Завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Кравчук Микола Володимирович

 

Посада: завідувач кафедри теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, доктор права Українського вільного університету.

Вчене звання: доцент

 

Коло наукових інтересів: загальна теорія держави і права; правовий захист прав і свобод людини; правове регулювання будівництва і діяльності Збройних Сил України; розвиток держави і права в Україні на початку ХХ ст.; порівняльне правознавство (компаративістика); проблеми впровадження юридичної клінічної освіти в навчальний процес в Україні.

 

Автор понад 160 наукових праць, з них: одна монографія, 16 навчальних посібників (6 навчальних посібників з теорії держави і права, проблем теорії держави і права з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), 24 навчально-методичних посібники. У Львівському національному університеті ім. І.Франка підготував дисертацію на тему: "Організаційно-правові основи будівництва держполітохорони ДСР у 1917-1922 рр.” на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01– "теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень” і у 1989 році в Інституті держави і права ім. В. Корецького її захистив. У 1996 році в Українському вільному університеті (м. Мюнхен, Німеччина) здобув науковий ступень доктора права, захистивши дисертацію на тему: "Правові основи будівництва Збройних Сил на території України в 1914–1993 рр. (організація, структура, діяльність). Історико-правове дослідження” (спеціальність 12.00.01). Крім того, закінчив Київське вище танко-інженерне училище (1974р.) та академію Бронетанкових військ ім. Р. Малиновського (м. Москва, 1988 р.). Полковник Збройних Сил України.

 

Працює над завершенням докторської дисертації.


Понад 20 років (з перервами) очолює загальнотеоретичні юридичні кафедри (ІФДТУНГ, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, ТАНГ, ТДЕУ, ТНЕУ). З 30 березня 2007 року очолює кафедру теорії та історії держави і права ТНЕУ. Організатор і головний редактор наукового видання (опубліковано п’ять номерів збірника наукових праць "Актуальні проблеми правознавства”).

 

Організатор і керівник Тернопільської міської громадської організації "Правозахисна організація "Аквітас”, Тернопільської юридичної клініки (2006-2010 рр.), адвокат Тернопільської обласної колегії адвокатів (член ради адвокатів Тернопільського регіону).

 Кафедра теорії та історії держави і права

Кафедра теорії та історії держави і права

 

Кафедра теорії та історії держави і права була створена як структурний підрозділ юридичного інституту ТАНГ в червні 1997 року, а  30  листопада 1998 року відповідно до наказу № 346 з ініціативи ректора, для поліпшення кадрового складу юридичного інституту ТАНГ та підвищення якості загальнотеоретичної підготовки майбутніх юристів, було проведено реорганізацію, внаслідок якої утворено дві кафедри: кафедру теорії держави і права під керівництвом доц. Кравчука М.В. та кафедру історії держави і права, яку очолив доц. Є.В. Паньків.

За вісім років функціонування кафедра теорії держави і права розробила вісім навчальних курсів, видала більше 30 навчальних, навчально-методичних матеріалів, організувала та видала п’ять номерів наукового видання "Актуальні проблеми правознавства”.

З 1 січня 2006 року кафедри історії та теорії знову були об’єднані в один структурний підрозділ – кафедру теорії та історії держави і права, яку очолив кандидат юридичних наук, доцент Микола Кравчук, який дотепер ефективно керує колективом, що має сьогодні значний науковий потенціал (1 доктор наук, 6 кандидатів наук, 1 ст. викладач), під керівництвом завідувача кафедри підготовлено двох кандидатів юридичних наук.

На сьогоднішній день розроблені, апробовані, забезпечені навчально-методичними матеріалами наступні дисципліни (в тому числі, в англомовному варіанті):

Теорія держави і права;

Історія держави і права зарубіжних країн;

Історія держави і права України (в.т.ч. Звичаєве право);

Історія держави і права України та зарубіжних країн;

Юридична деонтологія і професійна етика;

Логіка для юристів;

Філософія права;

Проблеми теорії держави і права;

Правові системи сучасності;

Історія вчень про державу і право;

Історія політичної та правової думки України;

Судова риторика;

Римське право;

Канонічне право;

Методологія правових наукових досліджень;

Методологія досліджень у міжнародному праві;

Правова конфліктологія;

Дослідження та основи академічної доброчесності;

Правознавство.

