Завідувач кафедри економічної теорії

Козюк Віктор Валерійович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Контакти:
Е-mail: viktorkoziuk@tneu.edu.ua           
Тел.: 47-50-50, внутрішній телефон 13-303.
кабінет 3102, корп. № 3
вул. Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль
 

Кафедра економічної теорії

 
Наша мета
  Стратегічна мета кафедри – надання класичної університетської освіти бакалаврам і магістрам з аналітичної економіки для роботи у сфері експертної діяльності та аналітичного забезпечення управлінських рішень, зокрема щодо аналізу ринків та економічної поведінки, економічної політики та якості державного регулювання, прогнозування та консультування, обґрунтування бізнес-моделей та дослідження глобальних процесів. В межах викладання колективом кафедри базових дисциплін («Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка») студентам інших економічних спеціальностей нашою метою є формування категоріального апарату та належного теоретичного рівня для набуття фахових компетентностей.
 
Наші завдання
    Нашим завданням є формування компетентностей щодо:
-   експертизи економічних систем та виявлення оптимальної моделі поведінки економічного агента;
-   аналізу ринкових структур та вироблення рекомендацій стосовно ефективної моделі державного
    регулювання ринків та поведінки підприємницьких структур;
-   економічного прогнозування, макроаналізу та оцінки соціальних процесів;
-   постановки та проведення економічних експериментів;
-   здійснення аналітичної діяльності у сфері макро- та мікроекономіки;
-   аналітичного забезпечення розробки теоретично обґрунтованих програм економічної політики;
-   обґрунтування оптимальної моделі поведінки економічних агентів, включаючи органи влади, в середовищі інституціональних обмежень та глобальних викликів;
-   розробки стратегії розвитку бізнесу;
-   здатності проведення наукових досліджень у сфері економіки.
 
Наші програми
   Програма підготовки бакалавра з аналітичної економіки зорієнтована на формування у майбутніх фахівців науково-аналітичних та прикладних консультаційних здібностей. Їх компетентності забезпечуються опануванням «Глобальної макро- та мікроекономіки», «Макроекономічного аналізу», «Мікроекономічного аналізу» «Інституціональної економіки», «Фінансової економіки», «Поведінкової та експериментальної економіки», «Економічного розвитку», «Мережевої економіки», «Прогнозування та аналізу ринків», «Економіки суспільного сектору» «Емпіричних методів дослідження», «Економічної компаративістики (порівняльного економічного розвитку)» та інших навчальних дисциплін.
Фахівець, якого ми готуємо, компетентнісно зорієнтований на фундаментальний економічний аналіз, експертизу економічних програм, проведення кон’юнктурних, структурних та інституціональних досліджень ринків та економічної поведінки, економічне прогнозування, моделювання та реалізацію економічних експериментів.
Професійні обов’язки випускників реалізуються на посадах:
     - економіста-аналітика з дослідження мікро- та макроекономічного середовища;
     - консультанта з ефективної організації підприємницької діяльності та ринкового аналізу;
     - фахівця з політико-економічного консультування та проектування інституціональних змін;
професіонала з управління бізнес-процесами та реалізації економічної політики.
 
Магістерська програма «Аналітична економіка», яка поєднує макро-, мікро, інституціональний та поведінковий підходи, покликана сформувати аналітичні компетентності топ-рівня, фундаментальні економічні знання для аналізу і розробки економічної політики, секторного регулювання та бізнес-стратегій. Програма спрямована на підготовку фахівців у сфері стратегічного аналізу, прогнозування та інституціонального проектування, аналітичного забезпечення управлінської діяльності у сфері економічної політики та державного регулювання, розробки програм реалізації бізнес-стратегій та їх аналітичного супроводження, експертизи інвестиційних перспектив секторів економіки та ефективності секторного регулювання, управління інформаційними системами аналізу та моніторингу ризиків і загроз, організації дослідницької роботи для виявлення перспективних напрямів розвитку макро- та мікроструктур, моніторингу глобальних процесів та структурних змін у сфері політики євроінтеграції, просування фундаментальної аналітики в культуру топ-менеджменту.
Випускники магістерської програми зможуть обіймати посади:
-   керівників та спеціалістів підрозділів економічного та фінансового аналізу, моніторингу та прогнозування;
-   фахівців у сфері аналітичної діяльності, органів влади, фінансово-банківських структур, корпорацій;
-   експертів політичних партій та громадських організацій;
-   економічних радників топ-рівня;
-   наукових співробітників.
 
