Українсько-німецька факультет програма ННІМЕВ ім. Б.Д. Гаврилишина


Українсько-німецька факультет-програма Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина


Українсько-німецька факультет-програма Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. ГаврилишинаСлужинська Леся Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
т. в. о. заступника директора інституту керівник Українсько-німецької факультет-програми ім. Б. Д. Гаврилишина
 
Контакти: 
Адреса: вул. Львівська 11, кб. 1221
Телефон: (0352) 47-50-73;
Внутрішній телефон: 11112
E-Mail: l.sluzhynska@tneu.edu.ua 
 
 
 

 
 
 

 
Українсько-німецька факультет-програма Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. ГаврилишинаСайти Українсько-німецької факультет-програми:
http://nnimev.tneu.edu.ua/;
http://www.tneu.edu.ua/ukrainian-german-faculty-program/;
http://facebook.com/dsgternopil
 
 
 

Про факультет-програму
 
Українсько-німецька факультет-програма (колишній Україно-німецький економічний факультет, УНЕФ) поєднує переваги німецької та української систем підготовки фахівців з економіки з урахуванням європейської специфіки. Головною місією факультет-програми є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародної економіки відповідно до європейських стандартів, що матимуть значні конкурентні переваги на ринку праці.
  
Партнерами факультет-програми є: економічний факультет Дрезденського технічного університету, економічний факультет Дортмундського університету прикладних наук, Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Австрійська служба академічних обмінів (OeAD), Посольство Федеративної республіки Німеччина в Україні, громадські організації та представництва фондів Німеччини в Україні.
Факультет-програма готує фахівців за спеціальністю 051 Економіка, освітня програма Міжнародна економіка (німецькомовна програма спільно з Дрезденським технічним університетом).
 
Навчання на факультет-програмі дає можливість отримати такі документи про освіту:
-дипломи бакалавра та магістра ТНЕУ;
-сертифікат участі в Інтегрованій програмі навчання з результатами вивчення фахових дисциплін німецькою мовою;
-сертифікат про проходження практики на українських чи німецьких фірмах;
-диплом магістра Дрезденського технічного університету;
-сертифікати чи дипломи інших навчальних закладів Німеччини та Австрії;
-додаток до диплому із переліком навчальних дисциплін, викладання яких проводилося німецькою мовою в ТНЕУ; дисциплін, які вивчалися у Дрезденському технічному університеті та дисциплін, які викладалися лекторами Дрезденського технічного університету німецькою мовою в ТНЕУ.

Українсько-німецька факультет-програма пропонує:
-навчання за державним замовленням або на контрактній основі;
-можливість паралельного навчання за іншими напрямами підготовки та спеціальностями в ТНЕУ;
- інтенсивне вивчення німецької й англійської мов з початкового рівня та викладання окремих дисциплін професійної підготовки іноземними мовами;
- можливість вибору німецької мови як першої іноземної мови;
- поглиблення знань іноземної мови у літніх мовних школах Німеччини, Австрії;
-підготовка фахівців з міжнародної економіки поєднує преваги європейської та української систем освіти; викладання здійснюється лекторами DAAD в Україні;
- виробнича практика та переддипломне стажування на спільних українсько-німецьких підприємствах;
- мобільність студентів (навчання та практика в університетах Німеччини та Австрії; викладання частково проводиться професорсько-викладацьким складом Технічного університету м. Дрезден);
- міжнародне співробітництво (партнери факультет-програми: економічний факультет Дрезденського технічного університету; економічний факультет Дортмундського університету прикладних наук; Німецька служба академічних обмінів (DAAD); Австрійська служба академічних обмінів (OeAD), Посольство Німеччини в Україні; громадські організації та представництва фондів Німеччини в Україні);
- цікаве й різнопланове навчання (наші студенти займаються в сучасних інтерактивних аудиторіях, користуються цінним бібліотечним фондом, демонструють творчі і спортивні досягнення).

