Завідувач кафедри цивільного права і процесу

Калаур Іван Романович

Науковий ступінь : доктор юридичних наук
Вчене звання : доцент
RESEARCHER ID: H-8745-2017


Контакти:
Е-mail: ivan@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-224
Кабінет: 319
Коло наукових інтересів : цивільне право, договірне право, корпоративне право, житлове право
  
Народився 04 липня 1968 року у місті Підгайці Тернопільської області. У 1992 році успішно закінчив Державний педагогічний університет у місті Тернополі, а у 2002 році – спецправничий факультет  Львівського національного університету імені Івана Франка.
   У 2004 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук на тему «Цивільно-правовий договір як підстава виникнення права власності юридичної особи» за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
  Працював на посаді заступника декана юридичного факультету ТНЕУ в період з 2013-2014 р.р.
Калаур І. Р. - учасник багатьох Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, автор понад 70 наукових праць.    Веде активну наукову діяльність на тематику цивільного права та корпоративного права.
  У 2015 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.
  Серед професорсько-викладацького колективу користується авторитетом та повагою.
  З 2015 році займає посаду завідувача кафедри цивільного права і процесу.
Наукові праці:

1. Корпоративне право України: проблеми теорії та практики : монографія / [В. А. Васильєва, А. В. Зеліско, В. В. Луць, І. Б. Саракун, Л. В. Сіщук та ін.] ; за заг. ред. проф. В. А. Васильєвої ; Нац. акад. правових наук України, Лабораторія корпорат. права ; ДВНЗ «Прикарпатський нац. ун-т  ім. В. Стефаника», Навчально-наук. юрид ін.-т. Івано-Франківськ : Супрун В. П., 2017

2. Договірне регулювання приватноправових відносинв умовах євро інтеграційних процесів в Україні: монграфія / За заг. ред..академіка НАПрН України О. Д. Крупчана; наук. ред. А. Б. Гриняк, Київ, 2017

3. Імплементація європейських стандартів захисту прав дитини у судову практику України // Принципи  і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн: VIІ міжнародний цивілістичний форум, 11-12 травня 2017 року, м. Київ.

4. До питання про найм (оренду) майнових прав. 2018 р.)., Актуальні проблеми приватного права: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 96-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор., АН УРСР В. П. Маслова (Харків, 14 лютого), 2018

5. Свобода гендерної ідентичності крізь призму сімейного законодавства України. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в умовах реформування правової системи: сучасні реалії та міжнародний досвід» (Тернопіль, 20-21 квітня), 2018

6. Normative and Individual Regulator in the Mechanism of Regulation of Legal Relations under Transfer of Property in Use. Transformations  in business & economics Transformations  in business & economics. VOL. 17, №1(43), 2018 SCOPUS  http://www.transformations.knf.vu.lt/43

Кафедра цивільного права та процесу

 З метою вивчення галузей приватного права та законодавства і для належного забезпечення інтересів приватної особи та їх захисту, у відповідності із постановою Вченої ради Тернопільської академії народного господарства (протокол №4 від 25 лютого 1998 року) було створено юридичний інститут на базі одноіменного факультету, до якого віднести кафедру цивільного та трудового права. Завідуючим було призначено кандидата юридичних наук доцента Іванчука Мирослава Васильовича (наказ № 71 від 19 березня 1998 року).

Згідно з навчальним планом на кафедру цивільного і трудового права покладено забезпечення викладання наступних дисциплін: “Цивільне та сімейне право”, “Трудове право”, “Цивільний процес”, “Адвокатура України”, “Нотаріат в Україні”, “Право соціального забезпечення”, “Екологічне право”, “Житлове право”, “Аграрне право”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”.

Викладання  дисциплін  здійснювали висококваліфіковані спеціалісти, юристи-практики: кандидат юридичних наук, доцент Іванчук Мирослав Васильович, Заслужені юристи України: Тиханська Тетяна Василівна, Дуда Поліна Миколаївна; адвокат  Дерех Надія Володимирівна; молоді викладачі: Дуда Олександр Ігорович, Григоровська Любов Василівна, Слома Валентина Миколаївна, Василевич Ольга Олексіївна.

З 1січня 2006 р. (наказ № 94 від 19 жовтня 2005 року) в зв’язку з реорганізацією Юридичного факультету ТДЕУ, кафедру цивільного і трудового права було перейменовано на кафедру цивільного права і процесу. Кафедра стала випусковою кафедрою за цивільно-правовою спеціальністю.