Наш склад та досвід
    У складі кафедри працюють 17 викладачів: 3 – доктори наук; 14 кандидатів економічних наук, з яких: 9 – доценти, 5 – без вченого звання доцента; 1 – лаборант.
    Колектив кафедри володіє високим рівнем фахової підготовки. Неодноразове проходження викладачами стажувань за кордоном у: Греції (Technological Educational Institute of Western Macedonia, м. Козані), Німеччині (Dresden University of Technology, м. Дрезден; GESIS, Leibniz Institute for the Social Sciences, м. Кельн), Великобританії (Leeds Metropolitan University, м. Лідс), Італії (La Sapienza University, м. Рим; Summer School «Macroeconomic Coordination and Externalities», м. Третно), Іспанії (CEMFI – Центр монетарних та фінансових досліджень, м. Мадрид; Universidad de Huelva, м. Уельва), Польщі (University of Warsaw, м. Варшава) забезпечило можливість ефективного впровадження інноваційних освітніх технологій у навчальний процес. За спільною програмою ТНЕУ та Технологічного навчального інституту Західної Македонії (м. Козані, Греція) з підготовки магістрів з бізнес адміністрування завідувач кафедри економічної теорії, доктор економічних наук, професор Віктор Валерійович Козюк здійснює викладання курсу «Фінансовий менеджмент».   
  
Наша наукова робота
   Кафедрою щорічно організовуються та проводяться круглі столи на актуальні економічні теми:
«Проблеми економічного зростання в умовах глобальної фінансової кризи» (2009 р.);
«Макроекономічні зрушення в системі економічного зростання в посткризовий період» (2010 р.);
«Проблеми сучасної макроекономічної теорії та політики економічного зростання в світлі глобальної фінансової нестабільності» (2011 р.);
«Ефективність ринків: макро-, мікро- та інституціональні виміри» (2012 р.);
«Політична економія олігархічної економіки» (2013 р.);
«Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки» (2014 р.);
«Глобальна економіка в умовах спадного тренду сировинних цін: виклики та можливості для України» (спільно з кафедрою міжнародного менеджменту та маркетингу) (2015 р.).
 
  Кафедрою виконується науково-дослідна тема «Фундаментальні засади реалізації сучасної моделі економічної політики», яка спрямована на:
  - дослідження концептуальних орієнтирів реалізації економічної політики в середовищі глобальних трансформацій;
  - обґрунтування еволюції теоретичних і методологічних засад державної інтерференції та побудову моделей економічної політики;
 - проведення досліджень сучасних імперативів політики економічного розвитку, економічного зростання та макрофінансової стабільності;
  - виявлення особливостей економічного розвитку національної моделі економіки.
 
  Викладачами кафедри опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, які застосовуються під час викладання навчальних дисциплін, зокрема:
– Козюк В.В. Резервні валюти: глобальний периметр нестабільності Тернопіль: Астон, 2015. – 468 с.
– Козюк В.В. Монетарний вимір формування нового світового економічного порядку // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України: монографія / [В. Козюк, А. Крисоватий, Є. Савельєв та ін.] за наук. ред. проф. А. Крисоватого і Є. Савельєва. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 504 с. – (авторський внесок – С. 251-302).
– Козюк В.В. Фіскальні правила в глобальному макрофінансовому середовищі // Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / за заг. ред. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – (авторський внесок – С. 6-17).
– Козюк В.В. Фіскальна консолідація: макроекономічні проблеми та інституціональні засади: монографія / за ред. Л. Л. Тарангул. – К.: Алерта, 2013. – 496 с. – (авторський внесок –  С. 8-69, 124-146, 169-200, 319-347).
– Козюк В.В., Атамась Н.І. Доларизація економіки: виклики монетарній політиці та фінансовій стабільності: монографія. –  Тернопіль: Астон, 2012. – 276 с.
– Козюк В.В. Глобальні макрофінансові виклики структурній трансформації економіки України // Структурні реформи економіки: світовий досвід, інститути, стратегії для України: монографія / за ред. О.І. Амоші, С.С. Аптекара, М.Г. Білопольського, С.І. Юрія та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ, МОНМС України. – Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2011. – 848 с. – (авторський внесок – С. 122-131).
 – Козюк В.В. Монетарні засади глобальної фінансової стабільності: монографія. – Тернопіль: ТНЕУ, Економічна думка, 2009. – 728 с.
– Козюк В.В. Країни Центрально-Східної Європи: проблема інституціональних компенсаторів відкритості та фіскальної експансії // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : моногр. / за наук. ред. д.е.н., проф. А. І. Крисоватого та д.е.н., проф. Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – (авторський внесок – С. 110-128).
 – Длугопольський О.В. М.І. Туган-Барановський про взаємозв’язок соціально-політичних рухів та економічного розвитку // М.І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець (до 150-річчя від дня народження): монографія. – К.: Наукова думка, 2015. – (авторський внесок – С. 157-166).
– Длугопольський О.В. Реформування суспільного сектору економіки та нові підходи до управління публічними фінансами. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2012. – 280 с.
– Длугопольський О.В. Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій. – Т.: Економічна думка, 2011. – 632 с.
– Економічна теорія: політична економія / За ред. проф. Юрія С.І. – К.: Кондор, 2009. – 524 с.
– Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст.: навч. посіб. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – К.: Знання, 2011. – 566 с.
– Історія економіки та економічної думки: ХХ – початок ХХІ ст.: навч. посіб. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – К.: Знання, 2011. – 582 с.
– Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної економік: навч.-метод. посіб. / В.В. Козюк [та ін.]; за ред. В.В. Козюка. – 2-ге вид., випр. і доп. – Тернопіль: Вектор, 2015. – 248 с.
– Історія економіки та економічної думки : підруч. / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, О. В. Длугопольський [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015 р. – 792 с.
 