З метою посилення практичної підготовки майбутніх правників, за ініціативи завідувача кафедри у 2006 році організована Тернопільська міська громадська організація "Аквітас” та впродовж 2006-2010 рр. функціонувала Тернопільська юридична клініка.

Пріоритетним напрямком діяльності кафедри є наукова робота. Так, впродовж функціонування кафедри, викладачі працювали над розробкою науково-дослідних тем, що виконували за рахунок другої половини робочого дня. Нині дослідження проводиться за темою: «Тенденції розвитку держави і права України (ХХ - п. чв. ХХІ ст.)» (державний реєстраційний номер 0117U000144, затверджена на 2017-2021 роки). Крім того, більшість викладачів кафедри мають закріплені теми докторських дисертаційних досліджень, над якими плідно працюють. Велика увага колективу кафедри приділяється також монографічним виданням.

І ще, колектив кафедри ТІДП успішно проводить підготовку докторів філософії в галузі права і здійснює керівництво науково-дослідною роботою п’яти аспірантів.

Ключовим завданням викладачів кафедри є підвищення наукової підготовки студентів, поєднання теоретичних знань з практичним навчанням. З цією метою організовано чотири наукові гуртки (проблемні наукові групи): теорії держави і права, проблем теорії держави і права (кер. доц. М.В. Кравчук, В.М. Кравчук, А.В. Баран); з філософії права та історії вчень про державу і право (кер. доц. Т.О. Подковенко); історії держави і права України, звичаєвого, канонічного права (кер. доц. В.З. Ухач); історії держави і права зарубіжних країн (кер. доц. А.В. Грубінко).

Для опанування знаннями та апробації наукових розробок у сфері юриспруденції викладачі кафедри організовують і постійно проводять круглі столи, конференції, інтернет-конференції, олімпіади тощо. Ця діяльність спрямована на підвищення рівня знань, умінь і навичок студентів юридичного факультету, впровадження в навчальний процес студентів-правників елементу науковості. У цьому плані 11 березня 2017 р.  був проведений Всеукраїнський круглий стіл, присвячений 100-річчю УЦР, на тему : «УЦР – світоч національного державотворення: історико-правові уроки та сучасні реалії».

Також колектив кафедри працює над розробкою госпрозрахункових науково-дослідних тем, й зокрема: «Принцип законності в будівельній сфері» та ін. Кафедра ТІДП тісно співпрацює з територіальними громадами місцевого самоврядування щодо надання їм різних організаційно-правових послуг.

Ще одним важливим напрямком своєї діяльності колектив кафедри вважає налагодження співпраці з правоохоронними органами та органами державної влади і управління. Ця ділянка роботи передбачає розробку і реалізацію спільних програм теорії і практики юриспруденції (у тому числі і держбюджетні), залучення досвідчених юристів-практиків до науково-викладацької роботи.

Кафедра підтримує партнерські науково-професійні зв'язки з аналогічними кафедрами провідних ВНЗ України: з кафедрою теорії держави і права Одеської національної юридичної академії, завідувач - доктор юридичних наук, професор Оборотов Ю.М.; з кафедрою історії держави, права та політико-правових ученьЛьвівського національного університету ім. І. Франка, завідувач – професор Бойко І.Й..; з кафедрою адміністративного, конституційного та фінансового права Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, завідувач - доцент Розвадовський В.І.. Для плідної співпраці з структурними підрозділами вище вказаних ВНЗ зусилля колективу кафедри спрямовуються на розробку і реалізацію спільних наукових проектів (проведення спільних конференцій, круглих столів, публікацію наукових видань, розробки і вирішення актуальних проблем правознавства), що забезпечує підвищення ефективності наукової і навчальної діяльності кафедр.

