3.  Гречанюк С. К. Адміністративна відповідальність за вчинення правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортними засобами: [монографія] / П.І. Пархоменко, С.К. Гречанюк, ‑ Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2015. – 174с.

4.  Гречанюк С. К. Адміністративно-правове регулювання охорони дипломатичних представництв іноземних держав в Україні / О.С. Конопляник, С. К. Гречанюк, В.О.  Галай  [Монографія].– К: ГО "Київський правозахисний  альянс", 2016.– 182 с.

5.  Адміністративно-правовий статус фізичної особи : [монографія] / О.Я. Зубрицька, Н.О. Рибалка, С.К. Гречанюк  – К. : Видавничий дім «АртЕк», 2016. – 160 с.

6.  Взаємодія контролюючих органів у сфері оподаткування з великими платниками податків: процедурно-правовий аспект : [монографія] / С.К. Гречанюк, Ю.С. Махиніч – Ірпінь, Університет ДФС, 2016. – 174с.

7.  Гречанюк С. Навчальний курс юридичної клінічної освіти: погляд на українську практику / Галай А. О., Гречанюк С. К. // Kultura sportu XXI wieku – Stalowa Wola, 2016. – p.39-50

8.  Гречанюк С. Реалізація принципу гласності в діяльності органів прокуратури / С. Гречанюк, С. Мазурик // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2016. – № 4(12). – С. 52–59 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov. ua/chasopys/ua/pdf/12-2016/grechanuk.pdf (Google Scholar)

9.  Гречанюк С. Деякі питання сучасного визначення місця прокуратури в системі органів публічного управління / С. Гречанюк, О. Мартинюк // Науковий часопис Національної академії прокуратури України. – 2017. – № 1(13). – С. 55–62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/chasopys/ua/pdf/1-2017/grechanuk.pdf (Google Scholar)

10. Гречанюк С. Реалізація податкових процесуальних норм: особливості та проблеми / / С. Гречанюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» ‑ 2016 ‑ №6 ‑ С.60-63 (Index Copernicus International)

11. Гречанюк С.К. Кейсові завдання з дисциплін «Адміністративне право України», «Адміністративний процес України» [Практикум] / С.К. Гречанюк та ін. – Тернопіль : Економічна думка, 2017. – 80 с.

12.  Гречанюк С. Деякі питання правової роботи ДФС України з великими платниками податків / Гречанюк С. Махиніч Ю. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки» ‑ 2017 ‑ №2 (т.2) – С.16-20 (Index Copernicus International)

13.  Гречанюк С. К. Street law від юридичних клінік як ефективна програма неформальної правничої освіти для підлітків / Галай А. О., Гречанюк С. К., Соболь Є. Ю. // Наука і освіта. – 2017. – №4. – 20-28 (Google Scholar; ULRICHS WEB Global Serials Directory; Academic Resource Index (ResearchBib); ERICH PLUS; OAJI (Open Academic Journal Index); Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.

14.  Hrechaniuk S. Pedagogical basis of qualitative trainings Street law by law clinics: Ukrainian and Polish experience / F.Ctrnicki, Hrechaniuk S., Halai A, Sobol E., Shatrava S. // Наука і освіта. – 2017. – №8. – 32-43 (Google Scholar; ULRICHS WEB Global Serials Directory; Academic Resource Index (ResearchBib); ERICH PLUS; OAJI (Open Academic Journal Index); Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.

15.  Hrechaniuk S. Administrative activity as part of activity of law enforcement agencies of Ukraine / Hrechaniuk S. // Актуальні проблеми правознавства – 2017 ‑ №1 – С.110-124

16.  Гречанюк С.К. Состояние преступности против жизни и здоровья и против собственности в Украине / С.К. Гречанюк, П.П. Сердюк // Всероссийский криминологический журнал. — 2018. — Т. 12, № 1. — С. 23–31. — DOI: 10.17150/2500-4255.2018.12(1).23-31.

17.  Адміністративне право України. Повний курс: підручник. ‑ Херсон: Олді-Плюс, 2018 446с. (С. 325-331).Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

 Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права утворена внаслідок перейменування з кафедри правового регулювання економіки і правознавства (наказ № 441 від 25.08. 2015 р.).

Створення кафедри зумовлене попитом на висококваліфікованих фахівців у галузі конституційного, адміністративного, фінансового, господарського, підприємницького права, вкрай необхідних Україні, враховуючи європейський вектор її розвитку.

Основним завданням кафедри є забезпечення якісної підготовки фахівців з конституційного, адміністративного, фінансового та господарського права на основі посилення уваги до фундаментальної і спеціальної підготовки для майбутньої діяльності в науковій і практичній сферах.

Головними напрямками роботи кафедри є: навчально-методична робота, науково - дослідна робота, організаційно - методична робота, робота з виховання студентів, громадська робота.

На кафедрі розроблені робочі навчальні програми, плани семінарських занять, теми курсових, магістерських робіт, плани стажування працівників кафедри. З дисциплін, читання яких забезпечує кафедра, розроблені курси лекцій та навчально - методичні матеріали.

Головна мета освітньої діяльності кафедри полягає у підготовці висококваліфікованих фахівців - правознавців.

Найбільш суттєвим завданням кафедри є покращення навчального процесу і підвищення якості викладання дисциплін та забезпечення їх навчально - методичними матеріалами.

Науково - досліднаробота кафедри проводиться у сфері правового регулювання конституційних, адміністративних, фінансових, господарських та підприєницьких відносин, а також інших актуальних питань публічного та приватного права.

Викладацький склад кафедри систематично бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, наукових семінарах, в організації та проведенні виховних заходів.

Сайт кафедри: http://kafp.tneu.edu.ua

Професорсько-викладацький колектив

Вербіцька Мар'яна Василівна

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


ResearcherID: H-7001-2017

Контакти:
Е-mail: m.verbitska@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314

 

Галай Андрій Олександрович

 Посада: професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: доктор юридичних наук
Вчене звання: професор

ORCID: 0000-0002-8184-6336
ResearcherID: H-7921-2017

Контакти: 
Е-mail: andrii.galai@gmail.com 
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314

Ментух Наталія Фелікіссімівна

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID: 0000-0003-1078-9191
ResearcherID: H-7796-2017

Контакти:
Е-mail: n.mentukh@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314

Росоляк Оксана Богданівна

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ResearcherID: H-7916-2017


Контакти:
E-mail: o.rosoliak@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314Терещук Галина Андріївна

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: -


ResearcherID: P-4388-2017


Контакти:
E-mail: terewyk333@gmail.com
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314

Цимбалістий Тарас Олегович

 Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


ResearcherID: H-7047-2017


Контакти:
Е-mail: t.tsymbalistyi@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314
Чудик Наталія Олегівна

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-0649-2715
RESEARCHER ID: H-7029-2017

Контакти:
Е-mail: n.chudyk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314
Шевчук Оксана Романівна

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент


ResearcherID: P-3798-2017

Контакти:
E-mail: o.shevchuk@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314Шкварок Лідія Володимирівна

Посада: викладач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Науковий ступінь :
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Е-mail: l.shkvarok@tneu.edu.ua
Телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314

Берчак Софія Петрівна

Посада: провідний інженер кафедри конституційного, адміністративного та фінансового праваКонтакти:
Е-mail: 
Телефон: 25 – 16 – 33, 15 – 208
Кабінет: 314