Історія Українсько-німецької факультет-програми розпочалася в 2000 році з підписання угоди про співпрацю між Тернопільською академією народного господарства (нині Тернопільський національний економічний університет) та Дрезденським технічним університетом (ФРН). У 2003 році успішно розвивається спільна інтегрована навчальна програма з підготовки бакалаврів і магістрів. На той час ТАНГ була першим вищим навчальним закладом в Україні, що надавала своїм студентам можливість отримати два дипломи державного зразка України та Німеччини.

З 2003 р. співробітництво з Дрезденським технічним університетом розвивається за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD). DAAD забезпечує стипендіальну підтримку наших студентів під час їх навчання в Дрезденському технічному університеті, фінансує стажування викладачів ТНЕУ у Німеччині та закупівлю німецькомовної літератури для читального залу факультет-програми. Щорічно студенти УНФП мають можливість навчатися на літніх мовних курсах в Дрездені.
 
 
 Über Fakultätsprogramm
  
Ukrainisch-Deutsches Fakultätsprogramm (die ehemalige Ukrainisch-Deutsche Wirtschaftsfakultät) verbindet die Vorteile des deutschen und ukrainischen Ausbildungssystems in der Wirtschaftswissenschaft unter Berücksichtigung der europäischen Besonderheit. Die wichtigste Aufgabe des Ukrainisch-Deutschen Fakultätsprogramms ist die Ausbildung hochqualifizierter Fachleute in der Fachrichtung Internationale Wirtschaft den europäischen Standards entsprechend, die die wesentlichen Wettbewerbsvorteile auf dem Arbeitsmarkt haben werden.
Die Partner des Ukrainisch-Deutschen Fakultätsprogramms sind: Wirtschaftsfakultät der Technischen Universität Dresden, Wirtschaftsfakultät der Fachhochschule Dortmund, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Österreichischer Austauschdienst (OeAD), die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Ukraine, die öffentlichen Organisationen und die Vertretungen der deutschen Stiftungen in der Ukraine.
 Das Fakultät-Programm schult die Fachleute nach der Fachrichtung 051 Wirtschaft, Ausbildungsprogramm Internationale Wirtschaft (deutschsprachiges Programm gemeinsam mit der Technischen Universität Dresden).

Beim Abschluss des Fakultätsprogramms erhalten die Studenten folgende Ausbildungsdokumente:
-Bachelor- und Masterdiplom der TNEU;
-Zertifikat der Teilnahme am Integrierten Studienprogramm mit Noten in Fachdisziplinen auf Deutsch;
-Zertifikat der Praktika bei den deutschen oder ukrainischen Firmen;
-Bachelor- und Masterdiplom der Technischen Universität Dresden;
-Zertifikate und Diplome von anderen deutschen und österreichischen Hochschulen;
-Anhang zu dem Diplom, in dem die Lehrdisziplinen eingeführt sind, die in TNEU auf Deutsch unterrichtet wurden; die Lehrdisziplinen, die an der Technischen Universität Dresden unterrichtet wurden und die Lehrdisziplinen, die von den Dozenten der Technischen Universität Dresden in TNEU unterrichtet wurden.
 