 

 

 

Офіційний сайт кафедри: tidp.tneu.edu.ua
Електронна пошта кафедри: kafedra203@ukr.net

 


Інформація про відвідуваність занять студентами першого курсу спеціальності "Правознавство" тут: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HV7jDPN7IrOJ5rN5cEgi3RCBynctGjE-lJN9NE7eI/edit#gid=523479658

 

Професорсько-викладацький колектив

Кравчук Микола Володимирович

Кравчук Микола Володимирович
Посада: завідувач кафедри теорії та історії держави і права
 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук, доктор права Українського вільного університету.
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: загальна теорія держави і права; правовий захист прав і свобод людини; правове регулювання будівництва і діяльності Збройних Сил України; розвиток держави і права в Україні на початку ХХ ст.; порівняльне правознавство (компаративістика); проблеми впровадження юридичної клінічної освіти в навчальний процес в Україні.
 
Електронна пошта: m.kravchuk@tneu.edu.ua  
Телефон: 25-14-36 (внутрішній 15-207), 25-08-46.
Кабінет: 205
 
Лекційні курси:
Теорія держави і права; Проблеми теорії держави і права


Баран Анжеліка Володимирівна

Баран Анжеліка Володимирівна
 
Посада: доцент
 
 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
 
Коло наукових інтересів: історія держави і права ХІХ - початку ХХ ст., історія парламентаризму.
 
Електронна пошта: a.baran@tneu.edu.ua 
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 203


Грубінко Андрій Васильович

Грубінко Андрій Васильович
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: всесвітня історія (новітня історія країн Західної Європи); міжнародні відносини (проблеми європейської інтеграції), історико-правові проблеми зовнішньої політики України і зарубіжних країн на рубежі ХХ і ХХІ століть; методолія викладання історико-правових дисциплін у підготовці юристів.
 
Електронна пошта: a.hrubinko@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 204

Кравчук Валентина Миколаївна

Кравчук Валентина Миколаївна
Посада: доцент
 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: громадські об’єднання, громадськість, громадянське суспільство, захист прав і свобод людини, філософська концепція правового простору.
 
Електронна пошта: v.kravchuk@tneu.edu.ua 
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 203

Подковенко Тетяна Олександрівна

Подковенко Тетяна Олександрівна
Посада: доцент
 
 
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: політико–правові ідеї і концепти, проблеми розвитку держави і права, захист прав і свобод людини, проблеми правового регулювання суспільних відносин в Україні.
 
Електронна пошта: t.podkovenko@tneu.edu.ua
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 203


Ухач Василь Зіновійович

Ухач Василь Зіновійович
Посада: доцент
 
 
Науковий ступінь: кандидат історичних наук
Вчене звання: доцент
 
Коло наукових інтересів: актуальні проблеми українського державотворення, історія українського права, національно-визвольна боротьба в Україні 20 – 50 –х років ХХ ст.
 
Електронна пошта: v.ukhach@tneu.edu.ua  
Телефон: 25-36-14 (внутрішній 15-232)
Кабінет: 204
 
Ковальчук Тетяна Олегівна

Ковальчук Тетяна Олегівна

Посада: викладач

 

Лекційні курси: «Теорія держави і права» (англ), «Історія держави і права зарубіжних країн» (англ); «Римське право» (англ); «Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів» (англ). 

 

У 2013 році закінчила Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Правознавство» та Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка за спеціальністю «Переклад». У 2014 році закінчила Школу польського та європейського права. З 2013 року працювала в Тернопільському міському відділі УМВС України в Тернопільській області. 2015-2016 рр. – перекладач під час міжнародних військових навчань (Міжнародний Центр Миротворчості та безпеки, м. Яворів).

 


Галашин Ірина Михайлівна

Галашин Ірина Михайлівна
Посада: старший лаборант
 
Електронна пошта: kafedra203@ukr.net
Телефон: 25-36-14, 15-232 (внутрішній)
Кабінет: 203