Кафедра забезпечувала викладання таких базових юридичних дисциплін: “Цивільне право”, “Трудове право”, “Аграрне право”, “Екологічне право”, “Сімейне право”, “Цивільний процес”, “Житлове право”, “Право соціального забезпечення”, “Виконавче провадження”, “Міжнародне приватне право”; а також спеціальних курсів: “Медичне право”, “Складання цивільно-правових документів”, “Цивільно-правове регулювання банківської діяльності”, “Спадкове право”.

Забезпечували викладення зазначених дисциплін: Іванчук Мирослав Васильович (завідувач кафедрою), Калаур Іван Романович, Николайчук Любов Михайлівна; шість старших викладачів: Дерех Надія Володимирівна, Процик Василь Мирославович, Слома Валентина Миколаївна, Стадник Богдана Михайлівна, Тиханська Тетяна Василівна, Чегодар Оксана Михайлівна;  викладач-стажист Лукасевич-Крутник Ірина Степанівна. Викладацький склад кафедри бере активну участь у щорічних конференціях, які проходять на Юридичному факультеті ТДЕУ на тему: “Формування правової держави в Україні: проблеми й перспективи” та у Всеукраїнських наукових конференціях.

Згодом, відповідно до наказу №27-к від 22 січня 2007 року кафедру цивільного права і процесу очолив кандидат юридичних наук Калаур Іван Романович.

Відповідно до наказу №461-к від 26 листопада 2009 року кафедру цивільного права і процесу очолила кандидат юридичних наук Слома Валентина Миколаївна.

 

На сьогоднішній день до колективу кафедри входять : 2 доктора юридичних наук – Калаур І. Р., Галай А.О., 9 кандидатів юридичних наук —  Слома В. М., Паславська О. Я., Лукасевич – Крутник І. С., Бутрин – Бока Н. С., Гнатів О. Б., Гелецька  І. О., Зигрій О.В., Стефанчук М. М., Микитин В. І., викладачі – Труфанова Ю. В., Боднарчук І. В., Паращук Л. Г., Фрончко В.В.

Щорічно працівники кафедри нагороджуються грамотами та подяками з нагоди професійного свята Дня юриста. Крім того, є учасниками Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференцій, авторами наукових та навчально-методичних праць.

Викладачі сумлінно готують майбутніх юристів у стінах факультету, передаючи їм власний досвід та знання. Незважаючи на навчальний процес, завжди знаходять час на дозвільну роботу із студентами.


Офіційний сайт кафедри http://cpp.tneu.edu.ua

 

Професорсько-викладацький колектив

Теремецький Владислав Іванович

Посада: професор кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : доктор юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-2667-5167
RESEARCHER ID: Y-1755-2018

Контакти:
Е-mail:
Телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Слома Валентина Миколаївна

Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу, заступник декана юридичного факультету ТНЕУ
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-9582-1236
RESEARCHER ID: H-5203-2017


Контакти:
Е-mail: v.sloma@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 0352 - 252945
Кабінет: 320

Бутрин - Бока Наталія Степанівна

 Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0003-3684-7177
RESEARCHER ID: J-3459-2017


Контакти:
Е-mail:n.butryn@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Гнатів Оксана Богданівна

 Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0002-0119-3508
RESEARCHER ID: H-6495-2017


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Зайцева-Калаур Інна Вячеславівна

Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-5924-5844
RESEARCHER ID: H-5164-2017


Контакти:
Е-mail:  i.zaitseva-kalaur@tneu.edu.ua
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318


Микитин Віталій Ігорович

Посада: старший викладач кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь : кандидат юридичних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0002-2087-6945
RESEARCHER ID: J-7130-2017


Контакти:
Е-mail: mykytynvi@gmail.com
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Боднарчук Ігор Володимиович

Посада:викладач кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь :
Вчене звання:

ORCID ID:
RESEARCHER ID:


Контакти:
Е-mail:
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Труфанова Юлія Владиславівна

 Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання:

ORCID ID: 0000-0003-4310-3061
RESEARCHER ID: J-9838-2018


Контакти:
Е-mail: trufanovayuliia@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Зигрій Ольга Володимирівна

Посада: доцент кафедри цивільного права і процесу
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент

ORCID ID: 0000-0001-7092-5306
RESEARCHER ID: H-6619-2017


Контакти:
Е-mail: olhazyhrii@gmail.com
Зовнішній телефон: 25-29-45, 15-205
Кабінет: 318

Паращук Лілія Георгіївна

 Посада:старший лаборант кафедри цивільного права і процесу
 
Контакти:
Е-mail:l.parashchuk@tneu.edu.ua
Телефон:25-29-45, 15-205
Кабінет: 318