Das Ukrainisch-Deutsche Fakultätsprogramm bietet an:
-Studium an staatlichen Plätzen oder mit Vertragsbeziehungen;
-Möglichkeit des Parallelstudiums in anderen Fachrichtungen und an anderen Fakultäten der TNEU;
-Intensives Erlernen der deutschen und englischen Sprache auch für Studierende ohne Vorkenntnisse sowie Unterricht einzelner Fächer zur Fachvorbereitung in Fremdsprachen;
-wahlweise Deutsch oder Englisch als Fremdsprache;
-Vertiefung der Deutschkenntnisse in den Sprachsommerschulen in Deutschland, Österreich;
- die Ausbildung der Fachleute in der Internationalen Wirtschaft verbindet die Vorteile des europäischen und ukrainischen Bildungssystems; die Lektoren von DAAD in der Ukraine erteilen den Unterricht;
-Praktikum und Fortbildung bei den führenden Unternehmen in der Ukraine und im Ausland;
-Studium ohne Grenzen (Studium und Praktikum an den Universitäten in Deutschland und Österreich; Unterricht teilweise von Lehrkräften der technischen Universität Dresden);
-Internationale Mitarbeit (die Partner des Ukrainisch-Deutschen Fakultätsprogramms sind: Wirtschaftsfakultät der Technischen Universität Dresden, Wirtschaftsfakultät der Fachhochschule Dortmund, Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Österreichischer Austauschdienst (OeAD), die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in der Ukraine, die öffentlichen Organisationen und die Vertretungen der deutschen Stiftungen in der Ukraine);
-Interessantes und vielfältiges Studium (unseren Studenten stehen die modernen Übungsräume, Hörsäle sowie Bücher in der Bibliothek zur Verfügung; sie nehmen an den Sportwettbewerben teil und zeigen künstlerische und sportliche Leistungen).
 
Die Geschichte des Ukrainisch-Deutschen Fakultätsprogramms begann im Jahr 2000 mit der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zwischen der Ternopiler Akademie für Volkswirtschaft (jetzt Nationale Wirtschaftsuniversität Ternopil) und der Technischen Universität Dresden (Deutschland). Seit 2003 entwickelt sich die Umsetzung des gemeinsamen integrierten Lehrprogramms für Bachelor- und Masterstudium erfolgreich. Zu dieser Zeit war TANG die erste Hochschule in der Ukraine, deren Studenten die Möglichkeit hatten, das Staatsdiplom der Ukraine und Deutschlands zu erhalten. 

Seit 2003 entwickelt sich die Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Dresden mit Unterstützung des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD). DAAD unterstützt die Studenten mit einem Stipendium während des Studiums an der Technischen Universität Dresden, finanziert die Fortbildung von den Lektoren der TNEU in Deutschland und besorgt die deutschsprachigen Fachbücher für den Lesesaal des Fakultätsprogramms. Jedes Jahr haben die Studenten die Möglichkeit ihre Deutschkenntnisse in den Sprachsommerschulen in Dresden zu vertiefen
На факультет-програмі склалася добра традиція приймати високоповажних гостей із Дрезденського технічного університету, Дортмундського університету прикладних наук та інших німецьких вищих навчальних закладів.

УНФП мала за честь вітати у своїх стінах послів Федеративної Республіки Німеччини др. Дітмара Штюдеманна (2003), Райнгарда Шеферса (2008), Ганса-Юргена Гаймзьота (2009). Успішний розвиток факультет-програми став можливим завдяки постійній увазі та підтримці зі сторони ректорів ТНЕУ, проф. С. І. Юрія та проф. А. І. Крисоватого.
В 2006 р. керівниками Україно-німецької програми двох дипломів були призначені: з німецької сторони – проф. Удо Броль, з української – лектор DAAD, к.е.н., доц. Вільфрід Трілленберг.
Активну участь у програмі підготовки фахівців на УНФП беруть професори і доценти економічного факультету ДТУ, які щорічно в ТНЕУ проводять лекційно-екзаменаційні сесії, зокрема проф. В. Ур, проф. Г. Візмет, проф. У. Броль, проф. А. Кемнітц, доц. М. Льозе та інші.
Практика
Практика є важливою складовою частиною навчального процесу на факультет-програмі. Студенти УНФП мають можливість проходити практику на вітчизняних підприємствах, філіях іноземних компаній, а також фірмах і організаціях у зарубіжних країнах.
Студентське дозвілля
На факультет-програмі навчання гармонійно поєднується із творчою самореалізацією, подорожами та відпочинком студентів. Студенти організовують творчі концерти і святкування, змістовні екскурсії та пізнавальні подорожі. Доброю традицією стало проведення посвяти першокурсників. Святкування Різдвяного надвечір’я також залишає неповторні враження.
 