   Кафедра організовує і проводить поведінкові експерименти, зокрема, упродовж листопада-грудня 2015 р. був проведений лабораторний експеримент за участю іноземних студентів Тернопільського національного економічного університету з метою визначення ступеня схильності до корупційних стратегій вихідців з країн з високим рівнем корупції за умов як персоніфікованого, так і неперсоніфікованого характеру трансакцій. У 2016 році на базі Тернопільського національного економічного університету та Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського був проведений другий експеримент у формі одноперіодної гри з метою підтвердження існування  емерджентного інституційного порядку в  лабораторних умовах.
 
  У 2016 році кафедра економічної теорії започаткувала проведення щорічного загально-університетського інтелектуального турніру «Школа молодих експертів», перший з яких відбувся на тему: «Падіння світових цін на нафту і парадокс стабільності цін на бензин в Україні». Тема турніру 2017 року – «Парадокс доходів та експансії будівництва в Західній Україні».
Кафедра економічної теорії спільно з Центрально Європейським Університетом (м. Будапешт) проводить он-лайн курси «Political Economy of Development», «Korea in International Relations» та «Identity Politics in the post-Soviet space» для студентів усіх спеціальностей. Після закінчення проекту студенти отримують сертифікати міжнародного зразка.
 
Наша готовність до освітніх інновацій
  Можливості підвищення якості навчально-виховного процесу вбачаємо у пошуку нових форм і методів навчальної, методичної і виховної роботи зі студентами, у постійному удосконаленні навчальних курсів і програм, впровадженні передового досвіду здійснення навчання і виховання студентської молоді, оптимізації навчального процесу, забезпеченні студентів сучасною навчальною і методичною літературою, комп’ютеризації навчального процесу, посиленні вимог до студентських наукових досліджень, а також творчому підході до навчально-виховного процесу.
   Ми є носіями інновацій у сфері освіти та науки, щоб наш випускник був готовий до їх впровадження впродовж життя.
 
 
 
Адреса:
кабінет 3101, корп. №3
вул. Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль
Е-mail: kaf_et@tneu.edu.ua
Тел.: 47-50-50, внутрішній телефон 13-304.
Сайт кафедри: http://et.tneu.edu.ua


Професорсько-викладацький колектив

Гайда Юрій Іванович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail: yu.hayda@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Длугопольський Олександр Володимирович

Посада: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор

Контакти:
Е-mail: o.dlugopolsky@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101
 

 


Заклекта Ольга Іванівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:  o.zaklekta@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101Карп Ірина Миколаївна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: i.karp@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Новак Юлія Романівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: yul.novak@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Лотиш Оксана Ярославівна

Посада: доцент
Науковий ступінь:кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: o.lotysh@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Фаріон Михайлина Михайлівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: m.farion@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Хопчан Володимир Михайлович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail:  v.khopchan@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Шиманська Оксана Петрівна

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: o.shymanska@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Возьний Казимир Зіновійович

Посада: доцент, директор бібліотеки ім. П. Каніщенка
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

Контакти:
Е-mail: kasio@ukr.net
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Чирак Ірина Миколаївна

Посада: старший викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:  i.chyrak@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101
 

 Івашук Юрій Петрович

Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: 

Контакти:
Е-mail: yu.ivashuk@tneu.edu.ua 
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Вірковська Анастасія Андріївна

Посада: викладач
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання:

Контакти:
Е-mail:  a.virkovska@tneu.edu.ua
Телефон: 47-50-50, внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Жук Віра Романівна

Посада: лаборант


Контакти:
Е-mail:
Телефон: 47-50-50,внутрішній телефон: 13-304
Кабінет: 3101


Завідувач кафедри економічної теорії

Козюк Віктор Валерійович

Науковий ступінь: доктор економічних наук
Вчене звання: професор 

Контакти:
Е-mail: viktorkoziuk@tneu.edu.ua           
Тел.: 47-50-50, внутрішній телефон 13-303.
кабінет 3102, корп. № 3
вул. Майдан Перемоги, 3, м. Тернопіль