 
Am Fakultätsprogramm entwickelte sich die gute Tradition die hochgeehrten Gäste der Technischen Universität Dresden, der Fachhochschule Dortmund und anderen deutschen Hochschulen zu empfangen.
 
Das Ukrainisch-Deutsche Fakultätsprogramm hat die geehrten Boten der Bundesrepublik Deutschland Dr. Dietmar Stüdemann (2003), Reinhard Schäfers (2008), Hans-Jürgen Heimsöth (2009) herzlich empfangen. Die Entwicklung des Fakultätsprogramms verlief dank der ständigen Aufmerksamkeit und Unterstützung von Rektoren der TNEU Prof. S. Jurij und Prof. A. Krysowatyi erfolgreich. 
Im Jahre 2006 wurden Dr. Udo Broll (von deutscher Seite) und DAAD Lektor Wilfried Trillenberg (von ukrainischer Seite) die Leiter des Deutschsprachigen Studienganges (DSG).
 
An der Ausbildung von Studenten nehmen die Professoren und Dozenten von TUD aktiv teil, die jährlich in TNEU Vorlesungen halten, Seminare leiten und die Prüfungen vornehmen.
Dazu gehören: Prof. W. Uhr, Prof. H. Wiesmeth, Prof. U. Broll, Prof. A. Kemnitz, Ph. D. M. Lohse und andere.
Das Praktikum
Das Praktikum ist ein wichtiger Bestandteil des Bildungsprozesses am Fakultätsprogramm. Die Studierenden des UDFP haben die Möglichkeit bei inländischen Unternehmen, Niederlassungen ausländischer Unternehmen und auch bei Firmen und Unternehmen im Ausland das Praktikum zu machen.
Die Freizeit
Im Fakultätsprogramm verbindet sich das Studium harmonisch mit kreativer Selbstverwirklichung, Reisen und Erholung der Studenten. Die Studenten veranstalten hier schöpferische Konzerte, Feste und unternehmen sinnvolle Ausflüge und kognitive Reisen. Eine gute Tradition wurde hier das Fest für Studienanfänger. Die Weihnachtsfeier macht auch einen einzigartigen Eindruck. 


Про наших партнерів
Угодами про співпрацю Тернопільського національного економічного університету з іншими навчальними закладами передбачається обмін студентами і викладачами, навчально-методичними планами, програмами та науковою літературою, проведення спільних дослідницьких проектів, науково-теоретичних конференцій, симпозіумів, міжнародних тижнів, «круглих столів» тощо.
 
На даний час факультет-програма співпрацює з такими університетами та організаціями:
Дрезденський технічний університет (ДТУ), Німеччина
Університет прикладних наук, м. Дортмунд, Німеччина
Німецька академічна служба обмінів (DAAD), м. Бонн, Німеччина
Австрійська служба обмінів (OеAD), м. Відень, Австрія
 
 

Українсько-німецька факультет-програма Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина  Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden, скор. TUD) — один з найбільших вищих навчальних закладів Дрездена і Саксонії. За кількістю студентів Дрезденський технічний університет посідає перше місце серед технічних університетів Німеччини. У ньому навчається близько 35 000 студентів і працює понад 4000 співробітників. Вищий технічний навчальний заклад існує в Дрездені під різними назвами вже більше двохсот років, а свою сучасну назву Дрезденський технічний університет отримав в 1961 році. Це один з найстаріших технічних вищих навчальних закладів Німеччини. Дрезденський технічний університет входить в об'єднання найбільших технічних ВНЗ Німеччини. У Дрезденському технічному університеті навчання проводиться на наступних факультетах: математики і природничих наук, філософському факультеті, факультеті філології, літератури та культури, економічний факультеті та інших. tu-dresden.de

 

Українсько-німецька факультет-програма Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Дортмундський університет прикладних наук (Fachhochschule Dortmund) належить до одного з найбільших університетів у Федеративній землі Північний Рейн-Вестфалія. У вищому навчальному закладі навчається більше 13 000 студентів і працюють 221 професор, 416 викладачів та 176 наукових та художніх працівників. Навчальний заклад був заснований у 1890 році під назвою «Дортмундська королівська машинобудівельна школа». Вже з 1893 року в навчальному закладі діють три відділення:
•Королівський технічний коледж машинобудування;
•Королівська реміснича школа для механіків, слюсарів і ковалів;
•Вечірні та недільні курси з фахових занятть (вечірня школа)
З 1904 року в навчальному закладі існує відділення архітектури та дизайну. У1972 році Дортмундський університет прикладних наук отримав свою сучасну назву. У цей період в університеті навчалися 2800 студентів. У Дортмундському університеті прикладних наук навчання проводиться на наступних факультетах: архітектури та дизайну, електротехніки та машинобудування, економічному факультеті та інших. www.fh-dortmund.de

 

Українсько-німецька факультет-програма Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Німецька служба академічних обмінів (нім. Deutscher Akademischer Austauschdienst, скор. DAAD) — це німецька суспільна організація з підтримки міжнародних академічних обмінів. Організація займається обміном наукових працівників та студентів. Головний офіс DAAD знаходиться в м. Бонн (Німеччина). Організація має також близько 15 регіональних офісів, які служать для інформації про навчальні програми в Німеччині. Головним завданням діяльності DAAD є підтримка молодого покоління в Німеччині та закордоном в галузі науки і культури, економіки та політики, а також підвищення інтернаціональності і престижності вищих навчальних закладів Німеччини, підтримка германістики, німецької мови, літератури та країнознавства Німеччини у ВНЗ інших держав. DAAD надає стипендії практично всім категоріям, які мають відношення до науки та університетської діяльності, починаючи від студентів 2-го курсу, закінчуючи професорами та докторами наук. Найбіль поширена стипендія від DAAD — це стипендія, яка надається студентам, які бажають відвідати Німеччину влітку, т. з. Літні курси. Основним завданням Літніх курсів є вивчення німецької мови чи покращення мовних навичок, ознайомлення з культурою і традиціями країни. Літні курси тривають зазвичай 3-4 тижні а стипендія на цей період становить 850 євро. Німецька служба академічних обмінів підтримує групові поїздки по ФРН іноземних студентів під керівництвом викладачів вишів. http://www.daad.org.ua/

 

Українсько-німецька факультет-програма Навчально-наукового інституту міжнародних економічних відносин ім. Б. Д. Гаврилишина Австрійську службу академічних обмінів (нім. Österreichischer Austauschdienst, скор. OEAD) було засновано в 1961 р. на основі спільного рішення австрійських університетів. Останніми роками OEAD пропонує дедалі ширший спектр послуг з міжнародного співробітництва в освітній та науковій сферах. Мережа включає не тільки університети, а й інші вищі навчальні заклади, а також школи Австрії. Головною метою організації є науковий і освітній обмін. OEAD розпоряджається широким колом стипендіальних програм Федерального Міністерства освіти, науки і культури Австрії, Міністерства закордонних справ Австрії, Міністерства сільського господарства та екології, Міністерства соціальної політики. OЕAD надає наступні види послуг: підтримка на національному рівні програм Європейського Союзу, таких як Сократес, Леонардо да Вінчі; проведення стипендіальних програм та надання сприяння дослідницьким проектам; консультування та надання допомоги іноземним студентам і вченим, які приїжджають до Австрії; організація підготовчих курсів для іноземних учнів у Відні, Леобені та Граці за підтримки відповідних університетів; довідково-інформаційна діяльність та консультування: обслуговування інтерактивних банків даних стипендій та проектних банків даних, випуск публікацій, проведення інформаційних заходів. http://www.oead.at